Commit 5fbe257e authored by Thomas Vander Stichele's avatar Thomas Vander Stichele
Browse files

albanian translation

Original commit message from CVS:
albanian translation
parent b7b9f19b
# Përkthimi i mesazheve të gst-plugins në shqip.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-02 13:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-07 20:29+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <begraj@hotmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ext/audiofile/gstafsink.c:346 ext/sndfile/gstsf.c:621
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "E pamundur hapja e file \"%s\" në shkrim."
#: ext/audiofile/gstafsink.c:368 ext/audiofile/gstafsrc.c:373
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Gabim gjatë mbylljes së file \"%s\"."
#: ext/audiofile/gstafsrc.c:320
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "E pamundur hapja e file \"%s\" për lexim."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:657 ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:673
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "I pamundur hapja e dispozitivit CD për lexim."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssrc.c:1067 ext/gnomevfs/gstgnomevfssrc.c:1090
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
msgstr "E pamundur hapja e file vfs \"%s\" për lexim."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:344
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "E pamundur hapja e file vfs \"%s\" për shkrim: %s."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:351
msgid "No filename given"
msgstr "Nuk është dhënë asnjë emër file"
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:377
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "E pamundur mbyllja e file vfs \"%s\"."
#: ext/sndfile/gstsf.c:582
msgid "No filename specified."
msgstr "Nuk është përcaktuar emri i file."
#: ext/sndfile/gstsf.c:835
#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "I pamundur shkrimi tek file \"%s\"."
#: gst/avi/gstavimux.c:1052
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Input audio i gabuar ose mungon, stream AVI mund të jetë i dëmtuar."
#: gst-libs/gst/play/play.c:110
#, c-format
msgid "The %s element could not be found. This element is essential for playback. Please install the right plug-in and verify that it works by running 'gst-inspect %s'"
msgstr "E pamundur gjetja e elementit %s. Ky element është thelbësor për playback. Ju lutem instaloni plug-in e duhur dhe kontrollo funksionimin duke ekzekutuar 'gst-inspect %s'"
#: gst-libs/gst/play/play.c:139
msgid ""
"No usable colorspace element could be found.\n"
"Please install one and restart."
msgstr ""
"Nuk arrin të gjehet asnjë element ngjyra e hapësirës.\n"
"Ju lutem instaloni një dhe rinisni."
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:298
#, c-format
msgid "Could not open audio device \"%s\" for writing."
msgstr "E pamundur hapja e dispozitivit të zërit \"%s\" për shkrim."
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:310 sys/dxr3/dxr3videosink.c:283
#, c-format
msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
msgstr "E pamundur hapja e dispozitivit të kontrollit \"%s\" për shkrim."
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:343
#, c-format
msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
msgstr "I pamundur konfigurimi i dispozitivit të zërit \"%s\"."
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:357 sys/dxr3/dxr3audiosink.c:394
#, c-format
msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
msgstr "I pamundur rregullimi i dispozitivit audio \"%s\" në %d Hz."
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:422
#, c-format
msgid "Could not close audio device \"%s\"."
msgstr "E pamundur mbyllja e dispozitivit audio \"%s\"."
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:429 sys/dxr3/dxr3videosink.c:308
#, c-format
msgid "Could not close control device \"%s\"."
msgstr "E pamundur mbyllja e dispozitivit të kontrollit \"%s\"."
#: sys/dxr3/dxr3videosink.c:271
#, c-format
msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
msgstr "E pamundur hapja e dispozitivit video \"%s\" për shkrim."
#: sys/dxr3/dxr3videosink.c:301
#, c-format
msgid "Could not close video device \"%s\"."
msgstr "E pamundur mbyllja e dispozitivit video \"%s\"."
#: sys/dxr3/dxr3videosink.c:453 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:123
#, c-format
msgid "Could not write to device \"%s\"."
msgstr "I pamundur shkrimi në dispozitivin \"%s\"."
#: sys/oss/gstosselement.c:725
#, c-format
msgid "OSS device \"%s\" is already in use by another program."
msgstr "Dispozitivi OSS \"%s\" është duke u përdorur nga një tjetër program."
#: sys/oss/gstosselement.c:732 sys/oss/gstosselement.c:736
#, c-format
msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
msgstr "E pamundur futja në dispozitivin \"%s\", kontrollo të drejtat e tij."
#: sys/oss/gstosselement.c:743 sys/v4l/v4l_calls.c:167
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Dispozitivi \"%s\" nuk ekziston."
#: sys/oss/gstosselement.c:750
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
msgstr "E pamundur hapja e dispozitivit \"%s\" për shkrim."
#: sys/oss/gstosselement.c:754
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
msgstr "E pamundur hapja e dispozitivit \"%s\" për lexim."
#: sys/oss/gstosselement.c:1131
msgid "Your OSS device could not be probed correctly"
msgstr "Dispozitivi juaj OSS mund të mos provohet korrektësisht"
#: sys/oss/gstossmixer.c:98
msgid "Volume"
msgstr "Volumi"
#: sys/oss/gstossmixer.c:100
msgid "Bass"
msgstr "Bas"
#: sys/oss/gstossmixer.c:102
msgid "Treble"
msgstr "Treble"
#: sys/oss/gstossmixer.c:104
msgid "Synth"
msgstr "Sintetizuesi"
#: sys/oss/gstossmixer.c:106
msgid "PCM"
msgstr "PCM"
#: sys/oss/gstossmixer.c:108
msgid "Speaker"
msgstr "Zë folës"
#: sys/oss/gstossmixer.c:110
msgid "Line-in"
msgstr "Linja-hyrje"
#: sys/oss/gstossmixer.c:112
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"
#: sys/oss/gstossmixer.c:114
msgid "CD"
msgstr "CD"
#: sys/oss/gstossmixer.c:116
msgid "Mixer"
msgstr "Kontrolli i volumit"
#: sys/oss/gstossmixer.c:118
msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"
#: sys/oss/gstossmixer.c:120
msgid "Record"
msgstr "Regjistrimi"
#: sys/oss/gstossmixer.c:122
msgid "In-gain"
msgstr "In-gain"
#: sys/oss/gstossmixer.c:124
msgid "Out-gain"
msgstr "Out-gain"
#: sys/oss/gstossmixer.c:126
msgid "Line-1"
msgstr "Linja-1"
#: sys/oss/gstossmixer.c:128
msgid "Line-2"
msgstr "Linja-2"
#: sys/oss/gstossmixer.c:130
msgid "Line-3"
msgstr "Linja-3"
#: sys/oss/gstossmixer.c:132
msgid "Digital-1"
msgstr "Dixhitale-1"
#: sys/oss/gstossmixer.c:134
msgid "Digital-2"
msgstr "Dixhitale-2"
#: sys/oss/gstossmixer.c:136
msgid "Digital-3"
msgstr "Dixhitale-3"
#: sys/oss/gstossmixer.c:138
msgid "Phone-in"
msgstr "Phone-hyrja"
#: sys/oss/gstossmixer.c:140
msgid "Phone-out"
msgstr "Phone-dalja"
#: sys/oss/gstossmixer.c:142
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: sys/oss/gstossmixer.c:144
msgid "Radio"
msgstr "Radio"
#: sys/oss/gstossmixer.c:146
msgid "Monitor"
msgstr "Ekrani"
#: sys/v4l/v4l_calls.c:158
msgid "No device specified."
msgstr "Nuk është përcaktuar asnjë dispozitiv."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:171 sys/v4l2/v4l2_calls.c:397
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
msgstr "E pamundur hapja e dispozitivit \"%s\" për lexim dhe shkrim."
#: sys/v4l/v4l_calls.h:50
msgid "Device is not open."
msgstr "Dispozitivi nuk është hapur."
#: sys/v4l/v4l_calls.h:59
msgid "Device is open."
msgstr "Dispozitivi është i hapur."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:411
#, c-format
msgid "Device \"%s\" is not a capture device."
msgstr "Dispozitivi \"%s\" nuk është një dispozitiv marrje."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:255
#, c-format
msgid "Could not get buffers from device \"%s\"."
msgstr "E pamundur marrja e buffers nga dispozitivi \"%s\"."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:264
#, c-format
msgid "Could not get enough buffers from device \"%s\"."
msgstr "E pamundur marrja e buffers të mjaftueshëm nga dispozitivi \"%s\"."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment