Commit 0bc29fe9 authored by David Planella's avatar David Planella Committed by Dan Williams

po: update Catalan translation

parent a7725462
......@@ -3,64 +3,353 @@
# This file is distributed under the same license as the
# NetworkManager package.
# Josep Puigdemont Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>, 2005, 2006.
# David Planella <david.planella@gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-28 16:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-28 16:44+0100\n"
"Last-Translator: Josep Puigdemont Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=NetworkManager&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-10 17:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-21 17:51+0100\n"
"Last-Translator: David Planella <david.planella@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:188 ../src/nm-netlink-monitor.c:448
#: ../libnm-util/crypto.c:120
#, c-format
msgid "PEM key file had no end tag '%s'."
msgstr "El fitxer de clau PEM no té l'etiqueta de final «%s»."
#: ../libnm-util/crypto.c:130
#, c-format
msgid "Doesn't look like a PEM private key file."
msgstr "Aquest no sembla que sigui un fitxer de clau privada PEM."
#: ../libnm-util/crypto.c:138
#, c-format
msgid "Not enough memory to store PEM file data."
msgstr "No hi ha prou memòria per a emmagatzemar les dades del fitxer PEM."
#: ../libnm-util/crypto.c:154
#, c-format
msgid "Malformed PEM file: Proc-Type was not first tag."
msgstr ""
"El format del fitxer PEM és incorrecte: la primera etiqueta no és la de Proc-"
"Type."
#: ../libnm-util/crypto.c:162
#, c-format
msgid "Malformed PEM file: unknown Proc-Type tag '%s'."
msgstr ""
"El format del fitxer PEM és incorrecte: l'etiqueta de Proc-Type «%s» és "
"desconeguda."
#: ../libnm-util/crypto.c:172
#, c-format
msgid "Malformed PEM file: DEK-Info was not the second tag."
msgstr ""
"El format del fitxer PEM és incorrecte: la segona etiqueta no és la de DEK-"
"Info."
#: ../libnm-util/crypto.c:183
#, c-format
msgid "Malformed PEM file: no IV found in DEK-Info tag."
msgstr ""
"El format del fitxer PEM és incorrecte: no s'ha trobat cap vector "
"d'inicialització a l'etiqueta de DEK-Info."
#: ../libnm-util/crypto.c:190
#, c-format
msgid "Malformed PEM file: invalid format of IV in DEK-Info tag."
msgstr ""
"El format del fitxer PEM és incorrecte: el format del vector "
"d'inicialització a l'etiqueta DEK-Info no és vàlid."
#: ../libnm-util/crypto.c:203
#, c-format
msgid "Malformed PEM file: unknown private key cipher '%s'."
msgstr ""
"El format del fitxer PEM és incorrecte: el criptògraf «%s» de clau privada és "
"desconegut."
#: ../libnm-util/crypto.c:222
#, c-format
msgid "Could not decode private key."
msgstr "No s'ha pogut descodificar la clau privada."
#: ../libnm-util/crypto.c:267
#, c-format
msgid "PEM certificate '%s' had no end tag '%s'."
msgstr "No s'ha trobat l'etiqueta de tancament «%s» al certificat PEM «%s»."
#: ../libnm-util/crypto.c:277
#, c-format
msgid "Failed to decode certificate."
msgstr "No s'ha pogut descodificar el certificat."
#: ../libnm-util/crypto.c:286
#, c-format
msgid "Not enough memory to store certificate data."
msgstr "No hi ha prou memòria per a emmagatzemar les dades del certificat."
#: ../libnm-util/crypto.c:294
#, c-format
msgid "Not enough memory to store file data."
msgstr "No hi ha prou memòria per a emmagatzemar les dades del fitxer."
#: ../libnm-util/crypto.c:324
#, c-format
msgid "IV must be an even number of bytes in length."
msgstr ""
"La llargada del vector d'inicialització ha de ser un nombre parell de bytes."
#: ../libnm-util/crypto.c:333
#, c-format
msgid "Not enough memory to store the IV."
msgstr "No hi ha prou memòria per a emmagatzemar el vector d'inicialització."
#: ../libnm-util/crypto.c:344
#, c-format
msgid "IV contains non-hexadecimal digits."
msgstr "El vector d'inicialització conté dígits que no són hexadecimals."
#: ../libnm-util/crypto.c:382 ../libnm-util/crypto_gnutls.c:143
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:169
#, c-format
msgid "Private key cipher '%s' was unknown."
msgstr "Es desconeix el criptògraf «%s» de la clau privada."
#: ../libnm-util/crypto.c:391
#, c-format
msgid "Not enough memory to decrypt private key."
msgstr "No hi ha prou memòria per a desencriptar a la clau privada."
#: ../libnm-util/crypto.c:511
#, c-format
msgid "Unable to determine private key type."
msgstr "No s'ha pogut determinar el tipus de la clau privada."
#: ../libnm-util/crypto.c:530
#, c-format
msgid "Not enough memory to store decrypted private key."
msgstr ""
"No hi ha prou memòria per a emmagatzemar la clau privada desencriptada."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:46
msgid "Failed to initialize the crypto engine."
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el motor criptogràfic."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:90
#, c-format
msgid "Failed to initialize the MD5 engine: %s / %s."
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el motor MD5: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:152 ../libnm-util/crypto_nss.c:178
#, c-format
msgid "Not enough memory for decrypted key buffer."
msgstr "No hi ha prou memòria per al búfer de la clau desencriptada."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:160
#, c-format
msgid "Failed to initialize the decryption cipher context: %s / %s."
msgstr ""
"No s'ha pogut inicialitzar el context del criptògraf de desencriptació: %s / "
"%s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:169
#, c-format
msgid "Failed to set symmetric key for decryption: %s / %s."
msgstr ""
"No s'ha pogut definir la clau simètrica per a la desencriptació: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:178
#, c-format
msgid "Failed to set IV for decryption: %s / %s."
msgstr ""
"No s'ha pogut definir el vector d'inicialització per a la desencriptació: %"
"s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:187
#, c-format
msgid "Failed to decrypt the private key: %s / %s."
msgstr "No s'ha pogut desencriptar la clau privada: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:200
#, c-format
msgid "Failed to decrypt the private key."
msgstr "No s'ha pogut desencriptar la clau privada."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:235
#, c-format
msgid "Error initializing certificate data: %s"
msgstr "S'ha produït un error en inicialitzar les dades del certificat: %s"
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:257
#, c-format
msgid "Couldn't decode certificate: %s"
msgstr "No s'ha pogut descodificar el certificat: %s"
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:281
#, c-format
msgid "Couldn't initialize PKCS#12 decoder: %s"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el descodificador PKCS#12: %s"
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:294
#, c-format
msgid "Couldn't decode PKCS#12 file: %s"
msgstr "No s'ha pogut descodificar el fitxer PKCS#12: %s"
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:306
#, c-format
msgid "Couldn't verify PKCS#12 file: %s"
msgstr "No s'ha pogut verificar el fitxer PKCS#12: %s"
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:57
#, c-format
msgid "Failed to initialize the crypto engine: %d."
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el motor criptogràfic: %d"
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:111
#, c-format
msgid "Failed to initialize the MD5 context: %d."
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el context MD5: %d."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:186
#, c-format
msgid "Failed to initialize the decryption cipher slot."
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la ranura del criptògraf de desencriptació."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:196
#, c-format
msgid "Failed to set symmetric key for decryption."
msgstr "No s'ha pogut definir la clau simètrica per a la desencriptació."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:206
#, c-format
msgid "Failed to set IV for decryption."
msgstr ""
"No s'ha pogut definir el vector d'inicialització per a la desencriptació."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:214
#, c-format
msgid "Failed to initialize the decryption context."
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el context de desxifratge."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:227
#, c-format
msgid "Failed to decrypt the private key: %d."
msgstr "No s'ha pogut desxifrar la clau privada: %d."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:239
#, c-format
msgid "Failed to finalize decryption of the private key: %d."
msgstr "No s'ha pogut finalitzar la desencriptació de la clau privada: %d."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:284
#, c-format
msgid "Couldn't decode certificate: %d"
msgstr "No s'ha pogut descodificar el certificat: %d"
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:319
#, c-format
msgid "Couldn't convert password to UCS2: %d"
msgstr "No s'ha pogut convertir la contrasenya a UCS2: %d"
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:347
#, c-format
msgid "Couldn't initialize PKCS#12 decoder: %d"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el descodificador PKCS#12: %d"
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:356
#, c-format
msgid "Couldn't decode PKCS#12 file: %d"
msgstr "No s'ha pogut descodificar el fitxer PKCS#12: %d"
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:365
#, c-format
msgid "Couldn't verify PKCS#12 file: %d"
msgstr "No s'ha pogut verificar el fitxer PKCS#12: %d"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:194 ../src/nm-netlink-monitor.c:454
#, c-format
msgid "error processing netlink message: %s"
msgstr "s'ha produït un error en processar el missatge netlink: %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:245
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:251
#, c-format
msgid "unable to allocate netlink handle for monitoring link status: %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut assignar el gestor del netlink per a fer un seguiment de l'estat "
"de l'enllaç: %s"
"no s'ha pogut assignar el gestor del netlink per a fer un seguiment de "
"l'estat de l'enllaç: %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:255
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:261
#, c-format
msgid "unable to connect to netlink for monitoring link status: %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut connectar amb el netlink per a fer un seguiment de l'estat de "
"l'enllaç: %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:263
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:269
#, c-format
msgid "unable to join netlink group for monitoring link status: %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut unir el grup del netlink per a fer un seguiment de l'estat de "
"l'enllaç: %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:271
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:277
#, c-format
msgid "unable to allocate netlink link cache for monitoring link status: %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut assignar la memòria cau de l'enllaç del netlink per a fer "
"un seguiment de l'estat de l'enllaç: %s"
"no s'ha pogut assignar la memòria cau de l'enllaç del netlink per a fer un "
"seguiment de l'estat de l'enllaç: %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:471
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:418
#, c-format
msgid "error updating link cache: %s"
msgstr "s'ha produït un error en actualitzar la memòria cau de l'enllaç: %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:484
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
msgstr "s'ha produït un error en esperar dades del sòcol"
#: ../src/NetworkManager.c:255
#: ../src/NetworkManager.c:293
#, c-format
msgid "Invalid option. Please use --help to see a list of valid options.\n"
msgstr ""
"Opció no vàlida. Utilitzeu --help per a veure la llista d'opcions vàlides.\n"
#: ../src/dhcp-manager/nm-dhcp-dhclient.c:92
msgid "# Created by NetworkManager\n"
msgstr "# Creat pel NetworkManager\n"
#: ../src/dhcp-manager/nm-dhcp-dhclient.c:98
#, c-format
msgid ""
"# Merged from %s\n"
"\n"
msgstr ""
"# Fusionat des de %s\n"
"\n"
#: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:256
msgid "NOTE: the libc resolver may not support more than 3 nameservers."
msgstr ""
"NOTA: pot ser que el sistema de resolució de la libc no funcioni amb més de "
"3 servidors de noms."
#: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:258
msgid "The nameservers listed below may not be recognized."
msgstr "Pot ser que no es reconeguin els servidors de noms llistats més avall."
#: ../system-settings/src/main.c:381
#, c-format
msgid "Auto %s"
msgstr "%s automàtic"
#~ msgid "Passphrase for wireless network %s"
#~ msgstr "Contrasenya per a la xarxa sense fil %s"
......@@ -134,16 +423,16 @@ msgstr ""
#~ "Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the "
#~ "VPN program."
#~ msgstr ""
#~ "No s'ha pogut iniciar la connexió VPN «%s» perquè s'ha produït un error "
#~ "en llançar la VPN."
#~ "No s'ha pogut iniciar la connexió VPN «%s» perquè s'ha produït un error en "
#~ "llançar la VPN."
#~ msgid "VPN Connect Failure"
#~ msgstr "S'ha produït un error en la connexió VPN"
#~ msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
#~ msgstr ""
#~ "No s'ha pogut iniciar la connexió VPN «%s» ja que s'ha produït un error "
#~ "de connexió."
#~ "No s'ha pogut iniciar la connexió VPN «%s» ja que s'ha produït un error de "
#~ "connexió."
#~ msgid "VPN Configuration Error"
#~ msgstr "S'ha produït un error de configuració de la VPN"
......@@ -191,8 +480,7 @@ msgstr ""
#~ msgstr "S'està intentant entrar a la xarxa sense fil «%s»..."
#~ msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
#~ msgstr ""
#~ "S'està esperant per a la clau de xarxa de la xarxa sense fil «%s»..."
#~ msgstr "S'està esperant per a la clau de xarxa de la xarxa sense fil «%s»..."
#~ msgid "Requesting a network address from the wired network..."
#~ msgstr "S'està sol·licitant una adreça de xarxa per a la xarxa amb fil..."
......@@ -434,8 +722,8 @@ msgstr ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Contrasenya necessària per a la "
#~ "xarxa sense fil</span>\n"
#~ "\n"
#~ "Es requereix una contrasenya o clau de xifratge per a la xarxa sense fil "
#~ "«%s»."
#~ "Es requereix una contrasenya o clau de xifratge per a la xarxa sense fil «%"
#~ "s»."
#~ msgid ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</"
......@@ -459,8 +747,8 @@ msgstr ""
#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Confirmació de l'entrada a la xarxa "
#~ "sense fil</span>\n"
#~ "\n"
#~ "Heu escollit entrar a la xarxa sense fil «%s». Si esteu segur que la "
#~ "xarxa sense fil és segura, feu clic al quadre de comprovació de sota i el "
#~ "Heu escollit entrar a la xarxa sense fil «%s». Si esteu segur que la xarxa "
#~ "sense fil és segura, feu clic al quadre de comprovació de sota i el "
#~ "NetworkManager no us tornarà a demanarà cap més confirmació per entrar a "
#~ "aquesta xarxa en el futur."
......@@ -811,9 +1099,6 @@ msgstr ""
#~ "La xarxa sense fil sol·licitada «%s», sembla que no està dins del rang. "
#~ "Se'n farà servir una altra si n'hi ha cap de disponible."
#~ msgid "Could not open socket!"
#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el sòcol."
#~ msgid "Failed to get information about the interface!"
#~ msgstr "No s'ha pogut obtenir informació quant a la interfície."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment