vi.po 14.2 KB
Newer Older
1
# Vietnamese Translation for GST Plugins Base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
#
5 6
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.24.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"POT-Creation-Date: 2009-10-05 13:46+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"PO-Revision-Date: 2009-09-18 17:15+0930\n"
11
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13
"MIME-Version: 1.0\n"
14
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
17
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
18

19
msgid "Master"
20
msgstr "Chủ"
21

22 23
msgid "Bass"
msgstr "Trầm"
24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
msgid "Treble"
msgstr "Cao"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
msgstr "Tổng hợp"

msgid "Line-in"
msgstr "Dây-vào"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
41
msgstr "Máy vi âm"
42 43

msgid "PC Speaker"
44
msgstr "Loa PC"
45

46
msgid "Playback"
47
msgstr "Phát lại"
48 49

msgid "Capture"
50
msgstr "Bắt"
51

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
53
msgstr "Không thể mở thiết bị để phát lại trong chế độ đơn nguồn."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
56
msgstr "Không thể mở thiết bị để phát lại trong chế độ âm lập thể."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57

58
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
60
msgstr "Không thể mở thiết bị để phát lại trong chế độ %d kênh."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62 63 64 65 66
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại, vì ứng dụng khác đang sử dụng nó."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67 68

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
72
msgstr "Không thể mở thiết bị để thu trong chế độ đơn nguồn."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73 74

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
75
msgstr "Không thể mở thiết bị để thu trong chế độ âm lập thể."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76

77
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
79
msgstr "Không thể mở thiết bị để thu trong chế độ %d kênh."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81 82 83 84 85
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Không thể mở thiết bị âm thanh để thu, vì ứng dụng khác đang sử dụng nó."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86 87

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để thu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89

90
msgid "Could not open CD device for reading."
91
msgstr "Không thể mở thiết bị đĩa CD để đọc."
92

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgid "Could not seek CD."
94
msgstr "Không thể tìm trên đĩa CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95 96

msgid "Could not read CD."
97
msgstr "Không thể đọc đĩa CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98

99 100
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
101
msgstr "Không thể mở tập tin VFS « %s » để ghi: %s."
102 103

msgid "No filename given"
104
msgstr "Chưa nhập tên tập tin"
105 106 107

#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
108
msgstr "Không thể đóng tập tin VFS « %s »."
109

110
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
112
msgstr "Lỗi khi ghi vào tập tin « %s »."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
114
msgid "Internal data stream error."
115
msgstr "Lỗi luồng dữ liệu nội bộ."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
116

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
msgstr "Cần phần bổ sung %s để phát luồng này nhưng chưa cài đặt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgid "This appears to be a text file"
122
msgstr "Hình như đây là tập tin văn bản"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
123

124
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
msgstr "Không thể quyết định loại luồng"
126

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
129
msgstr "URI phụ đề không hợp lệ « %s » nên tắt khả năng phụ đề."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130 131

msgid "No URI specified to play from."
132
msgstr "Chưa ghi rõ URI từ đó cần phát."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
133

134 135
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
136
msgstr "URI không hợp lệ « %s »."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
139
msgstr "Chưa có khả năng phát luồng RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
141
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
msgstr "Không thể tạo phần tử « decodebin »."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
143

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
msgid "Source element is invalid."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
msgstr "Phần tử nguồn không phải hợp lệ."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147 148 149 150 151 152
msgid ""
"Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file "
"or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr ""
"Chỉ phát hiện luồng phụ đề. Hoặc bạn đang nạp tập tin phụ đề hay tập tin văn "
"bản kiểu khác, hoặc không nhận diện tập tin nhạc/ảnh."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154 155 156 157 158 159
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""
"Chưa cài đặt bộ giải mã có khả năng quản lý tập tin này. Có thể cần phải cài "
"đặt các phần bổ sung thích hợp."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
160

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161
msgid "This is not a media file"
162
msgstr "Đây không phải tập tin nhạc/ảnh"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
163

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
165
msgstr "Phát hiện luồng phụ đề, không có luồng ảnh động."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
167
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
msgstr "Thiếu phần tử autovideosink, cũng thiếu phần tử xvimagesink."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
169

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170 171
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172
msgstr "Thiếu phần tử « %s » — hãy kiểm tra lại cài đặt GStreamer."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175
msgstr "Thiếu phần tử autoaudiosink, cũng thiếu phần tử alsasink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177
#, c-format
178
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
msgstr "Thiếu phần tử autovideosink, cũng thiếu phần tử %s."
180 181

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182
msgstr "Thiếu phần tử autovideosink."
183

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184
#, c-format
185
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
186
msgstr "Cả hai phần tử autovideosink và %s không hoạt động."
187 188

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
msgstr "Phần tử autovideosink không hoạt động."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190 191

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
msgstr "Không thể sử dụng yếu tố ổ chìm văn bản riêng."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194 195 196
msgid "No volume control found"
msgstr "Không tìm thấy điều khiển âm lượng"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
#, c-format
198
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199
msgstr "Thiếu phần tử autoaudiosink, cũng thiếu phần tử %s."
200 201

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202
msgstr "Thiếu phần tử autoaudiosink."
203

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
#, c-format
205
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206
msgstr "Cả hai phần tử autoaudiosink và %s không hoạt động."
207 208

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209
msgstr "Phần tử autoaudiosink không hoạt động."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210 211 212 213

msgid "Can't play a text file without video."
msgstr "Không thể phát tập tin văn bản mà không có ảnh động."

214
msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215 216
msgstr "Không thể hiển thị đồng thời phụ đề và ảnh phụ."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217
msgid "No Temp directory specified."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
218
msgstr "Chưa ghi rõ thư mục Tạm thời."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
219

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
221
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
msgstr "Không thể tạo tập tin tạm thời « %s »."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
223 224 225

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
226
msgstr "Không thể mở tập tin « %s » để đọc."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227

228 229 230
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Lỗi luồng dữ liệu nội bộ."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231 232
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
233
msgstr "Không có bộ giải mã sẵn sàng cho kiểu « %s »."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235
msgid "This stream type cannot be played yet."
236
msgstr "Chưa có khả năng phát kiểu luồng này."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
238 239
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
240
msgstr "Không có bộ quản lý địa chỉ URI được thực hiện cho « %s »."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241 242

msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
msgstr "Không thể tạo phần tử « decodebin2 »."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244 245

msgid "Could not create \"queue2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246
msgstr "Không thể tạo phần tử « queue2 »."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248 249 250
msgid "Could not create \"typefind\" element."
msgstr "Không thể tạo phần tử « typefind »."

251
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
253
msgstr "Lỗi khi gởi dữ liệu cho « %s:%d »."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
254 255 256

#, c-format
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
257
msgstr "Lỗi khi gởi dữ liệu phần đầu GDP cho « %s:%d »."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258 259 260

#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
261
msgstr "Lỗi khi gởi dữ liệu trọng tải GDP cho « %s:%d »."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262 263 264

#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
265
msgstr "Kết nối tới « %s:%d » bị từ chối."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266 267

msgid "Can't record audio fast enough"
268
msgstr "Không thể thu âm thanh một cách đủ nhanh"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270 271 272
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Lỗi đọc thẻ: không đủ dữ liệu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgid "track ID"
274
msgstr "mã rãnh"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275 276

msgid "MusicBrainz track ID"
277
msgstr "mã rãnh MusicBrainz"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278 279

msgid "artist ID"
280
msgstr "mã nghệ sĩ"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281 282

msgid "MusicBrainz artist ID"
283
msgstr "mã nghệ sĩ MusicBrainz"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284 285

msgid "album ID"
286
msgstr "mã tập nhạc"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287 288

msgid "MusicBrainz album ID"
289
msgstr "mã tập nhạc MusicBrainz"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290 291

msgid "album artist ID"
292
msgstr "mã nghệ sĩ tập nhạc"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293 294

msgid "MusicBrainz album artist ID"
295
msgstr "mã nghệ sĩ tập nhạc MusicBrainz"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296 297

msgid "track TRM ID"
298
msgstr "mã TRM rãnh"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299 300

msgid "MusicBrainz TRM ID"
301
msgstr "mã TRM rãnh MusicBrainz"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302 303

msgid "This CD has no audio tracks"
304
msgstr "Đĩa CD này không có rãnh âm thanh nào"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306 307 308 309 310 311 312 313 314
msgid "ID3 tag"
msgstr "Thẻ ID3"

msgid "APE tag"
msgstr "Thẻ APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Thu thanh Internet ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
316
msgstr "Âm thanh không mất gì của Apple (Apple Lossless Audio: ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317 318

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319 320 321
msgstr ""
"Phương pháp tự do không mất gì nén và truyền nhiều loại dữ liệu âm thanh "
"khác (Free Lossless Audio Codec: FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322 323

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
324
msgstr "Âm thanh đúng không mất gì (Lossless True Audio: TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325 326

msgid "Windows Media Speech"
327
msgstr "Tiếng nói của nhạc/ảnh Windows (Windows Media Speech)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328 329

msgid "CYUV Lossless"
330
msgstr "CYUV không mất gì (CYUV Lossless)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331 332

msgid "FFMpeg v1"
333
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334 335

msgid "Lossless MSZH"
336
msgstr "MSZH không mất gì (Lossless MSZH)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337 338

msgid "Uncompressed Gray Image"
339
msgstr "Ảnh màu xám không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340 341

msgid "Run-length encoding"
342
msgstr "Mã hoá độ dài chạy (Run-Length Encoding: RLE)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343 344

msgid "Sami subtitle format"
345
msgstr "Định dạng phụ đề Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346 347

msgid "TMPlayer subtitle format"
348
msgstr "Định dạng phụ đề TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350 351 352
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Định dạng phụ đề Kate"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
354
msgstr "YUV 4:2:0 phẳng không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355 356

msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
357
msgstr "YUV 4:2:0 phẳng không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358 359

msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
360
msgstr "YUV 4:2:2 đóng gói không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361 362

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
363
msgstr "YUV 4:1:0 đóng gói không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364 365

msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
366
msgstr "YVU 4:1:0 đóng gói không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367 368

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
369
msgstr "YUV 4:1:1 đóng gói không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370 371

msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
372
msgstr "YUV 4:4:4 đóng gói không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373 374

msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
375
msgstr "YUV 4:2:2 phẳng không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376 377

msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
378
msgstr "YUV 4:1:1 phẳng không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379 380

msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
381
msgstr "Mặt phẳng Y đen trắng không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382 383

msgid "Uncompressed YUV"
384
msgstr "YUV không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385 386 387

#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
388
msgstr "%d-bit %s có bảng chọn không nén"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389 390 391

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
392
msgstr "DivX MPEG-4 Phiên bản %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393 394 395

#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
396
msgstr "Âm thanh PCM %d-bit thô"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397 398

msgid "Raw PCM audio"
399
msgstr "Âm thanh PCM thô"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400 401 402

#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
403
msgstr "Âm thanh dấu phẩy động %d-bit thô"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404 405

msgid "Raw floating-point audio"
406
msgstr "Âm thanh dấu phẩy động thô"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407 408

msgid "Audio CD source"
409
msgstr "Nguồn đĩa CD âm thanh"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410 411

msgid "DVD source"
412
msgstr "Nguồn đĩa DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413 414

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415 416
msgstr ""
"Nguồn Giao thức chạy luồng giờ thật (Real Time Streaming Protocol: RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417 418

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419 420 421
msgstr ""
"Nguồn Giao thức trình phục vụ nhạc/ảnh Microsoft (Microsoft Media Server: "
"MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422 423 424

#, c-format
msgid "%s protocol source"
425
msgstr "Nguồn giao thức %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426 427 428

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
429
msgstr "depayloader (bộ trừ trọng tải?) RTP ảnh động %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430 431 432

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
433
msgstr "depayloader (bộ trừ trọng tải?) RTP âm thanh %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434 435 436

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
437
msgstr "depayloader (bộ trừ trọng tải?) RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438 439 440

#, c-format
msgid "%s demuxer"
441
msgstr "demuxer (bộ chia ra) %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442 443 444

#, c-format
msgid "%s decoder"
445
msgstr "bộ giải mã %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446 447 448

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
449
msgstr "payloader (bộ cộng trọng tải?) RTP ảnh động %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450 451 452

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
453
msgstr "payloader (bộ cộng trọng tải?) RTP âm thanh %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454 455 456

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
457
msgstr "payloader (bộ cộng trọng tải?) RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458 459 460

#, c-format
msgid "%s muxer"
461
msgstr "muxer (bộ kết hợp lại) %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462 463 464

#, c-format
msgid "%s encoder"
465
msgstr "bộ mã hoá %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466 467 468

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469
msgstr "Phần tử GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470 471

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472
msgstr "Không rõ phần tử nguồn"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473 474

msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475
msgstr "Không rõ phần tử ổ chìm"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
476 477

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
msgstr "Không rõ phần tử"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479 480

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481
msgstr "Không rõ phần tử giải mã"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482 483

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484
msgstr "Không rõ phần tử mã hoá"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485 486

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487
msgstr "Không rõ kiểu phần bổ sung hay phần tử"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488 489 490 491 492 493

msgid "No device specified."
msgstr "Chưa ghi rõ thiết bị nào"

#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
494
msgstr "Không có thiết bị « %s »."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
495

496
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
497
msgid "Device \"%s\" is already being used."
498
msgstr "Thiết bị « %s » đang được dùng."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
499 500 501

#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
502
msgstr "Không thể mở thiết bị « %s » để đọc và ghi."