bg.po 15.3 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.6\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10 11
"POT-Creation-Date: 2008-02-14 00:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-18 22:12+0200\n"
12 13 14 15 16 17 18
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:205
msgid "Could not read from CD."
msgstr "CD-то не може да бъде прочетено."

#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:283
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Устройството за CD-та не може да се отвори за четене."

#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:290
msgid "Disc is not an Audio CD."
msgstr "Дискът не е аудио CD."
30

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
#: ext/esd/esdsink.c:262 ext/esd/esdsink.c:367
32 33 34
msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към звуковия сървър."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
#: ext/esd/esdsink.c:269
36 37 38
msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Неуспех при запитването за възможностите на звуковия сървър."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
#: ext/flac/gstflacdec.c:1262 ext/libpng/gstpngdec.c:330
#: ext/libpng/gstpngdec.c:518 ext/wavpack/gstwavpackparse.c:1111
#: gst/avi/gstavidemux.c:3778 gst/avi/gstavidemux.c:3786
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."

#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1042
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Неуспех при декодиране на изображение, формат JPEG."

#: ext/shout2/gstshout2.c:558
50 51 52
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
#: gst/avi/gstavimux.c:1474
54 55 56
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1029
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Този файл е непълен и не може да бъде изпълнен."

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1810
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Този файл не съдържа изпълними потоци."

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2647
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Видео потокът в този файл може да не се покаже правилно."

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2722
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr ""
"Този файл съдържа прекалено много потоци. Изпълняват се само първите %d"

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2984 gst/qtdemux/qtdemux.c:3581
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:3588
msgid "This file is encrypted and cannot be played."
msgstr "Този файл е шифриран и не може да бъде изпълнен."

#: gst/wavparse/gstwavparse.c:1777
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Вътрешна грешка в потока с данни."

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:98 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:64
msgid "Volume"
msgstr "Сила на звука"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:99
msgid "Bass"
msgstr "Баси"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:100
msgid "Treble"
msgstr "Високи"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:101
msgid "Synth"
msgstr "Синтезатор"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:102
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:103
msgid "Speaker"
msgstr "Високоговорител"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:104
msgid "Line-in"
msgstr "Вход"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:105
msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:106
msgid "CD"
msgstr "CD"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:107
msgid "Mixer"
msgstr "Смесител"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:108
msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:109
msgid "Record"
msgstr "Запис"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:110
msgid "In-gain"
msgstr "Входно усилване"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:111
msgid "Out-gain"
msgstr "Изходно усилване"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:112
msgid "Line-1"
msgstr "Линия-1"
146

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:113
msgid "Line-2"
msgstr "Линия-2"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:114
msgid "Line-3"
msgstr "Линия-3"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:115
msgid "Digital-1"
msgstr "Цифрова-1"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:116
msgid "Digital-2"
msgstr "Цифрова-2"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:117
msgid "Digital-3"
msgstr "Цифрова-3"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:118
msgid "Phone-in"
msgstr "Вход за слушалки"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:119
msgid "Phone-out"
msgstr "Изход за слушалки"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:120
msgid "Video"
msgstr "Видео"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:121
msgid "Radio"
msgstr "Радио"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:122 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:64
msgid "Monitor"
msgstr "Монитор"

#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:64
msgid "Gain"
msgstr "Усилване"

#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1048 sys/v4l2/gstv4l2src.c:1094
192 193 194 195
#, c-format
msgid "Error read()ing %d bytes on device '%s'."
msgstr "Грешка при прочитане с read() на %d байта на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1076
197
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198 199
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr ""
200

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:83
202
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203 204 205 206 207 208
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер "
"v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
209

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:120
211 212 213 214
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:150
216
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217 218 219
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr ""
"Неуспех при получаването на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
220

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
221
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:192
222 223 224 225
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Неуспех при запитването за нормата на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226 227 228 229 230 231
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:240
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:310
232
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
234 235
msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:428
237 238 239 240
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:435
242 243 244 245
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "„%s“ не е устройство."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:442
247 248 249 250
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:449
252 253 254 255
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:544
257 258 259 260
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Неуспех при задаване на нормата на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:581
262 263
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264 265 266
msgstr ""
"Неуспех при получаването на текущата настройка на честотата за устройство „%"
"s“."
267

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:622
269 270
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271 272 273
msgstr ""
"Неуспех при задаването на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ "
"да е %lu Hz."
274

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:656
276 277 278 279
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Неуспех при получаването на силата на сигнала на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:692
281 282
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283 284
msgstr ""
"Неуспех при получаването на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
285

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:727
287 288
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289 290
msgstr ""
"Неуспех при задаването на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
291

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292 293 294 295 296
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:756
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Неуспех при получаването на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
297

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:778
299 300 301 302
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Неуспех при задаването на вход %d на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:369
304
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305 306
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Буферите в устройство „%s“ не могат да се подредят в опашка."
307

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:548
309
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310 311 312 313
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
"Неуспех при изброяването на възможните видео формати, с които устройство „%"
"s“ може да работи."
314

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315 316
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1064 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1081
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1090
317 318 319 320
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Неуспех при опита за получаване на видео кадрите от устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1066
322
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323 324 325 326 327 328 329 330
msgid ""
"The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
"buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
"device %s"
msgstr ""
"Този вид буфер не се поддържа, индексът е извън границите, не са заделени "
"буфери или дължината или указателят към потребител са неправилни. Устройство "
"„%s“."
331

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1075
333 334
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335 336 337
msgstr ""
"Неуспех при получаване на видео кадрите от устройство „%s“. Няма достатъчно "
"памет."
338

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1075
340 341
#, c-format
msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342 343 344
msgstr ""
"Недостатъчно памет за подреждането на буфер с потребителски указатели в "
"опашка. Устройство „%s“."
345

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1083
347 348 349 350
#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Неуспех след %d опита. Устройство „%s“. Системна грешка: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1092
352
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353 354
msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
msgstr ""
355

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1155
357
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358 359
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат параметрите на устройството „%s“."
360

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1164
362
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363 364
msgid "Could not set parameters on device '%s'"
msgstr "Не могат да се зададат параметрите на устройството „%s“."
365

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1183
367
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368 369
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "Устройството „%s“ не поддържа видео запис."
370

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1191 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1200
372
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Устройството „%s“ не може да записва при разделителна способност %d×%d"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1209
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Устройството „%s“ не може да записва в указания формат"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1220
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %d/%d frames per second"
msgstr ""
"Устройството „%s“ не може да записва при скорост %d/%d кадъра в секунда"
386

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1297
388
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389 390
msgid "Could not get buffers from device '%s'."
msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
391

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1306
393 394 395 396
#, c-format
msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
msgstr "Не могат да се получат достатъчно буфери от устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1315
398
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399 400
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
401

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1323
403
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404 405
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познати методи за запис."
406

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1368
408 409 410 411
#, c-format
msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
msgstr "Грешка при започването на поточен запис от устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
412
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1412
413 414 415 416
#, c-format
msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
msgstr "Грешка при спирането на поточен запис от устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417 418 419 420 421
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:711
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr ""
"Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се "
"поддържа."
422

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423 424 425
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:725
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Работата без часовник е невъзможна."
426

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427 428
#~ msgid "Could not exchange data with device '%s'."
#~ msgstr "Неуспешен опит за обмяна на данни с устройство „%s“."