bg.po 46.5 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of gstreamer.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Fondation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
5
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
#
7
8
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2012-06-07 15:42+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 22:40+0300\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
14
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15
"Language: bg\n"
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Отпечатване на версията на GStreamer"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Всички предупреждения да са фатални"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Отпечатване на наличните категории за изчистване на грешки и изход"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
31
32
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
34
"Стандартното ниво за изчистване на грешки — от 1 (само грешки) до 5 (всичко) "
"или 0 — без никакви съобщения за изчистване на грешки"
35
36
37
38

msgid "LEVEL"
msgstr "НИВО"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39
40
41
42
43
44
45
46
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Списък от двойки име_на_категория:ниво разделени със запетаи. Той указва "
"конкретните нива за съобщения за изчистване на грешки на отделните "
"категории. Например: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
msgid "LIST"
msgstr "СПИСЪК"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Спиране на оцветените съобщения за изчистване на грешки"

msgid "Disable debugging"
msgstr "Спиране на съобщенията за изчистване на грешки"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Включване на подробни съобщения при зареждане на приставка"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Пътища с приставки, разделени с двоеточие"

msgid "PATHS"
msgstr "ПЪТИЩА"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
66
67
68
69
70
71
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Списък от приставки, разделени със запетая, които да бъдат предварително "
"заредени в допълнение към тези от списъка в променливата на средата "
"GST_PPLUGIN_PATH"
72
73
74
75
76

msgid "PLUGINS"
msgstr "ПРИСТАВКИ"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
"Спиране на прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
"приставка"
80

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
msgid "Disable updating the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgstr "Регистърът да не се прочита"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83

84
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
85
msgstr "Без стартирането на спомагателен процес при изчитането на регистъра"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
msgid "GStreamer Options"
msgstr "Настройки на GStreamer"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Показване на опциите на GStreamer"

msgid "Unknown option"
msgstr "Непозната опция"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в основна библиотека."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
100
101
102
103
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Разработчиците на GStreamer са били прекалено мързеливи и не са задали код "
"за грешка на този проблем."
104
105
106
107

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: кодът не е реализиран."

108
109
110
111
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
112
113
"Грешка на GStreamer: неуспешна промяна на състоянието, а някой от елементите "
"пропусна да подаде съобщение за грешка с причината за това."
114
115

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
116
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем в допълването."
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с нишките."

msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с договарянето."

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем със събитията."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
128
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем при позиционирането."
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с възможностите."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с етикетите."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Липсва необходима приставка в тази инсталация на GStreamer"

msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с часовника."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
143
144
145
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146
147
"Това приложение се опитва да ползва функционалност на GStreamer, която е "
"изключена."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148

149
150
151
152
153
154
155
156
157
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в помощна библиотека."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Помощната библиотека не може да бъде инициализирана."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Помощната библиотека не може да бъде затворена."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158
msgid "Could not configure supporting library."
159
msgstr "Помощната библиотека не може да бъде настроена."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160

161
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
162
msgstr "Грешка при кодиране."
163

164
165
166
167
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в ресурс."

msgid "Resource not found."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
msgstr "Ресурсът не е открит."
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Ресурсът е зает или не е достъпен."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за запис."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
180
msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене и запис."
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

msgid "Could not close resource."
msgstr "Ресурсът не може да бъде затворен."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Не може да се чете от ресурса."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Не може да се записва в ресурса."

msgid "Could not perform seek on resource."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
192
msgstr "Не може да се позиционира в ресурса."
193
194
195
196
197
198
199

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Не може да се синхронизира по ресурса."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Не може да се получи/зададе настройка от/на ресурса."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
200
msgid "No space left on the resource."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
201
msgstr "Върху ресурса не е останало свободно място."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
202

203
204
205
206
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в потока от данни."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207
208
209
msgstr ""
"Елементът не осъществява обработката на този поток. Моля, подайте доклад за "
"грешка."
210
211
212
213
214
215
216
217

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Видът на потока от данни не може да бъде определен."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Потокът от данни не е от вида, който се обработва от елемента."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
218
msgstr "Няма кодер за обработката на този вид поток от данни."
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде декодиран."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде кодиран."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде разделен (демултиплексиран)."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде уплътнен (мултиплексиран)."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232
msgid "The stream is in the wrong format."
233
msgstr "Потокът е с грешен формат."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236
msgstr "Потокът е шифриран. Дешифрирането му не се поддържа."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237
238
239
240
241

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242
243
"Потокът е шифриран. Дешифрирането му е невъзможно, защото не е подаден "
"подходящ ключ."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244

245
246
247
248
249
250
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Няма съобщение за грешка за областта %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
251
msgstr "Няма стандартно съобщение за грешка за областта %s с код %d."
252

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
254
msgstr "Избраният часовник не може да се използва в конвейер."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255

256
257
258
259
260
261
msgid "title"
msgstr "заглавие"

msgid "commonly used title"
msgstr "популярно заглавие"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263
msgstr "заглавие, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
265

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266
msgstr "популярно заглавие, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267

268
269
270
271
272
273
msgid "artist"
msgstr "изпълнител"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "отговорник/ци за записа"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "име на изпълнител, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
277

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
msgstr "отговорник/ци за записа, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279

280
281
282
283
msgid "album"
msgstr "албум"

msgid "album containing this data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
msgstr "албум съдържащ тези данни"
285

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287
msgstr "албум, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
289

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
msgstr "албум съдържащ тези данни, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293
msgstr "изпълнител на албум"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
295

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296
msgstr "изпълнител на целия албум, ползва се при показване"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
298

msgid "album artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgstr "изпълнител на албум, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300
301

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302
msgstr "изпълнител на целия албум, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303

304
305
306
307
msgid "date"
msgstr "дата"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308
msgstr "дата на създаване на данните (като структура GDate)"
309

310
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgstr "момент"
312
313

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314
msgstr "момент на създаване на данните (като структура GstDateTime)"
315

316
317
318
319
msgid "genre"
msgstr "жанр"

msgid "genre this data belongs to"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320
msgstr "жанр на тези данни"
321
322
323
324
325
326
327

msgid "comment"
msgstr "коментар"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "свободен текст относно данните"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
328
msgid "extended comment"
329
msgstr "допълнителен коментар"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
330
331

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
333
334
msgstr ""
"свободен текст относно данните във формат ключ=стойност или ключ[език]"
"=коментар"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
335

336
337
338
339
msgid "track number"
msgstr "номер на песента"

msgid "track number inside a collection"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
340
msgstr "номер на песента в колекция"
341
342
343
344
345

msgid "track count"
msgstr "брой песни"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346
msgstr "брой песните в колекцията, към която принадлежи тази песен"
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

msgid "disc number"
msgstr "номер на диска"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "номер на диска от колекция"

msgid "disc count"
msgstr "брой дискове"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358
msgstr "брой дискове в колекция, към която принадлежи този диск"
359
360

msgid "location"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361
msgstr "адрес"
362

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363
364
365
366
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367
368
"Произход на медията като адрес (мястото в Интернет, откъдето е оригиналният "
"файл)"
369
370

msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgstr "сайт"
372
373

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
374
msgstr "Страница в Интернет за тази медия (напр. сайт на изпълнител/филм)"
375
376
377
378
379

msgid "description"
msgstr "описание"

msgid "short text describing the content of the data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380
msgstr "кратък текст — съдържание"
381
382
383
384
385

msgid "version"
msgstr "версия"

msgid "version of this data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386
msgstr "версия на тези данни"
387
388
389
390
391

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392
msgstr "Стандартен, международен код на запис — http://www.ifpi.org/isrc/"
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

msgid "organization"
msgstr "организация"

msgid "copyright"
msgstr "авторски права"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "означение на авторските права на данните"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403
msgid "copyright uri"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404
msgstr "адрес за авторски права"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405
406

msgid "URI to the copyright notice of the data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407
msgstr "адрес на означението на авторските права на данните"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
409
msgid "encoded by"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
410
msgstr "кодирано от"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
411
412

msgid "name of the encoding person or organization"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
413
msgstr "име на човека или организацията извършващи кодирането"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
414

415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
msgid "contact"
msgstr "контакт"

msgid "contact information"
msgstr "информация за контакт"

msgid "license"
msgstr "лиценз"

msgid "license of data"
msgstr "лиценз на данните"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427
msgid "license uri"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428
msgstr "адрес на лиценза"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429
430

msgid "URI to the license of the data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431
msgstr "адрес на лиценза на данните"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432

433
434
435
436
437
438
msgid "performer"
msgstr "изпълнител"

msgid "person(s) performing"
msgstr "кой изпълнява данните"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440
msgstr "композитор"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441
442

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443
msgstr "композитор/и на записа"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444

445
446
447
448
449
450
451
msgid "duration"
msgstr "продължителност"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "продължителност в единици на GStreamer (наносекунди)"

msgid "codec"
452
msgstr "кодер"
453
454

msgid "codec the data is stored in"
455
msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните"
456
457

msgid "video codec"
458
msgstr "видео кодер"
459
460

msgid "codec the video data is stored in"
461
msgstr "кодер, чрез който са съхранени видео данните"
462
463

msgid "audio codec"
464
msgstr "аудио кодер"
465
466

msgid "codec the audio data is stored in"
467
msgstr "кодер, чрез който са съхранени аудио данните"
468

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470
msgstr "кодер за субтитрите"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471
472

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473
msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните на субтитрите"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474

475
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
476
msgstr "информация за контейнера"
477
478

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479
msgstr "формат на контейнера, в който са съхранени данните"
480

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
msgid "bitrate"
msgstr "скорост на битовете"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "точна или усреднена скорост на битовете"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "номинална скорост на битовете"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "номинална скорост на битовете в bps"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "минимална скорост на битовете"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "минимална скорост на битовете в bps"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "максимална скорост на битовете"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "максимална скорост на битовете в bps"

msgid "encoder"
msgstr "кодер"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "кодер, чрез който е кодиран този поток"

msgid "encoder version"
msgstr "версия на кодера"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "версия на кодера, чрез който е кодиран този поток"

msgid "serial"
msgstr "сер. №"

msgid "serial number of track"
msgstr "сериен номер на песента"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "усилване на песента при изпълнение"

msgid "track gain in db"
msgstr "усилване на песента в db"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "максимално усилване на песента при изпълнение"

msgid "peak of the track"
msgstr "максимално усилване на песента"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "усилване на албума при изпълнение"

msgid "album gain in db"
msgstr "усилване на албума в db"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "максимално усилване на албума при изпълнение"

msgid "peak of the album"
msgstr "максимално усилване на албума"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
547
msgid "replaygain reference level"
548
msgstr "еталонно максимално усилване на песента при изпълнение"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
549
550

msgid "reference level of track and album gain values"
551
msgstr "еталонно ниво на усилването на песните и албумите"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
552

553
554
555
msgid "language code"
msgstr "езиков код"

556
557
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
558
559
msgstr "езиковият код на този поток според ISO-639-1"

560
561
562
563
564
565
566
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "езиков код"

msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
567
msgid "image"
568
msgstr "изображение"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
569
570

msgid "image related to this stream"
571
msgstr "изображение свързано с този поток"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
572

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
573
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
574
msgid "preview image"
575
msgstr "изображение за преглед"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
576
577

msgid "preview image related to this stream"
578
msgstr "изображение за преглед свързано с този поток"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
579

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
580
msgid "attachment"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581
msgstr "притурка"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
582
583

msgid "file attached to this stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
584
msgstr "файл прикачен към този поток"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
585

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
586
msgid "beats per minute"
587
msgstr "такта в минута"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
588
589

msgid "number of beats per minute in audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
590
msgstr "брой тактове в минута в аудио"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
592
msgid "keywords"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
593
msgstr "ключови думи"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
594
595

msgid "comma separated keywords describing the content"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596
msgstr "ключови думи за съдържанието, разделени със запетаи"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
597
598
599
600
601

msgid "geo location name"
msgstr "местоположение"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
602
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
603
"produced"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
604
msgstr "разбираемо описание на мястото на запис или създаване на медията"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
605
606

msgid "geo location latitude"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
607
msgstr "географска широчина"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
608
609
610
611
612
613

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
614
615
"географска широчина на мястото на запис или създаване на медията в градуси "
"според WGS84 (0 при екватора, отрицателна в южното полукълбо)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
616
617

msgid "geo location longitude"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
618
msgstr "географска дължина"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
619
620
621
622
623
624

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
625
626
627
"географска дължина на мястото на запис или създаване на медията в градуси "
"според WGS84 (0 при Гринуич, Великобритания, отрицателна в западното "
"полукълбо)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
628
629

msgid "geo location elevation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
630
msgstr "надморска височина"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
631
632
633
634
635

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
636
"надморска височина на мястото на запис или създаване на медията в метри "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
637
"според WGS84 (0 при средното морско равнище)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
638

639
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
640
msgstr "държава по координати"
641
642

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
643
msgstr "държавата на запис или създаване на медията (на английски)"
644
645

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
646
msgstr "град по координати"
647
648

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
649
msgstr "град на запис или създаване на медията (на английски)"
650
651

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
652
msgstr "квартал по координати"
653
654
655
656

msgid ""
"a location whithin a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
657
msgstr "квартал в града на запис или създаване на медията"
658

659
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
660
msgstr "хоризонтална грешка по координати"
661
662

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
663
msgstr "очаквана грешка по хоризонтал (в метри)"
664

665
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
666
msgstr "скорост по координати"
667
668
669

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
670
msgstr "скорост на движение на входното устройство при записа [m/s]"
671
672

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
673
msgstr "посока на движение по координати"
674
675
676
677
678
679

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
680
681
682
"посока на движение на входното устройство при записа. Стойността е в градуси "
"в десетично представяне. 0 е географският север. Стойността расте по посока "
"на часовниковата стрелка"
683
684

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
685
msgstr "посока на заснемане по координати"
686
687
688
689
690
691

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
692
693
694
"посока на входното устройство при записа. Стойността е в градуси в десетично "
"представяне. 0 е географският север. Стойността расте по посока на "
"часовниковата стрелка"
695

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
696
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
697
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
698
msgstr "име на шоу"
699
700
701

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
702
"Името телевизионно или Интернет шоу, поредица от серии, от което е медията"
703

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
704
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
705
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
706
msgstr "име на шоу за подреждане"
707
708
709
710

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
711
712
"Името телевизионно или Интернет шоу, поредица от серии, от което е медията, "
"ползва се при подреждане"
713
714

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
715
msgstr "номер на епизода"
716
717

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
718
msgstr "Номерът на епизода в поредицата за сезона"
719
720

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
721
msgstr "номер на сезона"
722
723

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
724
msgstr "Номерът на сезона в поредицата, от която е медията"
725
726

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
727
msgstr "текст"
728
729

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
730
msgstr "Текстът на медията, често се използва за песни"
731
732

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
733
msgstr "композитор при подреждане"
734
735

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
736
msgstr "Композитор/и за записа, ползва се при подреждане"
737
738

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
739
msgstr "групиране"
740
741
742
743
744

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
745
746
"Сбира в една група произведение, което е от няколко части, напр. частите на "
"концерт. Това ниво е по-високо от песен, но по-ниско от албум."
747
748

msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
749
msgstr "оценка"
750
751
752
753
754

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
755
"Оценка според потребителя. По-висока стойност означава по-силно предпочитание"
756

757
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
758
msgstr "производител на устройство"
759
760

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
761
msgstr "Производител на устройството, с което е създадена медията"
762
763

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
764
msgstr "модел на устройство"
765
766

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
767
msgstr "Модел на устройството, с което е създадена медията"
768

769
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
770
msgstr "име на програма"
771
772

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
773
msgstr "Програмата, с което е създадена медията"
774
775

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
776
msgstr "данни от програмата"
777
778

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
779
msgstr "Произволни данни от програма, поставени в медията"
780

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
781
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
782
msgstr "ориентация"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
783
784

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
785
msgstr "Как да се завърти изображението при показване"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
786

787
788
789
msgid ", "
msgstr ", "

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "ГРЕШКА: от елемент %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Допълнителна информация за изчистване на грешки:\n"
"%s\n"

802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "указан е празен резервоар „%s“, това е забранено"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "няма резервоар на име „%s“, пропуска се"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "елементът „2$%s“ няма свойството „1$%s“"

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "свойството „%s“ на елемента „%s“ не може да се зададе да е „%s“"

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "%s не може да се свърже към %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
824
msgstr "елементът „%s“ липсва"
825
826
827

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
828
msgstr "възможностите „%s“ не могат да бъдат анализирани"
829
830
831
832
833
834
835
836
837

msgid "link without source element"
msgstr "връзка без елемент-източник"

msgid "link without sink element"
msgstr "връзка без елемент-приемник"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
838
msgstr "няма елемент-източник за адрес „%s“"
839
840
841

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
842
msgstr "няма елемент-връзка от адрес „%s“ към"
843
844
845

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
846
msgstr "няма елемент-приемник за адрес „%s“"
847
848
849

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
850
msgstr "не може да се свърже елемент-приемник към адрес „%s“"
851
852

msgid "empty pipeline not allowed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
853
msgstr "не е позволен празен конвейер"
854

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
855
msgid "Internal clock error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
856
msgstr "Вътрешна грешка на часовника."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
857

858
859
860
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."

861
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
862
msgstr "Много буфери се пропускат."
863

864
865
866
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Вътрешен проблем на потока от данни."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
867
868
869
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
870
msgid "Filter caps"
871
msgstr "Възможности на филтър"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
872

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
873
874
875
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
876
877
878
msgstr ""
"Ограничаване на позволените възможности („NULL“ означава всякакви). "
"Задаването на това свойство поема указател към подадения обект GstCaps."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
879

880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Не е указано име на файл за запис."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Грешка при затварянето на файла „%s“."

891
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
892
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
893
msgstr "Грешка при позициониране във файл „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
894

895
896
897
898
899
900
901
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Грешка при запис във файл „%s“."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Не е указано име на файл за четене."

902
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
903
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
904
msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за четене."
905

906
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
907
msgid "Could not get info on \"%s\"."
908
msgstr "Не може да се получи информация за „%s“."
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "„%s“ е папка."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Файлът „%s“ е гнездо."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Грешка след заявения брой повторения."

921
msgid "No Temp directory specified."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
922
msgstr "Не е указана временна папка"
923

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
924
#, c-format
925
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
926
msgstr "Не може да се създаде временният файл „%s“."
927

928
msgid "Error while writing to download file."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
929
msgstr "Грешка при запис в сваления файл."
930

931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
msgid "caps"
msgstr "възможности"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "засечените възможности на потока"

msgid "minimum"
msgstr "минимум"

msgid "maximum"
msgstr "максимум"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
943
msgid "force caps"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
944
msgstr "принудително прилагане на възможности"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
945
946

msgid "force caps without doing a typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
947
msgstr "принудително прилагане на възможности без търсене на видовете"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
948

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
949
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
950
msgstr "Потокът не съдържа никакви данни"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
951

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
952
msgid "Implemented Interfaces:\n"
953
msgstr "Реализирани интерфейси:\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
954
955

msgid "readable"
956
msgstr "с права за четене"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
957
958

msgid "writable"
959
msgstr "с права за запис"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
960
961

msgid "controllable"
962
msgstr "може да се контролира"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
963

964
965
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
966
967
"може да се променя само в състоянията NULL (зануляване), READY (готовност), "
"PAUSED (на пауза) или PLAYING (изпълнение)"
968
969
970

msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
971
972
"може да се променя само в състоянията NULL (зануляване), READY (готовност) "
"или PAUSED (на пауза)"
973
974
975

msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
976
"може да се променя само в състоянията NULL (зануляване) или READY (готовност)"
977

978
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
979
msgstr "Забранени файлове:"
980

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
981
msgid "Total count: "
982
msgstr "Общ брой:"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
983

984
985
986
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
987
988
msgstr[0] "%d забранен файл"
msgstr[1] "%d забранени файла"
989

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
990
991
992
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
993
994
msgstr[0] "%d приставка"
msgstr[1] "%d приставки"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
995

996
997
998
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
999
1000
msgstr[0] "%d забранен запис"
msgstr[1] "%d забранени записа"
1001

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1002
1003
1004
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
1005
1006
msgstr[0] "%d свойство"
msgstr[1] "%d свойства"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1007

1008
1009
1010
msgid "Print all elements"
msgstr "Отпечатване на всички елементи"

1011
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1012
msgstr "Отпечатване на списъка със забранените файлове"
1013

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1014
msgid ""
1015
1016
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1017
1018
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1019
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1020
1021
"Отпечатване на списък с възможностите на указаната приставка или всички "
"приставки.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1022
1023
"                    Удобно във връзка с външни механизми "
"за автоматично инсталиране на приставки"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1024

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1025
msgid "List the plugin contents"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1026
msgstr "Отпечатване на съдържанието на приставките"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1027
1028
1029

msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1030
1031
"Отпечатване на поддържаните схеми за URI, както и елементите с тяхна "
"реализация"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1032

1033
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1034
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
1035
msgstr "Файлът на приставката не може да бъде зареден: %s\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1036

1037
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1038
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
1039
msgstr "Няма такъв елемент или приставка „%s“\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1040

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1041
msgid "Index statistics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1042
msgstr "Статистика на индекса"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1043

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1044
#, c-format
1045
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1046
msgstr "Получено е съобщение #%u от елемент „%s“ (%s): "
1047

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1048
#, c-format
1049
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1050
msgstr "Получено е съобщение #%u от допълването „%s:%s“ (%s): "
1051

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1052
#, c-format
1053
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1054
msgstr "Получено е съобщение #%u от обект „%s“ (%s): "
1055

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1056
#, c-format
1057
msgid "Got message #%u (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1058
msgstr "Получено е съобщение #%u (%s): "
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Получен е EOS (край на потока) от елемент „%s“.\n"

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1066
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ   : открит около елемент „%s“.\n"
1067

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1068
#, c-format
1069
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1070
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ   : открит около допълването „%s:%s“.\n"
1071

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1072
#, c-format
1073
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1074
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ   : открит около обект „%s“.\n"
1075
1076

msgid "FOUND TAG\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1077
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ\n"
1078

1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ   : открит около елемент „%s“.\n"

#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC   : found by object \"%s\".\n"
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ   : открит около обект „%s“.\n"

#, fuzzy
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"ИНФОРМАЦИЯ:\n"
"%s\n"

1099
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1100
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
1101
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от елемент %s: %s\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1102

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1103
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1104
msgstr "Буфериран, изчаква се завършването на буферирането…\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1105

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1106
msgid "buffering..."