Commit 40d76b6d authored by Jan Schmidt's avatar Jan Schmidt
Browse files

po/sk.po: Oops - add new sk.po mentioned in the LINGUAS I just committed

Original commit message from CVS:
* po/sk.po:
Oops - add new sk.po mentioned in the LINGUAS I just committed
parent bd225db1
2008-01-18 Jan Schmidt <jan.schmidt@sun.com>
* po/sk.po:
Oops - add new sk.po mentioned in the LINGUAS I just committed
2008-01-17 Jan Schmidt <jan.schmidt@sun.com>
 
* po/LINGUAS:
# Slovak translations for gst-plugins-base.
# This file is put in the public domain.
#
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.14.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-14 21:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-15 11:28+0100\n"
"Last-Translator: Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\\n\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:131
msgid "Master"
msgstr "Master"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:132
msgid "Bass"
msgstr "Basy"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:133
msgid "Treble"
msgstr "Výšky"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:134
msgid "PCM"
msgstr "PCM"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:135
msgid "Synth"
msgstr "Synth"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:136
msgid "Line-in"
msgstr "Line-in"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:137
msgid "CD"
msgstr "CD"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:138
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofón"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:139
msgid "PC Speaker"
msgstr "Reproduktor"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:140
msgid "Playback"
msgstr "Prehrávanie"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:141 ext/alsa/gstalsamixertrack.c:204
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:207
msgid "Capture"
msgstr "Zachytávanie"
#: ext/alsa/gstalsasink.c:457
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre prehrávanie v režime mono."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:459
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre prehrávanie v režime stereo."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:463
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre prehrávanie v %d-kanálovom režime."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:649
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre prehrávanie. Zariadenie už "
"používa iná aplikácia."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:654
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre prehrávanie."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:422
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre nahrávanie v režime mono."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:424
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre nahrávanie v režime stereo."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:428
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre nahrávanie v %d-kanálovom režime."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:626
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre nahrávanie. Zariadenie už "
"používa iná aplikácia."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:631
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre nahrávanie."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:240 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:246
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie CD na čítanie."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:372
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť pozíciu na CD."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:380
msgid "Could not read CD."
msgstr "Nepodarilo sa čítať CD."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:387
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť vfs súbor \"%s\" pre zápis: %s."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:394
msgid "No filename given"
msgstr "Nebol zadaný názov súboru"
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:420
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "Nepodarilo sa zatvoriť súbor \"%s\"."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:572
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Chyba pri zápise do súboru \"%s\"."
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:3103
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Vnútorná chyba prúdu údajov."
#: gst/playback/gstdecodebin.c:789 gst/playback/gstdecodebin2.c:965
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1526 gst/playback/gstplaybasebin.c:1662
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr ""
"Na prehratie tohto prúdu údajov je vyžadovaný zásuvný modul %s, ktorý nie je "
"nainštalovaný."
#: gst/playback/gstdecodebin.c:1601
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tento súbor je asi textový"
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1509
#, c-format
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
msgstr "Chybné URI titulkov \"%s\", titulky zakázané."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1632 gst/playback/gsturidecodebin.c:660
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nebolo špecifikované žiadne URI, z ktorého by sa dalo prehrávať."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1638 gst/playback/gsturidecodebin.c:666
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Chybné URI \"%s\"."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1644
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
msgstr "RTSP prúdy sa teraz nedajú prehrávať."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1979
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prvok \"decodebin\""
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2197 gst/playback/gsturidecodebin.c:1158
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvok je chybný."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2274
msgid ""
"Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file "
"or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr ""
"Bol zistený iba prúd titulkov. Buď načítavate titulkový súbor alebo nejaký "
"iný typ textového súboru, alebo ide o neznámy typ mediálneho súboru."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2279
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""
"Nemáte nainštalovaný dekodér pre tento typ súboru. Zrejme bude potrebné "
"nainštalovať príslušné zásuvné moduly."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2283
msgid "This is not a media file"
msgstr "Toto nie je mediálny súbor"
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2288
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
msgstr "Bol zistený prúd titulkov, ale bez video prúdu údajov."
#: gst/playback/gstplaybin.c:887
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
msgstr "Chýbajú prvky autovideosink aj xvimagesink."
#: gst/playback/gstplaybin.c:895 gst/playback/gstplaybin.c:905
#: gst/playback/gstplaybin.c:1090 gst/playback/gstplaybin.c:1100
#: gst/playback/gstplaybin.c:1231 gst/playback/gstplaybin.c:1240
#: gst/playback/gstplaybin.c:1249
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Chýa prvok '%s' - skontrolujte svoju inštaláciu GStreamer."
#: gst/playback/gstplaybin.c:1083
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
msgstr "Chýbajú prvky autoaudiosink aj alsasink."
#: gst/playback/gstqueue2.c:970
msgid "No file name specified."
msgstr "Nebolo zadané meno súboru."
#: gst/playback/gstqueue2.c:976
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\" na čítanie."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:447
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Pre typ '%s' nie je k dispozícii dekodér."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:672
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tento typ prúdu údajov sa teraz nedá prehrávať."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:683
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Pre \"%s\" nie je implementovaná obsluha."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:999
msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prvok \"decodebin2\"."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1005
msgid "Could not create \"queue2\" element."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prvok \"queue2\"."
#: gst/tcp/gsttcp.c:519 gst/tcp/gsttcpclientsink.c:270
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Chyba pri posielaní údajov do \"%s:%d\"."
#: gst/tcp/gsttcp.c:571
