fi.po 32.9 KB
Newer Older
1
# Finnish translations for gstreamer package.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2005, 2007-2008 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2005, 2007-2010.
5 6 7 8 9 10 11 12
#
# Words:
#
# bin (a container element) = säiliö
# sink = nielu
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.25.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"POT-Creation-Date: 2010-02-09 00:56+0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"PO-Revision-Date: 2010-01-27 17:50+0200\n"
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Näytä GStreamerin versio"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Tee kaikista varoituksista vakavia"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Tulosta saatavilla olevat vianetsintäluokat ja poistu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33 34 35 36 37
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Oletusvianetsintätaso väliltä 1:stä (vain virheet) 5:een (kaikki) tai 0 ei "
"tulostetta"
38 39 40 41

msgid "LEVEL"
msgstr "TASO"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42 43 44 45 46 47 48
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Pilkuin eroteltu luettelo luokkanimi:taso-pareista, joilla asetetaan tietyt "
"tasot yksittäisille luokille. Esimerkki: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
msgid "LIST"
msgstr "LUETTELO"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Ei väritettyjä vianetsintätietoja"

msgid "Disable debugging"
msgstr "Ei vianetsintää"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Käytä monisanaista liitännäisten latausdiagnostiikka"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Kaksoispistein erotellut polut liitännäisiin"

msgid "PATHS"
msgstr "POLUT"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67 68 69 70 71 72
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Pilkuin eroteltu luettelo liitännäisistä, jotka esiladataan "
"ympäristömuuttujassa GST_PLUGIN_PATH lueteltujen lisäksi"
73 74 75 76 77 78 79

msgid "PLUGINS"
msgstr "LIITÄNNÄISET"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Ei muistialueen ylityksen tarkkailua liitännäisten latauksen aikana"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80 81 82
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Älä päivitä rekisteriä"

83
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
84
msgstr "Älä käynnistä apuprosessia rekisterin skannauksessa"
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

msgid "GStreamer Options"
msgstr "GStreamerin valitsimet"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Näytä GStreamerin valitsimet"

msgid "Unknown option"
msgstr "Tuntematon valitsin"

#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "VIRHE: elementiltä %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Lisätietoja vianetsintään:\n"
"%s\n"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer kohtasi virheen yleisessä ydinkirjastossa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110 111 112 113 114
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"GStreamer-kehittäjät olivat liian laiskoja antaakseen tälle virheelle omaa "
"virhekoodia."
115 116 117 118

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: koodia ei toteutettu."

119 120 121 122
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123 124
"Gstreamer-virhe: tilasiirtymä epäonnistui ja jokin elementti ei onnistunut "
"ilmoittamaan kunnollista virheilmoitusta epäonnistumisen syyksi."
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: täyteongelma."

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: säieongelma."

msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: neuvotteluongelma."

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: tapahtumaongelma."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: kelausongelma."

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: täyteongelma."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: merkintäongelma."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "GStreamer-asennuksesta puuttuu liitännäinen."

msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: kello-ongelma."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153 154 155 156 157 158
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Tämä sovellus yrittää käyttää sellaista GStreamerin toiminnallisuutta, joka "
"on poissa käytöstä."
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer kohtasi virheen yleisessä tukikirjastossa."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Tukikirjastoa ei voitu alustaa."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Tukikirjastoa ei voitu sulkea."

msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Tukikirjastoa ei voitu konfiguroida."

msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer kohtasi yleisen resurssivirheen."

msgid "Resource not found."
msgstr "Resurssia ei löytynyt."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Resurssi on varattu tai ei saatavilla."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Resurssia ei voitu avata lukemista varten."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Resurssia ei voitu avata kirjoittamista varten."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Resurssia ei voitu avata lukemista ja kirjoittamista varten."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Resurssia ei voitu sulkea."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Resurssista ei voitu lukea."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Resurssiin ei voitu kirjoittaa."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Resurssia ei voitu kelata."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Resurssia ei voitu synkronisoida."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Resurssin asetuksia ei saatu/voitu asettaa."

msgid "No space left on the resource."
msgstr "Resurssilla ei ole tilaa jäljellä."

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer kohtasi yleisen tietovirtavirheen."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr "Elementti ei toteuta tämän tietovirran käsittelyä. Tee vikailmoitus."

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Tietovirran tyyppiä ei voitu määrittää."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Tietovirta on eri tyyppiä kuin mitä tämä elementti käsittelee."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224 225
msgstr ""
"Saatavilla ei ole koodekkia, joka osaa käsitellä tämän tyyppistä tietovirtaa."
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Tietovirtaa ei voitu purkaa."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Tietovirtaa ei voitu koodata."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Tietovirran kanavointia ei voitu purkaa."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Tietovirtaa ei voitu kanavoida."

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Virta on väärässä muodossa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Virta on salattu ja salauksen purkua ei tueta."

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Virta on salattu ja salausta ei voida purkaa, koska sopivaa avainta ei ole "
"annettu."

252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Virheviestiä alueelle %s ei ole."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Standardia virheviestiä alueelle %s ja koodille %d ei ole."

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Valittua kelloa ei voi käyttää liukuhihnassa."

msgid "title"
msgstr "nimi"

msgid "commonly used title"
msgstr "yleensä käytetty nimi"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
msgstr "nimi lajitteluun"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271 272

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgstr "yleensä käytetty nimi lajittelua varten"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274

275 276 277 278 279 280
msgid "artist"
msgstr "esittäjä"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "nauhoituksesta vastuussa oleva(t) henkilö(t)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
msgstr "esittäjä lajitteluun"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283 284

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
msgstr "nauhoituksesta vastuussa oleva(t) henkilö(t) lajittelua varten"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286

287 288 289 290 291 292
msgid "album"
msgstr "levy"

msgid "album containing this data"
msgstr "levy, joka sisältää tämän datan"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
msgstr "levy lajitteluun"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295 296

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
msgstr "levy, joka sisältää tämän datan, lajittelua varten"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300
msgstr "levyn esittäjä"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301 302

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgstr "Koko levyn esittäjä sellaisena kuin se tulisi näyttää"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304 305

msgid "album artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306
msgstr "levyn esittäjä lajitteluun"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307 308

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
msgstr "Koko levyn esittäjä sellaisena kuin sitä tulisi käyttää lajitteluun"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
msgid "date"
msgstr "päiväys"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "päiväys, jolloin data luotiin (GDate-muodossa)"

msgid "genre"
msgstr "laji"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "laji, johon tämä data kuuluu"

msgid "comment"
msgstr "kommentti"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "vapaa kommenttiteksti datalle"

msgid "extended comment"
msgstr "laajennettu kommentti"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333 334
msgstr ""
"vapaa kommenttiteksti datalle muodossa avain=arvo tai avain[fi]=kommentti"
335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362

msgid "track number"
msgstr "raidan numero"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "raidan numero kokoelman sisällä"

msgid "track count"
msgstr "raitojen määrä"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "tähän kokoelmaan kuuluvien raitojen lukumäärä"

msgid "disc number"
msgstr "levynumero"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "levynumero kokoelman sisällä"

msgid "disc count"
msgstr "levymäärä"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "tämän levyn kokoelmaan kuuluvien levyjen lukumäärä"

msgid "location"
msgstr "sijainti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363 364 365 366 367 368
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Median alkuperä URI-muodossa (sijainti, jossa alkuperäinen tiedosto tai "
"virta on tarjolla)"
369

370
msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgstr "kotisivu"
372 373

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
374
msgstr "Tämän median kotisivu (eism. artistin tai elokuvan kotisivu)"
375

376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391
msgid "description"
msgstr "kuvaus"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "lyhyt teksti, joka kuvaa datan sisältöä"

msgid "version"
msgstr "versio"

msgid "version of this data"
msgstr "tämän datan versio"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392 393 394
msgstr ""
"Kansainvälinen standardoitu äänitekoodi ISRC - katso http://www.ifpi.org/"
"isrc/"
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404

msgid "organization"
msgstr "organisaatio"

msgid "copyright"
msgstr "tekijänoikeus"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "huomautus datan tekijänoikeuksista"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405
msgid "copyright uri"
406
msgstr "tekijänoikeus-uri"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407 408

msgid "URI to the copyright notice of the data"
409
msgstr "URI huomautukseen datan tekijänoikeuksista"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410

411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
msgid "contact"
msgstr "yhteystiedot"

msgid "contact information"
msgstr "yhteystiedot"

msgid "license"
msgstr "lisenssi"

msgid "license of data"
msgstr "datan lisenssi"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423
msgid "license uri"
424
msgstr "lisenssin uri"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
425 426

msgid "URI to the license of the data"
427
msgstr "URI datan lisenssiin"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428

429 430 431 432 433 434
msgid "performer"
msgstr "esittäjä"

msgid "person(s) performing"
msgstr "esittämässä oleva(t) henkilö(t)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436
msgstr "säveltäjä"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
437 438

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
msgstr "sävellyksestä vastuussa oleva(t) henkilö(t)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440

441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464
msgid "duration"
msgstr "kesto"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "pituus GStreamerin aikayksikköinä (nanosekuntia)"

msgid "codec"
msgstr "koodekki"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "koodekki, jolla data on tallennettu"

msgid "video codec"
msgstr "videokoodekki"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "koodekki, jolla videodata on tallennettu"

msgid "audio codec"
msgstr "äänikoodekki"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "koodekki, jolla äänidata on tallennettu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
msgstr "tekstityskoodekki"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
467 468

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469
msgstr "koodekki, jolla tekstitystiedot on tallennettu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470

471
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472
msgstr "säilöntämuoto"
473 474

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475
msgstr "säilöntämuoto, jolla data on tallennettu"
476

477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566
msgid "bitrate"
msgstr "bittinopeus"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "tarkka tai keskimääräinen bittinopeus [bittiä/s]"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "nimellinen bittinopeus"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "nimellinen bittinopeus [bittiä/s]"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "vähimmäisbittinopeus"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "vähimmäisbittinopeus [bittiä/s]"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "enimmäisbittinopeus"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "enimmäisbittinopeus [bittiä/s]"

msgid "encoder"
msgstr "koodain"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "koodain, joka koodaa tämän virran"

msgid "encoder version"
msgstr "koodaimen versio"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "tämän virran koodaamiseen käytetyn koodaimen versio"

msgid "serial"
msgstr "sarjanumero"

msgid "serial number of track"
msgstr "raidan sarjanumero"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "raidan replaygain-vahvistus"

msgid "track gain in db"
msgstr "raidan vahvistus desibeleissä"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "raidan replaygain-huippu"

msgid "peak of the track"
msgstr "raidan huippu"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "levyn replaygain-vahvistus"

msgid "album gain in db"
msgstr "levyn vahvistus desibeleissä"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "levyn replaygain-huippu"

msgid "peak of the album"
msgstr "levyn huippu"

msgid "replaygain reference level"
msgstr "raidan replaygain-viitetaso"

msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "viitetaso raidan ja albumin gain-arvoille"

msgid "language code"
msgstr "kielikoodi"

msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
msgstr "tämän virran kielikoodi ISO-639-1-standardin mukaisesti"

msgid "image"
msgstr "kuva"

msgid "image related to this stream"
msgstr "kuva, joka liittyy tähän virtaan"

msgid "preview image"
msgstr "esikatselukuva"

msgid "preview image related to this stream"
msgstr "esikatselukuva, joka liittyy tähän virtaan"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
567 568 569 570 571 572
msgid "attachment"
msgstr "liite"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "tiedosto, joka on liitetty tähän virtaan"

573 574 575 576 577 578
msgid "beats per minute"
msgstr "tahtia per minuutti"

msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "tahtien määrä per minuutti äänessä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
579 580 581 582 583 584 585 586 587 588
msgid "keywords"
msgstr "avainsanat"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "pilkuilla erotellut avainsanat,jotka kuvaavat sisältöä"

msgid "geo location name"
msgstr "maantietellisen sijainnin nimi"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
589
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629
"produced"
msgstr ""
"ihmisluettava kuvaus sijainnista tai paikasta, jossa media on nauhoitettu "
"tai tuotettu"

msgid "geo location latitude"
msgstr "maantieteellisen sijainnin leveyspiiri"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"maantieteellinen leveyspiiri, jossa media on nauhoitettu tai tuotettu "
"asteina WGS84-koordinaatistossa (nolla on päiväntasaaja, negatiiviset arvot "
"ovat eteläisiä leveyspiirejä)"

msgid "geo location longitude"
msgstr "maantieteellisen sijainnin pituuspiiri"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"maantieteellinen pituuspiiri, jossa media on nauhoitettu tai tuotettu "
"asteina WGS84-koordinaatistossa (nolla on nollameridiaani Greenwichissä "
"Yhdistyneessä kuningaskunnassa, negatiiviset arvot ovat läntisiä "
"pituuspiirejä)"

msgid "geo location elevation"
msgstr "maantieteellisen sijainnin korkeustaso"

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"maantietellinen korkeustaso, jossa media on nauhoitettu tai tuotettu "
"metreinä WGS84-koordinaateista (nolla on keskimääräinen merenpinta)"

630
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
631
msgstr "ohjelman nimi"
632 633

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
634
msgstr "TV/podcast/sarjan ohjelman nimi, josta tämä media on lähtöisin"
635 636

msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
637
msgstr "ohjelman lajittelunimi"
638 639 640 641

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
642 643
"Lajitteluun käytettävä TV/podcast/sarjan ohjelman nimi, josta tämä media on "
"lähtöisin"
644 645

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
646
msgstr "episodin numero"
647 648

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
649
msgstr "Episodin numero kaudella, johon tämä media kuuluu"
650 651

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
652
msgstr "Kauden numero"
653 654

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
655
msgstr "Kauden numero ohjelmalle, johon tämä media kuuluu"
656 657

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
658
msgstr "sanoitukset"
659 660

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
661
msgstr "Median sanoitukset, yleensä käytössä lauluille"
662 663

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
664
msgstr "säveltäjän lajittelunimi"
665 666

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
667
msgstr "sävellyksestä vastuussa oleva(t) henkilö(t) lajittelua varten"
668 669

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
670
msgstr "ryhmittely"
671 672 673 674 675

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
676 677 678
"Ryhmittelee toisiinsa liittyvät media, jotka koostuvat useammasta raidasta, "
"kuten konsertin eri osat. Tämä on korkeamman tason kuin raita, mutta "
"matalamman tason kuin levy"
679

680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696
msgid ", "
msgstr ", "

#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "määritetty tyhjä säiliö \"%s\", ei sallittu"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "ei säiliötä \"%s\", ohitetaan"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "ominaisuutta \"%s\" ei ole elementissä \"%s\""

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
697 698
msgstr ""
"elementin \"%2$s\" ominaisuutta \"%1$s\" ei voitu asettaa arvoon \"%3$s\""
699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "elementtiä %s ei voitu linkittää elementtiin %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "ei elementtiä \"%s\""

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "kykyjä \"%s\" ei voitu jäsentää"

msgid "link without source element"
msgstr "linkki ilman lähde-elementtiä"

msgid "link without sink element"
msgstr "linkki ilman nieluelementtiä"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "ei lähde-elementtiä URI:lle \"%s\""

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
msgstr "ei elementtiä, jota linkittää URIin \"%s\""

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "ei nieluelementtiä URIlle \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
msgstr "nieluelementtiä ei voitu linkittää URIlle \"%s\""

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "tyhjää liukuhihnaa ei sallita"

msgid "Internal clock error."
msgstr "Sisäinen kellovirhe."

msgid "Internal data flow error."
msgstr "Sisäinen tiedon virtausvirhe."

743
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
744
msgstr "Useita puskureita putoilee."
745

746 747 748 749 750 751 752 753 754
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Sisäinen tiedon virtausongelma."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäinen tietovirtavirhe."

msgid "Filter caps"
msgstr "Kykysuodatus"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
755 756 757 758 759 760
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Rajoita mahdollisia sallittuja kykyjä (NULL tarkoittaa mitä tahansa). Tämän "
"ominaisuuden asettaminen ottaa kahvan annettuun GstCaps-olioon."
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802

msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Kirjoitusta varten ei määritetty tiedostonimeä."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voitu avata kirjoittamista varten."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Virhe suljettaessa tiedostoa \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Virhe kelattaessa tiedostoa \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon \"%s\"."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Lukemista varten ei ole määritetty tiedostonimeä."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voitu avata lukemista varten."

#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Ei saatu tietoja kohteesta \"%s\"."

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" on hakemisto."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Tiedosto \"%s\" on pistoke."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Epäonnistui, kuten pyydettiin, yritysten jälkeen."

803
msgid "No Temp directory specified."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
804
msgstr "Tilapäishakemistoa ei ole määritetty."
805

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
806
#, c-format
807
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
808
msgstr "Ei voitu luoda tilapäistiedostoa ”%s”."
809

810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821
msgid "caps"
msgstr "kyvyt"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "tunnistettu kyvyt virrassa"

msgid "minimum"
msgstr "vähintään"

msgid "maximum"
msgstr "enintään"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
822 823 824 825 826 827
msgid "force caps"
msgstr "pakota kyvyt"

msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "pakota kyvyt ilman tyyppihakua"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
828
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
829
msgstr "Virta on tyhjä."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
830

831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Toteutetut rajapinnat:\n"

msgid "readable"
msgstr "luettavissa"

msgid "writable"
msgstr "kirjoitettavissa"

msgid "controllable"
msgstr "ohjattavissa"

843
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
844
msgstr "Mustalistatut tiedostot:"
845

846 847 848
msgid "Total count: "
msgstr "Yhteismäärä: "

849 850 851
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
852 853
msgstr[0] "%d mustalistattu tiedosto"
msgstr[1] "%d mustalistattua tiedostoa"
854

855 856 857 858 859 860
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d liitännäinen"
msgstr[1] "%d liitännäistä"

861 862 863
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
864 865
msgstr[0] "%d mustalistaustietue"
msgstr[1] "%d mustalistaustietuetta"
866

867 868 869 870 871 872 873 874 875
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d ominaisuus"
msgstr[1] "%d ominaisuutta"

msgid "Print all elements"
msgstr "Tulosta kaikki elementit"

876
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
877
msgstr "Tulista luettelo tiedostoista mustalla listalla"
878

879
msgid ""
880 881
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
882 883
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
884
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
885 886 887 888
"Tulosta koneluettava luettelo ominaisuuksista, jotka annettu liitännäinen "
"tarjoaa.\n"
"                    Hyödyllinen ulkoisten automaattisten "
"liitännäisten asennusmekanismien yhteydessä"
889

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
890 891 892 893 894 895
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Luettele liitännäisen sisältö"

msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr "Tulosta tuetut URI-skeemat sekä ne toteuttavat elementit"

896 897 898 899 900 901 902 903 904
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Ei voitu ladata liitännäistiedostoa: %s\n"

#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Ei tällaista elementtiä tai liitännäistä \"%s\"\n"

msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
905 906
msgstr ""
"Käyttö: gst-xmllaunch <tiedosto.xml> [ elementti.ominaisuus=arvo ... ]\n"
907 908 909 910 911 912 913 914 915

#, c-format
msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
msgstr "VIRHE: XML-tiedoston \"%s\" jäsentäminen epäonnistui.\n"

#, c-format
msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
msgstr "VIRHE: päätason liukuhihnaelementtiä ei ole tiedostossa \"%s\".\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
916
msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
917
msgstr "VAROITUS: vain yhtä päätason elementtiä tuetaan tällä kertaa.\n"
918 919 920 921 922 923 924 925 926

#, c-format
msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
msgstr "VIRHE: ei voitu jäsentää komentoriviargumenttia %d: %s.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
msgstr "VAROITUS: elementtiä nimeltä \"%s\" ei löytynyt.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
927
#, c-format
928
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
929
msgstr "Saatiin viesti #%u elementiltä ”%s” (%s): "
930

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
931
#, c-format
932
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
933
msgstr "Saatiin viesti #%u täytteeltä ”%s:%s” (%s): "
934

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
935
#, c-format
936
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
937
msgstr "Saatiin viesti #%u oliolta ”%s” (%s): "
938

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
939
#, c-format
940
msgid "Got message #%u (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
941
msgstr "Saatiin viesti #%u (%s): "
942 943 944 945 946 947 948 949 950

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Saatiin EOS (virran loppu) elementiltä \"%s\".\n"

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "LÖYTYI MERKINTÄ: sen löysi elementti \"%s\".\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
951
#, c-format
952
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
953
msgstr "LÖYTYI MERKINTÄ: sen löysi täyte ”%s:%s”.\n"
954

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
955
#, c-format
956
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
957
msgstr "LÖYTYI MERKINTÄ: sen löysi olio ”%s”.\n"
958 959

msgid "FOUND TAG\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
960
msgstr "LÖYTI MERKINTÄ\n"
961

962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFO:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "VAROITUS: elementiltä %s: %s\n"

msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Esipyöritetty, odotetaan puskuroinnin päättymistä...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
977 978
msgid "buffering..."
msgstr "puskuroidaan..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
979

980 981 982 983 984 985
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Puskurointi tehty, asetetaan liukuhihna tilaan SOI...\n"

msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Puskuroidaan, asetetaan liukuhihna tilaan TAUOLLA...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
986 987 988
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Uudelleenjaa latenssi...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
989
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
990
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
991
msgstr "Asetetaan tilaan %s kuten %s pyysi...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
992

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
993
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
994
msgstr "Keskeytys: Pysäytetään liukuhihna ...\n"
995 996 997 998 999 1000 1001

msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Tulostemerkinnät (tunnetaan myös metadatana)"

msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Tulostetilatiedot ja ominaisuushuomiot"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1002
msgid "Do not print any progress information"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1003
msgstr "Älä tulosta mitään edistymistietoa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1004

1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025
msgid "Output messages"
msgstr "Tulosteviestit"

msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Älä tulosta tilatietoa TYYPPI"

msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "TYYPPI1,TYYPPI2,..."

msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
msgstr "Tallenna liukuhihnan XML-esitys TIEDOSTOon ja poistu"

msgid "FILE"
msgstr "TIEDOSTO"

msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Älä asenna virheenkäsittelintä"

msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
msgstr "Tulosta varausjälki (jos valittu käännöksen yhteydessä)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1026
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1027
msgstr "Pakota virran-loppu lähteille ennen liukuhihan sammuttamista"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1028

1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "VIRHE: liukuhihnaa ei voitu rakentaa: %s.\n"

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "VIRHE: liukuhihnaa ei voitu rakentaa.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "VAROITUS: virheellinen liukuhihna: %s\n"

msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "VIRHE: \"liukuhihna\"-elementtiä ei löytynyt.\n"

msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Asetetaan liukuhihna tilaan TAUOLLA...\n"

msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "VIRHE: Liukuhihna ei halua mennä tauolle.\n"

msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Liukuhihna on käynnissä eikä sitä tarvitse ESIRULLATA...\n"

msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Liukuhihna ESIRULLAUTUU...\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "VIRHE: Liukuhihna ei halua esirullautua.\n"

msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Liukuhihna on ESIRULLATTU...\n"

msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Asetetaan liukuhihna tilaan SOI...\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "VIRHE: Liukuhihna ei halua toistaa.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1067 1068
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1069 1070
"Virran-loppu sammutettaessa käytössä -- pakotetaan virran-loppu "
"liukuhihnalle\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1071 1072

msgid "Waiting for EOS...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1073
msgstr "Odotetaan virran loppua...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1074 1075

msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1076
msgstr "Virran-loppu vastaanotettu - pysäytetään liukuhihna...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1077 1078

msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1079
msgstr "Tapahtui virhe odotettaessa virran-loppua\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1080

1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Suoritus päättyi jälkeen %"

msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Asetetaan liukuhihna tilaan VALMIS...\n"

msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Asetetaan liukuhihna tilaan TYHJÄ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1090
msgid "Freeing pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1091
msgstr "Vapautetaan liukuhihna...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1092

1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101
#~ msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
#~ msgstr "Virhe kirjoitettaessa rekisterivälimuistia kohteeseen %s: %s"

#~ msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
#~ msgstr "Virhe uudelleenskannatessa rekisteriä %s: %s"

#~ msgid "Error re-scanning registry %s"
#~ msgstr "Virhe uudelleenskannatessa rekisteriä %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1102 1103 1104
#~ msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
#~ msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: tilasiirtymä epäonnistui."

1105 1106 1107 1108 1109 1110
#~ msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
#~ msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostokahvaan \"%d\"."

#~ msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
#~ msgstr "Tiedostokahva \"%d\" on virheellinen."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1111 1112
#~ msgid "FREEING pipeline ...\n"
#~ msgstr "VAPAUTETAAN liukuhihna...\n"
1113

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1114 1115 1116
#~ msgid "original location of file as a URI"
#~ msgstr "tiedoston alkuperäinen sijainti URI:na"

1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144
#~ msgid "Disable accelerated CPU instructions"
#~ msgstr "Ei kiihdytettyjä suoritinkäskyjä"

#~ msgid "SCHEDULER"
#~ msgstr "VUOROTIN"

#~ msgid "Registry to use"
#~ msgstr "Käytettävä rekisteri"

#~ msgid "REGISTRY"
#~ msgstr "REKISTERI"

#~ msgid "path list for loading plugins (separated by '%s')"
#~ msgstr "polkuluettelo liitännäisten lataukseen (erottimena \"%s\")"

#~ msgid "Scheduler to use (default is '%s')"
#~ msgstr "Käytettävä vuorotin (oletus on \"%s\")"

#~ msgid "Internal GStreamer error: scheduler problem. File a bug."
#~ msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: vuorotinongelma. Tee vikailmoitus."

#~ msgid "Internal GStreamer error: capabilities problem. File a bug."
#~ msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: kykyongelma. Tee vikailmoitus."

#~ msgid "Failed to encode image."
#~ msgstr "Kuvan koodaus epäonnistui."

#~ msgid "There is no element present to handle the stream's mime type %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1145 1146 1147
#~ msgstr ""
#~ "Käytettävissä ei ole elementtiä, joka käsittelisi tietovirran MIME-tyypin "
#~ "%s."
1148 1149 1150 1151

#~ msgid "stream type"
#~ msgstr "tietovirran tyyppi"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1152 1153 1154 1155 1156 1157
#~ msgid ""
#~ "Execution ended after %s iterations (sum %s ns, average %s ns, min %s ns, "
#~ "max %s ns).\n"
#~ msgstr ""
#~ "Suoritus päättyi %s läpikäynnin jälkeen (summa %s ns, keskiarvo %s ns, "
#~ "alin %s ns, ylin %s ns).\n"
1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188

#~ msgid "Number of times to iterate pipeline"
#~ msgstr "Kuinka monta kertaa liukuhihna käydään läpi"

#~ msgid "     Trying to run anyway.\n"
#~ msgstr "     Yritetään suorittaa joka tapauksessa.\n"

#~ msgid "Added plugin %s with %d feature.\n"
#~ msgid_plural "Added plugin %s with %d features.\n"
#~ msgstr[0] "Lisätty liitännäinen %s, jolla on %d ominaisuus.\n"
#~ msgstr[1] "Lisätty liitännäinen %s, jolla on %d ominaisuutta.\n"

#~ msgid "Added path  %s to %s \n"
#~ msgstr "Lisätty polku %s rekisteriin %s \n"

#~ msgid "Rebuilding %s (%s) ...\n"
#~ msgstr "Uudelleenrakennetaan %s (%s) ...\n"

#~ msgid "Trying to load %s ...\n"
#~ msgstr "Yritetään ladata %s ...\n"

#~ msgid "Error loading %s\n"
#~ msgstr "Virhe ladattaessa %s\n"

#~ msgid "Loaded %d plugins with %d feature.\n"
#~ msgid_plural "Loaded %d plugins with %d features.\n"
#~ msgstr[0] "Ladattu %d liitännäistä, joilla on %d ominaisuus.\n"
#~ msgstr[1] "Ladattu %d liitännäistä, joilla on %d ominaisuutta.\n"

#~ msgid "print version information and exit"
#~ msgstr "tulosta versiotiedot ja poistu"