bg.po 47.5 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of gstreamer.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Fondation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
5
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
#
7 8
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 22:40+0300\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
14
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15
"Language: bg\n"
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Отпечатване на версията на GStreamer"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Всички предупреждения да са фатални"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Отпечатване на наличните категории за изчистване на грешки и изход"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30 31 32
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33 34
"Стандартното ниво за изчистване на грешки — от 1 (само грешки) до 5 (всичко) "
"или 0 — без никакви съобщения за изчистване на грешки"
35 36 37 38

msgid "LEVEL"
msgstr "НИВО"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39 40 41 42 43 44 45 46
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Списък от двойки име_на_категория:ниво разделени със запетаи. Той указва "
"конкретните нива за съобщения за изчистване на грешки на отделните "
"категории. Например: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"

47 48 49 50 51 52
msgid "LIST"
msgstr "СПИСЪК"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Спиране на оцветените съобщения за изчистване на грешки"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
53 54 55 56 57
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
msgid "Disable debugging"
msgstr "Спиране на съобщенията за изчистване на грешки"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Включване на подробни съобщения при зареждане на приставка"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Пътища с приставки, разделени с двоеточие"

msgid "PATHS"
msgstr "ПЪТИЩА"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71 72 73 74 75 76
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Списък от приставки, разделени със запетая, които да бъдат предварително "
"заредени в допълнение към тези от списъка в променливата на средата "
"GST_PPLUGIN_PATH"
77 78 79 80 81

msgid "PLUGINS"
msgstr "ПРИСТАВКИ"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
"Спиране на прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
"приставка"
85

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
msgid "Disable updating the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
msgstr "Регистърът да не се прочита"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88

89
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
90
msgstr "Без стартирането на спомагателен процес при изчитането на регистъра"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
91

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
msgid "GStreamer Options"
msgstr "Настройки на GStreamer"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Показване на опциите на GStreamer"

msgid "Unknown option"
msgstr "Непозната опция"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в основна библиотека."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104 105 106 107 108
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Разработчиците на GStreamer са били прекалено мързеливи и не са задали код "
"за грешка на този проблем."
109 110 111 112

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: кодът не е реализиран."

113 114 115 116
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
117 118
"Грешка на GStreamer: неуспешна промяна на състоянието, а някой от елементите "
"пропусна да подаде съобщение за грешка с причината за това."
119 120

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
121
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем в допълването."
122 123 124 125

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с нишките."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126 127
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
128 129 130 131 132 133
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с договарянето."

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем със събитията."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
134
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем при позиционирането."
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с възможностите."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с етикетите."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Липсва необходима приставка в тази инсталация на GStreamer"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
145 146
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
147 148
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с часовника."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149 150 151 152
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153 154
"Това приложение се опитва да ползва функционалност на GStreamer, която е "
"изключена."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155

156 157 158 159 160 161 162 163 164
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в помощна библиотека."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Помощната библиотека не може да бъде инициализирана."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Помощната библиотека не може да бъде затворена."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165
msgid "Could not configure supporting library."
166
msgstr "Помощната библиотека не може да бъде настроена."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167

168
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
169
msgstr "Грешка при кодиране."
170

171 172 173 174
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в ресурс."

msgid "Resource not found."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175
msgstr "Ресурсът не е открит."
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Ресурсът е зает или не е достъпен."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за запис."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
187
msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене и запис."
188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

msgid "Could not close resource."
msgstr "Ресурсът не може да бъде затворен."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Не може да се чете от ресурса."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Не може да се записва в ресурса."

msgid "Could not perform seek on resource."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
199
msgstr "Не може да се позиционира в ресурса."
200 201 202 203 204 205 206

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Не може да се синхронизира по ресурса."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Не може да се получи/зададе настройка от/на ресурса."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
207
msgid "No space left on the resource."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
208
msgstr "Върху ресурса не е останало свободно място."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
209

210 211 212 213
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в потока от данни."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
214 215 216
msgstr ""
"Елементът не осъществява обработката на този поток. Моля, подайте доклад за "
"грешка."
217 218 219 220 221 222 223 224

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Видът на потока от данни не може да бъде определен."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Потокът от данни не е от вида, който се обработва от елемента."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
225
msgstr "Няма кодер за обработката на този вид поток от данни."
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде декодиран."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде кодиран."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде разделен (демултиплексиран)."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде уплътнен (мултиплексиран)."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239
msgid "The stream is in the wrong format."
240
msgstr "Потокът е с грешен формат."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
msgstr "Потокът е шифриран. Дешифрирането му не се поддържа."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244 245 246 247 248

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249 250
"Потокът е шифриран. Дешифрирането му е невъзможно, защото не е подаден "
"подходящ ключ."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251

252 253 254 255 256 257
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Няма съобщение за грешка за областта %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
258
msgstr "Няма стандартно съобщение за грешка за областта %s с код %d."
259

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
261
msgstr "Избраният часовник не може да се използва в конвейер."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263 264 265 266
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr ""

267 268 269 270 271 272
msgid "title"
msgstr "заглавие"

msgid "commonly used title"
msgstr "популярно заглавие"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274
msgstr "заглавие, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275 276

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
277
msgstr "популярно заглавие, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278

279 280 281 282 283 284
msgid "artist"
msgstr "изпълнител"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "отговорник/ци за записа"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286
msgstr "име на изпълнител, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287 288

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289
msgstr "отговорник/ци за записа, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290

291 292 293 294
msgid "album"
msgstr "албум"

msgid "album containing this data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgstr "албум съдържащ тези данни"
296

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
msgstr "албум, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299 300

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgstr "албум съдържащ тези данни, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
msgstr "изпълнител на албум"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305 306

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
msgstr "изпълнител на целия албум, ползва се при показване"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308 309

msgid "album artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310
msgstr "изпълнител на албум, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311 312

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
msgstr "изпълнител на целия албум, ползва се при подреждане"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314

315 316 317 318
msgid "date"
msgstr "дата"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
msgstr "дата на създаване на данните (като структура GDate)"
320

321
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322
msgstr "момент"
323 324

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
325
msgstr "момент на създаване на данните (като структура GstDateTime)"
326

327 328 329 330
msgid "genre"
msgstr "жанр"

msgid "genre this data belongs to"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331
msgstr "жанр на тези данни"
332 333 334 335 336 337 338

msgid "comment"
msgstr "коментар"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "свободен текст относно данните"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
339
msgid "extended comment"
340
msgstr "допълнителен коментар"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
341 342

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
344 345
"свободен текст относно данните във формат ключ=стойност или "
"ключ[език]=коментар"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
346

347 348 349 350
msgid "track number"
msgstr "номер на песента"

msgid "track number inside a collection"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
351
msgstr "номер на песента в колекция"
352 353 354 355 356

msgid "track count"
msgstr "брой песни"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
msgstr "брой песните в колекцията, към която принадлежи тази песен"
358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368

msgid "disc number"
msgstr "номер на диска"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "номер на диска от колекция"

msgid "disc count"
msgstr "брой дискове"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369
msgstr "брой дискове в колекция, към която принадлежи този диск"
370 371

msgid "location"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372
msgstr "адрес"
373

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
374 375 376 377
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378 379
"Произход на медията като адрес (мястото в Интернет, откъдето е оригиналният "
"файл)"
380 381

msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382
msgstr "сайт"
383 384

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385
msgstr "Страница в Интернет за тази медия (напр. сайт на изпълнител/филм)"
386 387 388 389 390

msgid "description"
msgstr "описание"

msgid "short text describing the content of the data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391
msgstr "кратък текст — съдържание"
392 393 394 395 396

msgid "version"
msgstr "версия"

msgid "version of this data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
msgstr "версия на тези данни"
398 399 400 401 402

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403
msgstr "Стандартен, международен код на запис — http://www.ifpi.org/isrc/"
404 405 406 407 408 409 410 411 412 413

msgid "organization"
msgstr "организация"

msgid "copyright"
msgstr "авторски права"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "означение на авторските права на данните"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
msgid "copyright uri"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415
msgstr "адрес за авторски права"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
416 417

msgid "URI to the copyright notice of the data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
msgstr "адрес на означението на авторските права на данните"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
420
msgid "encoded by"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
421
msgstr "кодирано от"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
422 423

msgid "name of the encoding person or organization"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
424
msgstr "име на човека или организацията извършващи кодирането"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
425

426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437
msgid "contact"
msgstr "контакт"

msgid "contact information"
msgstr "информация за контакт"

msgid "license"
msgstr "лиценз"

msgid "license of data"
msgstr "лиценз на данните"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
msgid "license uri"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
msgstr "адрес на лиценза"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440 441

msgid "URI to the license of the data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
msgstr "адрес на лиценза на данните"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443

444 445 446 447 448 449
msgid "performer"
msgstr "изпълнител"

msgid "person(s) performing"
msgstr "кой изпълнява данните"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451
msgstr "композитор"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
452 453

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgstr "композитор/и на записа"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455

456 457 458 459 460 461 462
msgid "duration"
msgstr "продължителност"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "продължителност в единици на GStreamer (наносекунди)"

msgid "codec"
463
msgstr "кодер"
464 465

msgid "codec the data is stored in"
466
msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните"
467 468

msgid "video codec"
469
msgstr "видео кодер"
470 471

msgid "codec the video data is stored in"
472
msgstr "кодер, чрез който са съхранени видео данните"
473 474

msgid "audio codec"
475
msgstr "аудио кодер"
476 477

msgid "codec the audio data is stored in"
478
msgstr "кодер, чрез който са съхранени аудио данните"
479

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481
msgstr "кодер за субтитрите"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482 483

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484
msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните на субтитрите"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485

486
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487
msgstr "информация за контейнера"
488 489

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
490
msgstr "формат на контейнера, в който са съхранени данните"
491

492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557
msgid "bitrate"
msgstr "скорост на битовете"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "точна или усреднена скорост на битовете"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "номинална скорост на битовете"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "номинална скорост на битовете в bps"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "минимална скорост на битовете"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "минимална скорост на битовете в bps"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "максимална скорост на битовете"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "максимална скорост на битовете в bps"

msgid "encoder"
msgstr "кодер"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "кодер, чрез който е кодиран този поток"

msgid "encoder version"
msgstr "версия на кодера"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "версия на кодера, чрез който е кодиран този поток"

msgid "serial"
msgstr "сер. №"

msgid "serial number of track"
msgstr "сериен номер на песента"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "усилване на песента при изпълнение"

msgid "track gain in db"
msgstr "усилване на песента в db"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "максимално усилване на песента при изпълнение"

msgid "peak of the track"
msgstr "максимално усилване на песента"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "усилване на албума при изпълнение"

msgid "album gain in db"
msgstr "усилване на албума в db"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "максимално усилване на албума при изпълнение"

msgid "peak of the album"
msgstr "максимално усилване на албума"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
558
msgid "replaygain reference level"
559
msgstr "еталонно максимално усилване на песента при изпълнение"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
560 561

msgid "reference level of track and album gain values"
562
msgstr "еталонно ниво на усилването на песните и албумите"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
563

564 565 566
msgid "language code"
msgstr "езиков код"

567 568
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
569 570
msgstr "езиковият код на този поток според ISO-639-1"

571 572 573 574 575 576 577
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "езиков код"

msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
578
msgid "image"
579
msgstr "изображение"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
580 581

msgid "image related to this stream"
582
msgstr "изображение свързано с този поток"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
583

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
584
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
585
msgid "preview image"
586
msgstr "изображение за преглед"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
587 588

msgid "preview image related to this stream"
589
msgstr "изображение за преглед свързано с този поток"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
590

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591
msgid "attachment"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
592
msgstr "притурка"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
593 594

msgid "file attached to this stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
595
msgstr "файл прикачен към този поток"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
597
msgid "beats per minute"
598
msgstr "такта в минута"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
599 600

msgid "number of beats per minute in audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
601
msgstr "брой тактове в минута в аудио"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
602

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
603
msgid "keywords"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
604
msgstr "ключови думи"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
605 606

msgid "comma separated keywords describing the content"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
607
msgstr "ключови думи за съдържанието, разделени със запетаи"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
608 609 610 611 612

msgid "geo location name"
msgstr "местоположение"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
613
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
614
"produced"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
615
msgstr "разбираемо описание на мястото на запис или създаване на медията"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
616 617

msgid "geo location latitude"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
618
msgstr "географска широчина"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
619 620 621 622 623 624

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
625 626
"географска широчина на мястото на запис или създаване на медията в градуси "
"според WGS84 (0 при екватора, отрицателна в южното полукълбо)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
627 628

msgid "geo location longitude"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
629
msgstr "географска дължина"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
630 631 632 633 634 635

