pl.po 13.3 KB
Newer Older
1
# Polish translation for gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2014.
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.3.90\n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9 10
"POT-Creation-Date: 2014-07-11 08:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-29 10:45+0200\n"
11 12
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Language: pl\n"
14 15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
18
msgid "Jack server not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
19
msgstr "Nie znaleziono serwera Jack"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
20 21 22 23

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Nie udało się zdekodować obrazu JPEG"

24
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25 26
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
msgstr "'%s' autorstwa '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28

29 30 31
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Nie udało się połączyć z serwerem"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32 33 34
msgid "No URL set."
msgstr "Nie ustawiono URL-a."

35
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
36
msgstr "Serwer nie obsługuje przewijania."
37 38

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
39
msgstr "Nie udało się rozwiązać nazwy serwera."
40 41

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
42
msgstr "Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem."
43 44

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Ustanowienie bezpiecznego połączenia nie powiodło się."
46 47 48

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
49
msgstr "Wystąpił błąd sieciowy lub serwer nieoczekiwanie zamknął połączenie."
50 51

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
52
msgstr "Serwer przysłał błędne dane."
53

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
54 55 56
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Błąd wewnętrzny strumienia danych."

57 58 59
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Brak lub niepoprawne wejście dźwięku, strumień AVI będzie uszkodzony."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
60 61 62
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Ten plik nie zawiera strumieni nadających się do odtworzenia."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
63 64 65
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Ten plik jest błędny i nie może być odtworzony."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
66 67
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68
"Nie można odtwarzać strumienia, ponieważ jest zaszyfrowany DRM-em PlayReady."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
69

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71 72
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Ten plik jest uszkodzony i nie może być odtworzony."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
73
msgid "Invalid atom size."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74
msgstr "Błędny rozmiar atomu."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
75 76 77 78

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Ten plik jest niekompletny i nie może być odtworzony."

79 80 81 82 83 84 85
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Obraz w tym pliku może nie być odtwarzany prawidłowo."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Ten plik zawiera zbyt dużo strumieni. Odtwarzanie tylko %d pierwszych"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86 87 88 89
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90 91
"Nie znaleziono obsługiwanego strumienia. Być może trzeba zainstalować "
"wtyczkę rozszerzenia GStreamera RTSP dla strumieni Real media."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92 93

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94 95 96
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98 99 100
"Nie znaleziono obsługiwanego strumienia. Być może trzeba zezwolić na więcej "
"protokołów transportu, albo może brakować właściwej wtyczki rozszerzenia "
"RTSP GStreamera."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101

102 103 104
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Błąd wewnętrzny przepływu danych."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105 106 107 108 109 110 111 112
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Urządzenie "
"jest używane przez inną aplikację."

msgid ""
113
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114 115 116 117 118 119 120 121
"the device."
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Brak uprawnień "
"do otwarcia urządzenia."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania."

122 123 124 125 126
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Ta wersja Open "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
127
"Sound System nie jest obsługiwana przez ten element."
128 129

msgid "Playback is not supported by this audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
130
msgstr "Odtwarzanie nie jest obsługiwane przez to urządzenie dźwiękowe."
131 132

msgid "Audio playback error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
msgstr "Błąd odtwarzania dźwięku."
134 135

msgid "Recording is not supported by this audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
136
msgstr "Nagrywanie nie jest obsługiwane przez to urządzenie dźwiękowe."
137 138 139 140

msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Błąd nagrywania z urządzenia dźwiękowego."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania. Brak uprawnień "
"do otwarcia urządzenia."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania."

msgid "Record Source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
152
msgstr "Źródło nagrywania"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
153 154

msgid "Microphone"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
155
msgstr "Mikrofon"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
156 157

msgid "Line In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
158
msgstr "Wejście linii"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
159 160

msgid "Internal CD"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
161
msgstr "Wewnętrzny CD"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
162 163

msgid "SPDIF In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
164
msgstr "Wejście SPDIF"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
165 166

msgid "AUX 1 In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
167
msgstr "Wejście AUX 1"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
168 169

msgid "AUX 2 In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
170
msgstr "Wejście AUX 2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
171 172

msgid "Codec Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
173
msgstr "Pętla zwrotna kodeka"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
174 175

msgid "SunVTS Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
176
msgstr "Pętla zwrotna SunVTS"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
177

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
178 179 180
msgid "Volume"
msgstr "Głośność"

181 182 183
msgid "Gain"
msgstr "Wzmocnienie"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
184 185 186 187 188 189
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Wbudowany głośniczek"

190 191
msgid "Headphone"
msgstr "Słuchawki"
192

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
msgid "Line Out"
msgstr "Wyjście linii"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "Wyjście SPDIF"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "Wyjście AUX 1"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "Wyjście AUX 2"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205
#, c-format
206
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
207 208
msgstr "Błąd odczytu %d bajtów z urządzenia '%s'."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
209 210 211
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
212 213
"Nie udało się wyliczyć dostępnych formatów obrazu, z którymi może działać "
"urządzenie '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
214 215 216 217 218

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Nie udało się odwzorować buforów z urządzenia '%s'"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221
msgstr "Sterownik urządzenia '%s' nie obsługuje metody we/wy %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
222

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
223
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
224
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
msgstr "Sterownik urządzenia '%s' nie obsługuje żadnej znanej metody we/wy."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgid "Device '%s' does not support video capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229
msgstr "Urządzenie '%s' nie obsługuje przechwytywania obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
232
msgid "Device '%s' is busy"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233
msgstr "Urządzenie '%s' jest zajęte"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgstr "Urządzenie '%s' nie potrafi przechwytywać obrazu %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
239
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "Urządzenie '%s' nie potrafi przechwytywać obrazu w podanym formacie"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
#, c-format
244
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245
msgstr "Urządzenie '%s' obsługuje nieciągłe powierzchnie"
246

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247 248 249 250 251 252
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Nie udało się uzyskać parametrów urządzenia '%s'"

msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253
"Urządzenie obrazu nie przyjęło nowego ustawienia częstotliwości klatek."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254

255
msgid "Video device did not provide output format."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256
msgstr "Urządzenie obrazu nie przekazało formatu wyjściowego."
257 258

msgid "Video device returned invalid dimensions."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
259
msgstr "Urządzenie obrazu zwróciło błędne wymiary."
260 261

msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgstr "Urzędzenie obrazu wykorzystuje nie obsługiwany sposób przeplotu."
263 264

msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265
msgstr "Urządzenie obrazu wykorzystuje nie obsługiwany format piksela."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266 267

msgid "Failed to configure internal buffer pool."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
268
msgstr "Nie udało się skonfigurować wewnętrznej puli buforów."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269 270

msgid "Video device did not suggest any buffer size."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
271
msgstr "Urzędzenie obrazu nie zasugerowało żadnego rozmiaru bufora."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272 273

msgid "No downstream pool to import from."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
274
msgstr "Brak oddolnej puli do zaimportowania."
275

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
277 278 279
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Nie udało się uzyskać ustawień tunera %d urządzenia '%s'."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282
msgstr "Błąd podczas pobierania możliwości uządzenia '%s'."
283

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285
msgid "Device '%s' is not a tuner."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286
msgstr "Urządzenie '%s' nie jest tunerem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgstr "Nie udało się uzyskać wejścia radiowego z urządzenia '%s'. "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291 292 293 294 295

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Nie udało się ustawić wejścia %d urządzenia %s."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
298
msgstr "Nie udało się zmienić stanu wyciszenia dla urządzenia '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgid "Failed to allocated required memory."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
301
msgstr "Nie udało się przydzielić wymaganej pamięci."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
303
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
305
msgstr "Konwerter urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wejściowego"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
307
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
309
msgstr "Konwerter urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wyjściowego"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
310

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
311
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
313
msgstr "Koder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wejściowego"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
315
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
317
msgstr "Koder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wyjściowego"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318 319

msgid "Failed to allocate required memory."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
320
msgstr "Nie udało się przydzielić wymaganej pamięci."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321 322

msgid "Failed to start decoding thread."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
323
msgstr "Nie udało się uruchomić wątku dekodującego."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324 325

msgid "Failed to process frame."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
326
msgstr "Nie udało się przetworzyć ramki."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328 329 330 331 332 333 334 335
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Błąd pobierania możliwości urządzenia '%s': to nie jest sterownik v4l2. "
"Proszę sprawdzić czy to sterownik v4l1."

336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Nie udało się odpytać o atrybuty wejścia %d urządzenia %s"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Nie udało się uzyskać ustawień tunera %d urządzenia '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Nie udało się odpytać normalizacji urządzenia '%s'."

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Nie udało się uzyskać atrybutów sterujących urządzenia '%s'."

352 353 354 355
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Nie można zidentyfikować urządzenia '%s'."

356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "To nie jest urządzenie '%s'."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia '%s' do odczytu i zapisu."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Urządzenie '%s' nie jest urządzeniem przechwytującym."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
368
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
369
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
370
msgstr "Urządzenie '%s' nie jest urządzeniem wyjściowym."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
371

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
372
#, c-format
373
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
374
msgstr "Urządzenie '%s' nie jest urządzeniem M2M."
375

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
376
#, c-format
377
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
378
msgstr "Nie udało się wykonać dup urządzenia '%s' do odczytu i zapisu."
379

380 381 382 383 384 385
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Nie udało się ustawić normalizacji dla urządzenia '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386 387
msgstr ""
"Nie udało się uzyskać aktualnej częstotliwości tunera dla urządzenia '%s'."
388 389 390

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391 392 393
msgstr ""
"Nie udało się ustawić aktualnej częstotliwości tunera dla urządzenia '%s' na "
"%lu Hz."
394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Nie udało się uzyskać siły sygnału dla urządzenia '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Nie udało się uzyskać wartości sterującej %d urządzenia '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Nie udało się ustawić %d jako wartości sterującej %d urządzenia '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409 410
msgstr ""
"Nie udało się uzyskać aktualnego wejścia urządzenia '%s'. Może to radio"
411

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
412
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
413 414 415
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
416
"Nie udało się uzyskać aktualnego wyjścia urządzenia '%s'. Może to radio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
418
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
419
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
420
msgstr "Nie udało się ustawić wyjścia %d urządzenia %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
421

422 423 424 425 426
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Zmiana rozdzielczości w czasie działania nie jest jeszcze obsługiwana."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Nie można pracować bez zegara"