• Albert Astals Cid's avatar
  * poppler/SplashOutputDev.cc: · c5613ab5
  Albert Astals Cid authored
      * qt/poppler-private.h:
      * qt4/src/poppler-private.h:
      * splash/Splash.cc:
      * splash/SplashBitmap.cc:
      * splash/SplashTypes.h: Rename splashModeRGBX8 to splashModeXBGR8 and
      hopefully fix qt frontends image generation
  c5613ab5
SplashBitmap.cc 4.25 KB