Commit e40d9158 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg

Update Polish translation

parent 42227b5f
# translation of pl.po to Polish
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010, 2015.
# Polish translation for polkit.
# Copyright © 2010-2018 the polkit authors.
# This file is distributed under the same license as the polkit package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: polkit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-28 15:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-28 15:32+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-21 20:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-21 20:50+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -39,42 +42,42 @@ msgstr ""
"„Frobnicate” (user=$(user), user.gecos=$(user.gecos), user.display=$(user."
"display), program=$(program), command_line=$(command_line))"
#: ../src/programs/pkaction.c:100
#: ../src/programs/pkaction.c:101
msgid "Only output information about ACTION"
msgstr "Wyświetla tylko informacje o DZIAŁANIU"
msgstr "Wyświetla tylko informacje o DZIAŁANIU"
#: ../src/programs/pkaction.c:100
#: ../src/programs/pkaction.c:101
msgid "ACTION"
msgstr "DZIAŁANIE"
#: ../src/programs/pkaction.c:104
#: ../src/programs/pkaction.c:105
msgid "Output detailed action information"
msgstr "Wyświetla szczegółowe informacje o działaniu"
msgstr "Wyświetla szczegółowe informacje o działaniu"
#: ../src/programs/pkaction.c:108 ../src/programs/pkttyagent.c:61
#: ../src/programs/pkaction.c:109 ../src/programs/pkttyagent.c:62
msgid "Show version"
msgstr "Wyświetla wersję"
#: ../src/programs/pkaction.c:130
#: ../src/programs/pkaction.c:132
msgid "[--action-id ACTION]"
msgstr "[--action-id DZIAŁANIE]"
#: ../src/programs/pkaction.c:131 ../src/programs/pkttyagent.c:81
#: ../src/programs/pkaction.c:133 ../src/programs/pkttyagent.c:83
#, c-format
msgid ""
"Report bugs to: %s\n"
"%s home page: <%s>"
msgstr ""
"Prosimy zgłaszać błędy na (w języku angielskim): %s\n"
"Prosimy zgłaszać błędy na (w języku angielskim): %s\n"
"Strona domowa programu %s: <%s>"
#: ../src/programs/pkaction.c:145 ../src/programs/pkcheck.c:491
#: ../src/programs/pkttyagent.c:95
#: ../src/programs/pkaction.c:147 ../src/programs/pkcheck.c:493
#: ../src/programs/pkttyagent.c:97
#, c-format
msgid "%s: Unexpected argument `%s'\n"
msgstr "%s: nieoczekiwany parametr „%s”\n"
#: ../src/programs/pkcheck.c:35
#: ../src/programs/pkcheck.c:36
#, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
......@@ -114,7 +117,7 @@ msgstr ""
" DZIAŁANIA\n"
" -u, --allow-user-interaction Pyta użytkownika, jeśli trzeba\n"
" -d, --details=KLUCZ WARTOŚĆ Dodaje (KLUCZ, WARTOŚĆ) do\n"
" informacji o działaniu\n"
" informacji o działaniu\n"
" --enable-internal-agent Używa wewnętrznego agenta\n"
" uwierzytelniania, jeśli trzeba\n"
" --list-temp Wyświetla listę tymczasowych\n"
......@@ -127,26 +130,26 @@ msgstr ""
" NAZWY_MAGISTRALI\n"
" --version Wyświetla wersję\n"
"\n"
"Prosimy zgłaszać błędy na (w języku angielskim): %s\n"
"Prosimy zgłaszać błędy na (w języku angielskim): %s\n"
"Strona domowa programu %s: <%s>\n"
#: ../src/programs/pkcheck.c:391 ../src/programs/pkcheck.c:424
#: ../src/programs/pkcheck.c:436
#: ../src/programs/pkcheck.c:393 ../src/programs/pkcheck.c:426
#: ../src/programs/pkcheck.c:438
#, c-format
msgid "%s: Argument expected after `%s'\n"
msgstr "%s: oczekiwano parametru po opcji „%s”\n"
#: ../src/programs/pkcheck.c:414
#: ../src/programs/pkcheck.c:416
#, c-format
msgid "%s: Invalid --process value `%s'\n"
msgstr "%s: nieprawidłowa wartość „%s” opcji --process\n"
#: ../src/programs/pkcheck.c:451 ../src/programs/pkcheck.c:460
#: ../src/programs/pkcheck.c:453 ../src/programs/pkcheck.c:462
#, c-format
msgid "%s: Two arguments expected after `--detail'\n"
msgstr "%s: oczekiwano dwóch parametrów po opcji „--detail”\n"
#: ../src/programs/pkcheck.c:521
#: ../src/programs/pkcheck.c:523
#, c-format
msgid "%s: Subject not specified\n"
msgstr "%s: nie podano tematu\n"
......@@ -155,7 +158,7 @@ msgstr "%s: nie podano tematu\n"
#. * translate the $(program) fragment - it will be expanded to the path
#. * of the program e.g. /bin/bash.
#.
#: ../src/programs/pkexec.c:794
#: ../src/programs/pkexec.c:790
msgid "Authentication is needed to run `$(program)' as the super user"
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchomić program „$(program)” jako "
......@@ -166,41 +169,41 @@ msgstr ""
#. * be expanded to the path of the program e.g. "/bin/bash" and the latter
#. * to the user e.g. "John Doe (johndoe)" or "johndoe".
#.
#: ../src/programs/pkexec.c:804
#: ../src/programs/pkexec.c:800
msgid "Authentication is needed to run `$(program)' as user $(user.display)"
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchomić program „$(program)” jako "
"użytkownik $(user.display)"
#: ../src/programs/pkttyagent.c:44
#: ../src/programs/pkttyagent.c:45
msgid "Don't replace existing agent if any"
msgstr "Bez zastępowania istniejących agentów, jeśli jakieś są"
#: ../src/programs/pkttyagent.c:48
#: ../src/programs/pkttyagent.c:49
msgid "Close FD when the agent is registered"
msgstr "Zamyka deskryptor pliku po zarejestrowaniu agenta"
#: ../src/programs/pkttyagent.c:48
#: ../src/programs/pkttyagent.c:49
msgid "FD"
msgstr "DP"
#: ../src/programs/pkttyagent.c:52
#: ../src/programs/pkttyagent.c:53
msgid "Register the agent for the specified process"
msgstr "Rejestruje agenta dla podanego procesu"
#: ../src/programs/pkttyagent.c:53
#: ../src/programs/pkttyagent.c:54
msgid "PID[,START_TIME]"
msgstr "PID[,CZAS_STARTOWY]"
#: ../src/programs/pkttyagent.c:57
msgid "Register the agent owner of BUS_NAME"
msgstr "Rejestruje właściciela agenta NAZWY_MAGISTRALI"
#: ../src/programs/pkttyagent.c:58
msgid "Register the agent for the owner of BUS_NAME"
msgstr "Rejestruje agenta dla właściciela NAZWY_MAGISTRALI"
#: ../src/programs/pkttyagent.c:57
#: ../src/programs/pkttyagent.c:58
msgid "BUS_NAME"
msgstr "NAZWA_MAGISTRALI"
#: ../src/programs/pkttyagent.c:127
#: ../src/programs/pkttyagent.c:129
#, c-format
msgid "%s: Invalid process specifier `%s'\n"
msgstr "%s: nieprawidłowe określenie procesu „%s”\n"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment