ca.po 43.6 KB
Newer Older
1
# Catalan translation for gstreamer.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright © 2004, 2005, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same licence as the gstreamer package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2004, 2005, 2010.
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-12-22 22:01+0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"PO-Revision-Date: 2010-11-04 19:41+0100\n"
12 13
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
14
"Language: ca\n"
15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
18
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Imprimeix la versió de GStreamer"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Fes fatals tots els avisos"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Imprimeix les categories de depuració disponibles i surt"

29
#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
msgid ""
31
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32 33 34
msgstr ""
"Nivell de depuració per defecte des de 1 (només errors) a 5 (tot) o 0 per a "
"cap sortida"
35 36 37 38

msgid "LEVEL"
msgstr "NIVELL"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39 40 41 42 43 44 45
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Llista separada per comes de parelles nom_categoria:nivell per a establir "
"nivells específics per a les categories individuals. Per exemple: "
"GST_AUTOPLUG:5, GST_ELEMENT_*:3"
46 47 48 49 50 51 52

msgid "LIST"
msgstr "LLISTA"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Inhabilita la sortida de depuració colorejada"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
53 54 55 56 57
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""

58 59 60 61 62 63
msgid "Disable debugging"
msgstr "Inhabilita la depuració"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Habilita els diagnòstics detallats de càrrega de connectors"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
64
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
65
msgstr "Camins separats per dos punts que contenen connectors"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
66

67 68 69
msgid "PATHS"
msgstr "CAMINS"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71 72 73 74 75
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Llista separada per comes de connectors a precarregar a més de la llista "
"emmagatzemada en la variable d'entorn GST_PLUGIN_PATH"
76 77 78 79 80

msgid "PLUGINS"
msgstr "CONNECTORS"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81 82 83
msgstr ""
"Inhabilita la captura de violacions de segment durant la càrrega de "
"connectors"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
84

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgid "Disable updating the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
86
msgstr "Inhabilita l'actualització del registre"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87

88
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
90
"Inhabilita el llançament d'un procés auxiliar mentre s'analitza el registre"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
92
msgid "GStreamer Options"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
93
msgstr "Opcions del GStreamer"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
94 95

msgid "Show GStreamer Options"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
96
msgstr "Mostra les opcions del GStreamer"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
97 98

msgid "Unknown option"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
99
msgstr "Opció desconeguda"
100 101 102 103

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer ha trobat un error general de la biblioteca principal."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104 105 106 107 108
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Els desenvolupadors de GStreamers han sigut tan ganduls que no han assignat "
"un codi d'error per a aquest error."
109

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
110
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
111
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: codi no implementat."
112

113 114 115 116
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
117 118
"S'ha produït un error del GStreamer: el canvi d'estat ha fallat i algun "
"element no ha pogut enviar un missatge d'error amb la raó de la fallida."
119

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
120
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
121
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de ceŀla."
122

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
123
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
124
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de fils."
125

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126 127
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
128
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de negociació."
129

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
130
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
131
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema d'esdeveniment."
132

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
133
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
134
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de cerca."
135

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
136
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
137
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de capacitats."
138

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
139
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
140
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema d'etiqueta."
141

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
142
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
143
msgstr "La vostra instal·lació del GStreamer manca un connector."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
144

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
145 146
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
147
msgstr "S'ha produït un error intern de GStreamer: problema de rellotge."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
148

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149 150 151 152
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
153 154
"Aquesta aplicació està tractant d'emprar funcionalitat del GStreamer que "
"s'ha inhabilitat."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155

156
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
157
msgstr "GStreamer ha trobat un error general de la biblioteca de recolzament."
158 159

msgid "Could not initialize supporting library."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
160
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la biblioteca de recolzament."
161 162

msgid "Could not close supporting library."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
163
msgstr "No s'ha pogut tancar la biblioteca de recolzament."
164

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165
msgid "Could not configure supporting library."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
166
msgstr "No s'ha pogut configurar la biblioteca de recolzament."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167

168
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
169
msgstr "S'ha produït un error de codificació."
170

