sk.po 30.8 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3 4 5
# translation of sk.po to Slovak
# Slovak translation of gstreamer.
# Copyright (C) 2004, 2005 gstreamer's COPYRIGHT HOLDER
# This file is put in the public domain.
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007, 2008, 2009.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7 8
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.24.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"POT-Creation-Date: 2010-02-09 00:56+0000\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"PO-Revision-Date: 2009-09-21 10:11+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
"Last-Translator: Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Vypísať verziu GStreamer"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Chápať všetky varovania ako závažné"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Vypísať dostupné ladiace kategórie a skončiť"

msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Predvolená úroveň ladenia od 1 (len chyby) po 5 (všetko) alebo 0 (bez "
"výstupu)"

msgid "LEVEL"
msgstr "ÚROVEŇ"

msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Čiarkami oddelený zoznam dvojíc názov_kategórie:úroveň pre nastavenie "
"špecifických úrovní pre jednotlivé kategórie. Príklad: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"

msgid "LIST"
msgstr "ZOZNAM"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Zakázať farebný ladiaci výstup"

msgid "Disable debugging"
msgstr "Zakázať ladenie"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Povoliť podrobnú diagnostiku načítavania zásuvných modulov"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Dvojbodkou oddelené cesty, ktoré obsahujú zásuvné moduly"

msgid "PATHS"
msgstr "CESTY"

msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Čiarkami oddelený zoznam zásuvných modulov, ktoré sa majú prednačítať popri "
"zozname, ktorý je uložený v premennej prostredia GST_PLUGIN_PATH"

msgid "PLUGINS"
msgstr "ZÁSUVNÉ MODULY"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Zakázať zachytávanie chýb segmentácie počas načítania zásuvného modulu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
msgid "Disable updating the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgstr "Zakázať aktualizáciu registrov"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83

84 85
#, fuzzy
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
msgstr "Zakázať používanie fork() počas skenovania registrov"

msgid "GStreamer Options"
msgstr "Možnosti pre GStreamer"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Zobraziť možnosti pre GStreamer"

msgid "Unknown option"
msgstr "Neznáma možnosť"

#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "CHYBA: od prvku %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Prídavné ladiace informácie:\n"
"%s\n"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer narazil na všeobecnú chybu hlavnej knižnice."

msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Vývojári GStreamer boli príliš leniví na to, aby tejto chybe priradili kód. "
"Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: kód nebol implementovaný. Ohláste prosím túto "
"chybu."

123 124 125
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127 128
"Chyba GStreamer: zlyhala zmena stavu a niektorý prvok nedokázal poslať "
"patričné hlásenie o chybe s dôvodom zlyhania."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém pri vyplňovaní. Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém s vláknami. Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém pri vyjednávaní. Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém s udalosťami. Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém s nastavením pozície. Ohláste prosím túto "
"chybu."

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém schopností. Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém so značkami. Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Vašej inštalácii GStreamer chýba zásuvný modul."

msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém s časovaním. Ohláste prosím túto chybu."

msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Táto aplikácia sa pokúša použiť takú funkcionalitu GStreamer, ktorá je "
"vypnutá."

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer narazil na všeobecnú chybu podpornej knižnice."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nepodarilo sa inicializovať podpornú knižnicu."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nepodarilo sa zatvoriť podpornú knižnicu."

msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť podpornú knižnicu."

msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer narazil na všeobecnú chybu zdrojov."

msgid "Resource not found."
msgstr "Zdroj sa nenašiel."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Zdroj sa používa alebo nie je k dispozícii."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zdroj na čítanie."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zdroj na zápis."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zdroj na čítanie a zápis."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Nepodarilo sa zatvoriť zdroj."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nepodarilo sa čítať zo zdroja."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nepodarilo sa zapisovať na zdroj."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť pozíciu na zdroji."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nepodarilo sa synchronizovať so zdrojom."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nepodarilo sa získať/upraviť nastavenia zdroja."

msgid "No space left on the resource."
msgstr "Na zdroji už nezostalo miesto."

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer narazil na všeobecnú chybu prúdu údajov."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Prvok neimplementuje obsluhu tohoto prúdu údajov. Ohláste prosím tuto chybu."

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nepodarilo sa zistiť typ prúdu údajov."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr ""
"Tento prúd údajov je odlišného typu, než je schopný obslúžiť tento prvok."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr ""
"Nie je k dispozícii žiadny kodek, ktorý by dokázal obslúžiť tento typ prúdu "
"údajov."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nepodarilo sa dekódovať prúd údajov."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Nepodarilo sa zakódovať prúd údajov."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nepodarilo sa demultiplexovať prúd údajov."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nepodarilo sa multiplexovať prúd údajov."

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Tento prúd údajov je v nesprávnom formáte."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259
msgstr "Tento prúd údajov je šifrovaný a dešifrovanie nie je podporované"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260 261 262 263 264

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
265 266
"Tento prúd údajov je šifrovaný a nedá sa dešifrovať, pretože nie je k "
"dispozícii vhodný kľúč."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Žiadna chybová správa pre doménu %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Žiadna štandardná chybová správa pre doménu %s a kód %d."

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Vybraný časovač sa nedá použiť v rúre."

msgid "title"
msgstr "názov"

msgid "commonly used title"
msgstr "často používaný názov"

msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286
msgstr "názov/triedenie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287 288

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289
msgstr "často používaný názov, na účely triedenia"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290 291 292 293 294 295 296 297

msgid "artist"
msgstr "umelec"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "osoby zodpovedné za nahrávku"

msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
msgstr "umelec/triedenie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299 300

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgstr "osoby zodpovedné za nahrávku, na účely triedenia"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302 303 304 305 306 307 308 309

msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "album obsahujúci tieto údaje"

msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310
msgstr "album/triedenie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311 312

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
msgstr "album obsahujúci tieto údaje, na účely triedenia"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316
msgstr "umelec albumu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317 318

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
msgstr "Umelec celého albumu, ako sa má zobraziť"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320 321

msgid "album artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322
msgstr "meno umelca albumu pre triedenie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323 324

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
msgstr "Umelec celého albumu, ako sa má zoradiť"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
msgid "date"
msgstr "dátum"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "dátum, kedy boli tieto údaje vytvorené (ako štruktúra GDate)"

msgid "genre"
msgstr "žáner"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "žáner, do ktorého patria tieto údaje"

msgid "comment"
msgstr "poznámka"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "voľný text komentujúci údaje"

msgid "extended comment"
msgstr "rozšírená poznámka"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"vyčistiť text poznámky ku údajom vo formáte key=value alebo key[en]=comment "

msgid "track number"
msgstr "číslo stopy"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "číslo stopy v rámci zbierky"

msgid "track count"
msgstr "počet stôp"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "počet stôp v zbierke, do ktorej patrí táto stopa"

msgid "disc number"
msgstr "číslo disku"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "číslo disku v rámci zbierky"

msgid "disc count"
msgstr "počet diskov"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "počet diskov v rámci zbierky, do ktorej tento disk patrí"

msgid "location"
msgstr "umiestnenie"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379 380 381 382 383 384
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Zdroj média, ako napríklad URI (miesto, kde je uložený originál tohto súboru "
"alebo prúdu údajov)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385

386
msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
msgstr "domovská stránka"
388 389

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
msgstr "Domovská stránka tohto média (napr. umelca, alebo filmu)"
391

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
msgid "description"
msgstr "popis"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "krátky text popisujúci obsah údajov"

msgid "version"
msgstr "verzia"

msgid "version of this data"
msgstr "verzia týchto údajov"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr "International Standard Recording Code - viz http://www.ifpi.org/isrc/"

msgid "organization"
msgstr "organizácia"

msgid "copyright"
msgstr "copyright"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "poznámka o autorských právach k údajom"

msgid "copyright uri"
msgstr "uri pre copyright"

msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "URI pre poznámku o autorských právach údajov"

msgid "contact"
msgstr "kontakt"

msgid "contact information"
msgstr "kontaktné informácie"

msgid "license"
msgstr "licencia"

msgid "license of data"
msgstr "licencia údajov"

msgid "license uri"
msgstr "URI licencie"

msgid "URI to the license of the data"
msgstr "URI ku licencii týchto údajov"

msgid "performer"
msgstr "výkonný umelec"

msgid "person(s) performing"
msgstr "vystupujúce osoby "

msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgstr "skladateľ"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451 452

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453
msgstr "osoby zodpovedné za skladbu nahrávky"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478

msgid "duration"
msgstr "trvanie"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "dĺžka v jednotkách času GStreamer (nanosekundách)"

msgid "codec"
msgstr "kodek"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "kodek, v ktorom sú údaje uložené"

msgid "video codec"
msgstr "video kodek"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "kodek, v ktorom sú video údaje uložené"

msgid "audio codec"
msgstr "zvukový kodek"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "kodek, v ktorom sú zvukové údaje uložené"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480
msgstr "kodek pre titulky"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481 482

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483
msgstr "kodek pre titulky sa nachádza v"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484

485
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486
msgstr "formát kontajneru"
487 488

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
489
msgstr "formát kontajneru, v ktorom sú uložené dáta"
490

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
491
msgid "bitrate"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
492
msgstr "Bitová rýchlosť"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
493 494

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
495
msgstr "presná alebo priemerná bitová rýchlosť v bitoch/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
496 497

msgid "nominal bitrate"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
498
msgstr "nominálna bitová rýchlosť"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
499 500

msgid "nominal bitrate in bits/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
501
msgstr "nominálna bitová rýchlosť v bitoch/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
502 503

msgid "minimum bitrate"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
504
msgstr "minimálna bitová rýchlosť"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
505 506

msgid "minimum bitrate in bits/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
507
msgstr "minimálna bitová rýchlosť v bitoch/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
508 509

msgid "maximum bitrate"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
510
msgstr "maximálna bitová rýchlosť"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
511 512

msgid "maximum bitrate in bits/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
513
msgstr "maximálna bitová rýchlosť v bitoch/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580

msgid "encoder"
msgstr "kodér"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "kodér používaný pre kódovanie tohoto prúdu údajov"

msgid "encoder version"
msgstr "verzia kodéru"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "verzia kodéru používaného pre kódovanie tohto prúdu"

msgid "serial"
msgstr "sériové"

msgid "serial number of track"
msgstr "sériové číslo stopy"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "prehrávací zisk stopy"

msgid "track gain in db"
msgstr "zisk stopy v db"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "špička prehrávacieho zisku stopy"

msgid "peak of the track"
msgstr "špička stopy"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "prehrávací zisk albumu"

msgid "album gain in db"
msgstr "zisk albumu v db"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "špička prehrávacieho zisku albumu"

msgid "peak of the album"
msgstr "špička albumu"

msgid "replaygain reference level"
msgstr "referenčná úroveň prehrávacieho zisku stopy"

msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "Referenčná úroveň zisku pre stopu a pre album"

msgid "language code"
msgstr "jazykový kód"

msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
msgstr "jazykový kód pre tento prúd údajov, v súlade s ISO-639-1"

msgid "image"
msgstr "obrázok"

msgid "image related to this stream"
msgstr "obrázok zodpovedajúci k tomuto prúdu údajov"

msgid "preview image"
msgstr "ukážka obrázku"

msgid "preview image related to this stream"
msgstr "ukážka obrázku zodpovedajúca tomuto prúdu údajov"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581 582 583 584 585 586
msgid "attachment"
msgstr "príloha"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "súbor pripojený ku tomuto prúdu údajov"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
587 588 589 590 591 592
msgid "beats per minute"
msgstr "úderov za minútu"

msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "počet úderov za minútu, vo zvuku"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
593 594 595 596 597 598 599 600 601 602
msgid "keywords"
msgstr "kľúčové slová"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "kľúčové slová, opisujúce obsah, oddelené čiarkou"

msgid "geo location name"
msgstr "geografické umiestnenie"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
603
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
"produced"
msgstr ""
"opis miesta, v ľudskej reči, kde boli tieto médiá nahraté alebo produkované"

msgid "geo location latitude"
msgstr "zemepisná šírka"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"zemepisná šírka miesta, kde boli tieto médiá nahraté alebo produkované, v "
"stupňoch podľa WGS84 (0 pre rovník, záporné hodnoty pre južné šírky)"

msgid "geo location longitude"
msgstr "zemepisná dĺžka"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"zemepisná dĺžka miesta, kde boli tieto médiá nahraté alebo produkované, v "
"stupňoch podľa WGS84 (0 pre nultý poludník v Greenwich/UK, záporné hodnoty "
"pre západné dĺžky)"

msgid "geo location elevation"
msgstr "zemepisná nadmorská výška"

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"zemepisná nadmorská výška miesta, kde boli tieto médiá nahraté alebo "
"produkované, v metroch podľa WGS84 (0 je priemerná hladina mora)"

641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691
msgid "show name"
msgstr ""

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "show sortname"
msgstr "umelec/triedenie"

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "episode number"
msgstr "číslo disku"

msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "season number"
msgstr "číslo disku"

msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "lyrics"
msgstr "licencia"

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "composer sortname"
msgstr "názov/triedenie"

#, fuzzy
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "osoby zodpovedné za nahrávku, na účely triedenia"

msgid "grouping"
msgstr ""

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753
msgid ", "
msgstr ", "

#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "bol zadaný prázdny zásobník \"%s\", čo nie je dovolené"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "neexistuje zásobník \"%s\", preskakujem"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "neexistuje vlastnosť \"%s\" v prvku \"%s\""

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "nepodarilo sa nastaviť vlastnosť \"%s\" v prvku \"%s\" na \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "nepodarilo sa pripojiť %s ku %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "prvok \"%s\" neexistuje"

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "nepodarilo sa analyzovať schopnosti \"%s\""

msgid "link without source element"
msgstr "pripojenie bez zdrojového prvku"

msgid "link without sink element"
msgstr "odkaz bez prvku sink"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "neexistuje zdrojový prvok pre URI \"%s\""

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
msgstr "neexistuje prvok, ku ktorému sa má pripojiť URI \"%s\""

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "neexistuje prvok sink pre URI \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
msgstr "nepodarilo sa pripojiť prvok sink pre URI \"%s\""

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "prázdna rúra sa nepripúšťa"

msgid "Internal clock error."
msgstr "Vnútorná chyba časovača."

msgid "Internal data flow error."
msgstr "Vnútorná chyba toku údajov."

754
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
755
msgstr "Veľa vyrovnávacej pamäte sa zahadzuje."
756

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Vnútorný problém v toku údajov."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Vnútorná chyba prúdu údajov."

msgid "Filter caps"
msgstr "Filtrovať schopnosti"

msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Obmedziť možné povolené schopnosti (NULL znamená ĽUBOVOĽNÉ). Nastavenie "
"tejto vlastnosti berie referenciu na zadaný objekt GstCaps."

msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nebol určený názov súboru pre zápis."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\" pre zápis."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Chyba pri zatváraní súboru \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Chyba pri nastavovaní pozície v súbore \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Chyba pri zápise do súboru \"%s\"."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nebol určený názov súboru pre čítanie."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\" pre čítanie."

#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Nepodarilo sa získať informácie o \"%s\"."

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" je adresár."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Súbor \"%s\" je zásuvka."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Zlyhanie po vykonaní požadovaných iterácií."

814 815 816 817 818 819 820
msgid "No Temp directory specified."
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Nepodarilo sa získať informácie o \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832
msgid "caps"
msgstr "schopnosti"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "zistené schopnosti v prúde údajov"

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

msgid "maximum"
msgstr "maximum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
833
msgid "force caps"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
834
msgstr "vynútiť veľké písmená"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
835 836

msgid "force caps without doing a typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
837
msgstr "vynútiť veľké písmená bez kontroly"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
838

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
839
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
840
msgstr "Prúd neobsahuje údaje."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853

msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Implementované rozhrania:\n"

msgid "readable"
msgstr "čitateľné"

msgid "writable"
msgstr "zapisovateľné"

msgid "controllable"
msgstr "ovládateľné"

854 855 856
msgid "Blacklisted files:"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
857 858 859
msgid "Total count: "
msgstr "Celkový počet:"

860 861 862 863 864 865 866
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
867 868 869 870 871 872 873
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d zásuvný modul"
msgstr[1] "%d zásuvné moduly"
msgstr[2] "%d zásuvných modulov"

874 875 876 877 878 879 880
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
881 882 883 884 885 886 887 888 889 890
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d funkcia"
msgstr[1] "%d funkcie"
msgstr[2] "%d funkcií"

msgid "Print all elements"
msgstr "Vypísať všetky prvky"

891 892 893
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr ""

894
#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
895
msgid ""
896 897
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
898 899 900 901 902 903 904 905
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Vypísať taký zoznam možností tohto zásuvného modulu, ktorý sa dá spracovať "
"automaticky.\n"
"                    Je to užitočné v spojitosti s "
"vonkajšími automatickými mechanizmami inštalácie zásuvných modulov"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
906
msgid "List the plugin contents"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
907
msgstr "Vypísať zoznam zásuvných modulov"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
908 909 910

msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
911
"Zobraziť podporované URI schémy, spolu s prvkami ktoré ich implementujú"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
912

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor zásuvného modulu: %s\n"

#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Takýto prvok alebo zásuvný modul neexistuje '%s'\n"

msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
msgstr "Použitie: gst-xmllaunch <súbor.xml> [ prvk.vlastnosť=hodnota ... ]\n"

#, c-format
msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
msgstr "CHYBA: zlyhala analýza xml súboru '%s'.\n"

#, c-format
msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
msgstr "CHYBA: v súbore '%s' chýba prvok rúry najvyššej úrovne.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
932
msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
933
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
934
"VAROVANIE: v súčasnosti je podporovaný iba jeden prvok najvyššej úrovne.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
935 936 937 938 939 940 941 942 943

#, c-format
msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
msgstr "CHYBA: nepodarilo sa analyzovať argument príkazového riadku %d: %s.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
msgstr "VAROVANIE: prvok s názvom '%s' sa nenašiel.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
944
#, c-format
945
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
946
msgstr "Dostal som správu #%u od prvku \"%s\" (%s):"
947

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
948
#, c-format
949
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
950
msgstr "Dostal som správu #%u od padu \"%s:%s\" (%s):"
951

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
952
#, c-format
953
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
954
msgstr "Dostal som správu #%u od objektu \"%s\" (%s):"
955

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
956
#, c-format
957
msgid "Got message #%u (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
958
msgstr "Dostal som správu #%u (%s):"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
959 960 961 962 963 964 965 966 967

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Dostal som EOS od prvku \"%s\".\n"

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "NAŠLA SA ZNAČKA  : našiel ju prvok \"%s\".\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
968
#, c-format
969
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
970
msgstr "NAŠLA SA ZNAČKA  : našiel ju pad \"%s:%s\".\n"
971

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
972
#, c-format
973
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
974
msgstr "NAŠLA SA ZNAČKA  : našiel ju objekt \"%s\".\n"
975 976

msgid "FOUND TAG\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
977
msgstr "NAŠLA SA ZNAČKA\n"
978

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFO:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "VAROVANIE: z prvku %s: %s\n"

msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
992
msgstr "Predčítané, čakám na dokončenie napĺňania vyrovnávacej pamäte...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
993

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
994
msgid "buffering..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
995
msgstr "Ukladám do vyrovnávacej pamäte..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
996 997 998 999 1000 1001 1002

msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť je naplnená, nastavujem rúru na PREHRÁVA ...\n"

msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Napĺňa sa vyrovnávacia pamäť, nastavujem rúru na POZASTAVENÚ ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1003
msgid "Redistribute latency...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1004
msgstr "Predistribuovať latenciu...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1005

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1006
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1007
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1008
msgstr "Nastavujem stav na %s ako požaduje %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1009

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1010
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1011
msgstr "Prerušenie: Zastavujem rúru ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018

msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Vypísať značky (známe tiež ako metadáta)"

msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Vypísať informácie o stave a upozornenia o vlastnostiach"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1019
msgid "Do not print any progress information"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1020
msgstr "Nevypisovať informácie o stave"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1021

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042
msgid "Output messages"
msgstr "Vypísať správy"

msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Nevypisovať informácie o stave TYPU"

msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "TYP1,TYP2,..."

msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
msgstr "Uložiť reprezentáciu rúry v xml do SÚBORU a skončiť"

msgid "FILE"
msgstr "SÚBOR"

msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Neinštalovať obsluhu výnimiek"

msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
msgstr "Vypisovať stopu alokácie (ak je to povolené pri kompilácii)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1043
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1044
msgstr "Vynútiť EOS na zdrojoch pred vypnutím rúry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1045

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "CHYBA: nepodarilo sa vytvoriť rúru: %s.\n"

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "CHYBA: nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "VAROVANIE: chybná rúra: %s\n"

msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "CHYBA: prvok 'rúra' sa nenašiel.\n"

msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Nastavujem rúru na POZASTAVENÚ ...\n"

# On strike?
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "CHYBA: Rúra sa nechce pozastaviť.\n"

msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Rúra je živá a nepotrebuje PREROLL ...\n"

msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Rúra je v stave PREROLLING ...\n"

# On strike?
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "CHYBA: rúra nechce prerollovať.\n"

msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Rúra je v stave PREROLLED ...\n"

msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Nastavujem rúru na PREHRÁVA ...\n"

# On strike?
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "CHYBA: Rúra nechce hrať.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1087
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1088
msgstr "EOS pri vypnutí je povolený -- Vynucujem EOS pre rúru\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1089 1090

msgid "Waiting for EOS...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1091
msgstr "Čakám na EOS...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1092 1093

msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1094
msgstr "Prijatý EOS - zastavujem rúru ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1095 1096

msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1097
msgstr "Počas čakania na EOS nastala chyba\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1098

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Vykonávanie skončilo po %"

msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Nastavujem rúru na PRIPRAVENÚ ...\n"

msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Nastavujem rúru na NULOVÚ ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1108
msgid "Freeing pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1109
msgstr "Uvoľňujem rúru ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1110

1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119
#~ msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
#~ msgstr "Chyba pri zápise vyrovnávacej pamäte registrov do %s: %s"

#~ msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
#~ msgstr "Chyba pri opätovnom skenovaní registrov %s: %s"

#~ msgid "Error re-scanning registry %s"
#~ msgstr "Chyba pri opätovnom skenovaní registrov %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1120 1121 1122 1123 1124
#~ msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
#~ msgstr ""
#~ "Vnútorná chyba GStreamer: nepodarilo sa zmeniť stav. Ohláste prosím túto "
#~ "chybu."

1125 1126 1127 1128 1129 1130
#~ msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
#~ msgstr "Chyba pri zápise do popisovača súboru \"%d\"."

#~ msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
#~ msgstr "Popisovač súboru \"%d\" nie je platný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1131 1132 1133
#~ msgid "FREEING pipeline ...\n"
#~ msgstr "UVOĽŇUJEM rúru ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1134 1135
#~ msgid "original location of file as a URI"
#~ msgstr "pôvodné umiestnenie súboru ako URI"