pl.po 35.8 KB
Newer Older
1 2
# Polish translation for gstreamer.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2011.
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
9
"POT-Creation-Date: 2013-01-15 13:23+0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
10
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 17:54+0200\n"
11 12
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
13
"Language: pl\n"
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Wypisanie wersji GStreamera"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Uczynienie wszystkich ostrzeżeń krytycznymi"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Wypisanie dostępnych kategorii diagnostyki i zakończenie"

msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Domyślny poziom diagnostyki od 1 (tylko błędy) do 5 (wszystko) lub 0 dla "
"braku wyjścia"

msgid "LEVEL"
msgstr "POZIOM"

msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Rozdzielona przecinkami lista par nazwa_kategorii:poziom dla uzyskania "
"określonych poziomów dla poszczególnych kategorii. Przykład: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"

msgid "LIST"
msgstr "LISTA"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Wyłączenie kolorowanego wyjścia diagnostycznego"

msgid "Disable debugging"
msgstr "Wyłączenie diagnostyki"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Włączenie szczegółowej diagnostyki wczytywania wtyczek"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Rozdzielone przecinkami ścieżki zawierające wtyczki"

msgid "PATHS"
msgstr "ŚCIEŻKI"

msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Rozdzielona przecinkami lista wtyczek do wczesnego wczytania obok listy "
"zapisanej w zmiennej środowiskowej GST_PLUGIN_PATH"

msgid "PLUGINS"
msgstr "WTYCZKI"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr ""
"Wyłączenie przechwytywania błędów ochrony pamięci przy wczytywaniu wtyczek"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78 79 80
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Wyłączenie uaktualniania rejestru"

81
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
82 83
msgstr ""
"Wyłączenie uruchamiania procesu pomocniczego przy przeszukiwaniu rejestru"
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

msgid "GStreamer Options"
msgstr "Opcje GStreamera"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Pokazanie opcji GStreamera"

msgid "Unknown option"
msgstr "Nieznana opcja"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd głównej biblioteki."

msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Programiści GStreamera byli zbyt leniwi, aby przypisać temu błędowi kod."

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: kod nie zaimplementowany."

105 106 107 108
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109 110
"Błąd GStreamera: zmiana stanu nie powiodła się, a któryś element nie "
"przesłał właściwego komunikatu błędu."
111 112 113 114 115 116 117

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z wyrównaniem."

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z wątkami."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
118 119
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z negocjacją."

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem ze zdarzeniami."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z przemieszczaniem."

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z możliwościami."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem ze znacznikami."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "W tej instalacji GStreamera brakuje wtyczki."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
137 138
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
msgstr "Błąd wewnętrzny GStreamera: problem z zegarem."

msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Ta aplikacja próbuje użyć funkcjonalności GStreamera, która została "
"wyłączona."

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd biblioteki wspierającej."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nie udało się zainicjować biblioteki wspierającej."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nie udało się zamknąć biblioteki wspierającej."

msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Nie udało się skonfigurować biblioteki wspierającej."

160
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
161
msgstr "Błąd kodowania."
162

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd zasobów."

msgid "Resource not found."
msgstr "Nie znaleziono zasobu."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Zasób zajęty lub niedostępny."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć zasobu do odczytu."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć zasobu do zapisu."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć zasobu do odczytu i zapisu."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Nie udało się zamknąć zasobu."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nie udał się odczyt z zasobu."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nie udał się zapis do zasobu."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nie udało się przemieszczenie w zasobie."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nie udało się zsynchronizować zasobu."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nie udało się pobrać/ustawić ustawień zasobu."

msgid "No space left on the resource."
msgstr "Brak wolnego miejsca w zasobie."

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer napotkał ogólny błąd strumieni."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr "Element nie obsługuje tego strumienia. Proszę zgłosić błąd."

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nie udało się określić rodzaju strumienia."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Strumień jest innego rodzaju niż obsługiwane przez ten element."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Brak kodeka potrafiącego obsłużyć ten rodzaj strumienia."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nie udało się zdekodować strumienia."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Nie udało się zakodować strumienia."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nie udało się rozpleść strumienia."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nie udało się spleść strumienia."

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Strumień ma niewłaściwy format."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Strumień jest zaszyfrowany, a odszyfrowywanie nie jest obsługiwane."

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Strumień jest zaszyfrowany i nie może być odszyfrowany z powodu braku "
"pasującego klucza."

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Brak komunikatu błędu dla domeny %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Brak standardowego komunikatu o błędzie dla domeny %s i kodu %d."

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Wybrany zegar nie może być używany w potoku."

msgid "title"
msgstr "tytuł"

msgid "commonly used title"
msgstr "powszechnie używany tytuł"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260
msgstr "tytuł do sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261 262

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263
msgstr "powszechnie używany tytuł na potrzeby sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264

265 266 267 268 269 270
msgid "artist"
msgstr "artysta"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "osoba lub osoby odpowiedzialne za nagranie"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
msgstr "artysta do sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273 274

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "osoba lub osoby odpowiedzialne za nagranie - na potrzeby sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276

277 278 279 280 281 282
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "album zawierający te dane"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
msgstr "album do sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285 286

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287
msgstr "album zawierający te dane - na potrzeby sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
msgstr "artysta dla albumu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291 292

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293
msgstr "Artysta dla całego albumu w postaci do wyświetlania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294 295 296 297 298

msgid "album artist sortname"
msgstr "artysta do sortowania"

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgstr "Artysta dla całego albumu w postaci do sortowania"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300

301 302 303 304 305 306
msgid "date"
msgstr "data"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "data utworzenia tych danych (jako struktura GDate)"

307
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "data/czas"
309 310

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgstr "data i czas utworzenia tych danych (jako struktura GstDateTime)"
312

313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
msgid "genre"
msgstr "gatunek"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "gatunek do którego należą te dane"

msgid "comment"
msgstr "komentarz"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "dowolny tekst komentujący te dane"

msgid "extended comment"
msgstr "rozszerzony komentarz"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"dowolny tekst komentujący dane w postaci klucz=wartość lub klucz[język]"
"=komentarz"

msgid "track number"
msgstr "numer ścieżki"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "numer ścieżki wewnątrz zbioru"

msgid "track count"
msgstr "liczba ścieżek"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "liczba ścieżek wewnątrz zbioru obejmujących tę ścieżkę"

msgid "disc number"
msgstr "numer płyty"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "numer płyty wewnątrz kolekcji"

msgid "disc count"
msgstr "liczba płyt"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "liczba płyt wewnątrz kolekcji obejmujących tę ścieżkę"

msgid "location"
msgstr "położenie"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360 361 362 363 364 365
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Pochodzenie utworu jako URI (położenie, gdzie trzymany jest oryginał pliku "
"lub strumienia)"
366

367
msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368
msgstr "strona domowa"
369 370

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgstr "Strona domowa tego utworu (artysty lub filmu)"
372

373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407
msgid "description"
msgstr "opis"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "krótki tekst opisujący treść danych"

msgid "version"
msgstr "wersja"

msgid "version of this data"
msgstr "wersja tych danych"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
"Intenational Standard Recording Code (międzynarodowy kod nagrania) - p. "
"http://www.ifpi.org/isrc/"

msgid "organization"
msgstr "organizacja"

msgid "copyright"
msgstr "prawa autorskie"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "informacja o prawach autorskich do tych danych"

msgid "copyright uri"
msgstr "URI praw autorskich"

msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "URI do informacji o prawach autorskich do tych danych"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
408
msgid "encoded by"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
409
msgstr "kodujący"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
410 411

msgid "name of the encoding person or organization"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
412
msgstr "nazwa osoby lub organizacji kodującej nagranie"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
413

414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437
msgid "contact"
msgstr "kontakt"

msgid "contact information"
msgstr "informacje kontaktowe"

msgid "license"
msgstr "licencja"

msgid "license of data"
msgstr "licencja danych"

msgid "license uri"
msgstr "URI licencji"

msgid "URI to the license of the data"
msgstr "URI do licencji danych"

msgid "performer"
msgstr "wykonawca"

msgid "person(s) performing"
msgstr "osoba lub osoby wykonujące"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
msgstr "kompozytor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440 441

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
msgstr "osoba lub osoby, które skomponowały to nagranie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443

444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467
msgid "duration"
msgstr "czas trwania"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "długość w jednostkach czasu GStreamera (nanosekundach)"

msgid "codec"
msgstr "kodek"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych"

msgid "video codec"
msgstr "kodek obrazu"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych obrazu"

msgid "audio codec"
msgstr "kodek dźwięku"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "kodek użyty do zapisu danych dźwięku"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469
msgstr "kodek napisów"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470 471

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472
msgstr "kodek użyty do zapisu danych napisów"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473

474
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475
msgstr "format kontenera"
476 477

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
msgstr "format kontenera użytego do zapisu danych"
479

480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554
msgid "bitrate"
msgstr "prędkość bitowa"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "dokładna lub średnia prędkość w bitach na sekundę"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "nominalna prędkość bitowa"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "nominalna prędkość w bitach na sekundę"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimalna prędkość bitowa"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimalna prędkość w bitach na sekundę"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "maksymalna prędkość bitowa"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maksymalna prędkość w bitach na sekundę"

msgid "encoder"
msgstr "koder"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "koder użyty do zakodowania tego strumienia"

msgid "encoder version"
msgstr "wersja kodera"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "wersja kodera użyta do zakodowania tego strumienia"

msgid "serial"
msgstr "numer seryjny"

msgid "serial number of track"
msgstr "numer seryjny ścieżki"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "osiągi odtwarzania ścieżki"

msgid "track gain in db"
msgstr "osiągi ścieżki w db"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "szczyt odtwarzania ścieżki"

msgid "peak of the track"
msgstr "szczyt ścieżki"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "osiągi odtwarzania albumu"

msgid "album gain in db"
msgstr "osiągi albumu w db"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "szczyt odtwarzania albumu"

msgid "peak of the album"
msgstr "szczyt albumu"

msgid "replaygain reference level"
msgstr "poziom odniesienia osiągów"

msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "poziom odniesienia wartości osiągów ścieżki i albumu"

msgid "language code"
msgstr "kod języka"

555 556
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
557 558
msgstr "kod języka dla tego strumienia, zgodny z ISO-639-1"

559 560 561 562 563 564 565
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "kod języka"

msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""

566 567 568 569 570 571
msgid "image"
msgstr "obrazek"

msgid "image related to this stream"
msgstr "obrazek związany z tym strumieniem"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
572
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
573 574 575 576 577 578
msgid "preview image"
msgstr "podgląd obrazka"

msgid "preview image related to this stream"
msgstr "podgląd obrazka związanego z tym strumieniem"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
579 580 581 582 583 584
msgid "attachment"
msgstr "załącznik"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "plik załączony do tego strumienia"

585 586 587 588 589 590
msgid "beats per minute"
msgstr "uderzenia na minutę"

msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "liczba uderzeń na minutę w dźwięku"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
msgid "keywords"
msgstr "słowa kluczowe"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "oddzielone przecinkami słowa kluczowe opisujące treść"

msgid "geo location name"
msgstr "nazwa położenia geograficznego"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
601
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
"produced"
msgstr ""
"czytelny dla człowieka opis miejsca, gdzie utwór został nagrany lub "
"wyprodukowany"

msgid "geo location latitude"
msgstr "szerokość geograficzna"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"szerokość geograficzna miejsca, gdzie utwór został nagrany lub wyprodukowany "
"wyrażona w stopniach zgodnie z WSG84 (0 dla równika, wartości ujemne dla "
"szerokości południowych)"

msgid "geo location longitude"
msgstr "długość geograficzna"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"długość geograficzna miejsca, gdzie utwór został nagrany lub wyprodukowany "
"wyrażona w stopniach zgodnie z WSG84 (0 dla pierwszego południka w Greenwich/"
"UK, wartości ujemne dla długości zachodnich)"

msgid "geo location elevation"
msgstr "wysokość n.p.m."

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"wysokość miejsca, gdzie utwór został nagrany lub wyprodukowany wyrażona w "
"metrach zgodnie z WSG84 (0 to średni poziom morza)"

641
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
642
msgstr "kraj lokalizacji"
643 644 645

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
646
"kraj (nazwa angielska), w którym utwór został nagrany lub wyprodukowany"
647 648

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
649
msgstr "miasto lokalizacji"
650 651 652

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
653
"miejscowość (nazwa angielska), w której utwór został nagrany lub "
654 655 656
"wyprodukowany"

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
657
msgstr "część miejscowości lokalizacji"
658

659
#, fuzzy
660
msgid ""
661
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
662 663
"the neighborhood)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
664 665
"miejsce wewnątrz miejscowości, w którym utwór został nagrany lub "
"wyprodukowany (np. dzielnica)"
666

667
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
668
msgstr "błąd poziomego położenia geograficznego"
669 670

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
671
msgstr "spodziewany błąd oszacowania położenia poziomego (w metrach)"
672

673
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
674
msgstr "prędkość zmiany położenia geograficznego"
675 676 677

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
678
msgstr "prędkość ruchu urządzenia nagrywającego w trakcie nagrania (m/s)"
679 680

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
681
msgstr "kierunek zmiany położenia geograficznego"
682 683 684 685 686 687

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
688 689 690
"określenie kierunku ruchu urządzenia nagrywającego w stopniach (w notacji "
"zmiennoprzecinkowej); 0 oznacza geograficzną północ, rośnie zgodnie z ruchem "
"wskazówek zegara"
691 692

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
693
msgstr "kierunek geograficzny urządzenia nagrywającego"
694 695 696 697 698 699

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
700 701 702
"określenie kierunku, w jakim było skierowane urządzenie nagrywające w "
"trakcie nagrania - w stopniach, w notacji zmiennoprzecinkowej; 0 oznacza "
"geograficzną północ, rośnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
703

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
704
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
705
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
706
msgstr "nazwa widowiska"
707 708 709

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
710
"Nazwa widowiska telewizyjnego/podcastu/serialu, z którego pochodzi utwór"
711

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
712
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
713
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
714
msgstr "nazwa widowiska do sortowania"
715 716 717

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
718
msgstr "Nazwa widowiska telewizyjnego/podcastu/serialu na potrzeby sortowania"
719 720

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
721
msgstr "numer odcinka"
722 723

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
724
msgstr "Numer odcinka w sezonie, z którego pochodzi utwór"
725 726

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
727
msgstr "numer sezonu"
728 729

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
730
msgstr "Numer sezonu widowiska, z którego pochodzi utwór"
731 732

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
733
msgstr "tekst"
734 735

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
736
msgstr "Tekst utworu, używany najczęściej dla piosenek"
737 738

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
739
msgstr "nazwa kompozytora do sortowania"
740 741

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
742
msgstr "osoba lub osoby, które skomponowały nagranie - na potrzeby sortowania"
743 744

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
745
msgstr "grupowanie"
746 747 748 749 750

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
751 752
"Grupowanie powiązanych utworów rozciągające się na wiele ścieżek, jak różne "
"części koncertu; jest to poziom wyższy niż ścieżka, a niższy niż album"
753

754
msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
755
msgstr "ocena użytkownika"
756 757 758 759 760

