pl.po 37.5 KB
Newer Older
1 2
# Polish translation for gstreamer.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
3
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2016.
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
"Project-Id-Version: gstreamer 1.10.0\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"POT-Creation-Date: 2017-02-24 12:41+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"PO-Revision-Date: 2016-11-01 20:41+0100\n"
11 12
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
13
"Language: pl\n"
14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
17
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
18 19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Wypisanie wersji GStreamera"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Uczynienie wszystkich ostrzeżeń krytycznymi"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Wypisanie dostępnych kategorii diagnostyki i zakończenie"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
30 31 32 33 34
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Domyślny poziom diagnostyki od 1 (tylko błędy) do 9 (wszystko) lub 0 dla "
"braku wyjścia"
35 36 37 38

msgid "LEVEL"
msgstr "POZIOM"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
39 40 41 42 43 44 45
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Rozdzielona przecinkami lista par nazwa_kategorii:poziom dla uzyskania "
"określonych poziomów dla poszczególnych kategorii. Przykład: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"
46 47 48 49 50 51 52

msgid "LIST"
msgstr "LISTA"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Wyłączenie kolorowanego wyjścia diagnostycznego"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
53 54 55 56 57 58
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
"Zmiana trybu kolorowania logu diagnostycznego. Możliwe tryby: off, on, "
"disable, auto, unix"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
msgid "Disable debugging"
msgstr "Wyłączenie diagnostyki"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Włączenie szczegółowej diagnostyki wczytywania wtyczek"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Rozdzielone przecinkami ścieżki zawierające wtyczki"

msgid "PATHS"
msgstr "ŚCIEŻKI"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
72 73 74 75 76 77
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Rozdzielona przecinkami lista wtyczek do wczesnego wczytania obok listy "
"zapisanej w zmiennej środowiskowej GST_PLUGIN_PATH"
78 79 80 81 82

msgid "PLUGINS"
msgstr "WTYCZKI"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
83 84
msgstr ""
"Wyłączenie przechwytywania błędów ochrony pamięci przy wczytywaniu wtyczek"
85

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86 87 88
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Wyłączenie uaktualniania rejestru"

89
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90 91
msgstr ""
"Wyłączenie uruchamiania procesu pomocniczego przy przeszukiwaniu rejestru"
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

msgid "GStreamer Options"
msgstr "Opcje GStreamera"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Pokazanie opcji GStreamera"

msgid "Unknown option"
msgstr "Nieznana opcja"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd głównej biblioteki."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
105 106 107 108
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Programiści GStreamera byli zbyt leniwi, aby przypisać temu błędowi kod."
109 110 111 112

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: kod nie zaimplementowany."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
113 114 115 116 117 118
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"Błąd GStreamera: zmiana stanu nie powiodła się, a któryś element nie "
"przesłał właściwego komunikatu błędu."
119 120 121 122 123 124 125

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z wyrównaniem."

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z wątkami."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
127
msgstr "Błąd GStreamera: problem z negocjacją."
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem ze zdarzeniami."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z przemieszczaniem."

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z możliwościami."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem ze znacznikami."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "W tej instalacji GStreamera brakuje wtyczki."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
144
msgid "GStreamer error: clock problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
145
msgstr "Błąd GStreamera: problem z zegarem."
146

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
147 148 149 150 151 152
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Ta aplikacja próbuje użyć funkcjonalności GStreamera, która została "
"wyłączona."
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd biblioteki wspierającej."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nie udało się zainicjować biblioteki wspierającej."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nie udało się zamknąć biblioteki wspierającej."

msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Nie udało się skonfigurować biblioteki wspierającej."

166
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
167
msgstr "Błąd kodowania."
168

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd zasobów."

msgid "Resource not found."
msgstr "Nie znaleziono zasobu."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Zasób zajęty lub niedostępny."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć zasobu do odczytu."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć zasobu do zapisu."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć zasobu do odczytu i zapisu."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Nie udało się zamknąć zasobu."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nie udał się odczyt z zasobu."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nie udał się zapis do zasobu."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nie udało się przemieszczenie w zasobie."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nie udało się zsynchronizować zasobu."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nie udało się pobrać/ustawić ustawień zasobu."

msgid "No space left on the resource."
msgstr "Brak wolnego miejsca w zasobie."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
208
msgid "Not authorized to access resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
209
msgstr "Brak autoryzacji dostępu do zasobu."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
210

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd strumieni."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr "Element nie obsługuje tego strumienia. Proszę zgłosić błąd."

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nie udało się określić rodzaju strumienia."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Strumień jest innego rodzaju niż obsługiwane przez ten element."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Brak kodeka potrafiącego obsłużyć ten rodzaj strumienia."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nie udało się zdekodować strumienia."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Nie udało się zakodować strumienia."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nie udało się rozpleść strumienia."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nie udało się spleść strumienia."

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Strumień ma niewłaściwy format."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241 242 243
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Strumień jest zaszyfrowany, a odszyfrowywanie nie jest obsługiwane."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244 245 246 247 248 249
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Strumień jest zaszyfrowany i nie może być odszyfrowany z powodu braku "
"pasującego klucza."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Brak komunikatu błędu dla domeny %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Brak standardowego komunikatu o błędzie dla domeny %s i kodu %d."

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Wybrany zegar nie może być używany w potoku."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262 263
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264
msgstr "Błąd zapisu pamięci podręcznej rejestru do %s: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
265

266 267 268 269 270 271
msgid "title"
msgstr "tytuł"

msgid "commonly used title"
msgstr "powszechnie używany tytuł"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgstr "tytuł do sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274 275

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
msgstr "powszechnie używany tytuł na potrzeby sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
277

278 279 280 281 282 283
msgid "artist"
msgstr "artysta"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "osoba lub osoby odpowiedzialne za nagranie"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
msgstr "artysta do sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286 287

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
msgstr "osoba lub osoby odpowiedzialne za nagranie - na potrzeby sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289

290 291 292 293 294 295
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "album zawierający te dane"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
msgstr "album do sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298 299

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300
msgstr "album zawierający te dane - na potrzeby sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgstr "artysta dla albumu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304 305

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306
msgstr "Artysta dla całego albumu w postaci do wyświetlania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307 308 309 310 311

msgid "album artist sortname"
msgstr "artysta do sortowania"

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312
msgstr "Artysta dla całego albumu w postaci do sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313

314 315 316 317 318 319
msgid "date"
msgstr "data"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "data utworzenia tych danych (jako struktura GDate)"

320
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgstr "data/czas"
322 323

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgstr "data i czas utworzenia tych danych (jako struktura GstDateTime)"
325

326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
msgid "genre"
msgstr "gatunek"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "gatunek do którego należą te dane"

msgid "comment"
msgstr "komentarz"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "dowolny tekst komentujący te dane"

msgid "extended comment"
msgstr "rozszerzony komentarz"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
342 343 344
msgstr ""
"dowolny tekst komentujący dane w postaci klucz=wartość lub "
"klucz[język]=komentarz"
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372

msgid "track number"
msgstr "numer ścieżki"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "numer ścieżki wewnątrz zbioru"

msgid "track count"
msgstr "liczba ścieżek"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "liczba ścieżek wewnątrz zbioru obejmujących tę ścieżkę"

msgid "disc number"
msgstr "numer płyty"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "numer płyty wewnątrz kolekcji"

msgid "disc count"
msgstr "liczba płyt"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "liczba płyt wewnątrz kolekcji obejmujących tę ścieżkę"

msgid "location"
msgstr "położenie"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
373 374 375 376 377 378
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Pochodzenie utworu jako URI (położenie, gdzie trzymany jest oryginał pliku "
"lub strumienia)"
379

380
msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381
msgstr "strona domowa"
382 383

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384
msgstr "Strona domowa tego utworu (artysty lub filmu)"
385

386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401
msgid "description"
msgstr "opis"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "krótki tekst opisujący treść danych"

msgid "version"
msgstr "wersja"

msgid "version of this data"
msgstr "wersja tych danych"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
402 403 404
msgstr ""
"Intenational Standard Recording Code (międzynarodowy kod nagrania) - p. "
"http://www.ifpi.org/isrc/"
405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420

msgid "organization"
msgstr "organizacja"

msgid "copyright"
msgstr "prawa autorskie"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "informacja o prawach autorskich do tych danych"

msgid "copyright uri"
msgstr "URI praw autorskich"

msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "URI do informacji o prawach autorskich do tych danych"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
421
msgid "encoded by"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
422
msgstr "kodujący"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
423 424

msgid "name of the encoding person or organization"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
425
msgstr "nazwa osoby lub organizacji kodującej nagranie"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
426

427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
msgid "contact"
msgstr "kontakt"

msgid "contact information"
msgstr "informacje kontaktowe"

msgid "license"
msgstr "licencja"

msgid "license of data"
msgstr "licencja danych"

msgid "license uri"
msgstr "URI licencji"

msgid "URI to the license of the data"
msgstr "URI do licencji danych"

msgid "performer"
msgstr "wykonawca"

msgid "person(s) performing"
msgstr "osoba lub osoby wykonujące"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
452
msgstr "kompozytor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453 454

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455
msgstr "osoba lub osoby, które skomponowały to nagranie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
457
msgid "conductor"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgstr "dyrygent"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
459 460

msgid "conductor/performer refinement"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461
msgstr "wyszczególnienie dyrygenta/wykonawcy"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
462

463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
msgid "duration"
msgstr "czas trwania"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "długość w jednostkach czasu GStreamera (nanosekundach)"

msgid "codec"
msgstr "kodek"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych"

msgid "video codec"
msgstr "kodek obrazu"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych obrazu"

msgid "audio codec"
msgstr "kodek dźwięku"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych dźwięku"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488
msgstr "kodek napisów"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
489 490

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
491
msgstr "kodek użyty do zapisu danych napisów"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
492

493
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
494
msgstr "format kontenera"
495 496

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
497
msgstr "format kontenera użytego do zapisu danych"
498

499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573
msgid "bitrate"
msgstr "prędkość bitowa"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "dokładna lub średnia prędkość w bitach na sekundę"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "nominalna prędkość bitowa"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "nominalna prędkość w bitach na sekundę"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimalna prędkość bitowa"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimalna prędkość w bitach na sekundę"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "maksymalna prędkość bitowa"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maksymalna prędkość w bitach na sekundę"

msgid "encoder"
msgstr "koder"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "koder użyty do zakodowania tego strumienia"

msgid "encoder version"
msgstr "wersja kodera"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "wersja kodera użyta do zakodowania tego strumienia"

msgid "serial"
msgstr "numer seryjny"

msgid "serial number of track"
msgstr "numer seryjny ścieżki"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "osiągi odtwarzania ścieżki"

msgid "track gain in db"
msgstr "osiągi ścieżki w db"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "szczyt odtwarzania ścieżki"

msgid "peak of the track"
msgstr "szczyt ścieżki"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "osiągi odtwarzania albumu"

msgid "album gain in db"
msgstr "osiągi albumu w db"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "szczyt odtwarzania albumu"

msgid "peak of the album"
msgstr "szczyt albumu"

msgid "replaygain reference level"
msgstr "poziom odniesienia osiągów"

msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "poziom odniesienia wartości osiągów ścieżki i albumu"

msgid "language code"
msgstr "kod języka"

574
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
575
msgstr "kod języka dla tego strumienia, zgodny z ISO-639-1 lub ISO-639-2"
576

577
msgid "language name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
578
msgstr "nazwa języka"
579 580

msgid "freeform name of the language this stream is in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
581
msgstr "tekstowa nazwa języka, w jakim jest ten strumień"
582

583 584 585 586 587 588
msgid "image"
msgstr "obrazek"

msgid "image related to this stream"
msgstr "obrazek związany z tym strumieniem"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
589
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
590 591 592 593 594 595
msgid "preview image"
msgstr "podgląd obrazka"

msgid "preview image related to this stream"
msgstr "podgląd obrazka związanego z tym strumieniem"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596 597 598 599 600 601
msgid "attachment"
msgstr "załącznik"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "plik załączony do tego strumienia"

602 603 604 605 606 607
msgid "beats per minute"
msgstr "uderzenia na minutę"

msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "liczba uderzeń na minutę w dźwięku"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
608 609 610 611 612 613 614 615 616
msgid "keywords"
msgstr "słowa kluczowe"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "oddzielone przecinkami słowa kluczowe opisujące treść"

msgid "geo location name"
msgstr "nazwa położenia geograficznego"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
617 618 619 620 621 622
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"czytelny dla człowieka opis miejsca, gdzie utwór został nagrany lub "
"wyprodukowany"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
623 624 625 626

msgid "geo location latitude"
msgstr "szerokość geograficzna"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
627 628 629 630 631 632 633 634
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"szerokość geograficzna miejsca, gdzie utwór został nagrany lub wyprodukowany "
"wyrażona w stopniach zgodnie z WSG84 (0 dla równika, wartości ujemne dla "
"szerokości południowych)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
635 636 637 638

msgid "geo location longitude"
msgstr "długość geograficzna"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
639 640 641 642 643 644 645 646
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"długość geograficzna miejsca, gdzie utwór został nagrany lub wyprodukowany "
"wyrażona w stopniach zgodnie z WSG84 (0 dla pierwszego południka w Greenwich/"
"UK, wartości ujemne dla długości zachodnich)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
647 648 649 650

msgid "geo location elevation"
msgstr "wysokość n.p.m."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
651 652 653 654 655 656
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"wysokość miejsca, gdzie utwór został nagrany lub wyprodukowany wyrażona w "
"metrach zgodnie z WSG84 (0 to średni poziom morza)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
657

658
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
659
msgstr "kraj lokalizacji"
660 661

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
662 663
msgstr ""
"kraj (nazwa angielska), w którym utwór został nagrany lub wyprodukowany"
664 665

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
666
msgstr "miasto lokalizacji"
667 668

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
669 670 671
msgstr ""
"miejscowość (nazwa angielska), w której utwór został nagrany lub "
"wyprodukowany"
672 673

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
674
msgstr "część miejscowości lokalizacji"
675

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
676 677 678 679 680 681
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr ""
"miejsce wewnątrz miejscowości, w którym utwór został nagrany lub "
"wyprodukowany (np. dzielnica)"
682

683
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
684
msgstr "błąd poziomego położenia geograficznego"
685 686

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
687
msgstr "spodziewany błąd oszacowania położenia poziomego (w metrach)"
688

689
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
690
msgstr "prędkość zmiany położenia geograficznego"
691

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
692 693
msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
694
msgstr "prędkość ruchu urządzenia nagrywającego w trakcie nagrania (m/s)"
695 696

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
697
msgstr "kierunek zmiany położenia geograficznego"
698

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
699 700 701 702 703 704 705 706
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"określenie kierunku ruchu urządzenia nagrywającego w stopniach (w notacji "
"zmiennoprzecinkowej); 0 oznacza geograficzną północ, rośnie zgodnie z ruchem "
"wskazówek zegara"
707 708

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
709
msgstr "kierunek geograficzny urządzenia nagrywającego"
710

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
711 712 713 714 715 716 717 718
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"określenie kierunku, w jakim było skierowane urządzenie nagrywające w "
"trakcie nagrania - w stopniach, w notacji zmiennoprzecinkowej; 0 oznacza "
"geograficzną północ, rośnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
719

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
720
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
721
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
722
msgstr "nazwa widowiska"
723 724

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
725 726
msgstr ""
"Nazwa widowiska telewizyjnego/podcastu/serialu, z którego pochodzi utwór"
727

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
728
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
729
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
730
msgstr "nazwa widowiska do sortowania"
731

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
732 733
msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
734
msgstr "Nazwa widowiska telewizyjnego/podcastu/serialu na potrzeby sortowania"
735 736

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
737
msgstr "numer odcinka"
738 739

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
740
msgstr "Numer odcinka w sezonie, z którego pochodzi utwór"
741 742

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
743
msgstr "numer sezonu"
744 745

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
746
msgstr "Numer sezonu widowiska, z którego pochodzi utwór"
747 748

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
749
msgstr "tekst"
750 751

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
752
msgstr "Tekst utworu, używany najczęściej dla piosenek"
753 754

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
755
msgstr "nazwa kompozytora do sortowania"
756 757

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
758
msgstr "osoba lub osoby, które skomponowały nagranie - na potrzeby sortowania"
759 760

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
761
msgstr "grupowanie"
762

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
763 764 765 766 767 768
msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Grupowanie powiązanych utworów rozciągające się na wiele ścieżek, jak różne "
"części koncertu; jest to poziom wyższy niż ścieżka, a niższy niż album"
769

770
msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
771
msgstr "ocena użytkownika"
772

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
773 774 775 776 777 778
msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Ocena przypisana przez użytkownika. Im wyższa, tym bardziej użytkownik lubi "
"utwór"
779

780
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
781
msgstr "producent urządzenia"
782 783

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
784
msgstr "Producent urządzenia użytego do utworzenia tego nagrania"
785 786

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
787
msgstr "model urządzenia"
788 789

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
790
msgstr "Model urządzenia użytego do utworzenia tego nagrania"
791

792
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
793
msgstr "nazwa aplikacji"
794 795

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
796
msgstr "Aplikacja użyta do utworzenia tego nagrania"
797 798

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
799
msgstr "dane aplikacji"
800 801

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
802
msgstr "Dowolne dane aplikacji zserializowane w nagraniu"
803

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
804
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
805
msgstr "orientacja obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
806 807

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
808 809
msgstr ""
"W jaki sposób obraz powinien być obrócony lub odbity przed wyświetleniem"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
810

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
811
msgid "publisher"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
812
msgstr "wydawca"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
813 814

msgid "Name of the label or publisher"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
815
msgstr "Nazwa wytwórni lub wydawcy"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
816 817

msgid "interpreted-by"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
818
msgstr "interpretacja"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
819 820

msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
821 822
msgstr ""
"Informacja o osobach odpowiedzialnych za remix lub podobne interpretacje"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
823

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
824
msgid "midi-base-note"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
825
msgstr "dźwięk-podstawowy-midi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
826 827

msgid "Midi note number of the audio track."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
828
msgstr "Numer dźwięku MIDI ścieżki dźwiękowej."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
829

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
830
msgid "private-data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
831
msgstr "dane-prywatne"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
832 833

msgid "Private data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
834
msgstr "Dane prywatne"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
835

836 837 838
msgid ", "
msgstr ", "

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
839 840
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
841
msgstr "Nie znaleziono sposobu obsługi URI dla protokołu %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
842 843 844

#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
845
msgstr "Schemat URI '%s' nie jest obsługiwany"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
846

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "BŁĄD: od elementu %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Dodatkowe informacje diagnostyczne:\n"
"%s\n"

859
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
860
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
861
msgstr "dowiązanie nie ma źródła [cel=%s@%p]"
862 863

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
864
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
865
msgstr "dowiązanie nie ma celu [źródło=%s@%p]"
866 867 868 869 870 871 872 873 874

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "brak właściwości \"%s\" w elemencie \"%s\""

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "nie udało się ustawić właściwości \"%s\" w elemencie \"%s\" na \"%s\""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
875
msgid "Delayed linking failed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
876
msgstr "Opóźnione dowiązanie nie powiodło się."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
877

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889
#, fuzzy, c-format
msgid "could not link %s to %s, %s can't handle caps %s"
msgstr "nie udało się dowiązać %s do %s"

#, c-format
msgid "could not link %s to %s, neither element can handle caps %s"
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "could not link %s to %s with caps %s"
msgstr "nie udało się dowiązać %s do %s"

890 891 892 893 894 895 896 897
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "nie udało się dowiązać %s do %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "brak elementu \"%s\""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
898 899
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
900
msgstr "nieoczekiwane odniesienie \"%s\" - zignorowano"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
901 902 903

#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
904
msgstr "nieoczekiwane odniesienie dopełniające \"%s\" - zignorowano"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
905

906 907 908 909
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "nie udało się przeanalizować możliwości \"%s\""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
910 911 912
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "brak elementu osadzającego dla URI \"%s\""
913 914 915 916 917

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "brak elementu źródłowego dla URI \"%s\""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
918
msgid "syntax error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
919
msgstr "błąd składni"
920 921

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
922 923 924
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "podano pusty kontener \"%s\", nie jest to dozwolone"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
925
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
926
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
927
msgstr "brak kontenera \"%s\", rozpakowywanie elementów"
928 929 930 931

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "pusty potok nie jest dozwolony"

932
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
933
msgstr "Wiele buforów zostało zgubionych."
934

935 936 937
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Wewnętrzny problem przepływu danych."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
938 939 940 941 942 943 944
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Wewnętrzny błąd przepływu danych."

msgid "Internal clock error."
msgstr "Wewnętrzny błąd zegara."

msgid "Failed to map buffer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
945
msgstr "Nie udało się odwzorować bufora."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
946

947 948 949
msgid "Filter caps"
msgstr "Filtrowanie możliwości"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
950 951 952 953 954 955
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Ograniczenie możliwych dozwolonych możliwości (NULL oznacza WSZYSTKIE). "
"Ustawienie tej właściwości odwołuje się do przekazanego obiektu GstCaps."
956

957
msgid "Caps Change Mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
958
msgstr "Tryb zmiany możliwości"
959 960

msgid "Filter caps change behaviour"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
961
msgstr "Filtrowanie zachowania zmiany możliwości"
962

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Nie podano katalogu tymczasowego."

#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Nie udało się utworzyć pliku tymczasowego \"%s\"."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do odczytu."

msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Błąd podczas zapisu do ściąganego pluku."

977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nie podano nazwy pliku do zapisu."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do zapisu."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas zamykania pliku \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas przemieszczania w pliku \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas zapisu do pliku \"%s\"."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nie podano nazwy pliku do odczytu."

#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Nie udało się uzyskać informacji o \"%s\"."

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" jest katalogiem."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Plik \"%s\" jest gniazdem."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Niepowodzenie po iteracjach jak żądano."

msgid "caps"
msgstr "możliwości"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "wykryte możliwości w strumieniu"

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1023 1024 1025 1026 1027 1028
msgid "force caps"
msgstr "wymuszenie możliwości"

msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "wymuszenie możliwości bez sprawdzania"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1029
msgid "Stream doesn't contain enough data."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1030
msgstr "Strumień nie zawiera wystarczająco dużo danych."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1031

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1032
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1033
msgstr "Strumień nie zawiera danych."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1034

1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Zaimplementowane interfejsy:\n"

msgid "readable"
msgstr "odczyt"

msgid "writable"
msgstr "zapis"

1044
msgid "deprecated"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1045
msgstr "przestarzałe"
1046

1047 1048 1049
msgid "controllable"
msgstr "sterowanie"

1050
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1051
msgstr "możliwa zmiana w stanie NULL, GOTOWOŚĆ, PAUZOWANIE lub ODTWARZANIE"
1052 1053

msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1054
msgstr "możliwa zmiana tylko w stanie NULL, GOTOWOŚĆ lub PAUZOWANIE"
1055 1056

msgid "changeable only in NULL or READY state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1057
msgstr "możliwa zmiana tylko w stanie NULL lub GOTOWOŚĆ"
1058

1059
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1060
msgstr "Pliki wykluczone:"
1061

1062 1063 1064
msgid "Total count: "
msgstr "Całkowita liczba: "

1065 1066 1067
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1068 1069 1070
msgstr[0] "%d plik wykluczony"
msgstr[1] "%d pliki wykluczone"
msgstr[2] "%d plików wykluczonych"
1071

1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d wtyczka"
msgstr[1] "%d wtyczki"
msgstr[2] "%d wtyczek"

1079 1080 1081
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1082 1083 1084
msgstr[0] "%d wpis wykluczony"
msgstr[1] "%d wpisy wykluczone"
msgstr[2] "%d wpisów wykluczonych"
1085

1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d cecha"
msgstr[1] "%d cechy"
msgstr[2] "%d cech"

msgid "Print all elements"
msgstr "Wypisanie wszystkich elementów"

1096
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1097
msgstr "Wypisanie listy plików wykluczonych"
1098

1099
msgid ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1100 1101 1102 1103
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
1104
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1105 1106 1107 1108
"Wypisanie nadającej się do przetworzenia przez maszynę listy cech "
"dostarczanych przez określoną wtyczkę.\n"
"                    Przydatne w połączeniu z zewnętrznymi "
"automatycznymi mechanizmami instalacji wtyczek"
1109

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1110 1111 1112
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Wypisanie zawartości wtyczek"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1113 1114 1115 1116 1117
msgid ""
"A slashes ('/') separated list of types of elements (also known as klass) to "
"list. (unordered)"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1118
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1119
msgstr "Sprawdzenie, czy podany element lub wtyczka istnieje"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1120

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1121 1122 1123 1124 1125 1126
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
"Przy sprawdzaniu istnienia elementu lub wtyczki, sprawdzanie także czy "
"wersja jest co najmniej podaną"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1127

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1128
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1129 1130
msgstr ""
"Wypisanie obsługiwanych schematów URI wraz z implementującymi je elementami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1131

1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nie udało się wczytać pliku wtyczki: %s\n"

#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Nie ma takiego elementu lub wtyczki '%s'\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1140
msgid "Index statistics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1141
msgstr "Statystyki indeksu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1142

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1143
#, c-format
1144
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1145
msgstr "Odebrano komunikat #%u od elementu \"%s\" (%s): "
1146 1147 1148

#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1149
msgstr "Odebrano komunikat #%u od pola \"%s:%s\" (%s): "
1150 1151 1152

#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1153
msgstr "Odebrano komunikat #%u od obiektu \"%s\" (%s): "
1154

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1155
#, c-format
1156
msgid "Got message #%u (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1157
msgstr "Odebrano komunikat #%u (%s): "
1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Otrzymano EOS od elementu \"%s\".\n"

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "ZNACZNIK    : znaleziony przez element \"%s\".\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1167
#, c-format
1168
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1169
msgstr "ZNACZNIK    : znaleziony przez pole \"%s:%s\".\n"
1170

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1171
#, c-format
1172
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1173
msgstr "ZNACZNIK    : znaleziony przez obiekt \"%s\".\n"
1174 1175

msgid "FOUND TAG\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1176
msgstr "ZNACZNIK\n"
1177

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1178
#, c-format
1179
msgid "FOUND TOC   : found by element \"%s\".\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1180
msgstr "SPIS TREŚCI  : znaleziony przez element \"%s\".\n"
1181

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1182
#, c-format
1183
msgid "FOUND TOC   : found by object \"%s\".\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1184
msgstr "SPIS TREŚCI  : znaleziony przez obiekt \"%s\".\n"
1185 1186

msgid "FOUND TOC\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1187
msgstr "SPIS TREŚCI\n"
1188

1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFORMACJA:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "UWAGA: od elementu %s: %s\n"

msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Przewinięto, czekanie na zakończenie buforowania...\n"

1204
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1205
msgstr "Przewinięto, czekanie na zakończenie postępu...\n"
1206

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1207 1208
msgid "buffering..."
msgstr "buforowanie..."
1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215

msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Buforowanie zakończone, ustawianie potoku na ODTWARZANIE...\n"

msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Buforowanie, ustawianie potoku na PAUZOWANIE...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1216 1217 1218
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Rozprzestrzenianie opóźnień...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1219
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1220
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1221
msgstr "Ustawianie stanu na %s zgodnie z wymaganiem %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1222

1223
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1224
msgstr "Przerwanie: Zatrzymywanie potoku...\n"
1225

1226 1227
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1228
msgstr "Postęp: (%s) %s\n"
1229

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1230
#, c-format
1231
msgid "Missing element: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1232
msgstr "Brak elementu: %s\n"
1233

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1234
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1235
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1236
msgstr "Otrzymano kontekst od elementu '%s': %s=%s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1237

1238 1239 1240
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Wypisanie znaczników (znanych także jako metadane)"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1241
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1242
msgstr "Wypisanie spisu treści (rozdziałów i wydań)"
1243

1244 1245 1246
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Wypisywanie informacji o stanie i powiadomień właściwości"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1247
msgid "Do not print any progress information"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1248
msgstr "Nie wypisywanie żadnej informacji o postępie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1249

1250 1251 1252
msgid "Output messages"
msgstr "Wypisywanie komunikatów"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1253 1254 1255 1256 1257 1258
msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
"Bez wypisywania informacji o stanie określonej własności, jeśli szczegółowe "
"wyjście jest włączone (może być użyte wielokrotnie)"
1259

1260
msgid "PROPERTY-NAME"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1261
msgstr "NAZWA-WŁASNOŚCI"
1262 1263 1264 1265

msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Nie instalowanie obsługi błędów"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1266
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1267
msgstr "Wymuszanie EOS na źródłach przed zamknięciem potoku"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1268

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1269
msgid "Gather and print index statistics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1270
msgstr "Zebranie i wypisanie statystyk indeksu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1271

1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "BŁĄD: nie udało się skonstruować potoku: %s.\n"

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "BŁĄD: nie udało się skonstruować potoku.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "UWAGA: błędny potok: %s\n"

msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "BŁĄD: nie znaleziono elementu 'pipeline'.\n"

msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na PAUZOWANIE...\n"

msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "BŁĄD: potok odmawia pauzowania.\n"

msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Potok jest na żywo i nie wymaga PRZEWINIĘCIA...\n"

msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Potok jest PRZEWIJANY...\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "BŁĄD: potok odmawia przewinięcia.\n"

msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Potok jest PRZEWINIĘTY...\n"

msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na ODTWARZANIE...\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "BŁĄD: potok odmawia odtwarzania.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1310
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1311
msgstr "Włączony EOS przy wyłączaniu - wymuszanie EOS w potoku\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1312

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1313
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1314
msgstr "Włączony EOS przy wyłączaniu - oczekiwanie na EOS po błędzie\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1315

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1316
msgid "Waiting for EOS...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1317
msgstr "Oczekiwanie na EOS...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1318 1319

msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1320
msgstr "Otrzymano EOS - zatrzymywanie potoku...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1321

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1322
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1323
msgstr "Przerwanie podczas oczekiwania na EOS - zatrzymywanie potoku...\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1324

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1325
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1326
msgstr "Wystąpił błąd w trakcie oczekiwania na EOS\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1327

1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Wykonywanie zakończone po %"

msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na GOTOWOŚĆ...\n"

msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na NULL...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1337
msgid "Freeing pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1338
msgstr "Zwalnianie potoku...\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1339 1340 1341

#~ msgid "bin"
#~ msgstr "kontener"