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
636 637 638
"географска дължина на мястото на запис или създаване на медията в градуси "
"според WGS84 (0 при Гринуич, Великобритания, отрицателна в западното "
"полукълбо)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
639 640

msgid "geo location elevation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
641
msgstr "надморска височина"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
642 643 644 645 646

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
647
"надморска височина на мястото на запис или създаване на медията в метри "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
648
"според WGS84 (0 при средното морско равнище)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
649

650
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
651
msgstr "държава по координати"
652 653

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
654
msgstr "държавата на запис или създаване на медията (на английски)"
655 656

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
657
msgstr "град по координати"
658 659

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
660
msgstr "град на запис или създаване на медията (на английски)"
661 662

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
663
msgstr "квартал по координати"
664

665
#, fuzzy
666
msgid ""
667
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
668
"the neighborhood)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
669
msgstr "квартал в града на запис или създаване на медията"
670

671
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
672
msgstr "хоризонтална грешка по координати"
673 674

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
675
msgstr "очаквана грешка по хоризонтал (в метри)"
676

677
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
678
msgstr "скорост по координати"
679 680 681

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
682
msgstr "скорост на движение на входното устройство при записа [m/s]"
683 684

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
685
msgstr "посока на движение по координати"
686 687 688 689 690 691

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
692 693 694
"посока на движение на входното устройство при записа. Стойността е в градуси "
"в десетично представяне. 0 е географският север. Стойността расте по посока "
"на часовниковата стрелка"
695 696

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
697
msgstr "посока на заснемане по координати"
698 699 700 701 702 703

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing  a media. "
"It is represented as degrees in floating point  representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
704 705 706
"посока на входното устройство при записа. Стойността е в градуси в десетично "
"представяне. 0 е географският север. Стойността расте по посока на "
"часовниковата стрелка"
707

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
708
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
709
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
710
msgstr "име на шоу"
711 712 713

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
714
"Името телевизионно или Интернет шоу, поредица от серии, от което е медията"
715

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
716
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
717
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
718
msgstr "име на шоу за подреждане"
719 720 721 722

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
723 724
"Името телевизионно или Интернет шоу, поредица от серии, от което е медията, "
"ползва се при подреждане"
725 726

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
727
msgstr "номер на епизода"
728 729

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
730
msgstr "Номерът на епизода в поредицата за сезона"
731 732

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
733
msgstr "номер на сезона"
734 735

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
736
msgstr "Номерът на сезона в поредицата, от която е медията"
737 738

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
739
msgstr "текст"
740 741

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
742
msgstr "Текстът на медията, често се използва за песни"
743 744

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
745
msgstr "композитор при подреждане"
746 747

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
748
msgstr "Композитор/и за записа, ползва се при подреждане"
749 750

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
751
msgstr "групиране"
752 753 754 755 756

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
757 758
"Сбира в една група произведение, което е от няколко части, напр. частите на "
"концерт. Това ниво е по-високо от песен, но по-ниско от албум."
759 760

msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
761
msgstr "оценка"
762 763 764 765 766

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
767
"Оценка според потребителя. По-висока стойност означава по-силно предпочитание"
768

769
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
770
msgstr "производител на устройство"
771 772

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
773
msgstr "Производител на устройството, с което е създадена медията"
774 775

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
776
msgstr "модел на устройство"
777 778

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
779
msgstr "Модел на устройството, с което е създадена медията"
780

781
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
782
msgstr "име на програма"
783 784

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
785
msgstr "Програмата, с което е създадена медията"
786 787

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
788
msgstr "данни от програмата"
789 790

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
791
msgstr "Произволни данни от програма, поставени в медията"
792

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
793
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
794
msgstr "ориентация"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
795 796

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
797
msgstr "Как да се завърти изображението при показване"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
798

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
msgid "publisher"
msgstr ""

msgid "Name of the label or publisher"
msgstr ""

msgid "interpreted-by"
msgstr ""

msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""

811 812 813
msgid ", "
msgstr ", "

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
814 815 816 817 818 819 820 821
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr ""

#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr ""

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "ГРЕШКА: от елемент %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Допълнителна информация за изчистване на грешки:\n"
"%s\n"

834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "указан е празен резервоар „%s“, това е забранено"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "няма резервоар на име „%s“, пропуска се"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "елементът „2$%s“ няма свойството „1$%s“"

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "свойството „%s“ на елемента „%s“ не може да се зададе да е „%s“"