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
761 762
"Ocena przypisana przez użytkownika. Im wyższa, tym bardziej użytkownik lubi "
"utwór"
763

764
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
765
msgstr "producent urządzenia"
766 767

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
768
msgstr "Producent urządzenia użytego do utworzenia tego nagrania"
769 770

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
771
msgstr "model urządzenia"
772 773

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
774
msgstr "Model urządzenia użytego do utworzenia tego nagrania"
775

776
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
777
msgstr "nazwa aplikacji"
778 779

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
780
msgstr "Aplikacja użyta do utworzenia tego nagrania"
781 782

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
783
msgstr "dane aplikacji"
784 785

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
786
msgstr "Dowolne dane aplikacji zserializowane w nagraniu"
787

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
788
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
789
msgstr "orientacja obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
790 791 792

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
793
"W jaki sposób obraz powinien być obrócony lub odbity przed wyświetleniem"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
794

795 796 797
msgid ", "
msgstr ", "

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "BŁĄD: od elementu %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Dodatkowe informacje diagnostyczne:\n"
"%s\n"

810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "podano pusty kontener \"%s\", nie jest to dozwolone"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "brak kontenera \"%s\", pominięto"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "brak właściwości \"%s\" w elemencie \"%s\""

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "nie udało się ustawić właściwości \"%s\" w elemencie \"%s\" na \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "nie udało się dowiązać %s do %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "brak elementu \"%s\""

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "nie udało się przeanalizować możliwości \"%s\""

msgid "link without source element"
msgstr "dowiązanie bez elementu źródłowego"

msgid "link without sink element"
msgstr "dowiązanie bez elementu osadzającego"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "brak elementu źródłowego dla URI \"%s\""

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
msgstr "brak elementu do dowiązania URI \"%s\""

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "brak elementu osadzającego dla URI \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
msgstr "nie udało się dowiązać elementu osadzającego dla URI \"%s\""

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "pusty potok nie jest dozwolony"

msgid "Internal clock error."
msgstr "Wewnętrzny błąd zegara."

866 867 868
msgid "Failed to map buffer."
msgstr ""

869 870 871
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Wewnętrzny błąd przepływu danych."

872
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
873
msgstr "Wiele buforów zostało zgubionych."
874

875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Wewnętrzny problem przepływu danych."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Wewnętrzny błąd strumienia danych."

msgid "Filter caps"
msgstr "Filtrowanie możliwości"

msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Ograniczenie możliwych dozwolonych możliwości (NULL oznacza WSZYSTKIE). "
"Ustawienie tej właściwości odwołuje się do przekazanego obiektu GstCaps."

msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nie podano nazwy pliku do zapisu."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do zapisu."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas zamykania pliku \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas przemieszczania w pliku \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas zapisu do pliku \"%s\"."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nie podano nazwy pliku do odczytu."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do odczytu."

#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Nie udało się uzyskać informacji o \"%s\"."

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" jest katalogiem."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Plik \"%s\" jest gniazdem."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Niepowodzenie po iteracjach jak żądano."

932
msgid "No Temp directory specified."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
933
msgstr "Nie podano katalogu tymczasowego."
934

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
935
#, c-format
936
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
937
msgstr "Nie udało się utworzyć pliku tymczasowego \"%s\"."
938

939 940 941
msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Błąd podczas zapisu do ściąganego pluku."

942 943 944 945 946 947 948 949 950
msgid "caps"
msgstr "możliwości"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "wykryte możliwości w strumieniu"

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
951 952 953 954 955 956
msgid "force caps"
msgstr "wymuszenie możliwości"

msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "wymuszenie możliwości bez sprawdzania"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
957
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
958
msgstr "Strumień nie zawiera danych."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
959

960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Zaimplementowane interfejsy:\n"

msgid "readable"
msgstr "odczyt"

msgid "writable"
msgstr "zapis"

msgid "controllable"
msgstr "sterowanie"

972
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
973
msgstr "możliwa zmiana w stanie NULL, GOTOWOŚĆ, PAUZOWANIE lub ODTWARZANIE"
974 975

msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
976
msgstr "możliwa zmiana tylko w stanie NULL, GOTOWOŚĆ lub PAUZOWANIE"
977 978

msgid "changeable only in NULL or READY state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
979
msgstr "możliwa zmiana tylko w stanie NULL lub GOTOWOŚĆ"
980

981
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
982
msgstr "Pliki wykluczone:"
983

984 985 986
msgid "Total count: "
msgstr "Całkowita liczba: "

987 988 989
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
990 991 992
msgstr[0] "%d plik wykluczony"
msgstr[1] "%d pliki wykluczone"
msgstr[2] "%d plików wykluczonych"
993

994 995 996 997 998 999 1000
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d wtyczka"
msgstr[1] "%d wtyczki"
msgstr[2] "%d wtyczek"

1001 1002 1003
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1004 1005 1006
msgstr[0] "%d wpis wykluczony"
msgstr[1] "%d wpisy wykluczone"
msgstr[2] "%d wpisów wykluczonych"
1007

1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d cecha"
msgstr[1] "%d cechy"
msgstr[2] "%d cech"

msgid "Print all elements"
msgstr "Wypisanie wszystkich elementów"

1018
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1019
msgstr "Wypisanie listy plików wykluczonych"
1020

1021
msgid ""
1022 1023
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Wypisanie nadającej się do przetworzenia przez maszynę listy cech "
"dostarczanych przez określoną wtyczkę.\n"
"                    Przydatne w połączeniu z zewnętrznymi "
"automatycznymi mechanizmami instalacji wtyczek"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1032 1033 1034
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Wypisanie zawartości wtyczek"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr ""

msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1043 1044 1045 1046
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
"Wypisanie obsługiwanych schematów URI wraz z implementującymi je elementami"

1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nie udało się wczytać pliku wtyczki: %s\n"

#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Nie ma takiego elementu lub wtyczki '%s'\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1055
msgid "Index statistics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1056
msgstr "Statystyki indeksu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1057

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1058
#, c-format
1059
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1060
msgstr "Odebrano komunikat #%u od elementu \"%s\" (%s): "
1061 1062 1063

#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1064
msgstr "Odebrano komunikat #%u od pola \"%s:%s\" (%s): "
1065 1066 1067

#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1068
msgstr "Odebrano komunikat #%u od obiektu \"%s\" (%s): "
1069

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1070
#, c-format
1071
msgid "Got message #%u (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1072
msgstr "Odebrano komunikat #%u (%s): "
1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Otrzymano EOS od elementu \"%s\".\n"

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "ZNACZNIK    : znaleziony przez element \"%s\".\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1082
#, c-format
1083
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1084
msgstr "ZNACZNIK    : znaleziony przez pole \"%s:%s\".\n"
1085

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1086
#, c-format
1087
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1088
msgstr "ZNACZNIK    : znaleziony przez obiekt \"%s\".\n"
1089 1090

msgid "FOUND TAG\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1091
msgstr "ZNACZNIK\n"
1092

1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "ZNACZNIK    : znaleziony przez element \"%s\".\n"

#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC   : found by object \"%s\".\n"
msgstr "ZNACZNIK    : znaleziony przez obiekt \"%s\".\n"

#, fuzzy
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "ZNACZNIK\n"

1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFORMACJA:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "UWAGA: od elementu %s: %s\n"

msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Przewinięto, czekanie na zakończenie buforowania...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1120 1121
msgid "buffering..."
msgstr "buforowanie..."
1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128

msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Buforowanie zakończone, ustawianie potoku na ODTWARZANIE...\n"

msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Buforowanie, ustawianie potoku na PAUZOWANIE...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1129 1130 1131
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Rozprzestrzenianie opóźnień...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1132
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1133
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1134
msgstr "Ustawianie stanu na %s zgodnie z wymaganiem %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1135

1136
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1137
msgstr "Przerwanie: Zatrzymywanie potoku...\n"
1138

1139 1140 1141 1142
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "brak elementu \"%s\""

1143 1144 1145
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Wypisanie znaczników (znanych także jako metadane)"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1146
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
1147 1148
msgstr ""

1149 1150 1151
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Wypisywanie informacji o stanie i powiadomień właściwości"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1152
msgid "Do not print any progress information"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1153
msgstr "Nie wypisywanie żadnej informacji o postępie"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1154

1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166
msgid "Output messages"
msgstr "Wypisywanie komunikatów"

msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Nie wypisywanie informacji o stanie tego RODZAJU"

msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "RODZAJ1,RODZAJ2,..."

msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Nie instalowanie obsługi błędów"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1167
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1168
msgstr "Wymuszanie EOS na źródłach przed zamknięciem potoku"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1169

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1170
msgid "Gather and print index statistics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1171
msgstr "Zebranie i wypisanie statystyk indeksu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1172

1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "BŁĄD: nie udało się skonstruować potoku: %s.\n"

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "BŁĄD: nie udało się skonstruować potoku.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "UWAGA: błędny potok: %s\n"

msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "BŁĄD: nie znaleziono elementu 'pipeline'.\n"

msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na PAUZOWANIE...\n"

msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "BŁĄD: potok odmawia pauzowania.\n"

msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Potok jest na żywo i nie wymaga PRZEWINIĘCIA...\n"

msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Potok jest PRZEWIJANY...\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "BŁĄD: potok odmawia przewinięcia.\n"

msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Potok jest PRZEWINIĘTY...\n"

msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na ODTWARZANIE...\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "BŁĄD: potok odmawia odtwarzania.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1211
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1212
msgstr "Włączony EOS przy wyłączaniu - wymuszanie EOS w potoku\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1213

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1214 1215 1216 1217
#, fuzzy
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr "Włączony EOS przy wyłączaniu - wymuszanie EOS w potoku\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1218
msgid "Waiting for EOS...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1219
msgstr "Oczekiwanie na EOS...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1220 1221

msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1222
msgstr "Otrzymano EOS - zatrzymywanie potoku...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1223

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1224 1225 1226 1227
#, fuzzy
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Przerwanie: Zatrzymywanie potoku...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1228
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1229
msgstr "Wystąpił błąd w trakcie oczekiwania na EOS\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1230

1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Wykonywanie zakończone po %"

msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na GOTOWOŚĆ...\n"

msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Ustawianie potoku na NULL...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1240
msgid "Freeing pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1241
msgstr "Zwalnianie potoku...\n"
1242

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
1243 1244 1245 1246
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr ""
#~ "Wypisanie śladu alokacji (jeśli został włączony w czasie kompilacji)"

1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr ""
#~ "Składnia: gst-xmllaunch <plik.xml> [ element.właściwość=wartość ... ]\n"

#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "BŁĄD: analiza pliku xml '%s' nie powiodła się.\n"

#~ msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
#~ msgstr "BŁĄD: brak głównego elementu potoku w pliku '%s'.\n"

#~ msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
#~ msgstr "UWAGA: aktualnie obsługiwany jest tylko jeden element główny.\n"

#~ msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
#~ msgstr ""
#~ "BŁĄD: nie udało się przeanalizować argumentu %d linii poleceń: %s.\n"

#~ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
#~ msgstr "UWAGA: nie znaleziono elementu o nazwie '%s'.\n"

#~ msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
#~ msgstr "Zapisanie reprezentacji xml potoku do PLIKU i zakończenie"

#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "PLIK"

#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr "Nieinstalowanie obsługi sygnałów SIGUSR1 i SIGUSR2"