nb.po 36.8 KB
Newer Older
1 2
# Norwegian bokmaal translation of gstreamer.
# This file is put in the public domain.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
3
#
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
5
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2015-2017
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: gstreamer 1.12.0\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:37+0000\n"
12
"PO-Revision-Date: 2017-05-23 22:59+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
14
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"Language: nb_NO\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
19
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
21
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
22 23 24 25 26 27 28 29

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Skriv ut versjonsnummer for GStreamer"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "La alle advarsler være fatale"

msgid "Print available debug categories and exit"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
30
msgstr "Skriv ut tilgjengelige feilsøkingskategorier og avslutt"
31

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32 33 34 35 36
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Standard feilsøkingsnivå fra 1 (kun feil) til 9 (noe) eller 0 for ingen "
"utdata"
37 38 39 40

msgid "LEVEL"
msgstr "NIVÅ"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
41 42 43 44 45 46
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Kommaseparert liste over kategori_navn:nivåpar for å sette spesifikke nivåer "
"for de enkelte kategoriene. Eksempel: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
47 48 49 50 51

msgid "LIST"
msgstr "LISTE"

msgid "Disable colored debugging output"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
52
msgstr "Deaktiver farget feilsøkingsinformasjon"
53

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
54 55 56 57 58 59
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
"Endrer fargemodus for feilsøking logg. Mulige moduser: av, på, deaktiver, "
"auto, unix"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
60

61 62 63
msgid "Disable debugging"
msgstr "Slå av feilsøking"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgstr "Aktiver utførlig diagnostikk ved lasting av programtillegg"
66

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68
msgstr "Kolon-separerte stier som inneholder programtillegg"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
69

70 71 72
msgid "PATHS"
msgstr "STIER"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
73 74 75 76 77 78
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Kommaseparert liste av programtillegg til å forhåndslaste i tillegg til "
"listen som er lagret i miljøvariabelen GST_PLUGIN_PATH"
79 80 81 82 83

msgid "PLUGINS"
msgstr "TILLEGG"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
84
msgstr "Deaktiver fangst av segmenteringsfeil under programtillegglasting"
85

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
msgid "Disable updating the registry"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
87
msgstr "Deaktiver oppdatering av registeret"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88

89
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90
msgstr "Deaktiver forgrening av hjelperprosess under scanning av registeret"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91 92

msgid "GStreamer Options"
93
msgstr "GStreamer-flagg"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
94

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
msgid "Show GStreamer Options"
96
msgstr "Vis flagg for GStreamer"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
97

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
msgid "Unknown option"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Ukjent flagg"
100 101

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
102
msgstr "GStreamer møtte en generell kjernebiblioteksfeil."
103

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
104 105 106 107
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"GStreamerutviklerne var for lat til å tildele denne feilen en feilkode ."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108 109

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
110
msgstr "Intern GStreamerfeil: kode ikke implementert."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
111

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
112 113 114 115 116 117
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"GStreamerfeil: statusendring mislyktes og noen element mislyktes i å legge "
"inn en skikkelig feilmelding med årsaken til svikten."
118

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
120
msgstr "Intern GStreamerfeil: utfyllingsproblem."
121

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
123
msgstr "Intern GStreamerfeil: trådproblem."
124

125
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
126
msgstr "Intern GStreamerfeil: forhandlingsproblem."
127

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
129
msgstr "Intern GStreamerfeil: hendelsesproblem."
130

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
132
msgstr "Intern GStreamerfeil: søkeproblem."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133 134

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
135
msgstr "Intern GStreamerfeil: caps-problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
136

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
138
msgstr "Intern GStreamerfeil: taggproblem."
139

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
141
msgstr "GStreamerinstallasjonen din mangler et programtillegg."
142

143
msgid "GStreamer error: clock problem."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
144
msgstr "Intern GStreamerfeil: klokkeproblem."
145

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
146 147 148 149 150 151
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Dette programmet prøver å bruke GStreamerfunksjonalitet som har blitt "
"deaktivert."
152 153

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
154
msgstr "GStreamer har møtt et generelt støttebiblioteksfeil."
155 156

msgid "Could not initialize supporting library."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
157
msgstr "Kunne ikke initiere støttebibliotek."
158 159

msgid "Could not close supporting library."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
160
msgstr "Kunne ikke lukke støttebibliotek."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
161