#, c-format
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
msgstr "Chyba pri posielaní hlavičky gdp údajov do \"%s:%d\"."
#: gst/tcp/gsttcp.c:580
#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
msgstr "Chyba pri posielaní gdp záťažových údajov do \"%s:%d\"."
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:382 gst/tcp/gsttcpclientsrc.c:366
#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
msgstr "Spojenie s %s:%d bolo odmietnuté."
#: gst-libs/gst/audio/gstbaseaudiosrc.c:667
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Zvuk sa nedá nahrávať dostatočne rýchlo"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:57
msgid "track ID"
msgstr "ID stopy"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:57
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
msgid "artist ID"
msgstr "ID umelca"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID umelca MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
msgid "album ID"
msgstr "ID albumu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID albumu MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:64
msgid "album artist ID"
msgstr "ID umelca albumu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:64
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID umelca albumu MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
msgid "track TRM ID"
msgstr "ID TRM stopy"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "ID TRM MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1385
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1418
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá zvukové stopy"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:66
msgid "ID3 tag"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:67
msgid "APE tag"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:68
msgid "ICY internet radio"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:91
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Bezstratový zvuk Apple (ALAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:100
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Slobodný bezstratový zvukový kodek (FLAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:124
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:125
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Bezstratový verný zvuk (TTA)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:133
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Reč"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:147
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Bezstratové CYUV"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:150
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:162
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Bezstratové MSZH"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:168
msgid "Uncompressed Gray Image"
msgstr "Nekomprimovaný šedotónový obrázok"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:173
msgid "Run-length encoding"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:207
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Formát titulkov sami"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:208
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Titulkový formát TMPlayer"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:267
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
msgstr "Nekomprimovaný planar YUV 4:2:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:270
msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
msgstr "Nekomprimovaný planar YVU 4:2:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:273
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:283
msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YUV 4:2:2"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:276
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YUV 4:1:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:279
msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YVU 4:1:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:286
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YUV 4:1:1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:289
msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YUV 4:4:4"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:292
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
msgstr "Nekomprimovaný planar YUV 4:2:2"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:295
msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
msgstr "Nekomprimovaný planar YUV 4:1:1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:298
msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
msgstr "Nekomprimovaný čierno-biely Y-plane"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:301
msgid "Uncompressed YUV"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:312
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %d-bit %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:362
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 Verzie %d"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:580
#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
msgstr "Surový %d-bit PCM zvuk"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:582
msgid "Raw PCM audio"
msgstr "Surový PCM zvuk"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:588
#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
msgstr "Surový %d-bit zvuk s pohyblivou desatinnou čiarkou"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:590
msgid "Raw floating-point audio"
msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desatinnou čiarkou"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:677
msgid "Audio CD source"
msgstr "Zdroj zvukové CD"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:680
msgid "DVD source"
msgstr "Zdroj DVD"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:683
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:687
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:695
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "zdroj protokolu %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:763
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:765
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:767
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:774
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s demuxer"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:776
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s dekodér"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:811
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:813
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:815
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:822
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s muxer"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:824
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s enkodér"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:855
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Prvok GStreamera %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:550
msgid "Unknown source element"
msgstr "Neznámy zdrojový prvok"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:553
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Neznámy prvok sink"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:556
msgid "Unknown element"
msgstr "Neznámy prvok"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:559
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Neznámy prvok dekodéra"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:562
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Neznámy prvok enkodéra"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:567
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Neznámy typ zásuvného modulu alebo prvku"
#: sys/v4l/v4l_calls.c:159
msgid "No device specified."
msgstr "Nebolo zadané zariadenie."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:168
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zariadenie \"%s\" neexistuje."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:173
#, c-format
msgid "Device \"%s\" is already being used."
msgstr "Zariadenie \"%s\" sa už používa."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:178
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie \"%s\" pre čítanie a zápis."
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "katalógové meno umelca"
#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "katalógové meno umelca pre MusicBrainz"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment