Commit f57c0718 authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka
Browse files

2005-06-25 Marcel Telka <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@750 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent dca1028d
2005-06-25 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-06-24 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu> 2005-06-24 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>
* hu.po: Hungarian translation updated. * hu.po: Hungarian translation updated.
......
...@@ -3,14 +3,14 @@ ...@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package. # This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005. # Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
# #
# $Id: sk.po,v 1.23 2005/06/21 21:34:00 marcel Exp $ # $Id: sk.po,v 1.24 2005/06/25 10:19:13 marcel Exp $
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n" "Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-21 23:31+0200\n" "POT-Creation-Date: 2005-06-25 12:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-21 23:33+0200\n" "PO-Revision-Date: 2005-06-25 12:17+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n" "Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n" "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr "" ...@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:978 #: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:986
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range. A " "The requested wireless network '%s' does not appear to be in range. A "
...@@ -150,7 +150,7 @@ msgstr "" ...@@ -150,7 +150,7 @@ msgstr ""
#: ../gnome/applet/applet.c:611 ../gnome/applet/applet.c:2166 #: ../gnome/applet/applet.c:611 ../gnome/applet/applet.c:2166
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:428 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:455
msgid "" msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade " "The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)." "file was not found)."
...@@ -348,18 +348,18 @@ msgid " (invalid Unicode)" ...@@ -348,18 +348,18 @@ msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)" msgstr " (neplatný Unikód)"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:148 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:148
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:163
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
msgid "Passphrase:" msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:" msgstr "Heslo:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:165 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:166
msgid "Ascii Key:" msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:" msgstr "Ascii kľúč:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:168 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:169
msgid "Hex Key:" msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:" msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"
...@@ -383,13 +383,18 @@ msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť" ...@@ -383,13 +383,18 @@ msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect." msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť." msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:132 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:248
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:171 #, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:191
#, c-format #, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'" msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'" msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:135 #: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. " "Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
...@@ -398,7 +403,7 @@ msgstr "" ...@@ -398,7 +403,7 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu " "Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému." "'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:174 #: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:194
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection " "There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
...@@ -690,5 +695,5 @@ msgstr "" ...@@ -690,5 +695,5 @@ msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené" "príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:734 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:734
msgid "error occured while waiting for data on socket" msgid "error occurred while waiting for data on socket"
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky" msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment