gl.po 36.3 KB
Newer Older
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1 2
# Galician translations for gstreamer package.
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Francisco Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2011.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
7
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
9
"POT-Creation-Date: 2013-01-15 13:23+0000\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
10 11
"PO-Revision-Date: 2011-09-05 12:49+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl_ES\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Imprimir a versión de GStreamer"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Facer todas as advertencias fatais"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Imprimir as categorías de depuración dispoñíbeis e saír"

msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Nivel de depuración por omisión desde 1 (só erro) até 5 (todo) ou 0 sen saída"

msgid "LEVEL"
msgstr "NIVEL"

msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Lista de pares nome_categoría:nivel separados por comas para estabelecer "
"niveis específicos para as categorías individuais. Exemplo: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"

msgid "LIST"
msgstr "LISTA"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Desactivar a coloración da saída depurada"

msgid "Disable debugging"
msgstr "Desactivar depuración"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Activar a saída detallada do diagnóstico de carga de engadidos"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Rutas separadas por punto e coma contendo os engadidos"

msgid "PATHS"
msgstr "RUTAS"

msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
66 67
"Lista de engadidos para precargar separados por comas ademais da lista "
"almacenada na variábel de contorno GST_PLUGIN_PATH"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
68 69 70 71 72 73

msgid "PLUGINS"
msgstr "COMPLEMENTOS"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74
"Desactivar a captura de fallos de segmentación durante a carga de engadidos"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Desactivar a actualización do rexistro"

msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr "Desactivar o lanzamento dun proceso de axuda ao escanear o rexistro"

msgid "GStreamer Options"
msgstr "Opcións de GStreamer"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Mostrar as opcións de GStreamer"

msgid "Unknown option"
msgstr "Opción descoñecida"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer encontrou un erro xeral no núcleo da biblioteca."

msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Os desenvolvedores de GStreamer foron demasiado vagos para engadir un código "
"de erro a este erro."

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Erro interno de GStreamer: código non implementado."

msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
107 108 109
"Produciuse un erro de GStreamer: produciuse un fallo durante o cambio de "
"estado e algún elemento fracasou ao publicar a mensaxe de erro "
"correspondente co motivo do fallo."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
110 111 112 113 114 115 116

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Erro interno de GStreamer: problema de desprazamento."

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Erro interno de GStreamer: problema cos fíos"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
117 118
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
msgstr "Erro interno de GStreamer: problema de negociación."

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Erro interno de GStreamer: problema cos eventos."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Erro interno de GStreamer: problema coa busca."

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Erro interno de GStreamer: probema coas capacidades."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Erro interno de GStreamer: problema coas etiquetas."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Á súa instalación de GStreamer fáltalle un engadido."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
136 137
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
138 139 140 141 142 143
msgstr "Erro interno de GStreamer: problema de reloxo."

msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
144 145
"Este aplicativo está tentando usar unha funcionalidade de GStreamer que foi "
"deshabilitada."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
146 147

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
148
msgstr "GStreamer atopou un erro de compatibilidade xeral na biblioteca."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
149 150

msgid "Could not initialize supporting library."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
151
msgstr "Nonon foi posíbel iniciar a biblioteca de compatibilidade."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Non foi posíbel pehar a biblioteca de asistencia."

msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Non foi posíbel configurar a biblioteca de asistencia."

msgid "Encoding error."
msgstr "Erro de codificación."

msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer encontrou un erro xeral de recurso."

msgid "Resource not found."
msgstr "Recurso non encontrado."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "O recurso está ocupado ou non dispoñíbel."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Non foi posíbel abrir o recurso para a súa lectura."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Non foi posíbel abrir o recurso para a súa escritura."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Non foi posíbel abrir o recurso para a súa lectura ou escritura."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Non foi posíbel pechar o recurso."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Non foi posíbel ler desde o recurso."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Non foi posíbel escribir no recurso."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Non foi posíbel realizar unha busca no recurso."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Non foi posíbel sincronizar o recurso."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Non foi posíbel obter/estabelecer a configuración de/en o recurso."

msgid "No space left on the resource."
msgstr "Non queda espacio dispoñíbel no recurso."

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer encontrou un erro xeral de fluxo."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"O elemento non implementa un manexador deste fluxo. Por favor, complete o "
"informe e erro."

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Non foi posíbel determinar o tipo de fluxo."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "O fluxo é dun tipo diferente que o manexado por este elemento."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Non hai un códec dispoñíbel que poida manexar este tipo de fluxo."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Non foi posíbel descodificar o fluxo."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Non foi posíbel codificar o fluxo."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Non foi posíbel demultiplexar o fluxo."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Non foi posíbel multiplexar o fluxo."

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "O fluxo está no formato incorrecto."

msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "O fluxo está cifrado e o descrifrado non é posíbel."

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"O fluxo está cifrado e non é posíbel descifralo porque non se forneceu a "
"chave axeitada."

#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Non hai unha mensaxe de erro para o dominio %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Non hai unha mensaxe de erro estándar par ao dominio %s e código %d."

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
252
msgstr "Non é posíbel usar o reloxo seleccionado na canalización."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

msgid "title"
msgstr "título"

msgid "commonly used title"
msgstr "título usado de forma común"

msgid "title sortname"
msgstr "nome de ordenación do título"

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264
msgstr "título usado comunmente para propósitos de ordenamento"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265 266 267 268 269

msgid "artist"
msgstr "artista"

msgid "person(s) responsible for the recording"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgstr "persoa(s) responsábel(eis) da gravación"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
271 272 273 274 275

msgid "artist sortname"
msgstr "nome de ordenación do artista"

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "persoa(s) responsábel(eis) da gravación para propósitos de ordenamento"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
277 278 279 280 281

msgid "album"
msgstr "álbume"

msgid "album containing this data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282
msgstr "o álbum que conten estes datos"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283 284 285 286 287

msgid "album sortname"
msgstr "nome de ordenación do álbume"

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "o álbum que conten estes datos para propósitos de ordenamento"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289 290 291 292 293

msgid "album artist"
msgstr "artista do álbume"

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgstr "O artista do álbum enteiro, como se debería mostrar"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295 296 297 298 299

msgid "album artist sortname"
msgstr "nome de ordenación do artista do álbume"

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "O artista do álbum enteiro, como se debería ordenar"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
301 302 303 304 305

msgid "date"
msgstr "data"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgstr "data na que se crearon os datos (como estrutura GDate)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307 308 309 310 311

msgid "datetime"
msgstr "data e hora"

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "data e hora na que se crearon os datos (como estrutura GstDateTime)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
313 314 315 316 317

msgid "genre"
msgstr "xénero"

msgid "genre this data belongs to"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgstr "xénero ao que pertencen estes datos"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
319 320 321 322 323

msgid "comment"
msgstr "comentario"

msgid "free text commenting the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgstr "comentario de texto sobre os datos"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
325 326 327 328 329 330

msgid "extended comment"
msgstr "comentario estendido"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
331 332
"texto libre comentando os datos como key=valor ou key[gl]=formulario de "
"comentario"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333 334 335 336 337

msgid "track number"
msgstr "número de pista"

msgid "track number inside a collection"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
338
msgstr "número de pista nunha colección"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
339 340 341 342 343

msgid "track count"
msgstr "número de pistas"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
344
msgstr "número de pistas na colección á que pertence a pista"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
345 346 347 348 349

msgid "disc number"
msgstr "número de disco"

msgid "disc number inside a collection"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
350
msgstr "número do disco dentro dunha colección"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351 352 353 354 355

msgid "disc count"
msgstr "número de discos"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
356
msgstr "número de discos na colección á que pertence o disco"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
357 358 359 360 361 362 363 364

msgid "location"
msgstr "localización"

msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
365 366
"Orixe do medio como un URI (localización, onde está aloxado o ficheiro ou "
"fluxo orixinal)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
367 368 369 370 371 372

msgid "homepage"
msgstr "sitio web"

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
373
"Páxina principal para este medio (p.ex. páxina principal do artista ou filme)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
374 375 376 377 378

msgid "description"
msgstr "descrición"

msgid "short text describing the content of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
379
msgstr "texto curto describindo o contido dos datos"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
380 381 382 383 384

msgid "version"
msgstr "versión"

msgid "version of this data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
385
msgstr "versión destes datos"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
386 387 388 389 390 391

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
392
"International Standard Recording Code; consulte http://www.ifpi.org/isrc/"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
393 394 395 396 397 398 399 400

msgid "organization"
msgstr "organización"

msgid "copyright"
msgstr "copyright"

msgid "copyright notice of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
401
msgstr "nota de dereitos de autoría dos datos"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
402 403 404 405 406

msgid "copyright uri"
msgstr "URI aos dereitos de autor"

msgid "URI to the copyright notice of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
407 408 409
msgstr "URI á nota de dereitos de autoría dos datos"

msgid "encoded by"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
410
msgstr "codificado por"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
411 412

msgid "name of the encoding person or organization"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
413
msgstr "nome da persoa ou organización codificadora"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
414 415 416 417 418

msgid "contact"
msgstr "contacto"

msgid "contact information"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
419
msgstr "información de contacto"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
420 421 422 423 424

msgid "license"
msgstr "licenza"

msgid "license of data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
425
msgstr "licenza dos datos"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
426 427 428 429 430

msgid "license uri"
msgstr "URI á licenza"

msgid "URI to the license of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
431
msgstr "URI á licenza dos datos"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
432 433 434 435 436

msgid "performer"
msgstr "intérprete"

msgid "person(s) performing"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
437
msgstr "persoa(s) interpretando"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
438 439 440 441 442

msgid "composer"
msgstr "compositor"

msgid "person(s) who composed the recording"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
443
msgstr "persoa(s) que compuxeron a gravación"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
444 445 446 447 448

msgid "duration"
msgstr "duración"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
449
msgstr "duración en unidades de tempo GStreamer (nanosegundos)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
450 451 452 453 454

msgid "codec"
msgstr "códec"

msgid "codec the data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
455
msgstr "códec no que se almacenan os datos"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
456 457 458 459 460

msgid "video codec"
msgstr "códec de vídeo"

msgid "codec the video data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
461
msgstr "códec no que se almacenan os datos do vídeo"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
462 463 464 465 466

msgid "audio codec"
msgstr "códec de son"

msgid "codec the audio data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
467
msgstr "códec no que se almacenan os datos do son"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
468 469 470 471 472

msgid "subtitle codec"
msgstr "códec do subtitulo"

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
473
msgstr "códec no que se almacenan os datos dos subtítulos"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
474 475 476 477 478

msgid "container format"
msgstr "formato do contedor"

msgid "container format the data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
479
msgstr "formato do contedor no que se almacenan os datos"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
480 481 482 483 484

msgid "bitrate"
msgstr "taxa de bits"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
485
msgstr "taxa de bits exacta ou promedio en bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
486 487 488 489 490

msgid "nominal bitrate"
msgstr "taxa de bits nominal"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
491
msgstr "taxa de bits nominal en bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
492 493 494 495 496

msgid "minimum bitrate"
msgstr "taxa de bits mínima"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
497
msgstr "taxa mínima de bits en bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
498 499 500 501 502

msgid "maximum bitrate"
msgstr "taxa de bits máxima"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
503
msgstr "taxa máxima de bits en bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
504 505 506 507 508

msgid "encoder"
msgstr "codificador"

msgid "encoder used to encode this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
509
msgstr "codificador usado para codificar este fluxo"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
510 511 512 513 514

msgid "encoder version"
msgstr "versión do codificador"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
515
msgstr "versión do codificador usado para codificar este fluxo"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
516 517 518 519 520

msgid "serial"
msgstr "serie"

msgid "serial number of track"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
521
msgstr "número de serie da pista"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
522 523

msgid "replaygain track gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
524
msgstr "ganancia da pista (ReplayGain)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
525 526

msgid "track gain in db"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
527
msgstr "ganancia da pista en dB"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
528 529

msgid "replaygain track peak"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
530
msgstr "pico da pista (ReplayGain)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
531 532

msgid "peak of the track"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
533
msgstr "pico da pista"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
534 535

msgid "replaygain album gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
536
msgstr "ganancia do álbum (ReplayGain)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
537 538

msgid "album gain in db"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
539
msgstr "ganancia do álbum en dB"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
540 541

msgid "replaygain album peak"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
542
msgstr "pico do álbum (ReplayGain)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
543 544

msgid "peak of the album"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
545
msgstr "pico do álbum"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
546 547

msgid "replaygain reference level"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
548
msgstr "nivel de referencia (ReplayGain)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
549 550

msgid "reference level of track and album gain values"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
551
msgstr "valor do nivel de referencia da ganancia da pista e do álbum"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
552 553 554 555

msgid "language code"
msgstr "código de idioma"

556 557
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
558
msgstr "código de idioma para este fluxo, axustándose a ISO-639-1"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
559

560 561 562 563 564 565 566
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "código de idioma"

msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
567 568 569 570
msgid "image"
msgstr "imaxe"

msgid "image related to this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
571
msgstr "imaxe relacionada con este fluxo"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
572 573 574 575 576 577

#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr "previsualizar imaxe"

msgid "preview image related to this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
578
msgstr "vista previa da imaxe relacionada con este fluxo"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
579 580 581 582 583

msgid "attachment"
msgstr "anexo"

msgid "file attached to this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
584
msgstr "ficheiro anexo a este fluxo"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
585 586 587 588 589

msgid "beats per minute"
msgstr "golpes por minuto (bpm)"

msgid "number of beats per minute in audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
590
msgstr "número de golpes por minuto (bpm) no son"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
591 592 593 594 595

msgid "keywords"
msgstr "palabras chave"

msgid "comma separated keywords describing the content"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
596
msgstr "palabras clave separadas por comas describindo o contido"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
597 598 599 600 601 602 603 604

msgid "geo location name"
msgstr "nome da xeolocalización"

msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
605 606
"descrición da localización entendíbel por humanos de onde foi gravado ou "
"producido o medio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
607 608 609 610 611 612 613 614 615

msgid "geo location latitude"
msgstr "latitude da xeolocalización"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
616 617
"latitude xeográfica onde foi gravado ou producido o medio, en graos conforme "
"a WGS84 (cero é o ecuador, valores negativos para latitudes meridionais)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
618 619 620 621 622 623 624 625 626

msgid "geo location longitude"
msgstr "lonxitude da xeolocalización"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
627 628 629
"lonxitude xeográfica onde foi gravado ou producido o medio, en graos "
"conforme a WGS84 (cero é o primeiro meridiano en Greenwich/GB, valores "
"negativos para lonxitudes occidentais)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
630 631 632 633 634 635 636 637

msgid "geo location elevation"
msgstr "elevación da xeolocalización"

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
638 639
"elevación xeográfica onde foi gravado ou producido o medio, en graos "
"conforme a WGS84 (cero é o nivel medio do mar)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
640 641 642 643 644

msgid "geo location country"
msgstr "país da xeolocalización"

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
645
msgstr "país (nome en inglés) onde foi gravado ou producido o medio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
646 647 648 649 650

msgid "geo location city"
msgstr "cidade da xeolocalización"

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
651
msgstr "cidade (nome en inglés) onde foi gravado ou producido o medio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
652 653 654 655

msgid "geo location sublocation"
msgstr "sublocalización da xeolocalización"

656
#, fuzzy
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
657
msgid ""
658
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
659 660
"the neighborhood)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
661 662
"unha localización nunha cidade onde foi gravado ou producido o medio (p.ex. "
"o barrio)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
663 664 665 666 667

msgid "geo location horizontal error"
msgstr "erro horizontal de xeolocalización"

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
668
msgstr "erro esperado das medidas de posicionamento horizontal (en metros)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
669 670 671 672 673 674 675

msgid "geo location movement speed"
msgstr "velocidade de movemento da xeolocalización"

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
676 677
"velocidade de movemento do dispositivo de captura mentres realiza a captura, "
"en m/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
678 679 680 681 682 683 684 685 686

msgid "geo location movement direction"
msgstr "dirección de movemento da xeolocalización"

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
687 688 689
"indica a dirección do movemento do dispositivo que realiza a captura dun "
"medio. Representase en graos ou nunha representación en coma flotante, 0 "
"corresponde ao norte xeográfico e incrementa de forma horaria."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
690 691 692 693 694 695 696 697 698

msgid "geo location capture direction"
msgstr "dirección de captura da xeolocalización"

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
699 700 701
"indica a dirección na que apunta o dispositivo que realiza a captura dun "
"medio. Representase en graos ou nunha representación en coma flotante, 0 "
"corresponde ao norte xeográfico e incrementa de forma horaria."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797

#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "nome do programa"

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr "Nome do programa/podcast/serie"

#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr "nome de ordenación do programa"

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr "Nome do programa/podcast/serie, para propósitos de ordenación"

msgid "episode number"
msgstr "número de episodio"

msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr "O número do capítulo na tempada"

msgid "season number"
msgstr "número de tempada"

msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr "O número de tempada do programa"

msgid "lyrics"
msgstr "letras"

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr "As letras do ficheiro multimedia, xeralmente usado para cancións"

msgid "composer sortname"
msgstr "nome curto do compositor"

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "pesoa(s) que compuxeron a gravación, para propósitos de ordenamento"

msgid "grouping"
msgstr "agrupación"

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Agrupa temas relacionados que se expanden varias pistas, como as diferentes "
"partes dun concerto. É un nivel máis alto que o dunha pista, pero máis baixo "
"que o dun álbum."

msgid "user rating"
msgstr "puntuación do usuario"

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Puntuación atribuída por un usuario. Canto maior sexa a puntuación mais lle "
"gustará ao usuario."

msgid "device manufacturer"
msgstr "fabricante do dispositivo"

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "Fabricante do dispositivo usado para crear este medio"

msgid "device model"
msgstr "modelo do dispositivo"

msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "Modelo do dispositivo usado para crear este medio"

msgid "application name"
msgstr "nome do aplicativo"

msgid "Application used to create the media"
msgstr "Aplicativo usado para crear o medio"

msgid "application data"
msgstr "datos do aplicativo"

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr "Datos arbitrarios do aplicativo para serializalos no medio"

msgid "image orientation"
msgstr "orientación da imaxe"

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr "Como se debería rotar ou voltear a imaxe antes de mostrala"

msgid ", "
msgstr ", "

#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
798
msgstr "ERRO: do elemento %s: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Información adicional de depuración:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "o binario especificado «%s» está baleiro, non está permitido"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "non existe o binario «%s», omitindo"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "non hai unha propiedade «%s» no elemento «%s»"

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
822
msgstr "non foi posíbel estabelecer a propiedade «%s» no elemento «%s» a «%s»"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "non foi posíbel ligar %s a %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "non hai un elemento «%s»"

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "non foi posíbel analizar as capacidades «%s»"

msgid "link without source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
837
msgstr "ligazón sen elemento orixe"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
838 839

msgid "link without sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
840
msgstr "ligazón sen elemento sumidoiro"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
841 842 843

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
844
msgstr "non existe un elemento orixe para o URI «%s»"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
845 846 847

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
848
msgstr "non existe un elemento co que ligar o URI «%s»"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
849 850 851

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
852
msgstr "non existe o elemento sumidoiro para o URI «%s»"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
853 854 855

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
856
msgstr "non foi posíbel ligar o elemento sumidoiro para o URI «%s»"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
857 858

msgid "empty pipeline not allowed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
859
msgstr "non se permite unha canalización baleira"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
860 861

msgid "Internal clock error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
862
msgstr "Produciuse un erro no reloxo interno."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
863

864 865 866
msgid "Failed to map buffer."
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
867
msgid "Internal data flow error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
868
msgstr "Produciuse un erro no fluxo interno de datos."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
869 870

msgid "A lot of buffers are being dropped."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
871
msgstr "Estanse a desbotar moitos búferes."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
872 873

msgid "Internal data flow problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
874
msgstr "Hai un problema no fluxo interno de datos."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
875 876

msgid "Internal data stream error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
877
msgstr "Produciuse un erro no fluxo interno de datos."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
878 879

msgid "Filter caps"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
880
msgstr "Filtro de capacidades"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
881 882 883 884 885

msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
886 887 888
"Restrinxir as posíbeis capacidades permitidas (NULL significa CALQUERA). Ao "
"estabelecer esta propiedade obtense unha referencia do obxecto GstCaps "
"fornecido."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
889 890

msgid "No file name specified for writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
891
msgstr "Non se especificou un nome de ficheiro para escritura."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
892 893 894

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
895
msgstr "Non foi posíbel abrir «%s» para escribir."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
896 897 898

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
899
msgstr "Produciuse un erro ao pechar o ficheiro «%s»."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
900 901 902

#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
903
msgstr "Produciuse un erro ao buscar no ficheiro «%s»."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
904 905 906

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
907
msgstr "Produciuse un erro ao escribir no ficheiro «%s»."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
908 909

msgid "No file name specified for reading."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
910
msgstr "Non se especificou un nome de ficheiro para a lectura."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
911 912 913

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
914
msgstr "Non foi posíbel abrir o ficheiro «%s» para ler."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
915 916 917

#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
918
msgstr "Non foi posíbel obter a información de «%s»."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
919 920 921

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
922
msgstr "«%s» é un directorio."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
923 924 925

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
926
msgstr "O ficheiro «%s» é un socket."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
927 928

msgid "Failed after iterations as requested."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
929
msgstr "Produciuse un fallo despois das iteracións que se solicitaron."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
930 931

msgid "No Temp directory specified."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
932
msgstr "Non se especificou un directorio temporal."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
933 934 935

#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
936
msgstr "Non foi posíbel crear o ficheiro temporal «%s»."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
937 938

msgid "Error while writing to download file."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
939
msgstr "Produciuse un erro de escritura ao descargar o ficheiro."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983

msgid "caps"
msgstr "capacidades"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "capacidades detectadas no fluxo"

msgid "minimum"
msgstr "mínimo"

msgid "force caps"
msgstr "forzar as capacidades"

msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "forzar as capacidades sen facer un «typefind»"

msgid "Stream contains no data."
msgstr "O fluxo non contén datos."

msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Interfaces implementadas:\n"

msgid "readable"
msgstr "lexíbel"

msgid "writable"
msgstr "escribíbel"

msgid "controllable"
msgstr "controlábel"

msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr "intercambiábel entre os estados NULL, READY, PAUSED ou PLAYING"

msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr "intercambiábel só entre os estados NULL, READY ou PAUSED"

msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr "intercambiábel só entre os estados NULL ou READY"

msgid "Blacklisted files:"
msgstr "Ficheiros na lista negra:"

msgid "Total count: "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
984
msgstr "Contía total: "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021

#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] "%d ficheiro na lista negra"
msgstr[1] "%d ficheiros na lista negra"

#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d engadido"
msgstr[1] "%d engadidos"

#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] "%d entrada na lista negra"
msgstr[1] "%d entradas na lista negra"

#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d característica"
msgstr[1] "%d características"

msgid "Print all elements"
msgstr "Imprimir todos os elementos"

msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Imprimir lista dos ficheiros na lista negra"

msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1022 1023 1024 1025
"Imprimir unha lista de características analizábeis por unha máquina do "
"engadido especificado ou fornecer todos os engadidos.\n"
"                    Útil xunto con mecanismos de "
"instalación externa automática de engadidos."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1026 1027 1028 1029

msgid "List the plugin contents"
msgstr "Listar o contido do engadido"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr ""

msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1038
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1039
msgstr "Imprimir os esquemas URI admitidos, cos elementos que os implementan"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1040 1041 1042

#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1043
msgstr "Non foi posíbel cargar o ficheiro do engadido: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1044 1045 1046

#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1047
msgstr "Non existe o elemento ou engadido «%s»\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1048

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1049
msgid "Index statistics"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
1050
msgstr "Estatísticas do índice"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1051 1052 1053

#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1054
msgstr "Obtívose a mensaxe nº %u do elemento «%s» (%s): "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1055 1056 1057

#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1058
msgstr "Obtívose a mensaxe nº %u da cela «%s:%s» (%s): "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1059 1060 1061

#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1062
msgstr "Obtívose a mensaxe nº %u do obxecto «%s» (%s): "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1063 1064 1065

#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1066
msgstr "Obtívose a mensaxe num. %u (%s): "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1067 1068 1069

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1070
msgstr "Obtívose un EOS do elemento «%s».\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1071 1072 1073

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1074
msgstr "ATOPADA ETIQUETA   : atopada polo elemento «%s».\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1075 1076 1077

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1078
msgstr "ATOPADA ETIQUETA   : atopada pola cela «%s:%s».\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
msgstr "ETIQUETA ENCONTRADA   : encontrada polo obxecto «%s».\n"

msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "ETIQUETA ENCONTRADA\n"

1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "ATOPADA ETIQUETA   : atopada polo elemento «%s».\n"

#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC   : found by object \"%s\".\n"
msgstr "ETIQUETA ENCONTRADA   : encontrada polo obxecto «%s».\n"

#, fuzzy
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "ETIQUETA ENCONTRADA\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFORMACIÓN:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1109
msgstr "AVISO: do elemento %s: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1110 1111

msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1112
msgstr "Preparado, agardando a encher o búfer para rematar…\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1113 1114 1115 1116 1117 1118

msgid "buffering..."
msgstr "almacenando no búfer…"

msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1119
"Rematouse de almacenar no búfer, estabelecendo a canalización para "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1120 1121 1122
"REPRODUCIR...\n"

msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1123
msgstr "Almacenando no búfer, estabelecendo a canalización a PAUSADA...\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132

msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Redistribuír latencia...\n"

#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr "Estabelecendo o estado a %s segundo foi solicitado por %s...\n"

msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1133
msgstr "Interromper: parando a canalización …\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1134

1135 1136 1137 1138
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "non hai un elemento «%s»"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1139
msgid "Output tags (also known as metadata)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1140
msgstr "Etiquetas de saída (tamén coñecido como metadatos)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1141

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1142
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
1143 1144
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1145
msgid "Output status information and property notifications"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1146
msgstr "Información do estado da saída e notificacións das propiedades"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1147 1148

msgid "Do not print any progress information"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1149
msgstr "Non mostrar ningunha información de progreso"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1150 1151

msgid "Output messages"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1152
msgstr "Mensaxes de saída"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1153 1154

msgid "Do not output status information of TYPE"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1155
msgstr "Non sacar a saída da información de estado do TIPO"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1156 1157

msgid "TYPE1,TYPE2,..."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1158
msgstr "TIPO1,TIPO2,…"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1159 1160

msgid "Do not install a fault handler"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1161
msgstr "Non instalar un manexador predeterminado"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1162 1163

msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1164 1165 1166
msgstr "Forzar EOS nas orixes antes de pechar a canalización"

msgid "Gather and print index statistics"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
1167
msgstr "Obter e imprimir as estatísticas do índice"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1168 1169 1170

#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1171
msgstr "ERRO: non foi posíbel construír a canalización: %s.\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1172 1173

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1174
msgstr "ERRO: non foi posíbel construír a canalización.\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1175 1176 1177

#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1178
msgstr "AVISO: canalización errónea: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1179 1180

msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1181
msgstr "ERRO: o elemento «canalización» non foi atopado.\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209

msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Estabelecendo a tubería a PAUSA...\n"

msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "ERROR: A tubería non quere pausarse.\n"

msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "A tubería está viva e non necesita PREPARARSE...\n"

msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "A tubería está PREPARÁNDOSE...\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "ERRO: a tubería non quere prepararse.\n"

msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "A tubería está PREPARADA...\n"

msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Estabelecendo a tubería a REPRODUCINDO.\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "ERRO: a tubería non quere reproducirse.\n"

msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr "EOS ao apagar activado; Forzando EOS na tubería\n"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1210 1211 1212 1213
#, fuzzy
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr "EOS ao apagar activado; Forzando EOS na tubería\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1214 1215 1216 1217 1218 1219
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Agardando pola EOS...\n"

msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "EOS recibido: detendo a tubería...\n"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1220 1221 1222 1223
#, fuzzy
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Interromper: parando a canalización …\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "Produciuse un erro ao esperar a EOS\n"

msgid "Execution ended after %"
msgstr "A execución rematou despois de %"

msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Estabelecendo a tubería a PREPARADO...\n"

msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Estabelecendo a tubería a NULL...\n"

msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Liberando a tubería...\n"
1238

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
1239 1240 1241
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr "Imprimir a traza de asignacións (se foi activada ao compilar)"

1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr ""
#~ "Uso: gst-xmllaunch <ficheiro.xml> [ propiedade.do.elemento=valor … ]\n"

#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "ERRO: non foi posíbel analizar o ficheiro xml «%s».\n"

#~ msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
#~ msgstr ""
#~ "ERRO: non existe o elemento de nivel superior da canalización no ficheiro "
#~ "«%s».\n"

#~ msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
#~ msgstr "AVISO: neste momento só se admite un elemento de nivel superior.\n"

#~ msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
#~ msgstr ""
#~ "ERRO: non foi posíbel analizar o argumento %d da liña de ordes: %s.\n"

#~ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
#~ msgstr "AVISO: non se atopou o elemento nomeado «%s».\n"

#~ msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
#~ msgstr "Gardar a representación xml da canalización a un FICHEIRO e saír"

#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FICHEIRO"

#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr "Non instalar os manexadores de sinais para SIGUSR1 e SIGUSR2"