bg.po 13.8 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008, 2009.
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.14.2\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
10
"POT-Creation-Date: 2009-08-28 23:17+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"PO-Revision-Date: 2009-05-15 22:41+0300\n"
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към звуковия сървър."

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Неуспех при запитването за възможностите на звуковия сървър."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25 26 27 28 29 30
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Неуспех при декодиране на изображение, формат JPEG."

31 32 33 34 35 36
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."

msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37
msgid "This file is invalid and cannot be played."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
40 41 42
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Този файл не съдържа изпълними потоци."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Този файл е непълен и не може да бъде изпълнен."

msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Видео потокът в този файл може да не се покаже правилно."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr ""
"Този файл съдържа прекалено много потоци. Изпълняват се само първите %d"

msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57 58 59 60
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61 62
"Не е открит поддържан поток. Може да трябва да инсталирате приставката на "
"GStreamer — RTSP, който поддържа потоци на Real."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64 65 66 67

msgid ""
"No supported stream was found. You might be missing the right GStreamer RTSP "
"extension plugin."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68
"Не е открит поддържан поток. Може би липсва приставката на GStreamer — RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Вътрешна грешка в потока с данни."

msgid "Volume"
msgstr "Сила на звука"

msgid "Bass"
msgstr "Баси"

msgid "Treble"
msgstr "Високи"

msgid "Synth"
msgstr "Синтезатор"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Високоговорител"

msgid "Line-in"
msgstr "Вход"

msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Смесител"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Запис"

msgid "In-gain"
msgstr "Входно усилване"

msgid "Out-gain"
msgstr "Изходно усилване"

msgid "Line-1"
msgstr "Линия-1"
117

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
msgid "Line-2"
msgstr "Линия-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Линия-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Цифрова-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Цифрова-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Цифрова-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Вход за слушалки"

msgid "Phone-out"
msgstr "Изход за слушалки"

msgid "Video"
msgstr "Видео"

msgid "Radio"
msgstr "Радио"

msgid "Monitor"
msgstr "Монитор"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148 149 150 151
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152 153
"Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, използва се от друго "
"приложение."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154 155

msgid ""
156
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157 158
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159
"Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, нямате права за това."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160 161

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162
msgstr "Устройството не може да се отвори за изпълнение."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163 164

msgid ""
165
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166 167
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
"Аудио устройството не може да се отвори за запис, нямате права за това."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169 170

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171
msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за запис."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173 174 175
msgid "Gain"
msgstr "Усилване"

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
#, fuzzy
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Високоговорител"

msgid "Headphone"
msgstr ""

msgid "Line Out"
msgstr ""

msgid "SPDIF Out"
msgstr ""

msgid "AUX 1 Out"
msgstr ""

msgid "AUX 2 Out"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
#, c-format
196
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
msgstr "Грешка при прочитане %d байта от устройство „%s“."
198 199

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201
msgstr "Получена е рамка с размер %u вместо очаквания %u."
202

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203
#, c-format
204
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205
msgstr "Грешка при прочитане на %d байта на устройство „%s“."
206

207
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208 209 210 211 212 213
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер "
"v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
214 215 216 217 218 219

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220 221 222
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr ""
"Неуспех при получаването на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
223 224 225 226 227 228

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Неуспех при запитването за нормата на устройство „%s“."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "„%s“ не е устройство."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248 249 250 251
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."

252 253 254 255 256 257
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Неуспех при задаване на нормата на устройство „%s“."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258 259 260
msgstr ""
"Неуспех при получаването на текущата настройка на честотата за устройство „%"
"s“."
261 262 263

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264 265 266
msgstr ""
"Неуспех при задаването на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ "
"да е %lu Hz."
267 268 269 270 271 272 273

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Неуспех при получаването на силата на сигнала на устройство „%s“."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274 275
msgstr ""
"Неуспех при получаването на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
276 277 278

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279 280
msgstr ""
"Неуспех при задаването на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
281

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282 283 284 285
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Неуспех при получаването на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
286 287 288 289 290 291

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Неуспех при задаването на вход %d на устройство „%s“."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292 293
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Буферите в устройство „%s“ не могат да се подредят в опашка."
294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Неуспех при опита за получаване на видео кадрите от устройство „%s“."

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Неуспех след %d опита. Устройство „%s“. Системна грешка: %s"

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304 305
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат параметрите на устройството „%s“."
306

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307 308
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
"Устройството за видео вход не приема новите настройки за честотата на кадри."
310 311

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312 313
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
314 315

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316 317
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познати методи за запис."
318

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319 320 321 322
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr ""
"Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се "
"поддържа."
323

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324 325
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Работата без часовник е невъзможна."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

#~ msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
#~ msgstr ""
#~ "Неуспех при изброяването на възможните видео формати, с които устройство "
#~ "„%s“ може да работи."

#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Този вид буфер не се поддържа, индексът е извън границите, не са заделени "
#~ "буфери или дължината или указателят към потребител са неправилни. "
#~ "Устройство „%s“."

#~ msgid ""
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ msgstr ""
#~ "Неуспех при получаване на видео кадрите от устройство „%s“. Няма "
#~ "достатъчно памет."

#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "Недостатъчно памет за подреждането на буфер с потребителски указатели в "
#~ "опашка. Устройство „%s“."

#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Няма свободни буфери в пула при индекс %d."

#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Устройството „%s“ не поддържа видео запис."

#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
#~ msgstr ""
#~ "Устройството „%s“ не може да записва при разделителна способност %d×%d"

#~ msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
#~ msgstr "Устройството „%s“ не може да записва в указания формат"

#~ msgid "Could not get buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."

#~ msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Не могат да се получат достатъчно буфери от устройство „%s“."

#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Грешка при започването на поточен запис от устройство „%s“."

#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Грешка при спирането на поточен запис от устройство „%s“."