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162
msgid "Could not configure supporting library."
163
msgstr "Kunne ikke konfigurere støttebibliotek."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164

165
msgid "Encoding error."
166
msgstr "Feil i koding."
167

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169
msgstr "GStreamer har møtt en generelt resursfeil."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
msgid "Resource not found."
msgstr "Ressursen ble ikke funnet."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Ressursen er opptatt eller ikke tilgjengelig."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne ressurs for lesing."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Kunne ikke åpne ressurs for skriving."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke åpne ressurs for lesing og skriving."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Kunne ikke luke ressurs."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Kunne ikke lese fra ressurs."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Kunne ikke skrive til ressurs."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Kunne ikke søke i ressurs."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Kunne ikke synkronisere på ressurs."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Kunne ikke hente/sette innstillinger fra/på ressurs."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
msgid "No space left on the resource."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205
msgstr "Ingen plass igjen på ressursen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
207
msgid "Not authorized to access resource."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
208
msgstr "Ikke autorisert til å få tilgang til ressursen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
209

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
211
msgstr "GStreamer har møtt en generelt strømmefeil."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
212

213
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
214 215 216
msgstr ""
"Element implementerer ikke håndtering av denne strømmen. Send inn en "
"feilrapport."
217 218 219 220 221

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Kunne ikke bestemme type strøm."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
222
msgstr "Strømmen er av en annen type enn det som håndteres av dette elementet."
223 224

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
225
msgstr "Det er ingen kodek til stede som kan håndtere strømmens type."
226 227

msgid "Could not decode stream."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
228
msgstr "Kunne ikke dekode strøm."
229 230

msgid "Could not encode stream."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
231
msgstr "Kunne ikke kode strøm."
232 233

msgid "Could not demultiplex stream."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
234
msgstr "Kunne ikke bryte opp strøm."
235 236

msgid "Could not multiplex stream."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
237
msgstr "Kunne ikke sette sammen strøm."
238

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239
msgid "The stream is in the wrong format."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240 241
msgstr "Strømmen er i feil format."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
243
msgstr "Strømmen er kryptert og dekryptering er ikke støttet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245 246 247 248 249 250
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Strømmen er kryptert og kan ikke dekrypteres fordi ingen passende nøkkel er "
"oppgitt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251

252 253
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
254
msgstr "Ingen feilmelding for domene %s."
255 256 257

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
258
msgstr "Ingen standard feilmelding for domene %s og kode %d."
259

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261
msgstr "Valgt klokke kan ikke brukes i røret."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263 264
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
265
msgstr "Kunne ikke skrive registerbuffer til %s: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266

267 268 269 270 271 272
msgid "title"
msgstr "tittel"

msgid "commonly used title"
msgstr "ofte brukt tittel"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgid "title sortname"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274
msgstr "tittelsorteringsstreng"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275 276

msgid "commonly used title for sorting purposes"
277
msgstr "ofte brukt tittel for sorteringsformål"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278

279 280 281 282 283 284
msgid "artist"
msgstr "artist"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "person(er) som er ansvarlige for opptaket"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
msgid "artist sortname"
286
msgstr "sorteringsnavn for artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287 288

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
289
msgstr "person(er) som er ansvarlige for opptaket - til sortering"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290

291 292 293 294 295 296
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "album som inneholder disse dataene"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
msgid "album sortname"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
298
msgstr "albumsorteringsstreng"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299 300

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
301
msgstr "album som inneholder disse dataene for sorteringsformål"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgid "album artist"
304
msgstr "albumartist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305 306

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
307
msgstr "Artisten av hele albumet, som det burde bli vist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308 309

msgid "album artist sortname"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
310
msgstr "album-, artistsorteringsstreng"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311 312

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
313
msgstr "Artisten av hele albumet, som det burde bli sortert"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314

315 316 317
msgid "date"
msgstr "dato"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
319
msgstr "dato for oppretting av dataene (som en GDate-struktur)"
320

321
msgid "datetime"
322
msgstr "datotid"
323 324

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
325 326
msgstr ""
"dato og klokkeslett dataene ble opprettet (som et GstDateTime-struktur)"
327

328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
msgid "genre"
msgstr "sjanger"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "sjanger disse dataene tilhører"

msgid "comment"
msgstr "kommentar"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "fritekstkommentar som beskriver dataene"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340
msgid "extended comment"
341
msgstr "utvidet kommentar"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342 343 344 345

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr "fritekstkommentar som beskriver dataene"

346 347 348 349 350 351 352 353 354 355
msgid "track number"
msgstr "spornummer"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "spornummer i en samling"

msgid "track count"
msgstr "antall spor"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
356
msgstr "telling av sporene inne i samlingen dette sporet tilhører"
357 358

msgid "disc number"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
359
msgstr "platenummer"
360 361

msgid "disc number inside a collection"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
362
msgstr "disknummer inne i en samling"
363 364

msgid "disc count"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
365
msgstr "disktelling"
366 367

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
368
msgstr "telling av diskene i samlingen denne disken tilhører"
369 370 371 372

msgid "location"
msgstr "plassering"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
373 374 375 376 377 378
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Opprinnelsen til mediet som en URI (plassering, hvor den originale fil eller "
"strøm ligger)"
379

380
msgid "homepage"
381
msgstr "hjemmeside"
382 383

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
384 385
msgstr ""
"Hjemmesiden til dette mediet (dvs. hjemmesiden til artisten eller filmen)"
386

387 388 389 390
msgid "description"
msgstr "beskrivelse"

msgid "short text describing the content of the data"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
391
msgstr "kort tekst som beskriver datainnholdet"
392 393 394 395 396

msgid "version"
msgstr "versjon"

msgid "version of this data"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
397
msgstr "versjon for data"
398 399 400 401 402

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
403
msgstr "International Standard Recording Code - se http://www.ifpi.org/isrc/"
404 405 406 407 408 409 410 411

msgid "organization"
msgstr "organisasjon"

msgid "copyright"
msgstr "opphavsrett"

msgid "copyright notice of the data"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
412
msgstr "melding om opphavsrett for data"
413

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
msgid "copyright uri"
415
msgstr "lenke til informasjon om opphavsrett"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
416 417

msgid "URI to the copyright notice of the data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
418
msgstr "Lenke til melding om opphavsrett for data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419

420
msgid "encoded by"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
421
msgstr "kodet av"
422 423

msgid "name of the encoding person or organization"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
424
msgstr "Navnet på personen eller organisasjonen som kodet"
425

426 427 428 429
msgid "contact"
msgstr "kontakt"

msgid "contact information"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
430
msgstr "kontaktinformasjon"
431 432 433 434 435

msgid "license"
msgstr "lisens"

msgid "license of data"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
436
msgstr "lisens for data"
437

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
msgid "license uri"
439
msgstr "lenke til lisens"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440 441

msgid "URI to the license of the data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
442
msgstr "Lenke til lisensen for dataene"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443

444
msgid "performer"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
445
msgstr "utøver"
446 447

msgid "person(s) performing"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
448
msgstr "personer som spiller"
449

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgid "composer"
451
msgstr "komponist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
452 453

msgid "person(s) who composed the recording"
454
msgstr "person(er) som er komponerte opptaket"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
456
msgid "conductor"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
457
msgstr "dirigent"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458 459

msgid "conductor/performer refinement"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
460
msgstr "dirigent/utøver-raffinering"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461

462 463 464 465
msgid "duration"
msgstr "varighet"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
466
msgstr "lengde i GStreamer tidsenheter (nanosekunder)"
467 468 469 470 471

msgid "codec"
msgstr "codec"

msgid "codec the data is stored in"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
472
msgstr "kodek dataene er lagret i"
473 474

msgid "video codec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
475
msgstr "videokodek"
476 477

msgid "codec the video data is stored in"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
478
msgstr "kodek videodataene er lagret i"
479 480

msgid "audio codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481
msgstr "lydkodek"
482 483

msgid "codec the audio data is stored in"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
484
msgstr "kodek lyddataene er lagret i"
485

486
msgid "subtitle codec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
487
msgstr "undertekstkodek"
488 489

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490
msgstr "kodek undertekstdataene er lagret i"
491

492
msgid "container format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493
msgstr "beholderformat"
494 495

msgid "container format the data is stored in"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
496
msgstr "beholderformatet dataene er lagret i"
497

498
msgid "bitrate"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
499
msgstr "bitrate"
500 501

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502
msgstr "eksakt eller gjennomsnittlig bitrate i bits/s"
503 504

msgid "nominal bitrate"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
505
msgstr "nominell bitrate"
506 507

msgid "nominal bitrate in bits/s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
508
msgstr "nominell bitrate i bits/s"
509 510

msgid "minimum bitrate"
511
msgstr "minste bitrate"
512 513

msgid "minimum bitrate in bits/s"
514
msgstr "minste bitrate i bits/s"
515 516

msgid "maximum bitrate"
517
msgstr "maksimal bitrate"
518 519

msgid "maximum bitrate in bits/s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520
msgstr "maksimal bitrate i bits/s"
521 522

msgid "encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
523
msgstr "koder"
524 525

msgid "encoder used to encode this stream"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526
msgstr "omkoder som skal brukes til å kode denne strømmen"
527 528

msgid "encoder version"
529
msgstr "versjon av koder"
530 531

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
532
msgstr "versjon av omkoderen som brukes til å kode denne strømmen"
533 534 535 536 537

msgid "serial"
msgstr "serienummer"

msgid "serial number of track"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
538
msgstr "serienummer for spor"
539 540

msgid "replaygain track gain"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
541
msgstr "avspillingsforsterkning sporforsterkning"
542 543

msgid "track gain in db"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
544
msgstr "sporforsterkning i db"
545 546

msgid "replaygain track peak"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
547
msgstr "avspillingsforsterkning sportmaksimum"
548 549

msgid "peak of the track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
550
msgstr "sporets maksimum"
551 552

msgid "replaygain album gain"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
553
msgstr "avspillingsforsterkning albumforsterkning"
554 555

msgid "album gain in db"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
556
msgstr "albumforsterkning i db"
557 558

msgid "replaygain album peak"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
559
msgstr "avspillingsforsterkning albummaksimum"
560 561

msgid "peak of the album"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
562
msgstr "albumets maksimum"
563

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564
msgid "replaygain reference level"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
565
msgstr "avspillingsforsterkning referansenivå"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
566 567

msgid "reference level of track and album gain values"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
568
msgstr "referansenivå for spor- og albumforsterkningsverdier"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
569 570

msgid "language code"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
571
msgstr "språkkode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
572

573
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
574
msgstr "språkkoden for denne strømmen, i samsvar med ISO-639-1 eller ISO-639-2"
575 576

msgid "language name"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
577
msgstr "språknavn"
578 579

msgid "freeform name of the language this stream is in"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
580
msgstr "friformnavnet på språket denne strømmen er i"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581 582

msgid "image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
583
msgstr "bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
584 585

msgid "image related to this stream"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
586
msgstr "bilde relatert til denne strømmen"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
587

588
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
589
msgid "preview image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
590
msgstr "forhåndsvis bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591 592

msgid "preview image related to this stream"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
593
msgstr "forhåndsvis bilde relatert til denne strømmen"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
594

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
595
msgid "attachment"
596
msgstr "vedlegg"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
597 598

msgid "file attached to this stream"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
599
msgstr "fil vedlagt denne strømmen"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
600

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
601
msgid "beats per minute"
602
msgstr "slag i minuttet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
603 604

msgid "number of beats per minute in audio"
605
msgstr "antall slag i minuttet i lyd"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
606

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
607
msgid "keywords"
608
msgstr "nøkkelord"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
609 610

msgid "comma separated keywords describing the content"
611
msgstr "kommaseparerte nøkkelord som beskriver innholdet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
612 613

msgid "geo location name"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
614
msgstr "geografisk stedsnavn"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
615

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
616 617 618 619 620 621
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"lesbar beskrivende plassering av hvor mediene har blitt innspilt eller "
"produsert"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
622 623

msgid "geo location latitude"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
624
msgstr "geografisk breddegrad"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
625

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
626 627 628 629 630 631 632 633
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"geografisk breddegradplassering hvor mediene har vært innspilt eller "
"produsert i grader i henhold til WGS84 (null ved ekvator, negative verdier "
"for sydlige breddegrader)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
634 635

msgid "geo location longitude"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
636
msgstr "geografisk lengdegrad"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
637

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
638 639 640 641 642 643 644 645
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"geografisk lengdegradplassering hvor mediene har vært innspilt eller "
"produsert i grader i henhold til WGS84 (null ved nullmeridianen i "
"Greenwich / UK, negative verdier for vestlige lengdegrader)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
646 647

msgid "geo location elevation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
648
msgstr "geografisk høyde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
649

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
650 651 652 653 654 655
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"geografisk høyde i meter der mediene er innspilt eller produsert, i henhold "
"til WGS84 (null er gjennomsnittlig havnivå)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
656

657
msgid "geo location country"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
658
msgstr "geografisk nasjon"
659 660

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
661
msgstr "land (engelsk navn) der mediene er innspilt eller produsert"
662 663

msgid "geo location city"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
664
msgstr "geografisk by"
665 666

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
667
msgstr "by (engelsk navn) der mediene er innspilt eller produsert"
668 669

msgid "geo location sublocation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
670
msgstr "geografisk underlokasjon"
671

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
672 673 674 675 676 677
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr ""
"et sted i en by hvor mediene har blitt produsert eller laget (f.eks "
"nabolaget)"
678

679
msgid "geo location horizontal error"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
680
msgstr "geografisk plassering horisontalfeil"
681 682

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
683
msgstr "forventet feil i den horisontale posisjoneringsmål (i meter)"
684

685
msgid "geo location movement speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
686
msgstr "geografisk bevegelseshastighet"
687

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
688 689
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
690
msgstr "bevegelseshastigheten til opptaksenheten mens du utfører opptak i m/s"
691 692

msgid "geo location movement direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
693
msgstr "geografisk bevegelsesretning"
694

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
695 696 697 698 699 700 701 702
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"indikerer bevegelsesretningen av innretningen som utfører opptak av et "
"medium. Det er representert som grader i flyttall-representasjon, 0 betyr "
"geografisk nord og øker med klokken"
703 704

msgid "geo location capture direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
705
msgstr "geografisk opptaksretning"
706

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
707 708 709 710 711 712 713 714
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing  a media. "
"It is represented as degrees in floating point  representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"indikerer i hvilken retning enheten peker når du tar opp et medie. Det er "
"representert som grader i flyttall-representasjon, 0 betyr geografisk nord "
"og øker med klokken"
715

716
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
717
msgid "show name"
718
msgstr "navn på program"
719 720

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
721
msgstr "Navnet på serien tv- eller podcasten mediet stammer fra"
722

723
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
724
msgid "show sortname"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
725
msgstr "serie-sorteringsnavn"
726

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
727 728 729 730
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
"Navnet på serien tv- eller podcasten mediet stammer fra, for sorteringsformål"
731 732

msgid "episode number"
733
msgstr "episodenummer"
734 735

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
736
msgstr "Episodenummeret i sesongen mediet er en del av"
737 738

msgid "season number"
739
msgstr "sesongnummer"
740 741

msgid "The season number of the show the media is part of"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
742
msgstr "Sesongnummeret i serien mediet er en del av"
743 744

msgid "lyrics"
745
msgstr "tekster"
746 747

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
748
msgstr "Teksten til mediene, vanligvis brukt for sanger"
749 750

msgid "composer sortname"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
751
msgstr "komponist-sorteringsnavn"
752 753

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
754
msgstr "person(er) som komponert opptaket, for sorteringsformål"
755 756

msgid "grouping"
757
msgstr "gruppering"
758

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
759 760 761 762 763 764
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Grupperelaterte media som går over flere spor, som de forskjellige delene av "
"en konsert. Det er et høyere nivå enn et spor, men lavere enn et album"
765

766
msgid "user rating"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
767
msgstr "brukerrangering"
768

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
769 770 771 772 773 774
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Rating tilskrevet av en bruker. Jo høyere rang, jo mer liker brukeren dette "
"mediet"
775

776
msgid "device manufacturer"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
777
msgstr "enhetsprodusent"
778 779

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
780
msgstr "Produsenten av enheten som brukes til å lage dette mediet"
781 782

msgid "device model"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
783
msgstr "enhetsmodell"
784 785

msgid "Model of the device used to create this media"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
786
msgstr "Modell av enheten som brukes til å lage dette mediet"
787

788
msgid "application name"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
789
msgstr "Programnavn"
790 791

msgid "Application used to create the media"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
792
msgstr "Program brukt til å lage mediet"
793 794

msgid "application data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
795
msgstr "Programdata"
796 797

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
798
msgstr "Vilkårlige programdata som skal serialiseres i mediet"
799

800
msgid "image orientation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
801
msgstr "bildeorientering"
802 803

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
804
msgstr "Hvordan bildet skal roteres eller snus før visning"
805

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
806
msgid "publisher"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
807
msgstr "utgiver"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
808 809

msgid "Name of the label or publisher"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
810
msgstr "Navnet på forlaget eller utgiveren"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
811 812

msgid "interpreted-by"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
813
msgstr "tolket av"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
814 815

msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
816
msgstr "Informasjon om menneskene bak en remiks og lignende tolkninger"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
817

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
818
msgid "midi-base-note"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
819
msgstr "midi-base-node"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
820 821

msgid "Midi note number of the audio track."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
822
msgstr "Midi-nodenummer på lydsporet."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
823

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
824
msgid "private-data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
825
msgstr "private-data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
826 827

msgid "Private data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
828
msgstr "Private data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
829

830 831
msgid ", "
msgstr ", "
832

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
833 834
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
835
msgstr "Ingen URI-behandler for %s protokollen funnet"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
836 837 838

#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
839
msgstr "URI-ordningen «%s» støttes ikke"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
840

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "FEIL: fra element %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Tilleggsinformasjon for feilsøking:\n"
"%s\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
853
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
854
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
855
msgstr "link har ingen slik kilde [sink=%s@%p]"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
856 857

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
858
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
859
msgstr "link har ingen slik sink [source=%s@%p]"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
860 861 862

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
863
msgstr "ingen egenskap «%s» i element «%s»"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
864 865 866

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
867
msgstr "kunne ikke sette egenskapen «%s» i elementet «%s» til «%s»"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
868

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
869
msgid "Delayed linking failed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
870
msgstr "Forsinket linking feilet."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
871

872
#, c-format
873
msgid "could not link %s to %s, %s can't handle caps %s"
874
msgstr "kunne ikke lenke %s til %s,  %s kan ikke håndtere store bokstaver %s"
875 876 877 878

#, c-format
msgid "could not link %s to %s, neither element can handle caps %s"
msgstr ""
879 880
"kunne ikke linke %s til %s, ingen av elementene kan håndtere store bokstaver "
"%s"
881

882
#, c-format
883
msgid "could not link %s to %s with caps %s"
884
msgstr "kunne ikke lenke %s til %s med store bokstaver %s"
885

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
886 887
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
888
msgstr "kunne ikke lenke %s til %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
889 890 891 892 893 894

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "ingen element «%s»"

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
895
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
896
msgstr "uventet referanse «%s» – ignorerer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
897

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
898 899
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
900
msgstr "uventet pad-referanse «%s» – ignorerer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
901

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
902 903
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
904
msgstr "kunne ikke analysere capskunne ikke analysere caps «%s»"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
905 906

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
907
msgid "no sink element for URI \"%s\""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
908
msgstr "ingen sink-element for URI «%s»"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
909 910

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
911
msgid "no source element for URI \"%s\""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
912
msgstr "ingen kilde-element for URI «%s»"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
913 914

msgid "syntax error"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
915
msgstr "Syntaksfeil"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
916

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
917
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
918
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
919
msgstr "spesifisert tomt lager «%s», ikke tillat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
920 921

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
922
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
923
msgstr "intet lager «%s», pakker ut elementer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
924 925

msgid "empty pipeline not allowed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
926
msgstr "Tom rørledning ikke tillatt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
927

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
928 929 930
msgid "Pipeline construction is invalid, please add queues."
msgstr ""

931
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
932
msgstr "Mange av buffere blir droppet."
933

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
934
msgid "Internal data flow problem."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
935 936
msgstr "Intern dataflytproblem."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
937 938 939 940 941 942 943
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern feil med dataflyt."

msgid "Internal clock error."
msgstr "Feil i intern klokke"

msgid "Failed to map buffer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
944
msgstr "Klarte ikke å kartlegge buffer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
945

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
946
msgid "Filter caps"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
947
msgstr "Filtrer caps"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
948

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
949 950 951 952 953 954
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Begrense mulige tillatt evner (NULL betyr ALT). Innstilling av denne "
"egenskapen tar en referanse til det medfølgende GstCaps-objektet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
955

956
msgid "Caps Change Mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
957
msgstr "Caps-endringstilstand"
958 959