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
171
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
172
msgstr "GStreamer ha trobat un error general de recursos."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
173

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
msgid "Resource not found."
msgstr "No s'ha trobat el recurs."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "El recurs està ocupat o no està disponible."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "No s'ha pogut obrir el recurs per a la lectura."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "No s'ha pogut obrir el recurs per a l'escriptura."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "No s'ha pogut obrir el recurs per a l'escriptura i la lectura."

msgid "Could not close resource."
msgstr "No s'ha pogut tancar el recurs."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "No s'ha pogut llegir des del recurs."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "No s'ha pogut escriure al recurs."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "No s'ha pogut fer una cerca al recurs."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "No s'ha pogut sincronitzar al recurs."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "No s'ha pogut obtenir/establir els paràmetres des del/al recurs."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207
msgid "No space left on the resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
208
msgstr "No resta espai al recurs."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
210
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
211
msgstr "GStreamer ha trobat un error general de flux."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
212

213
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
214 215
msgstr ""
"L'element no implementa la gestió d'aquest flux. Envieu un informe d'error."
216 217 218 219 220

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "No s'ha pogut determinar el tipus de flux."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
221 222
msgstr ""
"El flux és d'un tipus diferent del qual és gestionat per aquest element."
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "No hi ha cap còdec present que puga gestionar el tipus del flux."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "No s'ha pogut decodificar el flux."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "No s'ha pogut codificar el flux."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "No s'ha pogut demultiplexar el flux."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "No s'ha pogut multiplexar el flux."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239 240 241
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "El flux és en el format erroni."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
msgstr "El flux és xifrat i no s'ha implementat el desxifratge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244 245 246 247 248

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249 250
"El flux és xifrat i no es pot desxifrar perquè no s'ha proveït una clau "
"adequada."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251

252 253 254 255 256 257
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "No hi ha cap missatge d'error per al domini %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258 259 260 261
msgstr ""
"No s'ha trobat cap missatge d'error estàndard per al domini %s i el codi %d."

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgstr "El rellotge seleccionat no es pot emprar al conducte."
263

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264 265 266 267
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr ""

268 269 270 271 272 273
msgid "title"
msgstr "títol"

msgid "commonly used title"
msgstr "títol usat habitualment"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274
msgid "title sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "nom d'ordenació del títol"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276 277

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgstr "títol usat habitualment per a l'ordenació"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279

280 281 282 283 284 285
msgid "artist"
msgstr "artista"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "persones responsables de la gravació"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286
msgid "artist sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgstr "nom d'ordenació de l'artista"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288 289

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgstr "persones responsables de la gravació per a l'ordenació"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291

292 293 294 295 296 297
msgid "album"
msgstr "àlbum"

msgid "album containing this data"
msgstr "àlbum que conté aquesta dades"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
msgid "album sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "nom d'ordenació de l'àlbum"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300 301

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
msgstr "àlbum que conté aquesta dades per a l'ordenació"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
msgid "album artist"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305
msgstr "artista de l'àlbum"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306 307

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "L'artista de l'àlbum sencer, tal i com s'hauria de mostrar"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309 310

msgid "album artist sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgstr "nom d'ordenació de l'artista de l'àlbum"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312 313

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314
msgstr "L'artista de l'àlbum sencer, tal i com s'hauria d'ordenar"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315

316 317 318
msgid "date"
msgstr "data"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
319
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
320
msgstr "data en la qual es van crear les dades (com a una estructura GDate)"
321

322
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgstr "datahora"
324 325

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326 327
msgstr ""
"data i hora en què es van crear les dades (com a una estructura GstDateTime)"
328

329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
msgid "genre"
msgstr "gènere"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "gènere al qual pertanyen aquestes dades"

msgid "comment"
msgstr "comentari"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "text lliure comentant les dades"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
msgid "extended comment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
342
msgstr "comentari estés"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343 344

