Commit 89d035d0 authored by Lubomir Rintel's avatar Lubomir Rintel 🥕

po: pull translations from Fedora Zanata

parent 41de730d
......@@ -582,19 +582,19 @@ msgid "'%s' is not a valid team configuration or file name."
msgstr "«%s» no és una configuració vàlida d'equip o un nom de fitxer vàlid."
#: ../clients/cli/common.c:958
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: openconnect failed: %s\n"
msgstr "Error: ha fallat la verificació de la connexió: %s\n"
msgstr "Error: openconnect ha fallat: %s\n"
#: ../clients/cli/common.c:965
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: openconnect failed with status %d\n"
msgstr "L'editor ha fallat amb estat %d"
msgstr "Error: openconnect ha fallat amb l'estat %d\n"
#: ../clients/cli/common.c:967
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: openconnect failed with signal %d\n"
msgstr "L'editor ha fallat amb senyal %d"
msgstr "Error: openconnect ha fallat amb el senyal %d\n"
#: ../clients/cli/common.c:1045
#, c-format
......@@ -636,9 +636,8 @@ msgid "Connection (name, UUID, or path): "
msgstr "Connexió (nom, UUID, o camí): "
#: ../clients/cli/connections.c:50
#, fuzzy
msgid "VPN connection (name, UUID, or path): "
msgstr "Connexió (nom, UUID, o camí): "
msgstr "Connexió VPN (nom, UUID o camí): "
#: ../clients/cli/connections.c:51
msgid "Connection(s) (name, UUID, or path): "
......@@ -654,7 +653,7 @@ msgstr "Mode de túnel: "
#: ../clients/cli/connections.c:54
msgid "MACVLAN mode: "
msgstr ""
msgstr "Mode MACVLAN: "
#. 0
#: ../clients/cli/connections.c:73 ../clients/cli/connections.c:193
......@@ -851,7 +850,7 @@ msgid "DHCP6"
msgstr "DHCP6"
#: ../clients/cli/connections.c:272
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection { COMMAND | help }\n"
"\n"
......@@ -920,9 +919,12 @@ msgstr ""
"\n"
" load <fitxer> [ <fitxer>... ]\n"
"\n"
" import [--temporary] type <tipus> file <fitxer a importar>\n"
"\n"
" export [id | uuid | path] <ID> [<fitxer de sortida>]\n"
#: ../clients/cli/connections.c:294
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection show { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
......@@ -947,32 +949,31 @@ msgid ""
"account. Use global --show-secrets option to reveal associated secrets as "
"well.\n"
msgstr ""
"Utilització: nmcli connection show { ARGUMENTS | help }\n"
"Ús: nmcli connection show { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [--active] [--order <especificació d'ordre>]\n"
"\n"
"Fes una llista dels perfils de connexió a la memòria i al disc, algunes de "
"les\n"
"quals poden ser actives si un dispositiu està usant aquest perfil de "
"Fes una llista dels perfils de connexió en la memòria i en el disc, alguns "
"dels\n"
"quals poden estar actius si un dispositiu està usant aquest perfil de "
"connexió. Si no \n"
"es dóna un paràmetre es llisten tots els perfils. Quan s'especifica --active "
"sols es\n"
"es dóna cap paràmetre es llisten tots els perfils. Quan s'especifica --"
"active únicament es\n"
"mostren els perfils actius. --order permet l'ordenació personalitzada dels "
"perfils (vegeu\n"
"la pàgina del manual).\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [--active] [--show-secrets] [id | uuid | path | apath] "
"<ID> ...\n"
"ARGUMENTS := [--active] [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
"Mostra els detalls per a les connexions especificades. Per defecte es "
"mostren tant\n"
"les dades de connexions de configuració estàtica i actives. És possible "
"filtrar la\n"
"sortida usant l'opció global «--fields».Referiu-vos a la pàgina del manual "
"per a més \n"
"informació. Quan s'especifica l'opció --active, sols es prenen en "
"consideració els\n"
"perfiles actius. L'opció --show-secrets també revelarà els secrets "
"les dades de les connexions de configuració estàtica i les actives. Es pot "
"filtrar la sortida\n"
"mitjançant l'opció global «--fields». Consulteu la pàgina del manual per a "
"més informació.\n"
"Quan s'especifica l'opció --active, únicament es prenen en consideració els "
"perfils actius.\n"
"Utilitzeu també l'opció global --show-secrets per a revelar els secrets "
"associats.\n"
#: ../clients/cli/connections.c:315
......@@ -1044,7 +1045,7 @@ msgstr ""
"\n"
#: ../clients/cli/connections.c:348
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection add { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
......@@ -1185,19 +1186,18 @@ msgid ""
" [ip6 <IPv6 address>] [gw6 <IPv6 gateway>]\n"
"\n"
msgstr ""
"Utilització: nmcli connection add { ARGUMENTS | help }\n"
"Ús: nmcli connection add { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := OPCIONS_COMUNS OPCIONS_ESPECÍFIQUES_TIPUS OPCIONS_ESCLAVES "
"OPCIONS_IP [-- ([+|-]<paràmetre>.<propietat> <valor>)+]\n"
"ARGUMENTS := OPCIONS_COMUNES OPCIONS_ESPECÍFIQUES_TIPUS OPCIONS_ESCLAVES "
"OPCIONS_IP [-- ([+|-]<ajust>.<propietat> <valor>)+]\n"
"\n"
" OPCIONS_COMUNS:\n"
" OPCIONS_COMUNES:\n"
" type <tipus>\n"
" ifname <nom de la interfície> | \"*\"\n"
" [con-name <nom de la connexió>]\n"
" [autoconnect yes|no]\n"
" [save yes|no]\n"
" [master <(nom d'interfície, o UUID de la connexió o nom) "
"mestre>]\n"
" [master <mestre (ifname, o UUID de la connexió o nom)>]\n"
" [slave-type <tipus de la connexió mestra>]\n"
"\n"
" OPCIONS_ESPECÍFIQUES_TIPUS:\n"
......@@ -1230,25 +1230,24 @@ msgstr ""
" infiniband: [mac <adreça MAC>]\n"
" [mtu <MTU>]\n"
" [transport-mode datagram | connected]\n"
" [parent <nom de la interfície>]\n"
" [parent <ifname>]\n"
" [p-key <IPoIB P_Key>]\n"
"\n"
" bluetooth: [addr <adreça bluetooth>]\n"
" [bt-type panu|dun-gsm|dun-cdma]\n"
"\n"
" vlan: dev <(UUID de la connexió, nom de la interfície o MAC) del "
"dispositiu pare>\n"
" vlan: dev <dispositiu pare (UUID de la connexió, ifname o MAC)>\n"
" id <VLAN ID>\n"
" [flags <etiquetes del VLAN>]\n"
" [ingress <assignació de prioritat de l'ingress>]\n"
" [egress <assignació de prioriat de l'egress>]\n"
" [ingress <assignació de prioritat ingress>]\n"
" [egress <assignació de prioritat egress>]\n"
" [mtu <MTU>]\n"
"\n"
" bond: [mode balance-rr (0) | active-backup (1) | balance-xor (2) "
"| broadcast (3) |\n"
" 802.3ad (4) | balance-tlb (5) | balance-alb "
"(6)]\n"
" [primary <nom de la interfície>]\n"
" [primary <ifname>]\n"
" [miimon <número>]\n"
" [downdelay <número>]\n"
" [updelay <número>]\n"
......@@ -1256,14 +1255,12 @@ msgstr ""
" [arp-ip-target <número>]\n"
" [lacp-rate slow (0) | fast (1)]\n"
"\n"
" bond-slave: master <(nom de la interfície, o UUID de la connexió o "
"nom) mestre>\n"
" bond-slave: master <mestre (ifname, o UUID de la connexió o nom)>\n"
"\n"
" team: [config <fitxer>|<dades en brut del JSON>]\n"
" team: [config <fitxer>|<dades JSON en cru>]\n"
"\n"
" team-slave: master <(nom de la interfície, o UUID de la connexió o "
"nom) mestre>\n"
" [config <file>|<raw JSON data>]\n"
" team-slave: master <mestre (ifname, o UUID de la connexió o nom)>\n"
" [config <fitxer>|<dades JSON en cru>]\n"
"\n"
" bridge: [stp yes|no]\n"
" [priority <número>]\n"
......@@ -1274,8 +1271,7 @@ msgstr ""
" [multicast-snooping yes|no]\n"
" [mac <adreça MAC>]\n"
"\n"
" bridge-slave: master <(nom de la interfície, o UUID de la connexió o "
"nom) mestre>\n"
" bridge-slave: master <mestre (ifname, o UUID de la connexió o nom)>\n"
" [priority <0-63>]\n"
" [path-cost <1-65535>]\n"
" [hairpin yes|no]\n"
......@@ -1300,12 +1296,29 @@ msgstr ""
" [vnet-hdr yes|no]\n"
" [multi-queue yes|no]\n"
"\n"
" ip-tunnel: mode ipip|gre|sit|isatap|vti|ip6ip6|ipip6|ip6gre|vti6\n"
" remote <IP extrem remot>\n"
" [local <IP extrem local>]\n"
" [dev <dispositiu pare (ifname o UUID de la connexió)>]\n"
"\n"
" macvlan: dev <dispositiu pare (UUID de la connexió, ifname o MAC)>\n"
" mode vepa|bridge|private|passthru|source\n"
" [tap yes|no]\n"
"\n"
" vxlan: id <Id. VXLAN>\n"
" remote <IP del grup multicast o adreça remota>\n"
" [local <source IP>]\n"
" [dev <dispositiu pare (ifname o UUID de la connexió)>]\n"
" [source-port-min <0-65535>]\n"
" [source-port-max <0-65535>]\n"
" [destination-port <0-65535>]\n"
"\n"
" OPCIONS_ESCLAVES:\n"
" bridge: [priority <0-63>]\n"
" [path-cost <1-65535>]\n"
" [hairpin yes|no]\n"
"\n"
" team: [config <fitxer>|dades en brut JSON>]\n"
" team: [config <fitxer>|dades JSON en cru>]\n"
"\n"
" OPCIONS_IP:\n"
" [ip4 <adreça IPv4>] [gw4 <passarel·la IPv4>]\n"
......@@ -1431,7 +1444,7 @@ msgstr ""
"\n"
#: ../clients/cli/connections.c:521
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection monitor { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
......@@ -1442,17 +1455,14 @@ msgid ""
"Monitors all connection profiles in case none is specified.\n"
"\n"
msgstr ""
"Utilització: nmcli connection edit { ARGUMENTS | help }\n"
"Ús: nmcli connection monitor { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID>\n"
"\n"
"Edita un perfil de connexió existent a un editor interactiu.\n"
"S'identifica el perfil pel seu nom, UUID o camí D-Bus.\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [type <nou tipus de connexió>] [con-name <nou nom de "
"connexió>]\n"
"\n"
"Afegeix un perfil nou de connexió a un editor interactiu.\n"
"Monitora activament el perfil de connexió.\n"
"Amb aquesta ordre s'imprimeix una línia cada vegada que la connexió "
"especificada canvia.\n"
"Monitora tots els perfils de connexió en cas que no se n'especifiqui cap.\n"
"\n"
#: ../clients/cli/connections.c:533
......@@ -1508,7 +1518,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../clients/cli/connections.c:566
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection export { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
......@@ -1518,13 +1528,13 @@ msgid ""
"The data are directed to standard output or to a file if a name is given.\n"
"\n"
msgstr ""
"Utilització: nmcli connection delete { ARGUMENTS | help }\n"
"Ús: nmcli connection export { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID>\n"
"\n"
"Esborra un perfil de connexió.\n"
"S'identifica el perfil pel seu nom, UUID o camí D-Bus.\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID> [<fitxer de sortida>]\n"
"\n"
"Exporta una connexió. En aquest moment només s'admeten les connexions VPN.\n"
"Les dades es dirigeixen a la sortida estàndard o a un fitxer si es "
"proporciona un nom.\n"
#: ../clients/cli/connections.c:644
msgid "activating"
......@@ -2261,71 +2271,68 @@ msgstr "Encapsulació ADSL %s"
#. Ask for optional 'macvlan' arguments.
#: ../clients/cli/connections.c:4245
msgid "macvlan"
msgstr ""
msgstr "macvlan"
#: ../clients/cli/connections.c:4251
#, c-format
msgid "Tap %s"
msgstr ""
msgstr "Tap %s"
#: ../clients/cli/connections.c:4256
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'tap': %s.\n"
msgstr "Error: «stp»: %s.\n"
msgstr "Error: «tap»: %s.\n"
#. Ask for optional 'vxlan' arguments.
#: ../clients/cli/connections.c:4272 ../libnm-glib/nm-device.c:1875
#: ../libnm/nm-device.c:1826
msgid "VXLAN"
msgstr ""
msgstr "VXLAN"
#: ../clients/cli/connections.c:4277 ../clients/cli/connections.c:4601
#, fuzzy
msgid "Parent device [none]: "
msgstr "Interfície pare [cap]: "
msgstr "Dispositiu pare [cap]: "
#: ../clients/cli/connections.c:4282 ../clients/cli/connections.c:4606
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'dev': '%s' is neither UUID nor interface name.\n"
msgstr "Error: «dev» «%s» no es ni UUID, ni nom d'interfície, ni MAC."
msgstr "Error: «dev» «%s» no és ni un UUID, ni tampoc un nom d'interfície.\n"
#: ../clients/cli/connections.c:4291
#, fuzzy
msgid "Local address [none]: "
msgstr "Punt final local [cap]: "
msgstr "Adreça local [cap]: "
#: ../clients/cli/connections.c:4296
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'local': '%s' is not a valid IP address.\n"
msgstr "Error: «local»: «%s» no és vàlida; ha de ser una adreça IP\n"
msgstr "Error: «local»: «%s» no és una adreça IP vàlida.\n"
#: ../clients/cli/connections.c:4305
msgid "Minimum source port [0]: "
msgstr ""
msgstr "Port mínim d'origen [0]: "
#: ../clients/cli/connections.c:4309
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'source-port-min': '%s' is not a valid number <0-65535>.\n"
msgstr "Error: «priority»: «%s» no és un número vàlid <0-%d>.\n"
msgstr "Error: «source-port-min»: «%s» no és un número vàlid <0-65535>.\n"
#: ../clients/cli/connections.c:4318
msgid "Maximum source port [0]: "
msgstr ""
msgstr "Port màxim d'origen [0]: "
#: ../clients/cli/connections.c:4322
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'source-port-max': '%s' is not a valid number <0-65535>.\n"
msgstr "Error: «priority»: «%s» no és un número vàlid <0-%d>.\n"
msgstr "Error: «source-port-max»: «%s» no és un número vàlid <0-65535>.\n"
#: ../clients/cli/connections.c:4331
#, fuzzy
msgid "Destination port [8472]: "
msgstr "Destinació"
msgstr "Port de destinació [8472]: "
#: ../clients/cli/connections.c:4335
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'destination-port': '%s' is not a valid number <0-65535>.\n"
msgstr "Error: «miimon»: «%s» no és nombre vàlid <0-%u>.\n"
msgstr "Error: «destination-port»: «%s» no és número vàlid <0-65535>.\n"
#: ../clients/cli/connections.c:4374
msgid "IPv4 address (IP[/plen]) [none]: "
......@@ -2553,18 +2560,17 @@ msgid "Error: 'dev' is required."
msgstr "Error: es requereix «dev»."
#: ../clients/cli/connections.c:5355
#, fuzzy
msgid "VLAN ID <0-4094>: "
msgstr "ID de VLAN <0-4095>: "
msgstr "Id. VLAN <0-4094>: "
#: ../clients/cli/connections.c:5358 ../clients/cli/connections.c:6424
msgid "Error: 'id' is required."
msgstr "Error: es requereix «id»"
#: ../clients/cli/connections.c:5364
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'id': '%s' is not valid; use <0-4094>."
msgstr "Error: «id»: «%s» no és vàlid; useu <0-4095>."
msgstr "Error: «id»: «%s» no és vàlid; utilitzeu <0-4094>."
#: ../clients/cli/connections.c:5374 ../clients/cli/connections.c:6116
#, c-format
......@@ -2624,9 +2630,8 @@ msgid "Error: 'protocol' is required."
msgstr "Error: es requereix «protocol»."
#: ../clients/cli/connections.c:6105
#, fuzzy
msgid "MACVLAN parent device or connection UUID: "
msgstr "Dispositiu pare VLAN o UUID de la connexió: "
msgstr "Dispositiu pare MACVLAN o UUID de la connexió: "
#: ../clients/cli/connections.c:6125 ../clients/cli/connections.c:6205
#: ../clients/cli/connections.c:6307
......@@ -2634,14 +2639,13 @@ msgid "Error: 'mode' is required."
msgstr "Error: es requereix «mode»."
#: ../clients/cli/connections.c:6131
#, fuzzy
msgid "Error: 'mode' is not valid."
msgstr "Error: l'ordre «%s» de «dev» no és vàlida."
msgstr "Error: el «mode» no és vàlid."
#: ../clients/cli/connections.c:6144
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'tap': %s."
msgstr "Error: «stp»: %s."
msgstr "Error: «tap»: %s."
#: ../clients/cli/connections.c:6230
#, c-format
......@@ -2682,49 +2686,47 @@ msgid "Error: 'local': '%s' is not valid; must be an IP address"
msgstr "Error: «local»: «%s» no és vàlida; ha de ser una adreça IP"
#: ../clients/cli/connections.c:6360 ../clients/cli/connections.c:6455
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'dev': '%s' is neither UUID nor interface name."
msgstr "Error: «dev» «%s» no es ni UUID, ni nom d'interfície, ni MAC."
msgstr "Error: «dev» «%s» no és ni un UUID, ni tampoc un nom d'interfície."
#: ../clients/cli/connections.c:6421
#, fuzzy
msgid "VXLAN ID: "
msgstr "ID de VLAN <0-4095>: "
msgstr "Id. VXLAN: "
#: ../clients/cli/connections.c:6429
#, fuzzy
msgid "Remote: "
msgstr "Remou"
msgstr "Remot: "
#: ../clients/cli/connections.c:6438
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'id': '%s' is not valid; use <0-16777215>."
msgstr "Error: «id»: «%s» no és vàlid; useu <0-4095>."
msgstr "Error: «id»: «%s» no és vàlid; utilitzeu <0-16777215>."
#: ../clients/cli/connections.c:6464
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'remote': '%s' is not a valid IP address"
msgstr "Error: «remote»: «%s» no és vàlida, ha de ser una adreça IP"
msgstr "Error: «remote»: «%s» no és una adreça IP vàlida"
#: ../clients/cli/connections.c:6473
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'local': '%s' is not a valid IP address"
msgstr "Error: «local»: «%s» no és vàlida; ha de ser una adreça IP"
msgstr "Error: «local»: «%s» no és una adreça IP vàlida"
#: ../clients/cli/connections.c:6482
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'source-port-min': %s is not valid; use <0-65535>."
msgstr "Error: «id»: «%s» no és vàlid; useu <0-4095>."
msgstr "Error: «source-port-min»: «%s» no és vàlid; utilitzeu <0-65535>."
#: ../clients/cli/connections.c:6491
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'source-port-max': %s is not valid; use <0-65535>."
msgstr "Error: «flags»: «%s» no és vàlida; useu <0-7>."
msgstr "Error: «source-port-max»: «%s» no és vàlid; utilitzeu <0-65535>."
#: ../clients/cli/connections.c:6500
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'destination-port': %s is not valid; use <0-65535>."
msgstr "Error: «id»: «%s» no és vàlid; useu <0-4095>."
msgstr "Error: «destination-port»: «%s» no és vàlid; utilitzeu <0-65535>."
#: ../clients/cli/connections.c:6540
#, c-format
......@@ -3658,24 +3660,24 @@ msgstr ""
"desconegudes): %s."
#: ../clients/cli/connections.c:10470
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s: connection profile changed\n"
msgstr "Detalls del perfil de la connexió"
msgstr "%s: perfil de connexió canviat\n"
#: ../clients/cli/connections.c:10496
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s: connection profile created\n"
msgstr "Detalls del perfil de la connexió"
msgstr "%s: perfil de connexió creat\n"
#: ../clients/cli/connections.c:10505
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s: connection profile removed\n"
msgstr "s'ha suprimit la connexió"
msgstr "%s: perfil de connexió eliminat\n"
#: ../clients/cli/connections.c:10548
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: not all connections found."
msgstr "Error: No s'han trobar totes les connexions actives."
msgstr "Error: no s'han trobat totes les connexions."
#: ../clients/cli/connections.c:10571
#, c-format
......@@ -3693,9 +3695,8 @@ msgid "Could not load file '%s'\n"
msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer «%s»\n"
#: ../clients/cli/connections.c:10620
#, fuzzy
msgid "File to import: "
msgstr "No s'ha pogut encriptar: %d."
msgstr "Fitxer a importar: "
#: ../clients/cli/connections.c:10655
#, c-format
......@@ -3708,54 +3709,53 @@ msgid "Warning: 'file' already specified, ignoring extra one.\n"
msgstr ""
#: ../clients/cli/connections.c:10668
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unknown parameter: %s"
msgstr "Paràmetre desconegut: %s\n"
msgstr "Paràmetre desconegut: %s"
#: ../clients/cli/connections.c:10683
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: 'file' argument is required."
msgstr "Error: requereix l'argument «ifname»."
msgstr "Error: es requereix l'argument «file»."
#: ../clients/cli/connections.c:10691 ../clients/cli/connections.c:10798
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: failed to load VPN plugin: %s."
msgstr "Error: no s'ha pogut carregar la connexió: %s."
msgstr "Error: no s'ha pogut carregar el connector VPN: %s."
#: ../clients/cli/connections.c:10699
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: failed to import '%s': %s."
msgstr "Error: no s'ha pogut modificar %s.%s: %s."
msgstr "Error: no s'ha pogut importar «%s»: %s."
#: ../clients/cli/connections.c:10745
#, fuzzy
msgid "Output file name: "
msgstr "Nom de perfil"
msgstr "Nom del fitxer de sortida: "
#: ../clients/cli/connections.c:10769
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: unknown extra argument: '%s'."
msgstr "Error: argument extra «%s» no vàlid."
msgstr "Error: argument extra desconegut: «%s»."
#: ../clients/cli/connections.c:10789
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: the connection is not VPN."
msgstr "Error: la connexió no és vàlida: %s\n"
msgstr "Error: la connexió no és VPN."
#: ../clients/cli/connections.c:10810
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: failed to create temporary file %s."
msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporari: %s"
msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal %s."
#: ../clients/cli/connections.c:10819
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: failed to export '%s': %s."
msgstr "Error: no s'ha pogut estavlir la propietat «%s»: %s\n"
msgstr "Error: no s'ha pogut exportar «%s»: %s."
#: ../clients/cli/connections.c:10830
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: failed to read temporary file '%s': %s."
msgstr "Error: no s'ha pogut eliminar el valor de «%s»: %s\n"
msgstr "Error: no s'ha pogut llegir el fitxer temporal «%s»: %s."
#: ../clients/cli/connections.c:10976
#, c-format
......@@ -4189,7 +4189,7 @@ msgid "PORT-ID-TYPE"
msgstr "TIPUS-ID-PORT"
#: ../clients/cli/devices.c:283
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli device { COMMAND | help }\n"
"\n"
......@@ -4227,39 +4227,40 @@ msgid ""
" lldp [list [ifname <ifname>]]\n"
"\n"
msgstr ""
"Utilització: nmcli device { ORDRE | help }\n"
"Ús: nmcli device { ORDRE | help }\n"
"\n"
"ORDRE := { status | show | connect | disconnect | delete | wifi | lldp }\n"
"ORDRE := { status | show | connect | reapply | disconnect | delete | monitor "
"| wifi | lldp }\n"
"\n"
" status\n"
"\n"
" show [<nom-interfície>]\n"
" show [<ifname>]\n"
"\n"
" set [ifname] <ifname> [autoconnect yes|no] [managed yes|no]\n"
"\n"
" set [nom-interfície] <nom-interfície> [autoconnect yes|no] [managed yes|"
"no]\n"
" connect <ifname>\n"
"\n"
" connect <nom-interfície>\n"
" reapply <ifname> ...\n"
"\n"
" disconnect <nom-interfície> ...\n"
" disconnect <ifname> ...\n"
"\n"
" delete <nom-interfície> ...\n"
" delete <ifname> ...\n"
"\n"
" wifi [list [nom-interfície <nom-interfície>] [bssid <BSSID>]]\n"
" monitor <ifname> ...\n"
"\n"
" wifi [list [ifname <ifname>] [bssid <BSSID>]]\n"
"\n"
" wifi connect <(B)SSID> [password <contrasenya>] [wep-key-type key|phrase] "
"[nom-interfície <nom-interfície>]\n"
" [bssid <BSSID>] [name <no>] [private yes|no] "
"[ifname <ifname>]\n"
" [bssid <BSSID>] [name <nom>] [private yes|no] "
"[hidden yes|no]\n"
"\n"
" wifi hotspot [nom-interfície <nom-interfície>] [con-name <nom>] [ssid "
"<SSID>] [band a|bg] [channel <cancal>]\n"