gstreamer-dataprotocol-uninstalled.pc.in 452 Bytes