pl.po 36.6 KB
Newer Older
1 2
# Polish translation for gstreamer.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
3
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2015.
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
"Project-Id-Version: gstreamer 1.5.1\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9 10
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-10 22:04+0200\n"
11 12
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
13
"Language: pl\n"
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Wypisanie wersji GStreamera"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Uczynienie wszystkich ostrzeżeń krytycznymi"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Wypisanie dostępnych kategorii diagnostyki i zakończenie"

msgid ""
30
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
31
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32
"Domyślny poziom diagnostyki od 1 (tylko błędy) do 9 (wszystko) lub 0 dla "
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
"braku wyjścia"

msgid "LEVEL"
msgstr "POZIOM"

msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Rozdzielona przecinkami lista par nazwa_kategorii:poziom dla uzyskania "
"określonych poziomów dla poszczególnych kategorii. Przykład: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"

msgid "LIST"
msgstr "LISTA"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Wyłączenie kolorowanego wyjścia diagnostycznego"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
52 53 54 55
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
56 57
"Zmiana trybu kolorowania logu diagnostycznego. Możliwe tryby: off, on, "
"disable, auto, unix"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
58

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
msgid "Disable debugging"
msgstr "Wyłączenie diagnostyki"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Włączenie szczegółowej diagnostyki wczytywania wtyczek"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Rozdzielone przecinkami ścieżki zawierające wtyczki"

msgid "PATHS"
msgstr "ŚCIEŻKI"

msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Rozdzielona przecinkami lista wtyczek do wczesnego wczytania obok listy "
"zapisanej w zmiennej środowiskowej GST_PLUGIN_PATH"

msgid "PLUGINS"
msgstr "WTYCZKI"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr ""
"Wyłączenie przechwytywania błędów ochrony pamięci przy wczytywaniu wtyczek"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85 86 87
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Wyłączenie uaktualniania rejestru"

88
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
89 90
msgstr ""
"Wyłączenie uruchamiania procesu pomocniczego przy przeszukiwaniu rejestru"
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

msgid "GStreamer Options"
msgstr "Opcje GStreamera"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Pokazanie opcji GStreamera"

msgid "Unknown option"
msgstr "Nieznana opcja"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd głównej biblioteki."

msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Programiści GStreamera byli zbyt leniwi, aby przypisać temu błędowi kod."

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: kod nie zaimplementowany."

112 113 114 115
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116 117
"Błąd GStreamera: zmiana stanu nie powiodła się, a któryś element nie "
"przesłał właściwego komunikatu błędu."
118 119 120 121 122 123 124

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z wyrównaniem."

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z wątkami."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126
msgstr "Błąd GStreamera: problem z negocjacją."
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem ze zdarzeniami."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z przemieszczaniem."

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z możliwościami."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem ze znacznikami."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "W tej instalacji GStreamera brakuje wtyczki."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
143
msgid "GStreamer error: clock problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
144
msgstr "Błąd GStreamera: problem z zegarem."
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Ta aplikacja próbuje użyć funkcjonalności GStreamera, która została "
"wyłączona."

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd biblioteki wspierającej."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nie udało się zainicjować biblioteki wspierającej."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nie udało się zamknąć biblioteki wspierającej."

msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Nie udało się skonfigurować biblioteki wspierającej."

165
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
166
msgstr "Błąd kodowania."
167

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd zasobów."

msgid "Resource not found."
msgstr "Nie znaleziono zasobu."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Zasób zajęty lub niedostępny."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć zasobu do odczytu."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć zasobu do zapisu."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć zasobu do odczytu i zapisu."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Nie udało się zamknąć zasobu."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nie udał się odczyt z zasobu."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nie udał się zapis do zasobu."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nie udało się przemieszczenie w zasobie."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nie udało się zsynchronizować zasobu."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nie udało się pobrać/ustawić ustawień zasobu."

msgid "No space left on the resource."
msgstr "Brak wolnego miejsca w zasobie."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
207
msgid "Not authorized to access resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
208
msgstr "Brak autoryzacji dostępu do zasobu."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
209

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd strumieni."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr "Element nie obsługuje tego strumienia. Proszę zgłosić błąd."

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nie udało się określić rodzaju strumienia."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Strumień jest innego rodzaju niż obsługiwane przez ten element."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Brak kodeka potrafiącego obsłużyć ten rodzaj strumienia."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nie udało się zdekodować strumienia."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Nie udało się zakodować strumienia."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nie udało się rozpleść strumienia."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nie udało się spleść strumienia."

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Strumień ma niewłaściwy format."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Strumień jest zaszyfrowany, a odszyfrowywanie nie jest obsługiwane."

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Strumień jest zaszyfrowany i nie może być odszyfrowany z powodu braku "
"pasującego klucza."

250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Brak komunikatu błędu dla domeny %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Brak standardowego komunikatu o błędzie dla domeny %s i kodu %d."

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Wybrany zegar nie może być używany w potoku."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261 262
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
msgstr "Błąd zapisu pamięci podręcznej rejestru do %s: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264

265 266 267 268 269 270
msgid "title"
msgstr "tytuł"

msgid "commonly used title"
msgstr "powszechnie używany tytuł"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
msgstr "tytuł do sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273 274

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "powszechnie używany tytuł na potrzeby sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276

277 278 279 280 281 282
msgid "artist"
msgstr "artysta"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "osoba lub osoby odpowiedzialne za nagranie"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
msgstr "artysta do sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285 286

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287
msgstr "osoba lub osoby odpowiedzialne za nagranie - na potrzeby sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288

289 290 291 292 293 294
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "album zawierający te dane"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296
msgstr "album do sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297 298

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgstr "album zawierający te dane - na potrzeby sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302
msgstr "artysta dla albumu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303 304

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgstr "Artysta dla całego albumu w postaci do wyświetlania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306 307 308 309 310

msgid "album artist sortname"
msgstr "artysta do sortowania"

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
msgstr "Artysta dla całego albumu w postaci do sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312

313 314 315 316 317 318
msgid "date"
msgstr "data"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "data utworzenia tych danych (jako struktura GDate)"

319
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgstr "data/czas"
321 322

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgstr "data i czas utworzenia tych danych (jako struktura GstDateTime)"
324

325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
msgid "genre"
msgstr "gatunek"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "gatunek do którego należą te dane"

msgid "comment"
msgstr "komentarz"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "dowolny tekst komentujący te dane"

msgid "extended comment"
msgstr "rozszerzony komentarz"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
342 343
"dowolny tekst komentujący dane w postaci klucz=wartość lub "
"klucz[język]=komentarz"
344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371

msgid "track number"
msgstr "numer ścieżki"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "numer ścieżki wewnątrz zbioru"

msgid "track count"
msgstr "liczba ścieżek"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "liczba ścieżek wewnątrz zbioru obejmujących tę ścieżkę"

msgid "disc number"
msgstr "numer płyty"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "numer płyty wewnątrz kolekcji"

msgid "disc count"
msgstr "liczba płyt"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "liczba płyt wewnątrz kolekcji obejmujących tę ścieżkę"

msgid "location"
msgstr "położenie"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372 373 374 375 376 377
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Pochodzenie utworu jako URI (położenie, gdzie trzymany jest oryginał pliku "
"lub strumienia)"
378

379
msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380
msgstr "strona domowa"
381 382

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383
msgstr "Strona domowa tego utworu (artysty lub filmu)"
384

385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
msgid "description"
msgstr "opis"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "krótki tekst opisujący treść danych"

msgid "version"
msgstr "wersja"

msgid "version of this data"
msgstr "wersja tych danych"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
"Intenational Standard Recording Code (międzynarodowy kod nagrania) - p. "
"http://www.ifpi.org/isrc/"

msgid "organization"
msgstr "organizacja"

msgid "copyright"
msgstr "prawa autorskie"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "informacja o prawach autorskich do tych danych"

msgid "copyright uri"
msgstr "URI praw autorskich"

msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "URI do informacji o prawach autorskich do tych danych"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
420
msgid "encoded by"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
421
msgstr "kodujący"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
422 423

msgid "name of the encoding person or organization"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
424
msgstr "nazwa osoby lub organizacji kodującej nagranie"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
425

426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
msgid "contact"
msgstr "kontakt"

msgid "contact information"
msgstr "informacje kontaktowe"

msgid "license"
msgstr "licencja"

msgid "license of data"
msgstr "licencja danych"

msgid "license uri"
msgstr "URI licencji"

msgid "URI to the license of the data"
msgstr "URI do licencji danych"

msgid "performer"
msgstr "wykonawca"

msgid "person(s) performing"
msgstr "osoba lub osoby wykonujące"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451
msgstr "kompozytor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
452 453

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgstr "osoba lub osoby, które skomponowały to nagranie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455

456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
msgid "duration"
msgstr "czas trwania"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "długość w jednostkach czasu GStreamera (nanosekundach)"

msgid "codec"
msgstr "kodek"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych"

msgid "video codec"
msgstr "kodek obrazu"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych obrazu"

msgid "audio codec"
msgstr "kodek dźwięku"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych dźwięku"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481
msgstr "kodek napisów"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482 483

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484
msgstr "kodek użyty do zapisu danych napisów"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485

486
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487
msgstr "format kontenera"
488 489

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
490
msgstr "format kontenera użytego do zapisu danych"
491

492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566
msgid "bitrate"
msgstr "prędkość bitowa"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "dokładna lub średnia prędkość w bitach na sekundę"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "nominalna prędkość bitowa"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "nominalna prędkość w bitach na sekundę"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimalna prędkość bitowa"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimalna prędkość w bitach na sekundę"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "maksymalna prędkość bitowa"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maksymalna prędkość w bitach na sekundę"

msgid "encoder"
msgstr "koder"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "koder użyty do zakodowania tego strumienia"

msgid "encoder version"
msgstr "wersja kodera"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "wersja kodera użyta do zakodowania tego strumienia"

msgid "serial"
msgstr "numer seryjny"

msgid "serial number of track"
msgstr "numer seryjny ścieżki"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "osiągi odtwarzania ścieżki"

msgid "track gain in db"
msgstr "osiągi ścieżki w db"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "szczyt odtwarzania ścieżki"

msgid "peak of the track"
msgstr "szczyt ścieżki"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "osiągi odtwarzania albumu"

msgid "album gain in db"
msgstr "osiągi albumu w db"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "szczyt odtwarzania albumu"

msgid "peak of the album"
msgstr "szczyt albumu"

msgid "replaygain reference level"
msgstr "poziom odniesienia osiągów"

msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "poziom odniesienia wartości osiągów ścieżki i albumu"

msgid "language code"
msgstr "kod języka"

567
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
568
msgstr "kod języka dla tego strumienia, zgodny z ISO-639-1 lub ISO-639-2"
569

570
msgid "language name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
571
msgstr "nazwa języka"
572 573

msgid "freeform name of the language this stream is in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
574
msgstr "tekstowa nazwa języka, w jakim jest ten strumień"
575

576 577 578 579 580 581
msgid "image"
msgstr "obrazek"

msgid "image related to this stream"
msgstr "obrazek związany z tym strumieniem"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
582
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
583 584 585 586 587 588
msgid "preview image"
msgstr "podgląd obrazka"

msgid "preview image related to this stream"
msgstr "podgląd obrazka związanego z tym strumieniem"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
589 590 591 592 593 594
msgid "attachment"
msgstr "załącznik"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "plik załączony do tego strumienia"

595 596 597 598 599 600
msgid "beats per minute"
msgstr "uderzenia na minutę"

msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "liczba uderzeń na minutę w dźwięku"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
msgid "keywords"
msgstr "słowa kluczowe"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "oddzielone przecinkami słowa kluczowe opisujące treść"

msgid "geo location name"
msgstr "nazwa położenia geograficznego"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
611
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
"produced"
msgstr ""
"czytelny dla człowieka opis miejsca, gdzie utwór został nagrany lub "
"wyprodukowany"

msgid "geo location latitude"
msgstr "szerokość geograficzna"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"szerokość geograficzna miejsca, gdzie utwór został nagrany lub wyprodukowany "
"wyrażona w stopniach zgodnie z WSG84 (0 dla równika, wartości ujemne dla "
"szerokości południowych)"

msgid "geo location longitude"
msgstr "długość geograficzna"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"długość geograficzna miejsca, gdzie utwór został nagrany lub wyprodukowany "
"wyrażona w stopniach zgodnie z WSG84 (0 dla pierwszego południka w Greenwich/"
"UK, wartości ujemne dla długości zachodnich)"

msgid "geo location elevation"
msgstr "wysokość n.p.m."

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"wysokość miejsca, gdzie utwór został nagrany lub wyprodukowany wyrażona w "
"metrach zgodnie z WSG84 (0 to średni poziom morza)"

651
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
652
msgstr "kraj lokalizacji"
653 654 655

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
656
"kraj (nazwa angielska), w którym utwór został nagrany lub wyprodukowany"
657 658

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
659
msgstr "miasto lokalizacji"
660 661 662

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
663
"miejscowość (nazwa angielska), w której utwór został nagrany lub "
664 665 666
"wyprodukowany"

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
667
msgstr "część miejscowości lokalizacji"
668 669

msgid ""
670
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
671 672
"the neighborhood)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
673 674
"miejsce wewnątrz miejscowości, w którym utwór został nagrany lub "
"wyprodukowany (np. dzielnica)"
675

676
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
677
msgstr "błąd poziomego położenia geograficznego"
678 679

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
680
msgstr "spodziewany błąd oszacowania położenia poziomego (w metrach)"
681

682
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
683
msgstr "prędkość zmiany położenia geograficznego"
684 685 686

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
687
msgstr "prędkość ruchu urządzenia nagrywającego w trakcie nagrania (m/s)"
688 689

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
690
msgstr "kierunek zmiany położenia geograficznego"
691 692 693 694 695 696

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
697 698 699
"określenie kierunku ruchu urządzenia nagrywającego w stopniach (w notacji "
"zmiennoprzecinkowej); 0 oznacza geograficzną północ, rośnie zgodnie z ruchem "
"wskazówek zegara"
700 701

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
702
msgstr "kierunek geograficzny urządzenia nagrywającego"
703 704 705 706 707 708

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
709 710 711
"określenie kierunku, w jakim było skierowane urządzenie nagrywające w "
"trakcie nagrania - w stopniach, w notacji zmiennoprzecinkowej; 0 oznacza "
"geograficzną północ, rośnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
712

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
713
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
714
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
715
msgstr "nazwa widowiska"
716 717 718

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
719
"Nazwa widowiska telewizyjnego/podcastu/serialu, z którego pochodzi utwór"
720

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
721
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
722
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
723
msgstr "nazwa widowiska do sortowania"
724 725 726

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
727
msgstr "Nazwa widowiska telewizyjnego/podcastu/serialu na potrzeby sortowania"
728 729

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
730
msgstr "numer odcinka"
731 732

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
733
msgstr "Numer odcinka w sezonie, z którego pochodzi utwór"
734 735

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
736
msgstr "numer sezonu"
737 738

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
739
msgstr "Numer sezonu widowiska, z którego pochodzi utwór"
740 741

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
742
msgstr "tekst"
743 744

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
745
msgstr "Tekst utworu, używany najczęściej dla piosenek"
746 747

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
748
msgstr "nazwa kompozytora do sortowania"
749 750

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
751
msgstr "osoba lub osoby, które skomponowały nagranie - na potrzeby sortowania"
752 753

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
754
msgstr "grupowanie"
755 756 757 758 759

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
760 761
"Grupowanie powiązanych utworów rozciągające się na wiele ścieżek, jak różne "
"części koncertu; jest to poziom wyższy niż ścieżka, a niższy niż album"
762

763
msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
764
msgstr "ocena użytkownika"
765 766 767 768 769

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
770 771
"Ocena przypisana przez użytkownika. Im wyższa, tym bardziej użytkownik lubi "
"utwór"
772

773
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
774
msgstr "producent urządzenia"
775 776

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
777
msgstr "Producent urządzenia użytego do utworzenia tego nagrania"
778 779

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
780
msgstr "model urządzenia"
781 782

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
783
msgstr "Model urządzenia użytego do utworzenia tego nagrania"
784

785
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
786
msgstr "nazwa aplikacji"
787 788

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
789
msgstr "Aplikacja użyta do utworzenia tego nagrania"
790 791

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
792
msgstr "dane aplikacji"
793 794

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
795
msgstr "Dowolne dane aplikacji zserializowane w nagraniu"
796

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
797
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
798
msgstr "orientacja obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
799 800 801

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
802
"W jaki sposób obraz powinien być obrócony lub odbity przed wyświetleniem"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
803

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
804
msgid "publisher"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
805
msgstr "wydawca"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
806 807

msgid "Name of the label or publisher"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
808
msgstr "Nazwa wytwórni lub wydawcy"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
809 810

msgid "interpreted-by"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
811
msgstr "interpretacja"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
812 813 814

msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
815
"Informacja o osobach odpowiedzialnych za remix lub podobne interpretacje"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
816

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
817
msgid "midi-base-note"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
818
msgstr "dźwięk-podstawowy-midi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
819 820

msgid "Midi note number of the audio track."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
821
msgstr "Numer dźwięku MIDI ścieżki dźwiękowej."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
822

823 824 825
msgid ", "
msgstr ", "

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
826 827
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
828
msgstr "Nie znaleziono sposobu obsługi URI dla protokołu %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
829 830 831

#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
832
msgstr "Schemat URI '%s' nie jest obsługiwany"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
833

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "BŁĄD: od elementu %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Dodatkowe informacje diagnostyczne:\n"
"%s\n"

846
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
847
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
848
msgstr "dowiązanie nie ma źródła [cel=%s@%p]"
849 850

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
851
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
852
msgstr "dowiązanie nie ma celu [źródło=%s@%p]"
853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "brak właściwości \"%s\" w elemencie \"%s\""

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "nie udało się ustawić właściwości \"%s\" w elemencie \"%s\" na \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "nie udało się dowiązać %s do %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "brak elementu \"%s\""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
870 871
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
872
msgstr "nieoczekiwane odniesienie \"%s\" - zignorowano"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
873 874 875

#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
876
msgstr "nieoczekiwane odniesienie dopełniające \"%s\" - zignorowano"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
877

878 879 880 881
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "nie udało się przeanalizować możliwości \"%s\""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
882 883 884
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "brak elementu osadzającego dla URI \"%s\""
885 886 887 888 889

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "brak elementu źródłowego dla URI \"%s\""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
890
msgid "syntax error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
891
msgstr "błąd składni"
892

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
893
msgid "bin"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
894
msgstr "kontener"
895 896

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
897 898 899
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "podano pusty kontener \"%s\", nie jest to dozwolone"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
900
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
901
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
902
msgstr "brak kontenera \"%s\", rozpakowywanie elementów"
903 904 905 906

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "pusty potok nie jest dozwolony"

907
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
908
msgstr "Wiele buforów zostało zgubionych."
909

910 911 912 913 914 915
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Wewnętrzny problem przepływu danych."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Wewnętrzny błąd strumienia danych."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
916 917 918 919 920 921 922
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Wewnętrzny błąd przepływu danych."

msgid "Internal clock error."
msgstr "Wewnętrzny błąd zegara."

msgid "Failed to map buffer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
923
msgstr "Nie udało się odwzorować bufora."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
924

925 926 927 928 929 930 931 932 933 934
msgid "Filter caps"
msgstr "Filtrowanie możliwości"

msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Ograniczenie możliwych dozwolonych możliwości (NULL oznacza WSZYSTKIE). "
"Ustawienie tej właściwości odwołuje się do przekazanego obiektu GstCaps."

935
msgid "Caps Change Mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
936
msgstr "Tryb zmiany możliwości"
937 938

msgid "Filter caps change behaviour"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
939
msgstr "Filtrowanie zachowania zmiany możliwości"
940

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Nie podano katalogu tymczasowego."

#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Nie udało się utworzyć pliku tymczasowego \"%s\"."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do odczytu."

msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Błąd podczas zapisu do ściąganego pluku."

955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nie podano nazwy pliku do zapisu."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do zapisu."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas zamykania pliku \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas przemieszczania w pliku \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas zapisu do pliku \"%s\"."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nie podano nazwy pliku do odczytu."

#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Nie udało się uzyskać informacji o \"%s\"."

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" jest katalogiem."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Plik \"%s\" jest gniazdem."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Niepowodzenie po iteracjach jak żądano."

msgid "caps"
msgstr "możliwości"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "wykryte możliwości w strumieniu"

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1001 1002 1003 1004 1005 1006
msgid "force caps"
msgstr "wymuszenie możliwości"

msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "wymuszenie możliwości bez sprawdzania"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1007
msgid "Stream contains not enough data."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1008
msgstr "Strumień nie zawiera wystarczająco dużo danych."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1009

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1010
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1011
msgstr "Strumień nie zawiera danych."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1012

1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Zaimplementowane interfejsy:\n"

msgid "readable"
msgstr "odczyt"

msgid "writable"
msgstr "zapis"

1022
msgid "deprecated"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1023
msgstr "przestarzałe"
1024

1025 1026 1027
msgid "controllable"
msgstr "sterowanie"

1028
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1029
msgstr "możliwa zmiana w stanie NULL, GOTOWOŚĆ, PAUZOWANIE lub ODTWARZANIE"
1030 1031

msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1032
msgstr "możliwa zmiana tylko w stanie NULL, GOTOWOŚĆ lub PAUZOWANIE"
1033 1034

msgid "changeable only in NULL or READY state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1035
msgstr "możliwa zmiana tylko w stanie NULL lub GOTOWOŚĆ"
1036

1037
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1038
msgstr "Pliki wykluczone:"
1039

1040 1041 1042
msgid "Total count: "
msgstr "Całkowita liczba: "

1043 1044 1045
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1046 1047 1048
msgstr[0] "%d plik wykluczony"
msgstr[1] "%d pliki wykluczone"
msgstr[2] "%d plików wykluczonych"
1049

1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d wtyczka"
msgstr[1] "%d wtyczki"
msgstr[2] "%d wtyczek"

1057 1058 1059
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1060 1061 1062
msgstr[0] "%d wpis wykluczony"
msgstr[1] "%d wpisy wykluczone"
msgstr[2] "%d wpisów wykluczonych"
1063

1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d cecha"
msgstr[1] "%d cechy"
msgstr[2] "%d cech"

msgid "Print all elements"
msgstr "Wypisanie wszystkich elementów"

1074
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1075
msgstr "Wypisanie listy plików wykluczonych"
1076

1077
msgid ""
1078 1079
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Wypisanie nadającej się do przetworzenia przez maszynę listy cech "
"dostarczanych przez określoną wtyczkę.\n"
"                    Przydatne w połączeniu z zewnętrznymi "
"automatycznymi mechanizmami instalacji wtyczek"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1088 1089 1090
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Wypisanie zawartości wtyczek"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1091
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1092
msgstr "Sprawdzenie, czy podany element lub wtyczka istnieje"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1093 1094 1095 1096 1097

msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1098 1099
"Przy sprawdzaniu istnienia elementu lub wtyczki, sprawdzanie także czy "
"wersja jest co najmniej podaną"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1100

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1101 1102 1103 1104
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
"Wypisanie obsługiwanych schematów URI wraz z implementującymi je elementami"

1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nie udało się wczytać pliku wtyczki: %s\n"

#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Nie ma takiego elementu lub wtyczki '%s'\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1113
msgid "Index statistics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1114
msgstr "Statystyki indeksu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1115

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1116
#, c-format
1117
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1118
msgstr "Odebrano komunikat #%u od elementu \"%s\" (%s): "
1119 1120 1121

#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1122
msgstr "Odebrano komunikat #%u od pola \"%s:%s\" (%s): "
1123 1124 1125

#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1126
msgstr "Odebrano komunikat #%u od obiektu \"%s\" (%s): "
1127

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1128
#, c-format
1129
msgid "Got message #%u (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1130
msgstr "Odebrano komunikat #%u (%s): "
1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Otrzymano EOS od elementu \"%s\".\n"

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "ZNACZNIK    : znaleziony przez element \"%s\".\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1140
#, c-format
1141
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1142
msgstr "ZNACZNIK    : znaleziony przez pole \"%s:%s\".\n"
1143

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1144
#, c-format
1145
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1146
msgstr "ZNACZNIK    : znaleziony przez obiekt \"%s\".\n"
1147 1148

msgid "FOUND TAG\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1149
msgstr "ZNACZNIK\n"
1150

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1151
#, c-format
1152
msgid "FOUND TOC   : found by element \"%s\".\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1153
msgstr "SPIS TREŚCI  : znaleziony przez element \"%s\".\n"
1154

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1155
#, c-format
1156
msgid "FOUND TOC   : found by object \"%s\".\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1157
msgstr "SPIS TREŚCI  : znaleziony przez obiekt \"%s\".\n"
1158 1159

msgid "FOUND TOC\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1160
msgstr "SPIS TREŚCI\n"
1161

1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFORMACJA:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "UWAGA: od elementu %s: %s\n"

msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Przewinięto, czekanie na zakończenie buforowania...\n"

1177
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1178
msgstr "Przewinięto, czekanie na zakończenie postępu...\n"
1179

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1180 1181
msgid "buffering..."
msgstr "buforowanie..."
1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188

msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Buforowanie zakończone, ustawianie potoku na ODTWARZANIE...\n"

msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Buforowanie, ustawianie potoku na PAUZOWANIE...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1189 1190 1191
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Rozprzestrzenianie opóźnień...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1192
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1193
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1194
msgstr "Ustawianie stanu na %s zgodnie z wymaganiem %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1195

1196
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1197
msgstr "Przerwanie: Zatrzymywanie potoku...\n"
1198

1199 1200
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1201
msgstr "Postęp: (%s) %s\n"
1202

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1203
#, c-format
1204
msgid "Missing element: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1205
msgstr "Brak elementu: %s\n"
1206

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1207
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1208
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1209
msgstr "Otrzymano kontekst od elementu '%s': %s=%s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1210

1211 1212 1213
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Wypisanie znaczników (znanych także jako metadane)"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1214
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1215
msgstr "Wypisanie spisu treści (rozdziałów i wydań)"
1216

1217 1218 1219
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Wypisywanie informacji o stanie i powiadomień właściwości"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1220
msgid "Do not print any progress information"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1221
msgstr "Nie wypisywanie żadnej informacji o postępie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1222

1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234
msgid "Output messages"
msgstr "Wypisywanie komunikatów"

msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Nie wypisywanie informacji o stanie tego RODZAJU"

msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "RODZAJ1,RODZAJ2,..."

msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Nie instalowanie obsługi błędów"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1235
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1236
msgstr "Wymuszanie EOS na źródłach przed zamknięciem potoku"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1237

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1238
msgid "Gather and print index statistics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1239
msgstr "Zebranie i wypisanie statystyk indeksu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1240

1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "BŁĄD: nie udało się skonstruować potoku: %s.\n"

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "BŁĄD: nie udało się skonstruować potoku.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "UWAGA: błędny potok: %s\n"

msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "BŁĄD: nie znaleziono elementu 'pipeline'.\n"

msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na PAUZOWANIE...\n"

msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "BŁĄD: potok odmawia pauzowania.\n"

msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Potok jest na żywo i nie wymaga PRZEWINIĘCIA...\n"

msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Potok jest PRZEWIJANY...\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "BŁĄD: potok odmawia przewinięcia.\n"

msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Potok jest PRZEWINIĘTY...\n"

msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na ODTWARZANIE...\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "BŁĄD: potok odmawia odtwarzania.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1279
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1280
msgstr "Włączony EOS przy wyłączaniu - wymuszanie EOS w potoku\n"