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
345 346
msgstr ""
"text lliure comentant les dades en forma clau=valor o clau[ca]=comentari"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
msgid "track number"
msgstr "número de pista"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "número de pista dins d'una col·lecció"

msgid "track count"
msgstr "compte de pistes"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "compte de pistes dins de la col·lecció a la qual pertany aquesta pista"

msgid "disc number"
msgstr "número de disc"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "número de disc dins d'una col·lecció"

msgid "disc count"
msgstr "compte de disc"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "comte de discs dins de la col·lecció a la qual pertany aquest disc"

msgid "location"
msgstr "ubicació"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375 376 377 378
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
379
"Origen del medi com a URI (ubicació, on s'allotja el fitxer o flux original)"
380

381
msgid "homepage"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
382
msgstr "pàgina principal"
383 384 385

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
386 387
"Pàgina principal d'aquest medi (p. ex. la pàgina principal de l'artista o "
"peŀlícula)"
388

389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
msgid "description"
msgstr "descripció"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "text curt descrivint el contingut de les dades"

msgid "version"
msgstr "versió"

msgid "version of this data"
msgstr "versió d'aquestes dades"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405 406
msgstr ""
"International Standard Recording Code - vegeu http://www.ifpi.org/isrc/"
407 408 409 410 411 412 413 414 415 416

msgid "organization"
msgstr "organització"

msgid "copyright"
msgstr "copyright"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "nota de copyright de les dades"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417
msgid "copyright uri"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
418
msgstr "uri del copyright"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419 420

msgid "URI to the copyright notice of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
421
msgstr "URI a la nota del copyright de les dades"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
423 424 425 426 427 428 429
#, fuzzy
msgid "encoded by"
msgstr "codificador"

msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr ""

430 431 432 433
msgid "contact"
msgstr "contacte"

msgid "contact information"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
434
msgstr "informació de contacte"
435 436 437 438 439 440 441

msgid "license"
msgstr "llicència"

msgid "license of data"
msgstr "llicència de les dades"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
msgid "license uri"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
443
msgstr "uri de la llicència"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444 445

msgid "URI to the license of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
446
msgstr "URI a la llicència de les dades"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447

448 449 450 451 452 453
msgid "performer"
msgstr "músic"

msgid "person(s) performing"
msgstr "persones que toquen"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgid "composer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
455
msgstr "compositor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456 457

msgid "person(s) who composed the recording"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
458
msgstr "persones que composaren la gravació"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459

460
msgid "duration"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
461
msgstr "durada"
462 463

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
464
msgstr "durada en la unitat de temps de GStreamer (nanosegons)"
465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483

msgid "codec"
msgstr "còdec"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "còdec en el qual estan emmagatzemades les dades"

msgid "video codec"
msgstr "còdec de vídeo"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "còdel en el qual estan emmagatzemades les dades de vídeo"

msgid "audio codec"
msgstr "còdec d'àudio"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "còdec en el qual estan emmagatzemades les dades d'àudio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484
msgid "subtitle codec"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
485
msgstr "còdec de subtítols"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486 487

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
488
msgstr "còdel en el qual estan emmagatzemades les dades de subtítols"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
489

490
msgid "container format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
491
msgstr "format del contenidor"
492 493

msgid "container format the data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
494
msgstr "format de contenidor en què estan emmagatzemades les dades"
495

496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561
msgid "bitrate"
msgstr "ràtio de bits"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "mitja o valor exacte de ràtio de bits en bits/s"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "ràtio de bits nominal"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "ràtio de bits nominal en bits/s"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "ràtio de bits mínim"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "ràtio de bits mínim en bits/s"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "ràtio de bits màxim"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "ràtio de bits màxim en bits/s"

msgid "encoder"
msgstr "codificador"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "codificador utilitzat per a codificar aquest flux"

msgid "encoder version"
msgstr "versió del codificador"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "versió del codificador utilitzat per a codificar aquest flux"

msgid "serial"
msgstr "número de sèrie"

msgid "serial number of track"
msgstr "número de sèrie de la pista"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "ganància de replaygain de la pista"

msgid "track gain in db"
msgstr "ganància de la pista en db"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "cim de les pistes del replaygain"

msgid "peak of the track"
msgstr "cim de les pistes"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "ganància de l'àlbum del replaygain"

msgid "album gain in db"
msgstr "ganància de l'àlbum en db"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "cim de l'àlbum del replaygain"

msgid "peak of the album"
msgstr "cim de l'àlbum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
562
msgid "replaygain reference level"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
563
msgstr "nivell de referència del replaygain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564 565

msgid "reference level of track and album gain values"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
566
msgstr "nivell de referència dels valors de guany de la pista i àlbum"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
567

568
msgid "language code"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
569
msgstr "codi de la llengua"
570

571 572
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
573
msgstr "codi de la llengua per a aquest flux, conformant amb ISO-639-1"
574

575 576 577 578 579 580 581
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "codi de la llengua"

msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
582
msgid "image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
583
msgstr "imatge"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
584 585

msgid "image related to this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
586
msgstr "imatge relacionada amb aquest flux"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
587

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
588
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
589
msgid "preview image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
590
msgstr "previsualització de la imatge"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591 592

msgid "preview image related to this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
593
msgstr "previsualització de la imatge relacionada amb aquest flux"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
594

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
595
msgid "attachment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
596
msgstr "adjunt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
597 598

msgid "file attached to this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
599
msgstr "fitxer adjuntat a aquest flux"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
600

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
601
msgid "beats per minute"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
602
msgstr "cops per minut"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
603 604

msgid "number of beats per minute in audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
605
msgstr "nombre de cops per minut a l'àudio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
606

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
607
msgid "keywords"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
608
msgstr "paraules clau"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
609 610

msgid "comma separated keywords describing the content"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
611
msgstr "paraules clau separades per comes que descriuen el contingut"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
612 613

msgid "geo location name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
614
msgstr "nom de la geolocalització"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
615 616

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
617
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
618 619
"produced"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
620 621
"ubicació descriptiva llegible pels humans del lloc on s'ha enregistrat o "
"produït el medi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
622 623

msgid "geo location latitude"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
624
msgstr "latitud de la geolocalització"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
625 626 627 628 629 630

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
631 632 633
"latitud de la geolocalització del lloc on s'ha enregistrat o produït el "
"medi, en graus concordants a WGS84 (zero a l'equador, valors negatius per a "
"latituds al sud)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
634 635

msgid "geo location longitude"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
636
msgstr "longitud de la geolocalització"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
637 638 639 640 641 642

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
643 644 645
"longitud de la geolocalització del lloc on s'ha enregistrat o produït el "
"medi, en graus concordants a WGS84 (zero al meridià inicial a Greenwich/UK, "
"valors negatius per a longituds occidentals)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
646 647

msgid "geo location elevation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
648
msgstr "elevació de la geolocalització"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
649 650 651 652 653

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
654 655
"elevació de la geolocalització del lloc on s'ha enregistrat o produït el "
"medi, en graus concordants a WGS84 (zero és el nivell del mar mitjà)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
656

657
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
658
msgstr "estat de la geolocalització"
659 660

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
661
msgstr "estat (nom en anglès) del lloc on s'ha enregistrat o produït el medi"
662 663

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
664
msgstr "ciutat de la geolocalització"
665 666

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
667
msgstr "ciutat (nom en anglès) del lloc on s'ha enregistrat o produït el medi"
668 669

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
670
msgstr "sububicació de la geolocalització"
671

672
#, fuzzy
673
msgid ""
674
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
675 676
"the neighborhood)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
677 678
"una ubicació dins de la ciutat on s'ha enregistrat o produït el medi (p. ex. "
"el barri)"
679

680
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
681
msgstr "error horitzontal de la geolocalització"
682 683

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
684
msgstr "error esperat de les mesures de posicionament horitzonat (en metres)"
685

686
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
687
msgstr "velocitat del moviment de la geolocalització"
688 689 690 691

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
692 693
"velocitat del moviment del dispositiu de captura mentre es prenia la captura "
"en m/s"
694 695

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
696
msgstr "direcció del moviment de la geolocalització"
697 698 699 700 701 702

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
703 704 705
"indica la direcció del moviment del dispositiu que prenia la captura d'un "
"medi. Es representa en graus en representació de coma flotant, 0 vol dir el "
"nord geogràfic, i augmenta en sentit de les agulles del rellotge"
706 707

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
708
msgstr "direcció de la captura de la geolocalització"
709 710 711 712 713 714

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
715 716 717
"indica la direcció on apunta el dispositiu mentre captura un medi. Es "
"representa en graus en representació de coma flotant, 0 vol dir el nord "
"geogràfic, i augmenta en sentit de les agulles del rellotge"
718

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
719
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
720
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
721
msgstr "nom del programa"
722 723

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
724
msgstr "Nom del programa de TV/podcast/sèrie al qual pertany el medi"
725

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
726
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
727
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
728
msgstr "nom d'ordenació del programa"
729 730 731 732

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
733
"Nom programa de TV/podcast/sèrie al qual pertany el medi, per a l'ordenació"
734 735

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
736
msgstr "número d'episodi"
737 738

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
739
msgstr "El número d'episodi de la temporada al qual pertany el medi"
740 741

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
742
msgstr "número de temporada"
743 744

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
745
msgstr "El número de temporada del programa al qual pertany el medi"
746 747

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
748
msgstr "lletres"
749 750

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
751
msgstr "Les lletres del medi, habitualment emprat per a cançons"
752 753

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
754
msgstr "nom d'ordenació del compositor"
755 756

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
757
msgstr "persones que composaren la gravació, per a l'ordenació"
758 759

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
760
msgstr "agrupació"
761 762 763 764 765

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
766 767
"medis agrupats que es composen de diverses pistes, com les diferents peces "
"d'un concert. És de nivell més alt que una pista, però més baix que un àlbum"
768

769
msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
770
msgstr "valoració de l'usuari"
771 772 773 774 775

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
776 777
"Valoració atribuïda per un usuari. Com més alta és, més li agrada el medi a "
"l'usuari"
778

779
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
780
msgstr "fabricant del dispositiu"
781 782

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
783
msgstr "Fabricant del dispositiu emprat per a crear aquest medi"
784 785

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
786
msgstr "model del dispositiu"
787 788

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
789
msgstr "Model del dispositiu emprat per a crear aquest medi"
790

791
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
792
msgstr "nom de l'aplicació"
793 794

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
795
msgstr "Aplicació emprada per a crear el medi"
796 797

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
798
msgstr "dades de l'aplicació"
799 800

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
801
msgstr "Dades arbitràries de l'aplicació a serialitzar al medi"
802

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
803
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
804
msgstr "orientació de la imatge"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
805 806

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
807
msgstr "Com s'hauria de rotar o girar la imatge abans de mostrar-la"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
808

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
msgid "publisher"
msgstr ""

msgid "Name of the label or publisher"
msgstr ""

msgid "interpreted-by"
msgstr ""

msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""

821 822 823
msgid ", "
msgstr ", "

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
824 825 826 827 828 829 830 831
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr ""

#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr ""

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "ERROR: des de l'element %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Informació de depuració addicional:\n"
"%s\n"

844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "el binari especificat «%s» és buit, no es permet"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "el binari «%s» no existeix, es descarta"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "no hi ha cap propietat «%s» en l'element «%s»"

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "no s'ha pogut establir la propietat «%s» en l'element «%s» a «%s»"

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "no s'ha pogut enllaçar %s a %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "no hi ha cap element «%s»"

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "no s'han pogut analitzar les capacitats «%s»"

msgid "link without source element"
msgstr "l'enllaç no té un element font"

msgid "link without sink element"
msgstr "l'enllaç no té un element sortida"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "no hi ha cap element font per a l'URI «%s»"

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
msgstr "no hi ha cap element el qual enllaçar a l'URI «%s»"

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "no hi ha cap element de sortida per a l'URI «%s»"

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut enllaçar l'element de sortida per a l'URI «%s»"

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "no es permet un conducte buit"

897
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
898
msgstr "S'estan descartant moltes memòries intermèdies."
899

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
900 901 902
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Hi ha un problema intern de flux de dades."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
903 904 905
msgid "Internal data stream error."
msgstr "S'ha produït un error intern de flux de dades."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
906 907 908 909 910 911 912 913 914 915
msgid "Internal data flow error."
msgstr "S'ha produït un error intern de flux de dades."

msgid "Internal clock error."
msgstr "S'ha produït un error intern del rellotge."

#, fuzzy
msgid "Failed to map buffer."
msgstr "No s'ha pogut codificar la imatge."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
916
msgid "Filter caps"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
917
msgstr "Filtra les capacitats"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
918

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
919 920 921
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
922
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
923 924
"Restringeix les capacitats que es poden permetre (NUL vol dir QUALSEVOL). "
"Establir aquesta propietat pren una referència a l'objecte GstCaps proveït."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
925

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "No s'ha especificat cap nom de fitxer per a l'escriptura."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a l'escriptura."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "S'ha produït un error en tancar el fitxer «%s»."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
937
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
938
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
939
msgstr "S'ha produït un error en cercar al fitxer «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
940

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
941 942 943 944 945 946 947 948
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "S'ha produït un error en escriure al fitxer «%s»."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "No s'ha especificat cap fitxer per a llegir."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
949 950
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer «%s» per a la lectura."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
951

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
952
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
953
msgid "Could not get info on \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
954
msgstr "No s'ha pogut obtenir informació sobre «%s»."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "«%s» és un directori."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "El fitxer «%s» és un sòcol."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Ha fallat després de les iteracions com s'ha demanat."

967
msgid "No Temp directory specified."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
968
msgstr "No s'ha especificat un directori temporal."
969

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
970
#, c-format
971
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
972
msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal «%s»."
973

974
msgid "Error while writing to download file."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
975
msgstr "S'ha produït un error en escriure al fitxer de baixada."
976

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
977 978 979 980 981 982 983 984 985
msgid "caps"
msgstr "capacitats"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "capacitats detectades al flux"

msgid "minimum"
msgstr "mínim"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
986
msgid "force caps"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
987
msgstr "força les capacitats"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
988 989

msgid "force caps without doing a typefind"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
990
msgstr "força les capacitats sense fer un «typefind»"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
991

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
992
msgid "Stream contains no data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
993
msgstr "El flux no conté dades."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
994

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
995
msgid "Implemented Interfaces:\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
996
msgstr "Interfícies implementades:\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
997 998

msgid "readable"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
999
msgstr "llegible"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1000 1001

msgid "writable"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1002
msgstr "escrivible"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1003 1004

msgid "controllable"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1005
msgstr "controlable"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1006

1007
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1008
msgstr "es pot canviar als estats NUL, PREPARAT, EN PAUSA o REPRODUINT"
1009 1010

msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1011
msgstr "es pot canviar als estats NUL, PREPARAT o EN PAUSA"
1012 1013

msgid "changeable only in NULL or READY state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1014
msgstr "es pot canviar als estats NUL o PREPARAT"
1015

1016
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1017
msgstr "Fitxers a la llista negra:"
1018

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1019
msgid "Total count: "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1020
msgstr "Compte total: "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1021

1022 1023 1024
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1025 1026
msgstr[0] "%d fitxer a la llista negra"
msgstr[1] "%d fitxers a la llista negra"
1027

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1028 1029 1030
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1031 1032
msgstr[0] "%d connector"
msgstr[1] "%d connectors"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1033

1034 1035 1036
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1037 1038
msgstr[0] "%d entrada de la llista negra"
msgstr[1] "%d entrades de la llista negra"
1039

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1040
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1041 1042
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1043 1044
msgstr[0] "%d funcionalitat"
msgstr[1] "%d funcionalitats"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1045

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1046
msgid "Print all elements"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1047
msgstr "Imprimeix tots els elements"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1048

1049
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1050
msgstr "Mostra una llista de fitxers a la llista negra"
1051

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1052
msgid ""
1053 1054
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1055 1056 1057
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""