vi.po 19.4 KB
Newer Older
1
# Vietnamese Translation for GST Plugins Good.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
2
# Copyright © 2013 Free Software Foundation, Inc.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
5
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2013.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6
#
7 8
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.1.4\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2013-09-19 10:18+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"PO-Revision-Date: 2013-09-16 14:36+0700\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13 14
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: vi\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
21
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
22
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
23 24
"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
"X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
25

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
26
msgid "Jack server not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
27
msgstr "Không tìm thấy máy phục vụ Jack"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
28 29

msgid "Failed to decode JPEG image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
30
msgstr "Gặp lỗi khi giải mã ảnh JPEG"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
31

32
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33 34
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
35
msgstr "“%s” bởi “%s”"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37
msgid "Could not connect to server"
38
msgstr "Không thể kết nối tới máy phục vụ"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
40
msgid "No URL set."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
41
msgstr "Không có URL nào được đặt."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42

43
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
44
msgstr "Máy phục vụ không hỗ trợ di chuyển vị trí."
45 46

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
47
msgstr "Không thể phân giải tên miền."
48 49

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
50
msgstr "Không thể thiết lập kết nối tới máy chủ."
51 52

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
53
msgstr "Cài đặt kết nối an toàn gặp lỗi."
54 55 56

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57
msgstr "Có lỗi mạng đã xảy ra, hoặc máy chủ đóng kết nối bất ngờ."
58 59

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
60
msgstr "Máy chủ gửi dữ liệu sai."
61

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
62 63 64
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Lỗi luồng dữ liệu nội bộ."

65
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66 67
msgstr ""
"Chưa có dữ liệu âm thanh nhập, hoặc dữ liệu âm thanh nhập không hợp lệ. Vì "
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68
"thế luồng AVI sẽ hỏng."
69

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
70 71 72
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tập tin này không chứa luồng có thể phát."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
73 74 75
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tập tin này không hợp lệ nên không thể phát được."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
77
msgstr "Không thể phát luồng dữ liệu bởi vì nó được mã hóa bằng PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
78

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79 80 81
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tập tin này bị hỏng nên không thể phát."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
82
msgid "Invalid atom size."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
83
msgstr "Kích thước nguyên tử (atom) không hợp lệ."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
84 85 86 87

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tập tin này chưa hoàn thành nên không thể được phát."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
msgid "The video in this file might not play correctly."
89
msgstr "Ảnh động trong tập tin này có thể không phát đúng."
90

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91 92
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
93
msgstr "Tập tin này chứa quá nhiều luồng nên chỉ phát %d đầu tiên"
94

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95 96 97 98
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99 100
"Không tìm thấy luồng được hỗ trợ. Người dùng có thể cần phải cài đặt một "
"phần bổ sung RTSP Gstreamer để xử lý luồng nhạc/phim loại Real."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101 102

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103 104 105
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
107 108
"Không tìm thấy luồng dữ liệu được hỗ trợ. Người dùng có thể cần cho phép "
"thêm giao thức truyền, hoặc chưa cài đặt phần bổ sung RTSP Gstreamer đúng."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110
msgid "Internal data flow error."
111
msgstr "Lỗi luồng dữ liệu nội bộ."
112

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113 114 115 116
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
117 118
"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Thiết bị này đang được một ứng "
"dụng khác sử dụng."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119 120

msgid ""
121
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122 123
"the device."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
124 125
"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Bạn không có đủ thẩm quyền để mở "
"thiết bị này."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126 127

msgid "Could not open audio device for playback."
128
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129

130 131 132 133 134 135 136 137
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Phiên bản Hệ thống Âm thanh Mở "
"này không được yếu tố này hỗ trợ."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
138
msgstr "Chức năng phát lại không phải được thiết bị âm thanh này hỗ trợ."
139 140 141 142 143

msgid "Audio playback error."
msgstr "Lỗi phát lại âm thanh."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
144
msgstr "Chức năng thu không phải được thiết bị âm thanh này hỗ trợ."
145 146

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
147
msgstr "Gặp lỗi khi thu từ thiết bị âm thanh."
148

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Không thể mở thiết bị âm thanh để thu. Bạn không có quyền mở thiết bị này."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để thu."

msgid "Record Source"
msgstr "Ghi lưu nguồn"

msgid "Microphone"
msgstr "Micrô"

msgid "Line In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
165
msgstr "Đầu vào"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

msgid "Internal CD"
msgstr "CD ở trong"

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF Vào"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 Vào"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 Vào"

msgid "Codec Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
180
msgstr "Vòng ngược Codec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
181 182

msgid "SunVTS Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
183
msgstr "Vòng ngược SunVTS"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
184

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
185 186 187
msgid "Volume"
msgstr "Âm lượng"

188 189 190
msgid "Gain"
msgstr "Khuếch đại"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
191 192 193 194 195 196
msgid "Monitor"
msgstr "Màn hình"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Loa dựng sẵn"

197 198
msgid "Headphone"
msgstr "Tai nghe"
199

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
200
msgid "Line Out"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
201
msgstr "Đầu ra"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF Ra"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 Ra"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 Ra"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
212
#, c-format
213
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
214
msgstr "Gặp lỗi khi đọc %d byte từ thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216 217 218
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219 220
"Gặp lỗi khi đánh số các định dạng video có thể, mà thiết bị “%s” có thể làm "
"việc cùng"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221 222 223

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
224
msgstr "Không thể ánh xạ các bộ đệm từ thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgstr "Trình điều khiển của thiết bị “%s” không hỗ trợ phương pháp VR %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231 232
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233
"Trình điều khiển của thiết bị “%s” không hỗ trợ phương pháp VR đã biết nào."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236
msgid "Device '%s' does not support video capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgstr "Thiết bị “%s” không hỗ trợ chức năng quay video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
239
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
msgid "Device '%s' is busy"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "Thiết bị “%s” đang bận"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245
msgstr "Thiết bị “%s” không thể chụp tại %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249
msgstr "Thiết bị “%s” không thể chụp ở định dạng đã cho"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
250 251 252

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253
msgstr "Không thể lấy các tham số về thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254 255

msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256
msgstr "Thiết bị video không chấp nhận cài đặt về tốc độ khung hình mới."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257 258

msgid "Video device could not create buffer pool."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
259
msgstr "Thiết bị video không thể tạo kho đệm."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
263 264
msgstr ""
"Lỗi lấy các cài đặt từ thiết bị điều chỉnh cộng hưởng %d trên thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
268
msgstr "Gặp lỗi khi đọc dung lượng từ thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
271
msgid "Device '%s' is not a tuner."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "Thiết bị %s không phải thiết bị điều chỉnh cộng hưởng."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
274
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "Gặp lỗi khi lấy đầu vào radio trên thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
277 278 279

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
280
msgstr "Gặp lỗi khi đặt dữ liệu nhập %d vào thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "Gặp lỗi khi thay đổi trạng thái ngắt tiếng cho thiết bị “%s”."
285

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
286 287
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "Không thể nhận diện thiết bị “%s”."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
289

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290 291 292 293 294
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
"Gặp lỗi khi lấy khả năng của thiết bị “%s”. Nó không phải là trình điều "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296 297
"khiển phiên bản 4l2. Kiểm tra nó là trình điều khiển phiên bản 4l1 không."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298 299
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
300
msgstr "Lỗi truy vấn khả năng của %d nhập trong thiết bị %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301

302
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
msgstr "Lỗi lấy thiết lập của thiết bị điều hưởng %d trên thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305 306 307

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "Lỗi truy vấn chỉ tiêu trên thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309 310 311

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "Lỗi lấy các thuộc tính của bộ điều khiển trên thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313 314 315

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316
msgstr "Không phải là thiết bị “%s”."
317

318
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgstr "Không thể mở thiết bị “%s” để đọc và ghi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321

322
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
324
msgstr "Thiết bị “%s” không phải là thiết bị bắt hình/tiếng."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
328
msgstr "Thiết bị “%s” không phải là thiết bị xuất ra."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329

330
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
332
msgstr "Gặp lỗi khi đặt chỉ tiêu cho thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333

334
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
336 337 338
msgstr ""
"Gặp lỗi khi lấy tần số hiện thời của thiết bị điều chỉnh cộng hưởng cho "
"thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339 340 341

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
343 344
"Gặp lỗi khi đặt tần số hiện thời của thiết bị điều chỉnh cộng hưởng cho "
"thiết bị “%s” là %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345 346 347

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
348
msgstr "Gặp lỗi khi lấy biên độ tín hiệu cho thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349

350
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
352
msgstr "Gặp lỗi khi lấy giá trị của bộ điều khiển %d trên thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353

354
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
356
msgstr "Gặp lỗi khi đặt giá trị %d của bộ điều khiển %d trên thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357 358 359

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
361 362
"Gặp lỗi khi lấy kết nhập hiện thời vào thiết bị “%s”. Có thể là thiết bị thu "
"thanh."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
364
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
365 366 367
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
368 369
"Gặp lỗi khi lấy kết nhập hiện hành trên thiết bị “%s”. Có thể là thiết bị vô "
"tuyến."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
370

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
371
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
372
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
373
msgstr "Gặp lỗi khi đặt dữ liệu nhập %d trên thiết bị %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
374

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
376
msgstr "Chưa hỗ trợ khả năng thay đổi độ phân giải trong khi chạy."
377

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378
msgid "Cannot operate without a clock"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
379
msgstr "Không thể thao tác khi không có đồng hồ"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
380

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
381 382
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Không thể thiết lập sự kết nối tới máy phục vụ âm thanh"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
383

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
384 385
#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Lỗi truy vấn khả năng của máy phục vụ âm thanh"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
386

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Trầm"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Cao"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Tổng hợp"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Loa"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Dây-vào"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Trộn"

#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"

#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Ghi"

#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Vào-gia lượng"

#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Ra-gia lượng"

#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Dây-1"

#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Dây-2"

#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Dây-3"

#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Đoạn biến-1"

#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Đoạn biến-2"

#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Đoạn biến-3"

#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Điện thoại-vào"

#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Điạn thoại-ra"

#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Ảnh động"

#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Thu thanh"

#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để quản lý điều khiển máy hoà tiếng."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Không thể mở thiết bị âm thanh để quản lý điều khiển máy hoà tiếng. Phiên "
#~ "bản Hệ thống Âm thanh Mở không phải được yếu tố này hỗ trợ."

#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Chủ"

#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Trước"

#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Sau"

#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Tai nghe"

#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Tâm"

#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"

#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Vòm"

#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Bên"

#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX Ra"

#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "Sâu ba chiều"

#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "Tâm ba chiều"

#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "Tăng cường ba chiều"

#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Điện thoại"

#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Ảnh động Vào"

#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX Vào"

#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Ghi lưu khuếch đại"

#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Khuếch đại Ra"

#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Tăng máy vi âm"

#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Chẩn đoán"

#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Tăng trầm"

#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Cổng phát lại"

#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Vào"

#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Theo dõi nguồn"

#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Bíp bàn phím"

#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Mô phỏng âm lập thể"

#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Âm lập thể"

#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Âm thanh vòm"

#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Khuếch đại máy vi âm"

#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Nguồn loa"

#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Nguồn máy vi âm"

#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Ổ cắm"

#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Tâm / LFE"

#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Hoả tiếng âm lập thể"

#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Hoà tiếng đơn nguồn"

#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Hoà tiếng đầu vào"

#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Máy vi âm 1"

#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Máy vi âm 2"

#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Điện số Ra"

#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Điện số Vào"

#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"

#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Bộ điều giải"

#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Cầm tay"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Khác"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Không có"

#~ msgid "On"
#~ msgstr "Bật"

#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Tắt"

#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Câm"

#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Nhanh"

#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Rất thấp"

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Thấp"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Vừa"

#~ msgid "High"
#~ msgstr "Cao"

#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Rất cao"

#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Sản xuất"

#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Mặt trước: Máy vi âm"

#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Mặt trước: Dây Vào"

#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Mặt trước: Tai nghe"

#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Mặt trước: Dây Ra"

#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu lục"

#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu hồng"

#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu xanh"

#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu trắng"

#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu đen"

#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu xám"

#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu cam"

#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu đỏ"

#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu vàng"

#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu lục"

#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu hồng"

#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu xanh"

#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu trắng"

#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu đen"

#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu xám"

#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu cam"

#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu đỏ"

#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu vàng"

#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Mở rộng kết xuất"

#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Hạ hoà tiếng"

#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Hoà tiếng ảo : Vào"

#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Hoà tiếng ảo : Ra"

#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Hoà tiếng ảo : Kênh"

#~ msgid "%s %d Function"
#~ msgstr "Chức năng %s %d"

#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "Chức năng %s"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
712 713 714
#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
#~ msgstr "Nhận được kích cỡ khung bất thường %u, thay cho %u."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
715
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
716
#~ msgstr "Gặp lỗi khi đọc %d byte trên thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
717 718

#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
719
#~ msgstr "Không thể phụ thêm các bộ đệm vào hàng đợi trên thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
720

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
721 722
#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
#~ msgstr "Lỗi khi thử lấy các khung ảnh động từ thiết bị “%s”."
723

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
724 725
#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
#~ msgstr "Lỗi sau %d lần thử. Thiết bị %s. Lỗi hệ thống: %s"