bg.po 15 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.8.2\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10 11
"POT-Creation-Date: 2008-07-28 21:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-21 11:17+0300\n"
12 13 14 15 16 17 18
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19 20 21 22
#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:205
msgid "Could not read from CD."
msgstr "CD-то не може да бъде прочетено."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:280
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24 25 26
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Устройството за CD-та не може да се отвори за четене."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:287
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28 29
msgid "Disc is not an Audio CD."
msgstr "Дискът не е аудио CD."
30

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
#: ext/esd/esdsink.c:262 ext/esd/esdsink.c:367
32 33 34
msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към звуковия сървър."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
#: ext/esd/esdsink.c:269
36 37 38
msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Неуспех при запитването за възможностите на звуковия сървър."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39 40 41
#: ext/flac/gstflacdec.c:1254 ext/libpng/gstpngdec.c:329
#: ext/libpng/gstpngdec.c:517 ext/wavpack/gstwavpackparse.c:1167
#: gst/avi/gstavidemux.c:4114 gst/avi/gstavidemux.c:4122
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42 43 44
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1041
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46 47 48 49
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Неуспех при декодиране на изображение, формат JPEG."

#: ext/shout2/gstshout2.c:558
50 51 52
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
#: gst/avi/gstavimux.c:1605
54 55 56
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1113
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58 59 60
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Този файл е непълен и не може да бъде изпълнен."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1935
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62 63 64
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Този файл не съдържа изпълними потоци."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2780
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66 67 68
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Видео потокът в този файл може да не се покаже правилно."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2855
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71 72 73 74
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr ""
"Този файл съдържа прекалено много потоци. Изпълняват се само първите %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:3117 gst/qtdemux/qtdemux.c:3714
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76 77 78 79 80 81 82
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."

#: gst/wavparse/gstwavparse.c:1777
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Вътрешна грешка в потока с данни."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:98 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
msgid "Volume"
msgstr "Сила на звука"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:99
msgid "Bass"
msgstr "Баси"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:100
msgid "Treble"
msgstr "Високи"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:101
msgid "Synth"
msgstr "Синтезатор"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:102
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:103
msgid "Speaker"
msgstr "Високоговорител"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:104
msgid "Line-in"
msgstr "Вход"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:105
msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:106
msgid "CD"
msgstr "CD"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:107
msgid "Mixer"
msgstr "Смесител"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:108
msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:109
msgid "Record"
msgstr "Запис"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:110
msgid "In-gain"
msgstr "Входно усилване"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:111
msgid "Out-gain"
msgstr "Изходно усилване"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:112
msgid "Line-1"
msgstr "Линия-1"
142

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:113
msgid "Line-2"
msgstr "Линия-2"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:114
msgid "Line-3"
msgstr "Линия-3"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:115
msgid "Digital-1"
msgstr "Цифрова-1"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:116
msgid "Digital-2"
msgstr "Цифрова-2"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:117
msgid "Digital-3"
msgstr "Цифрова-3"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:118
msgid "Phone-in"
msgstr "Вход за слушалки"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:119
msgid "Phone-out"
msgstr "Изход за слушалки"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:120
msgid "Video"
msgstr "Видео"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:121
msgid "Radio"
msgstr "Радио"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:122 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180 181 182
msgid "Monitor"
msgstr "Монитор"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184 185 186
msgid "Gain"
msgstr "Усилване"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1226 sys/v4l2/gstv4l2src.c:1275
188 189 190 191
#, c-format
msgid "Error read()ing %d bytes on device '%s'."
msgstr "Грешка при прочитане с read() на %d байта на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1257
193
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
msgstr "Получена е рамка с размер %u вместо очаквания %u."
196

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:93
198
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199 200 201 202 203 204
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер "
"v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
205

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:132
207 208 209 210
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:162
212
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213 214 215
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr ""
"Неуспех при получаването на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
216

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:205
218 219 220 221
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Неуспех при запитването за нормата на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:254
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
223 224 225 226
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:331
228
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
230 231
msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:449
233 234 235 236
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:456
238 239 240 241
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "„%s“ не е устройство."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:463
243 244 245 246
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:470
248 249 250 251
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:565
253 254 255 256
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Неуспех при задаване на нормата на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:603
258 259
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260 261 262
msgstr ""
"Неуспех при получаването на текущата настройка на честотата за устройство „%"
"s“."
263

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:645
265 266
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267 268 269
msgstr ""
"Неуспех при задаването на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ "
"да е %lu Hz."
270

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:679
272 273 274 275
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Неуспех при получаването на силата на сигнала на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:715
277 278
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279 280
msgstr ""
"Неуспех при получаването на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
281

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:750
283 284
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285 286
msgstr ""
"Неуспех при задаването на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
287

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:779
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289 290 291 292
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Неуспех при получаването на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
293

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:801
295 296 297 298
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Неуспех при задаването на вход %d на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:364
300
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301 302
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Буферите в устройство „%s“ не могат да се подредят в опашка."
303

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:543
305
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306 307 308 309
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
"Неуспех при изброяването на възможните видео формати, с които устройство „%"
"s“ може да работи."
310

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311 312
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1089 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1106
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1115
313 314 315 316
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Неуспех при опита за получаване на видео кадрите от устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1091
318
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319 320 321 322 323 324 325 326
msgid ""
"The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
"buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
"device %s"
msgstr ""
"Този вид буфер не се поддържа, индексът е извън границите, не са заделени "
"буфери или дължината или указателят към потребител са неправилни. Устройство "
"„%s“."
327

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1100
329 330
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331 332 333
msgstr ""
"Неуспех при получаване на видео кадрите от устройство „%s“. Няма достатъчно "
"памет."
334

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1100
336 337
#, c-format
msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338 339 340
msgstr ""
"Недостатъчно памет за подреждането на буфер с потребителски указатели в "
"опашка. Устройство „%s“."
341

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1108
343 344 345 346
#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Неуспех след %d опита. Устройство „%s“. Системна грешка: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1117
348
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349
msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350
msgstr "Няма свободни буфери в пула при индекс %d."
351

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1208
353
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354 355
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат параметрите на устройството „%s“."
356

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1236
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358 359
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
"Устройството за видео вход не приема новите настройки за честотата на кадри."
361

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1253
363
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364 365
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "Устройството „%s“ не поддържа видео запис."
366

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1261 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1270
368
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369 370 371
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Устройството „%s“ не може да записва при разделителна способност %d×%d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1279
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373 374 375 376
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Устройството „%s“ не може да записва в указания формат"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
377
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1357
378
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379 380
msgid "Could not get buffers from device '%s'."
msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
381

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1366
383 384 385 386
#, c-format
msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
msgstr "Не могат да се получат достатъчно буфери от устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1375
388
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389 390
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
391

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1383
393
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394 395
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познати методи за запис."
396

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1428
398 399 400 401
#, c-format
msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
msgstr "Грешка при започването на поточен запис от устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1472
403 404 405 406
#, c-format
msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
msgstr "Грешка при спирането на поточен запис от устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407 408 409 410 411
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:711
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr ""
"Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се "
"поддържа."
412

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413 414 415
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:725
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Работата без часовник е невъзможна."