sk.po 36.8 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3 4 5
# translation of sk.po to Slovak
# Slovak translation of gstreamer.
# Copyright (C) 2004, 2005 gstreamer's COPYRIGHT HOLDER
# This file is put in the public domain.
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007, 2008, 2009, 2010.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7 8
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Philippe Normand's avatar
Philippe Normand committed
11
"POT-Creation-Date: 2012-07-20 09:34+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2010-11-08 16:13+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13 14
"Last-Translator: Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
15
"Language: sk\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Vypísať verziu GStreamer"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Chápať všetky varovania ako závažné"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Vypísať dostupné ladiace kategórie a skončiť"

msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Predvolená úroveň ladenia od 1 (len chyby) po 5 (všetko) alebo 0 (bez "
"výstupu)"

msgid "LEVEL"
msgstr "ÚROVEŇ"

msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Čiarkami oddelený zoznam dvojíc názov_kategórie:úroveň pre nastavenie "
"špecifických úrovní pre jednotlivé kategórie. Príklad: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"

msgid "LIST"
msgstr "ZOZNAM"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Zakázať farebný ladiaci výstup"

msgid "Disable debugging"
msgstr "Zakázať ladenie"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Povoliť podrobnú diagnostiku načítavania zásuvných modulov"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Dvojbodkou oddelené cesty, ktoré obsahujú zásuvné moduly"

msgid "PATHS"
msgstr "CESTY"

msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Čiarkami oddelený zoznam zásuvných modulov, ktoré sa majú prednačítať popri "
"zozname, ktorý je uložený v premennej prostredia GST_PLUGIN_PATH"

msgid "PLUGINS"
msgstr "ZÁSUVNÉ MODULY"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Zakázať zachytávanie chýb segmentácie počas načítania zásuvného modulu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgid "Disable updating the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
msgstr "Zakázať aktualizáciu registrov"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84

85
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
86
msgstr "Zakázať vytváranie pomocných procesov počas skenovania registrov"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

msgid "GStreamer Options"
msgstr "Možnosti pre GStreamer"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Zobraziť možnosti pre GStreamer"

msgid "Unknown option"
msgstr "Neznáma možnosť"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer narazil na všeobecnú chybu hlavnej knižnice."

msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Vývojári GStreamer boli príliš leniví na to, aby tejto chybe priradili kód. "
"Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: kód nebol implementovaný. Ohláste prosím túto "
"chybu."

111 112 113
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115 116
"Chyba GStreamer: zlyhala zmena stavu a niektorý prvok nedokázal poslať "
"patričné hlásenie o chybe s dôvodom zlyhania."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém pri vyplňovaní. Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém s vláknami. Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém pri vyjednávaní. Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém s udalosťami. Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém s nastavením pozície. Ohláste prosím túto "
"chybu."

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém schopností. Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém so značkami. Ohláste prosím túto chybu."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Vašej inštalácii GStreamer chýba zásuvný modul."

msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
msgstr ""
"Vnútorná chyba GStreamer: problém s časovaním. Ohláste prosím túto chybu."

msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Táto aplikácia sa pokúša použiť takú funkcionalitu GStreamer, ktorá je "
"vypnutá."

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer narazil na všeobecnú chybu podpornej knižnice."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nepodarilo sa inicializovať podpornú knižnicu."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nepodarilo sa zatvoriť podpornú knižnicu."

msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť podpornú knižnicu."

173
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
174
msgstr "Chyba pri kódovaní."
175

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer narazil na všeobecnú chybu zdrojov."

msgid "Resource not found."
msgstr "Zdroj sa nenašiel."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Zdroj sa používa alebo nie je k dispozícii."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zdroj na čítanie."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zdroj na zápis."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zdroj na čítanie a zápis."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Nepodarilo sa zatvoriť zdroj."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nepodarilo sa čítať zo zdroja."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nepodarilo sa zapisovať na zdroj."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť pozíciu na zdroji."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nepodarilo sa synchronizovať so zdrojom."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nepodarilo sa získať/upraviť nastavenia zdroja."

msgid "No space left on the resource."
msgstr "Na zdroji už nezostalo miesto."

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer narazil na všeobecnú chybu prúdu údajov."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Prvok neimplementuje obsluhu tohoto prúdu údajov. Ohláste prosím tuto chybu."

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nepodarilo sa zistiť typ prúdu údajov."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr ""
"Tento prúd údajov je odlišného typu, než je schopný obslúžiť tento prvok."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr ""
"Nie je k dispozícii žiadny kodek, ktorý by dokázal obslúžiť tento typ prúdu "
"údajov."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nepodarilo sa dekódovať prúd údajov."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Nepodarilo sa zakódovať prúd údajov."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nepodarilo sa demultiplexovať prúd údajov."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nepodarilo sa multiplexovať prúd údajov."

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Tento prúd údajov je v nesprávnom formáte."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250
msgstr "Tento prúd údajov je šifrovaný a dešifrovanie nie je podporované"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251 252 253 254 255

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256 257
"Tento prúd údajov je šifrovaný a nedá sa dešifrovať, pretože nie je k "
"dispozícii vhodný kľúč."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Žiadna chybová správa pre doménu %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Žiadna štandardná chybová správa pre doménu %s a kód %d."

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Vybraný časovač sa nedá použiť v rúre."

msgid "title"
msgstr "názov"

msgid "commonly used title"
msgstr "často používaný názov"

msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
277
msgstr "názov/triedenie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278 279

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280
msgstr "často používaný názov, na účely triedenia"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281 282 283 284 285 286 287 288

msgid "artist"
msgstr "umelec"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "osoby zodpovedné za nahrávku"

msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289
msgstr "umelec/triedenie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290 291

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292
msgstr "osoby zodpovedné za nahrávku, na účely triedenia"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293 294 295 296 297 298 299 300

msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "album obsahujúci tieto údaje"

msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgstr "album/triedenie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302 303

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
msgstr "album obsahujúci tieto údaje, na účely triedenia"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
msgstr "umelec albumu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308 309

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310
msgstr "Umelec celého albumu, ako sa má zobraziť"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311 312

msgid "album artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
msgstr "meno umelca albumu pre triedenie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314 315

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316
msgstr "Umelec celého albumu, ako sa má zoradiť"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318 319 320 321 322 323
msgid "date"
msgstr "dátum"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "dátum, kedy boli tieto údaje vytvorené (ako štruktúra GDate)"

324
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
325
msgstr "dátum a čas"
326 327

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
328 329
msgstr ""
"dátum a čas, kedy boli tieto údaje vytvorené (ako štruktúra GstDateTime)"
330

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376
msgid "genre"
msgstr "žáner"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "žáner, do ktorého patria tieto údaje"

msgid "comment"
msgstr "poznámka"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "voľný text komentujúci údaje"

msgid "extended comment"
msgstr "rozšírená poznámka"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"vyčistiť text poznámky ku údajom vo formáte key=value alebo key[en]=comment "

msgid "track number"
msgstr "číslo stopy"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "číslo stopy v rámci zbierky"

msgid "track count"
msgstr "počet stôp"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "počet stôp v zbierke, do ktorej patrí táto stopa"

msgid "disc number"
msgstr "číslo disku"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "číslo disku v rámci zbierky"

msgid "disc count"
msgstr "počet diskov"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "počet diskov v rámci zbierky, do ktorej tento disk patrí"

msgid "location"
msgstr "umiestnenie"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
377 378 379 380 381 382
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Zdroj média, ako napríklad URI (miesto, kde je uložený originál tohto súboru "
"alebo prúdu údajov)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383

384
msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385
msgstr "domovská stránka"
386 387

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388
msgstr "Domovská stránka tohto média (napr. umelca, alebo filmu)"
389

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
msgid "description"
msgstr "popis"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "krátky text popisujúci obsah údajov"

msgid "version"
msgstr "verzia"

msgid "version of this data"
msgstr "verzia týchto údajov"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr "International Standard Recording Code - viz http://www.ifpi.org/isrc/"

msgid "organization"
msgstr "organizácia"

msgid "copyright"
msgstr "copyright"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "poznámka o autorských právach k údajom"

msgid "copyright uri"
msgstr "uri pre copyright"

msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "URI pre poznámku o autorských právach údajov"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
423 424 425 426 427 428 429
#, fuzzy
msgid "encoded by"
msgstr "kodér"

msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
msgid "contact"
msgstr "kontakt"

msgid "contact information"
msgstr "kontaktné informácie"

msgid "license"
msgstr "licencia"

msgid "license of data"
msgstr "licencia údajov"

msgid "license uri"
msgstr "URI licencie"

msgid "URI to the license of the data"
msgstr "URI ku licencii týchto údajov"

msgid "performer"
msgstr "výkonný umelec"

msgid "person(s) performing"
msgstr "vystupujúce osoby "

msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455
msgstr "skladateľ"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456 457

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458
msgstr "osoby zodpovedné za skladbu nahrávky"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483

msgid "duration"
msgstr "trvanie"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "dĺžka v jednotkách času GStreamer (nanosekundách)"

msgid "codec"
msgstr "kodek"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "kodek, v ktorom sú údaje uložené"

msgid "video codec"
msgstr "video kodek"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "kodek, v ktorom sú video údaje uložené"

msgid "audio codec"
msgstr "zvukový kodek"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "kodek, v ktorom sú zvukové údaje uložené"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485
msgstr "kodek pre titulky"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486 487

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488
msgstr "kodek pre titulky sa nachádza v"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
489

490
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
491
msgstr "formát kontajneru"
492 493

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
494
msgstr "formát kontajneru, v ktorom sú uložené dáta"
495

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
496
msgid "bitrate"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
497
msgstr "Bitová rýchlosť"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
498 499

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
500
msgstr "presná alebo priemerná bitová rýchlosť v bitoch/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
501 502

msgid "nominal bitrate"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
503
msgstr "nominálna bitová rýchlosť"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
504 505

msgid "nominal bitrate in bits/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
506
msgstr "nominálna bitová rýchlosť v bitoch/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
507 508

msgid "minimum bitrate"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
509
msgstr "minimálna bitová rýchlosť"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
510 511

msgid "minimum bitrate in bits/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
512
msgstr "minimálna bitová rýchlosť v bitoch/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
513 514

msgid "maximum bitrate"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
515
msgstr "maximálna bitová rýchlosť"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
516 517

msgid "maximum bitrate in bits/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
518
msgstr "maximálna bitová rýchlosť v bitoch/s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570

msgid "encoder"
msgstr "kodér"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "kodér používaný pre kódovanie tohoto prúdu údajov"

msgid "encoder version"
msgstr "verzia kodéru"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "verzia kodéru používaného pre kódovanie tohto prúdu"

msgid "serial"
msgstr "sériové"

msgid "serial number of track"
msgstr "sériové číslo stopy"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "prehrávací zisk stopy"

msgid "track gain in db"
msgstr "zisk stopy v db"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "špička prehrávacieho zisku stopy"

msgid "peak of the track"
msgstr "špička stopy"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "prehrávací zisk albumu"

msgid "album gain in db"
msgstr "zisk albumu v db"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "špička prehrávacieho zisku albumu"

msgid "peak of the album"
msgstr "špička albumu"

msgid "replaygain reference level"
msgstr "referenčná úroveň prehrávacieho zisku stopy"

msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "Referenčná úroveň zisku pre stopu a pre album"

msgid "language code"
msgstr "jazykový kód"

571 572
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
573 574
msgstr "jazykový kód pre tento prúd údajov, v súlade s ISO-639-1"

575 576 577 578 579 580 581
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "jazykový kód"

msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
582 583 584 585 586 587
msgid "image"
msgstr "obrázok"

msgid "image related to this stream"
msgstr "obrázok zodpovedajúci k tomuto prúdu údajov"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
588
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
589 590 591 592 593 594
msgid "preview image"
msgstr "ukážka obrázku"

msgid "preview image related to this stream"
msgstr "ukážka obrázku zodpovedajúca tomuto prúdu údajov"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
595 596 597 598 599 600
msgid "attachment"
msgstr "príloha"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "súbor pripojený ku tomuto prúdu údajov"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
601 602 603 604 605 606
msgid "beats per minute"
msgstr "úderov za minútu"

msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "počet úderov za minútu, vo zvuku"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
607 608 609 610 611 612 613
msgid "keywords"
msgstr "kľúčové slová"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "kľúčové slová, opisujúce obsah, oddelené čiarkou"

msgid "geo location name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
614
msgstr "geografická poloha"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
615 616

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
617
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654
"produced"
msgstr ""
"opis miesta, v ľudskej reči, kde boli tieto médiá nahraté alebo produkované"

msgid "geo location latitude"
msgstr "zemepisná šírka"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"zemepisná šírka miesta, kde boli tieto médiá nahraté alebo produkované, v "
"stupňoch podľa WGS84 (0 pre rovník, záporné hodnoty pre južné šírky)"

msgid "geo location longitude"
msgstr "zemepisná dĺžka"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"zemepisná dĺžka miesta, kde boli tieto médiá nahraté alebo produkované, v "
"stupňoch podľa WGS84 (0 pre nultý poludník v Greenwich/UK, záporné hodnoty "
"pre západné dĺžky)"

msgid "geo location elevation"
msgstr "zemepisná nadmorská výška"

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"zemepisná nadmorská výška miesta, kde boli tieto médiá nahraté alebo "
"produkované, v metroch podľa WGS84 (0 je priemerná hladina mora)"

655
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
656
msgstr "zemepisná poloha krajina"
657 658

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
659
msgstr "krajina (v angličtine), kde bolo toto médium nahraté alebo produkované"
660 661

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
662
msgstr "zemepisná poloha mesto"
663 664

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
665
msgstr "mesto (v angličtine), kde bolo toto médium nahraté alebo produkované"
666 667

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
668
msgstr "zemepisná poloha upresnenie"
669 670 671 672 673

msgid ""
"a location whithin a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
674 675
"umiestnenie v rámci mesta, kde bolo toto médium vyprodukované alebo "
"vytvorené (napr. v susedstve)"
676

677
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
678
msgstr "geografická poloha vodorovná odchýlka"
679 680

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
681
msgstr "očakávaná odchýlka vodorovného umiestnenia (v metroch)"
682

683
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
684
msgstr "zemepisná poloha rýchlosť pohybu"
685 686 687

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
688
msgstr "rýchlosť pohybu zachytávajúceho zariadenia počas zachytávania v m/s"
689 690

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
691
msgstr "zemepisná poloha smer pohybu"
692 693 694 695 696 697

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
698 699 700
"ukazuje smer pohybu zariadenia, ktoré vykonávalo zachytávanie média. Je "
"reprezentovaný ako stupne v neceločíselnej reprezentácii, 0 znamená "
"geografický sever, a zvyšuje sa v smere hodinových ručičiek"
701 702

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
703
msgstr "zemepisná poloha smer zachytávania"
704 705 706 707 708 709

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
710 711 712
"ukazuje smer, kam zariadenie smerovalo počas zachytávania média. Je "
"reprezentovaný ako stupne v neceločíselnej reprezentácii, 0 znamená "
"geografický sever, a zvyšuje sa v smere hodinových ručičiek"
713

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
714
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
715
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
716
msgstr "názov šou"
717 718

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
719
msgstr "Názov tv/podcast/seriálovej šou z ktorého pochádza toto médium"
720

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
721
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
722
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
723
msgstr "názov šou pre triedenie"
724 725 726 727

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
728 729
"Názov tv/podcast/seriálovej šou z ktorého pochádza toto médium, pre účely "
"triedenia"
730 731

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
732
msgstr "číslo epizódy"
733 734

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
735
msgstr "Číslo epizódy v tomto období, ktorého súčasťou je toto médium"
736 737

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
738
msgstr "číslo obdobia"
739 740

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
741
msgstr "Číslo obdobia tejto šou, ktorej súčasťou je toto médium"
742 743

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
744
msgstr "text"
745 746

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
747
msgstr "Text tohto média, zvyčajne sa používa pri piesňach"
748 749

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
750
msgstr "meno skladateľa pre triedenie"
751 752 753 754 755

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "osoby zodpovedné za nahrávku, na účely triedenia"

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
756
msgstr "zoskupovanie"
757 758 759 760 761

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
762 763
"Zoskupí súvisiace médiá, ktoré zaberajú viacero stôp, ako napríklad rôzne "
"časti koncertu. Toto je vyššia úroveň než stopa, ale nižšia než album."
764

765
msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
766
msgstr "hodnotenie používateľa"
767 768 769 770 771

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
772
"Hodnotenie podľa používateľa. Čím vyššie, tým viac sa toto médium páči."
773

774
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
775
msgstr "výrobca zariadenia"
776 777

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
778
msgstr "Výrobca zariadenia použitého na vytvorenie tohto média"
779 780

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
781
msgstr "model zariadenia"
782 783

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
784
msgstr "Model zariadenia použitého na vytvorenie tohto média"
785

786
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
787
msgstr "názov aplikácie"
788 789

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
790
msgstr "Aplikácia použitá pri tvorbe tohto média"
791 792

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
793
msgstr "dáta aplikácie"
794 795

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
796
msgstr "Ľubovoľné údaje aplikácie, ktoré sa majú serializovať do média"
797

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
798
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
799
msgstr "orientácia obrázku"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
800 801

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
802
msgstr "Ako má byť obrázok otočený alebo prevrátený pred jeho zobrazením"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
803

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
804 805 806
msgid ", "
msgstr ", "

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "CHYBA: od prvku %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Prídavné ladiace informácie:\n"
"%s\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "bol zadaný prázdny zásobník \"%s\", čo nie je dovolené"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "neexistuje zásobník \"%s\", preskakujem"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "neexistuje vlastnosť \"%s\" v prvku \"%s\""

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "nepodarilo sa nastaviť vlastnosť \"%s\" v prvku \"%s\" na \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "nepodarilo sa pripojiť %s ku %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "prvok \"%s\" neexistuje"

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "nepodarilo sa analyzovať schopnosti \"%s\""

msgid "link without source element"
msgstr "pripojenie bez zdrojového prvku"

msgid "link without sink element"
msgstr "odkaz bez prvku sink"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "neexistuje zdrojový prvok pre URI \"%s\""

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
msgstr "neexistuje prvok, ku ktorému sa má pripojiť URI \"%s\""

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "neexistuje prvok sink pre URI \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
msgstr "nepodarilo sa pripojiť prvok sink pre URI \"%s\""

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "prázdna rúra sa nepripúšťa"

msgid "Internal clock error."
msgstr "Vnútorná chyba časovača."

msgid "Internal data flow error."
msgstr "Vnútorná chyba toku údajov."

878
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
879
msgstr "Veľa vyrovnávacej pamäte sa zahadzuje."
880

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Vnútorný problém v toku údajov."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Vnútorná chyba prúdu údajov."

msgid "Filter caps"
msgstr "Filtrovať schopnosti"

msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Obmedziť možné povolené schopnosti (NULL znamená ĽUBOVOĽNÉ). Nastavenie "
"tejto vlastnosti berie referenciu na zadaný objekt GstCaps."

msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nebol určený názov súboru pre zápis."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\" pre zápis."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Chyba pri zatváraní súboru \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Chyba pri nastavovaní pozície v súbore \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Chyba pri zápise do súboru \"%s\"."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nebol určený názov súboru pre čítanie."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\" pre čítanie."

#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Nepodarilo sa získať informácie o \"%s\"."

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" je adresár."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Súbor \"%s\" je zásuvka."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Zlyhanie po vykonaní požadovaných iterácií."

938
msgid "No Temp directory specified."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
939
msgstr "Nebol určený dočasný priečinok (Temp)."
940

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
941
#, c-format
942 943 944
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Nepodarilo sa získať informácie o \"%s\"."

945
msgid "Error while writing to download file."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
946
msgstr "Chyba pri zápise do sťahovaného súboru."
947

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
948 949 950 951 952 953 954 955 956
msgid "caps"
msgstr "schopnosti"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "zistené schopnosti v prúde údajov"

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
957
msgid "force caps"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
958
msgstr "vynútiť veľké písmená"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
959 960

msgid "force caps without doing a typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
961
msgstr "vynútiť veľké písmená bez kontroly"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
962

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
963
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
964
msgstr "Prúd neobsahuje údaje."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977

msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Implementované rozhrania:\n"

msgid "readable"
msgstr "čitateľné"

msgid "writable"
msgstr "zapisovateľné"

msgid "controllable"
msgstr "ovládateľné"

978 979 980 981 982 983 984 985 986
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr ""

msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr ""

msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr ""

987
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
988
msgstr "Zakázané súbory:"
989

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
990 991 992
msgid "Total count: "
msgstr "Celkový počet:"

993 994 995
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
996 997 998
msgstr[0] "%d zakázaný súbor"
msgstr[1] "%d zakázané súbory"
msgstr[2] "%d zakázaných súborov"
999

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d zásuvný modul"
msgstr[1] "%d zásuvné moduly"
msgstr[2] "%d zásuvných modulov"

1007 1008 1009
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1010 1011 1012
msgstr[0] "%d zakázaná položka"
msgstr[1] "%d zakázané položky"
msgstr[2] "%d zakázaných položiek"
1013

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d funkcia"
msgstr[1] "%d funkcie"
msgstr[2] "%d funkcií"

msgid "Print all elements"
msgstr "Vypísať všetky prvky"

1024
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1025
msgstr "Vytlačiť zoznam zakázaných súborov"
1026

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1027
msgid ""
1028 1029
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Vypísať taký zoznam možností tohto zásuvného modulu, ktorý sa dá spracovať "
"automaticky.\n"
"                    Je to užitočné v spojitosti s "
"vonkajšími automatickými mechanizmami inštalácie zásuvných modulov"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1038
msgid "List the plugin contents"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1039
msgstr "Vypísať zoznam zásuvných modulov"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1040 1041 1042

msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1043
"Zobraziť podporované URI schémy, spolu s prvkami ktoré ich implementujú"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1044

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor zásuvného modulu: %s\n"

#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Takýto prvok alebo zásuvný modul neexistuje '%s'\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1053 1054 1055
msgid "Index statistics"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1056
#, c-format
1057
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1058
msgstr "Dostal som správu #%u od prvku \"%s\" (%s):"
1059

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1060
#, c-format
1061
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1062
msgstr "Dostal som správu #%u od padu \"%s:%s\" (%s):"
1063

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1064
#, c-format
1065
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1066
msgstr "Dostal som správu #%u od objektu \"%s\" (%s):"
1067

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1068
#, c-format
1069
msgid "Got message #%u (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1070
msgstr "Dostal som správu #%u (%s):"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Dostal som EOS od prvku \"%s\".\n"

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "NAŠLA SA ZNAČKA  : našiel ju prvok \"%s\".\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1080
#, c-format
1081
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1082
msgstr "NAŠLA SA ZNAČKA  : našiel ju pad \"%s:%s\".\n"
1083

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1084
#, c-format
1085
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1086
msgstr "NAŠLA SA ZNAČKA  : našiel ju objekt \"%s\".\n"
1087 1088

msgid "FOUND TAG\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1089
msgstr "NAŠLA SA ZNAČKA\n"
1090

1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "NAŠLA SA ZNAČKA  : našiel ju prvok \"%s\".\n"

#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC   : found by object \"%s\".\n"
msgstr "NAŠLA SA ZNAČKA  : našiel ju objekt \"%s\".\n"

#, fuzzy
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "NAŠLA SA ZNAČKA\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFO:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "VAROVANIE: z prvku %s: %s\n"

msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1116
msgstr "Predčítané, čakám na dokončenie napĺňania vyrovnávacej pamäte...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1117

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1118
msgid "buffering..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1119
msgstr "Ukladám do vyrovnávacej pamäte..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126

msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť je naplnená, nastavujem rúru na PREHRÁVA ...\n"

msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Napĺňa sa vyrovnávacia pamäť, nastavujem rúru na POZASTAVENÚ ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1127
msgid "Redistribute latency...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1128
msgstr "Predistribuovať latenciu...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1129

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1130
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1131
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1132
msgstr "Nastavujem stav na %s ako požaduje %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1133

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1134
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1135
msgstr "Prerušenie: Zastavujem rúru ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1136

1137 1138 1139 1140
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "prvok \"%s\" neexistuje"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1141 1142 1143
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Vypísať značky (známe tiež ako metadáta)"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1144
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
1145 1146
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1147 1148 1149
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Vypísať informácie o stave a upozornenia o vlastnostiach"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1150
msgid "Do not print any progress information"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1151
msgstr "Nevypisovať informácie o stave"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1152

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164
msgid "Output messages"
msgstr "Vypísať správy"

msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Nevypisovať informácie o stave TYPU"

msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "TYP1,TYP2,..."

msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Neinštalovať obsluhu výnimiek"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1165
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1166
msgstr "Vynútiť EOS na zdrojoch pred vypnutím rúry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1167

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1168 1169 1170
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "CHYBA: nepodarilo sa vytvoriť rúru: %s.\n"

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "CHYBA: nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "VAROVANIE: chybná rúra: %s\n"

msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "CHYBA: prvok 'rúra' sa nenašiel.\n"

msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Nastavujem rúru na POZASTAVENÚ ...\n"

# On strike?
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "CHYBA: Rúra sa nechce pozastaviť.\n"

msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Rúra je živá a nepotrebuje PREROLL ...\n"

msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Rúra je v stave PREROLLING ...\n"

# On strike?
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "CHYBA: rúra nechce prerollovať.\n"

msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Rúra je v stave PREROLLED ...\n"

msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Nastavujem rúru na PREHRÁVA ...\n"

# On strike?
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "CHYBA: Rúra nechce hrať.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1212
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1213
msgstr "EOS pri vypnutí je povolený -- Vynucujem EOS pre rúru\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1214

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1215 1216 1217 1218
#, fuzzy
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr "EOS pri vypnutí je povolený -- Vynucujem EOS pre rúru\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1219
msgid "Waiting for EOS...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1220
msgstr "Čakám na EOS...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1221 1222

msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1223
msgstr "Prijatý EOS - zastavujem rúru ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1224

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1225 1226 1227 1228
#, fuzzy
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Prerušenie: Zastavujem rúru ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1229
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1230
msgstr "Počas čakania na EOS nastala chyba\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1231

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Vykonávanie skončilo po %"

msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Nastavujem rúru na PRIPRAVENÚ ...\n"

msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Nastavujem rúru na NULOVÚ ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1241
msgid "Freeing pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1242
msgstr "Uvoľňujem rúru ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1243

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
1244 1245 1246
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr "Vypisovať stopu alokácie (ak je to povolené pri kompilácii)"

1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr ""
#~ "Použitie: gst-xmllaunch <súbor.xml> [ prvk.vlastnosť=hodnota ... ]\n"

#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "CHYBA: zlyhala analýza xml súboru '%s'.\n"

#~ msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
#~ msgstr "CHYBA: v súbore '%s' chýba prvok rúry najvyššej úrovne.\n"

#~ msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
#~ msgstr ""
#~ "VAROVANIE: v súčasnosti je podporovaný iba jeden prvok najvyššej úrovne.\n"

#~ msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
#~ msgstr ""
#~ "CHYBA: nepodarilo sa analyzovať argument príkazového riadku %d: %s.\n"

#~ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
#~ msgstr "VAROVANIE: prvok s názvom '%s' sa nenašiel.\n"

#~ msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
#~ msgstr "Uložiť reprezentáciu rúry v xml do SÚBORU a skončiť"

#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "SÚBOR"

#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr "Neinštalovať obsluhu signálov SIGUSR1 a SIGUSR2"

1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285
#~ msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
#~ msgstr "Chyba pri zápise vyrovnávacej pamäte registrov do %s: %s"

#~ msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
#~ msgstr "Chyba pri opätovnom skenovaní registrov %s: %s"

#~ msgid "Error re-scanning registry %s"
#~ msgstr "Chyba pri opätovnom skenovaní registrov %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1286 1287 1288 1289 1290
#~ msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
#~ msgstr ""
#~ "Vnútorná chyba GStreamer: nepodarilo sa zmeniť stav. Ohláste prosím túto "
#~ "chybu."

1291 1292 1293 1294 1295 1296
#~ msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
#~ msgstr "Chyba pri zápise do popisovača súboru \"%d\"."

#~ msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
#~ msgstr "Popisovač súboru \"%d\" nie je platný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1297 1298 1299
#~ msgid "FREEING pipeline ...\n"
#~ msgstr "UVOĽŇUJEM rúru ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1300 1301
#~ msgid "original location of file as a URI"
#~ msgstr "pôvodné umiestnenie súboru ako URI"