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "%s не може да се свърже към %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
856
msgstr "елементът „%s“ липсва"
857 858 859

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
860
msgstr "възможностите „%s“ не могат да бъдат анализирани"
861 862 863 864 865 866 867 868 869

msgid "link without source element"
msgstr "връзка без елемент-източник"

msgid "link without sink element"
msgstr "връзка без елемент-приемник"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
870
msgstr "няма елемент-източник за адрес „%s“"
871 872 873

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
874
msgstr "няма елемент-връзка от адрес „%s“ към"
875 876 877

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
878
msgstr "няма елемент-приемник за адрес „%s“"
879 880 881

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
882
msgstr "не може да се свърже елемент-приемник към адрес „%s“"
883 884

msgid "empty pipeline not allowed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
885
msgstr "не е позволен празен конвейер"
886

887
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
888
msgstr "Много буфери се пропускат."
889

890 891 892
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Вътрешен проблем на потока от данни."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
893 894 895
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
896 897 898 899 900 901 902 903 904
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."

msgid "Internal clock error."
msgstr "Вътрешна грешка на часовника."

msgid "Failed to map buffer."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
905
msgid "Filter caps"
906
msgstr "Възможности на филтър"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
907

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
908 909 910
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
911 912 913
msgstr ""
"Ограничаване на позволените възможности („NULL“ означава всякакви). "
"Задаването на това свойство поема указател към подадения обект GstCaps."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
914

915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Не е указано име на файл за запис."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Грешка при затварянето на файла „%s“."

926
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
927
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
928
msgstr "Грешка при позициониране във файл „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
929

930 931 932 933 934 935 936
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Грешка при запис във файл „%s“."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Не е указано име на файл за четене."

937
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
938
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
939
msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за четене."
940

941
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
942
msgid "Could not get info on \"%s\"."
943
msgstr "Не може да се получи информация за „%s“."
944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "„%s“ е папка."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Файлът „%s“ е гнездо."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Грешка след заявения брой повторения."

956
msgid "No Temp directory specified."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
957
msgstr "Не е указана временна папка"
958

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
959
#, c-format
960
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
961
msgstr "Не може да се създаде временният файл „%s“."
962

963
msgid "Error while writing to download file."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
964
msgstr "Грешка при запис в сваления файл."
965

966 967 968 969 970 971 972 973 974
msgid "caps"
msgstr "възможности"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "засечените възможности на потока"

msgid "minimum"
msgstr "минимум"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
975
msgid "force caps"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
976
msgstr "принудително прилагане на възможности"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
977 978

msgid "force caps without doing a typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
979
msgstr "принудително прилагане на възможности без търсене на видовете"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
980

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
981
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
982
msgstr "Потокът не съдържа никакви данни"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
983

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
984
msgid "Implemented Interfaces:\n"
985
msgstr "Реализирани интерфейси:\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
986 987

msgid "readable"
988
msgstr "с права за четене"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
989 990

msgid "writable"
991
msgstr "с права за запис"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
992 993

msgid "controllable"
994
msgstr "може да се контролира"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
995

996 997
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
998 999
"може да се променя само в състоянията NULL (зануляване), READY (готовност), "
"PAUSED (на пауза) или PLAYING (изпълнение)"
1000 1001 1002

msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1003 1004
"може да се променя само в състоянията NULL (зануляване), READY (готовност) "
"или PAUSED (на пауза)"
1005 1006 1007

msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1008
"може да се променя само в състоянията NULL (зануляване) или READY (готовност)"
1009

1010
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1011
msgstr "Забранени файлове:"
1012

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1013
msgid "Total count: "
1014
msgstr "Общ брой:"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1015

1016 1017 1018
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1019 1020
msgstr[0] "%d забранен файл"
msgstr[1] "%d забранени файла"
1021

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1022 1023 1024
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
1025 1026
msgstr[0] "%d приставка"
msgstr[1] "%d приставки"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1027

1028 1029 1030
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1031 1032
msgstr[0] "%d забранен запис"
msgstr[1] "%d забранени записа"
1033

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1034 1035 1036
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
1037 1038
msgstr[0] "%d свойство"
msgstr[1] "%d свойства"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1039

1040 1041 1042
msgid "Print all elements"
msgstr "Отпечатване на всички елементи"

1043
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1044
msgstr "Отпечатване на списъка със забранените файлове"
1045

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1046
msgid ""
1047