Commit 25d1f57b authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka
Browse files

2005-06-26 Marcel Telka <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@755 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 5584a69e
2005-06-26 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-06-26 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
#
# $Id: sk.po,v 1.24 2005/06/25 10:19:13 marcel Exp $
# $Id: sk.po,v 1.25 2005/06/26 06:40:45 marcel Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-25 12:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-25 12:17+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-26 08:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-26 08:38+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,6 +18,16 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
#: ../examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"
#: ../examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:986
#, c-format
msgid ""
......@@ -311,14 +321,6 @@ msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."
#: ../gnome/applet/menu-items.c:86
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
......@@ -697,3 +699,223 @@ msgstr ""
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:734
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"
#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:147
msgid "_Secondary Password:"
msgstr "Ď_alšie heslo:"
#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:268
msgid "_Username:"
msgstr "_Meno používateľa:"
#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:270
msgid "_Domain:"
msgstr "_Doména:"
#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:272
msgid "_Password:"
msgstr "_Heslo:"
#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:355
msgid "Connect _anonymously"
msgstr "Pripojiť sa _anonymne"
#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:360
msgid "Connect as _user:"
msgstr "Pripojiť sa ako _používateľ:"
#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:466
msgid "Remember password for this session"
msgstr "Zapamätať heslo pre toto sedenie"
#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:468
msgid "Save password in keyring"
msgstr "Uložiť heslo na zväzok kľúčov"
#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/main.c:161
#, c-format
msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
msgstr "Pre prístup k Virtuálnej privátnej sieti '%s' je potrebné overiť vašu totožnosť."
#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/main.c:162
msgid "Authenticate VPN"
msgstr "Overiť totožnosť VPN"
#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/main.c:169
msgid "_Group Password:"
msgstr "_Skupinové heslo:"
#: ../vpn-daemons/vpnc/nm-vpnc.desktop.in.h:1
msgid "VPN Connection Manager (vpnc)"
msgstr "Správca spojení VPN (vpnc)"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:1
msgid "<b>Connection Name</b>"
msgstr "<b>Názov spojenia</b>"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:2
msgid "<b>Optional Information</b>"
msgstr "<b>Voliteľné informácie</b>"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:3
msgid "<b>Required Information</b>"
msgstr "<b>Vyžadované informácie</b>"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:4
msgid "<i>example: 172.16.0.0/16 10.11.12.0/24</i>"
msgstr "<i>príklad: 172.16.0.0/16 10.11.12.0/24</i>"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:5
msgid "Gateway:"
msgstr "Brána:"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:6
msgid "Group Name:"
msgstr "Názov skupiny:"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:7
msgid ""
"Name used to identify the connection to the private network, e.g. \"Campus "
"VPN\" or \"Corporate Network\""
msgstr ""
"Názov, použitý na identifikáciu spojenia k privátnej sieti, napr. \"Školská VPN\" "
"alebo \"Firemná sieť\""
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:8
msgid "Only use VPN connection for these addresses"
msgstr "Používať VPN spojenie len pre tieto adresy"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:9
msgid "Override user name"
msgstr "Prekryť meno používateľa"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:10
msgid ""
"Please enter the information provided by your system administrator below. Do "
"not enter your password here as you will be prompted when connecting."
msgstr ""
"Prosím, dole zadajte informácie poskytnuté vašim správcom systému. Nezadávajte tu "
"vaše heslo, pretože bude od vás vyžiadané pri pripájaní."
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:11
msgid "Use domain for authentication"
msgstr "Použiť doménu pre overenie totožnosti"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:12
msgid "_Import..."
msgstr "_Importovať..."
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:83
msgid "Compatible Cisco VPN client (vpnc)"
msgstr "Klient kompatibilný s Cisco VPN (vpnc)"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:448
#, c-format
msgid "\tUsername: %s\n"
msgstr "\tMeno používateľa: %s\n"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:449
#, c-format
msgid "\tRoutes: %s\n"
msgstr "\tSmerovanie: %s\n"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:450
#, c-format
msgid "\tDomain: %s\n"
msgstr "\tDoména: %s\n"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:453
#, c-format
msgid ""
"The following vpnc VPN connection will be created:\n"
"\n"
"\tName: %s\n"
"\n"
"\tGateway: %s\n"
"\tGroup Name: %s\n"
"%s%s%s\n"
"The connection details can be changed using the \"Edit\" button.\n"
msgstr ""
"Bude vytvorené nasledujúce vpnc VPN spojenie:\n"
"\n"
"\tNázov: %s\n"
"\n"
"\tBrána: %s\n"
"\tNázov skupiny: %s\n"
"%s%s%s\n"
"Podrobnosti spojenia je možné zmeniť pomocou tlačidla \"Upraviť\".\n"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:544
msgid "TCP tunneling not supported"
msgstr "TCP tunelovanie nie je podporované"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:546
#, c-format
msgid ""
"The VPN settings file '%s' specifies that VPN traffic should be tunneled "
"through TCP which is currently not supported in the vpnc software.\n"
"\n"
"The connection can still be created, with TCP tunneling disabled, however it "
"may not work as expected."
msgstr ""
"Súbor VPN nastavení '%s' určuje, že VPN komunikácia má byť tunelovaná "
"cez TCP, ktoré nie je momentálne podporované v softvéri vpnc.\n"
"\n"
"Spojenie môže byť aj tak vytvorené s deaktivovaným TCP tunelovaním, avšak "
"nemusí fungovať ako očakávate."
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:570
msgid "Cannot import settings"
msgstr "Nepodarilo sa importovať nastavenia"
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:572
#, c-format
msgid "The VPN settings file '%s' does not contain valid data."
msgstr "Súbor s nastaveniami VPN '%s' neobsahuje platné údaje."
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:589
msgid "Select file to import"
msgstr "Vybrať súbor pre import"
#. printf ("in impl_export\n");
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:744
msgid "Save as..."
msgstr "Uložiť ako..."
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:774
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists."
msgstr "Súbor s názvom \"%s\" už existuje."
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:777
msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
msgstr "Chcete ho nahradiť tým, ktorý práve ukladáte?"
#: ../vpn-daemons/vpnc/src/nm-vpnc-service.c:115
msgid ""
"The VPN login failed because the user name and password were not accepted."
msgstr "VPN prihlásenie zlyhalo, pretože meno používateľa a heslo neboli akceptované."
#: ../vpn-daemons/vpnc/src/nm-vpnc-service.c:117
msgid "The VPN login failed because the VPN program could not be started."
msgstr "VPN prihlásenie zlyhalo, pretože VPN program nebolo možné spustiť."
#: ../vpn-daemons/vpnc/src/nm-vpnc-service.c:119
msgid ""
"The VPN login failed because the VPN program could not connect to the VPN "
"server."
msgstr ""
"VPN prihlásenie zlyhalo, pretože VPN program sa nemohol spojiť s VPN serverom."
#: ../vpn-daemons/vpnc/src/nm-vpnc-service.c:121
msgid ""
"The VPN login failed because the VPN configuration options were invalid."
msgstr ""
"VPN prihlásenie zlyhalo, pretože voľby VPN konfigurácie boli neplatné."
#: ../vpn-daemons/vpnc/src/nm-vpnc-service.c:123
msgid ""
"The VPN login failed because the VPN program received an invalid "
"configuration from the VPN server."
msgstr ""
"VPN prihlásenie zlyhalo, pretože VPN program prijal neplatnú konfiguráciu z VPN servera."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment