Commit 39299f0a authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka
Browse files

2005-04-03 Marcel Telka <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@550 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent aba1b105
2005-04-03 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-04-02 Frank Arnold <farnold@cvs.gnome.org>
* de.po: Updated German translation.
......
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
#
# $Id: sk.po,v 1.14 2005/04/01 06:04:19 marcel Exp $
# $Id: sk.po,v 1.15 2005/04/03 06:51:26 marcel Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-01 08:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-01 08:03+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-03 08:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-03 08:50+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrôtové siete:</span>"
msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upraviť bezdrôtové siete"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1 panel-applet/wireless-applet.glade.h:2
msgid "*"
msgstr "*"
......@@ -61,7 +61,7 @@ msgstr "Typ kľúča:"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:10
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:140
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:150
#: panel-applet/essid.glade.h:7
#: panel-applet/essid.glade.h:7 panel-applet/wireless-applet.glade.h:19
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
......@@ -69,7 +69,7 @@ msgstr "Heslo:"
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:12
#: info-daemon/passphrase.glade.h:12 panel-applet/wireless-applet.glade.h:22
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"
......@@ -219,7 +219,7 @@ msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."
#: panel-applet/essid.glade.h:1
#: panel-applet/essid.glade.h:1 panel-applet/wireless-applet.glade.h:3
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
......@@ -229,23 +229,23 @@ msgstr ""
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
#: panel-applet/essid.glade.h:4
#: panel-applet/essid.glade.h:4 panel-applet/wireless-applet.glade.h:15
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"
#: panel-applet/essid.glade.h:5
#: panel-applet/essid.glade.h:5 panel-applet/wireless-applet.glade.h:16
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"
#: panel-applet/essid.glade.h:6
#: panel-applet/essid.glade.h:6 panel-applet/wireless-applet.glade.h:18
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"
#: panel-applet/essid.glade.h:8
#: panel-applet/essid.glade.h:8 panel-applet/wireless-applet.glade.h:20
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"
#: panel-applet/essid.glade.h:9
#: panel-applet/essid.glade.h:9 panel-applet/wireless-applet.glade.h:21
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"
......@@ -277,10 +277,97 @@ msgstr[2] "Bezdrôtové siete"
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111 panel-applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112 panel-applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.xml.h:1
msgid "_About..."
msgstr "_O programe..."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:7
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s Nebude to úplne funkčné."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:11
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
"You have chosen log in to the wireless network '%s'. If you are sure this "
"wireless network is secure, click the checkbox below and NetworkManager will "
"no longer pester you with stupid questions when you connect to it."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
"NetworkManager vás nebude viac otravovať s hlúpymi otázkami, keď sa do nej "
"budete prihlasovať."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:14
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:17
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:23
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"
#: src/nm-netlink-monitor.c:154
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"
#: src/nm-netlink-monitor.c:172
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"
#: src/nm-netlink-monitor.c:403
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"
#: src/nm-netlink-monitor.c:500
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"
#: src/nm-netlink-monitor.c:513
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"
#: src/nm-netlink-monitor.c:535
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: src/nm-netlink-monitor.c:644
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment