Commit 1bcc1eba authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge 🍵

po: Update translations

parent f3cdeb83
This diff is collapsed.
# Brazilian Portuguese translation of gst-plugins-base.
# Copyright (C) 2008-2015 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2008-2016 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
# Fabrício Godoy <skarllot@gmail.com>, 2008-2015.
# Fabrício Godoy <skarllot@gmail.com>, 2008-2016.
#
# PCM -> PCM
# buffering -> preenchendo buffer
......@@ -9,10 +9,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.7.1\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.7.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-20 15:29+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-28 18:04-0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-06-09 10:04+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-06 16:47-0300\n"
"Last-Translator: Fabrício Godoy <skarllot@gmail.com>\n"
"Language-Team: Brazilian Portuguese <ldpbr-translation@lists.sourceforge."
"net>\n"
......@@ -573,13 +573,13 @@ msgid "quit"
msgstr "sair"
msgid "> or n"
msgstr ""
msgstr "> ou n"
msgid "play next"
msgstr "reproduzir próxima"
msgid "< or b"
msgstr ""
msgstr "< ou b"
msgid "play previous"
msgstr "reproduzir anterior"
......@@ -609,13 +609,13 @@ msgid "enable/disable trick modes"
msgstr "ativar/desativar modos avançados"
msgid "change audio track"
msgstr "alterar trilha de áudio"
msgstr "alterar a trilha de áudio"
msgid "change video track"
msgstr "alterar trilha de vídeo"
msgstr "alterar a trilha de vídeo"
msgid "change subtitle track"
msgstr "alterar trilha de legenda"
msgstr "alterar a trilha de legenda"
msgid "seek to beginning"
msgstr "pular para o começo"
......@@ -626,35 +626,45 @@ msgstr "exibir atalhos de teclado"
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr "Modo interativo - teclas de comando:"
# Flag: verbose
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr ""
msgstr "Exibe informações de status e notificações de propriedade"
# Flag: flags
msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""
"Controla o comportamento de reprodução definindo a propriedade \"flags\" do "
"Playbin"
# Flag: videosink
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""
"Elemento consumidor de vídeo utilizado (predefinido para autovideosink)"
msgstr "Define o elemento consumidor de vídeo (predefinido para autovideosink)"
# Flag: audiosink
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""
"Elemento consumidor de áudio utilizado (predefinido para autoaudiosink)"
msgstr "Define o elemento consumidor de áudio (predefinido para autoaudiosink)"
# Flag: gapless
msgid "Enable gapless playback"
msgstr "Ativar reprodução sem intervalos"
# Flag: shuffle
msgid "Shuffle playlist"
msgstr "Embaralhar lista de reprodução"
# Flag: no-interactive
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr "Desativar controle interativo via teclado"
# Flag: volume
msgid "Volume"
msgstr "Volume"
# Flag: playlist
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr "Arquivo de lista de reprodução que contém arquivos de mídia de entrada"
# Flag: quiet
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr "Não exibir nenhuma saída (além dos erros)"
......
# Slovak translations for gst-plugins-base.
# This file is put in the public domain.
#
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014.
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.2.1\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.7.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-20 15:29+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-30 10:57+0100\n"
"Last-Translator: Peter Tuharsky <tuharsky@misbb.sk>\n"
"POT-Creation-Date: 2016-06-09 10:04+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-20 12:24+0100\n"
"Last-Translator: Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\\n\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\\n;\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre prehrávanie v režime mono."
......@@ -512,136 +510,136 @@ msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Neskončiť po zobrazení úvodného zoznamu zariadení, ale čakať na ich pridanie/"
"odstránenie."
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr ""
msgstr "Hlasitosť: %.0f%%"
msgid "Buffering..."
msgstr "Napĺňam vyrovnávaciu pamäť..."
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr ""
msgstr "Čas sa stratil, vyberá sa nový\n"
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgstr "Dosiahli sme koniec prehrávacieho zoznamu."
msgid "Paused"
msgstr ""
msgstr "Pozastavené"
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
msgstr "Hrá sa %s\n"
#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""
msgstr "Pomaly končí, pripravuje sa ďalší titul: %s"
#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""
msgstr "Rýchlosť prehrávania: %.2f"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre prehrávanie v režime stereo."
msgstr "Nepodarilo sa zmeniť rýchlosť prehrávania na %.2f"
msgid "space"
msgstr ""
msgstr "medzerník"
msgid "pause/unpause"
msgstr ""
msgstr "pozastaviť/pustiť"
msgid "q or ESC"
msgstr ""
msgstr "q alebo ESC"
msgid "quit"
msgstr ""
msgstr "ukončiť"
msgid "> or n"
msgstr ""
msgstr "> alebo n"
msgid "play next"
msgstr ""
msgstr "prehrať ďalší"
msgid "< or b"
msgstr ""
msgstr "< alebo b"
msgid "play previous"
msgstr ""
msgstr "prehrať predchádzajúce"
msgid "seek forward"
msgstr ""
msgstr "posunúť späť"
msgid "seek backward"
msgstr ""
msgstr "posunúť vpred"
msgid "volume up"
msgstr ""
msgstr "zhlasniť"
msgid "volume down"
msgstr ""
msgstr "stíšiť"
msgid "increase playback rate"
msgstr ""
msgstr "zvýšiť rýchlosť prehrávania"
msgid "decrease playback rate"
msgstr ""
msgstr "znížiť rýchlosť prehrávania"
msgid "change playback direction"
msgstr ""
msgstr "zmeniť smer prehrávania"
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
msgstr "zapnúť/vypnúť trikové režimy"
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Toto CD nemá zvukové stopy"
msgstr "zmeniť zvukovú stopu"
msgid "change video track"
msgstr ""
msgstr "zmeniť video stopu"
#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Formát titulkov Kate"
msgstr "zmeniť stopu s titulkami"
msgid "seek to beginning"
msgstr ""
msgstr "preskočiť na začiatok"
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
msgstr "zobraziť klávesové skratky"
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr ""
msgstr "Interaktívny režim - klávesové ovládanie:"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr ""
msgstr "Zobraziť na výstupe informácie o stave a upozornenia o vlastníctve"
msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""
msgstr "Ktorý videosink použiť (predvolený je autovideosink)"
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""
msgstr "Ktorý audiosink použiť (predvolený je autoaudiosink)"
msgid "Enable gapless playback"
msgstr "Povoliť plynulé prehrávanie"
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""
msgstr "Premiešať prehrávací zoznam"
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr ""
msgstr "Zakázať interaktívne ovládanie pomocou klávesnice"
msgid "Volume"
msgstr ""
msgstr "Hlasitosť"
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""
msgstr "Súbor s prehrávacím zoznamom obsahujúcim vstupné mediálne súbory"
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""
msgstr "Nevypisovať žiadny výstup (okrem chýb)"
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
......@@ -651,7 +649,7 @@ msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr "Ak chcete prehrávať, musíte zadať aspoň jeden názov súboru alebo URI."
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""
msgstr "Stlačením 'k' zobrazíte zoznam klávesových skratiek.\n"
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment