Commit 6379b7a0 authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge 🍵
Browse files

po: Update translations

parent 618cd5e6
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is put in the public domain.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004, 2005, 2007, 2008.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2013.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2013, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.2.1\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 1.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-18 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-09 11:07+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 12:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-16 06:03+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -114,7 +114,7 @@ msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"Chyba systému GStreamer: selhala změna stavu a některý prvek selhal při "
"Chyba systému GStreamer: selhala změna stavu a některý element selhal při "
"posílání příslušné chybové zprávy s důvodem selhání."
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
......@@ -205,22 +205,21 @@ msgstr "Nelze získat/změnit nastavení prostředku."
msgid "No space left on the resource."
msgstr "V prostředku nezbývá místo."
#, fuzzy
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "V prostředku nezbývá místo."
msgstr "Není autorizováno pro přístup k prostředku."
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "V systému GStreamer došlo k obecné chybě proudu."
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Prvek neimplementuje obsluhu tohoto proudu. Nahlaste to prosím jako chybu."
"Element neimplementuje obsluhu tohoto proudu. Nahlaste to prosím jako chybu."
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nelze zjistit typ proudu."
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Proud je jiného typu, než jaký tento prvek obsluhuje."
msgstr "Proud je jiného typu, než jaký tento element obsluhuje."
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Není přítomen žádný kodek, který umí obsloužit typ tohoto proudu."
......@@ -813,10 +812,10 @@ msgstr ""
"Informace o lidech stojících za mixováním a dalším podobným zpracováním"
msgid "midi-base-note"
msgstr ""
msgstr "základní nota MIDI"
msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr ""
msgstr "Číslo noty MIDI pro zvukovou stopu."
msgid ", "
msgstr "; "
......@@ -831,7 +830,7 @@ msgstr "Schéma URI „%s“ není podporováno"
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "CHYBA: od prvku %s: %s\n"
msgstr "CHYBA: od elementu %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
......@@ -843,35 +842,35 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr ""
msgstr "připojení nemá žádný zdroj [sink=%s@%p]"
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr ""
msgstr "připojení nemá žádný cíl [source=%s@%p]"
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "v prvku „%2$s“ není žádná vlastnost „%1$s“"
msgstr "v elementu „%2$s“ není žádná vlastnost „%1$s“"
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "nelze nastavit vlastnost „%s“ v prvku „%s“ na „%s“"
msgstr "nelze nastavit vlastnost „%s“ v elementu „%s“ na „%s“"
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "nelze připojit prvek „%s“ k prvku „%s“"
msgstr "nelze připojit element „%s“ k elementu „%s“"
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "prvek „%s“ neexistuje"
msgstr "element „%s“ neexistuje"
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
msgstr "neočekávaný odkaz „%s“ – ignoruje se"
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
msgstr "neočekávaný odkaz přípojného bodu „%s“ – ignoruje se"
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
......@@ -879,25 +878,25 @@ msgstr "nelze zpracovat schopnosti „%s“"
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "neexistuje žádný cílový prvek pro adresu URI „%s“"
msgstr "neexistuje žádný cílový element pro adresu URI „%s“"
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "neexistuje žádný zdrojový prvek pro adresu URI „%s“"
msgstr "neexistuje žádný zdrojový element pro adresu URI „%s“"
msgid "syntax error"
msgstr ""
msgstr "syntaktická chyba"
msgid "bin"
msgstr ""
msgstr "zásobník"
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "zadán prázdný zásobník „%s“, to není dovoleno"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "zásobník „%s“ neexistuje, přeskakuje se"
msgstr "zásobník „%s“ rozbaluje se element"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "prázdná roura není povolena"
......@@ -1055,7 +1054,7 @@ msgstr[1] "%d funkce"
msgstr[2] "%d funkcí"
msgid "Print all elements"
msgstr "Vypsat všechny prvky"
msgstr "Vypsat všechny elementy"
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Vypsat seznam souborů na černé listině"
......@@ -1075,17 +1074,17 @@ msgid "List the plugin contents"
msgstr "Vypsat obsah zásuvných modulů"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr "Zkontrolovat, zda zadaný prvek nebo zásuvný modul existuje"
msgstr "Zkontrolovat, zda zadaný element nebo zásuvný modul existuje"
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
"Při kontrole existence prvku nebo zásuvného modulu rovněž zkontrolovat, zda "
"je jeho verze stejná nebo novější než zadaná"
"Při kontrole existence elementu nebo zásuvného modulu rovněž zkontrolovat, "
"zda je jeho verze stejná nebo novější než zadaná"
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr "Vypsat podporovaná schémata URI, včetně prvků, které implementují"
msgstr "Vypsat podporovaná schémata URI, včetně elementů, které implementují"
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
......@@ -1093,14 +1092,14 @@ msgstr "Nelze načíst soubor se zásuvným modulem: %s\n"
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Prvek nebo zásuvný modul „%s“ neexistuje\n"
msgstr "Element nebo zásuvný modul „%s“ neexistuje\n"
msgid "Index statistics"
msgstr "Přehledové statistiky"
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "Obdržena zpráva čís. %u od prvku „%s“ (%s): "
msgstr "Obdržena zpráva čís. %u od elementu „%s“ (%s): "
#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
......@@ -1116,12 +1115,12 @@ msgstr "Obdržena zpráva čís. %u (%s): "
#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Obdržen konec proudu od prvku „%s“.\n"
msgstr "Obdržen konec proudu od elementu „%s“.\n"
#, c-format
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr ""
"NALEZEN ŠTÍTEK: nalezen prvkem „%s“.\n"
"NALEZEN ŠTÍTEK: nalezen elementem „%s“.\n"
"\n"
#, c-format
......@@ -1138,7 +1137,7 @@ msgstr "NALEZEN ŠTÍTEK\n"
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr ""
"NALEZENA TABULKA S OBSAHEM: nalezena prvkem „%s“.\n"
"NALEZENA TABULKA S OBSAHEM: nalezena elementem „%s“.\n"
"\n"
#, c-format
......@@ -1158,7 +1157,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: od prvku %s: %s\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: od elementu %s: %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr ""
......@@ -1194,11 +1193,11 @@ msgstr "Průběh: (%s) %s\n"
#, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Schází prvek: %s\n"
msgstr "Schází element: %s\n"
#, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "Obdržen kontext od prvku „%s“: %s=%s\n"
msgstr "Obdržen kontext od elementu „%s“: %s=%s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Vypsat štítky (známé také jako metadata)"
......@@ -1242,7 +1241,7 @@ msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: chybná roura: %s\n"
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "CHYBA: prvek „pipeline“ nebyl nalezen.\n"
msgstr "CHYBA: element „pipeline“ nebyl nalezen.\n"
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Nastavuje se rouru na POZASTAVENA…\n"
......@@ -1304,15 +1303,3 @@ msgstr "Nastavuje se roura na PRÁZDNÁ…\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Uvolňuje se roura…\n"
#~ msgid "link without source element"
#~ msgstr "propojení bez zdrojového prvku"
#~ msgid "link without sink element"
#~ msgstr "propojení bez cílového prvku"
#~ msgid "no element to link URI \"%s\" to"
#~ msgstr "neexistuje žádný prvek pro připojení adresy URI „%s“"
#~ msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
#~ msgstr "nelze připojit cílový prvek pro adresu URI „%s“"
# German translation for gstreamer 1.3.2
# German translation for gstreamer 1.4.1
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
#
# Roland Illig <roland.illig@gmx.de>, 2004.
# Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
# Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.3.2\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 1.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-18 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-22 20:48+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 12:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-18 16:41+0100\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: de\n"
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Die Version von GStreamer ausgeben"
......@@ -292,13 +292,13 @@ msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "Üblicher Titel zu Sortierzwecken"
msgid "artist"
msgstr "Interpret"
msgstr "Künstler"
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "Für die Aufnahme verantwortliche Person(en)"
msgid "artist sortname"
msgstr "Sortiername des Interpreten"
msgstr "Sortiername des Künstlers"
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "Für die Aufnahme verantwortliche Person(en) zu Sortierzwecken"
......@@ -316,16 +316,16 @@ msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "Album, das diese Daten enthält, zu Sortierzwecken"
msgid "album artist"
msgstr "Interpret des Albums"
msgstr "Künstler des Albums"
msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr "Der Interpret des gesamten Albums, so wie er angezeigt werden soll"
msgstr "Der Künstler des gesamten Albums, so wie er angezeigt werden soll"
msgid "album artist sortname"
msgstr "Sortiername des Albeninterpreten"
msgstr "Sortiername des Albenkünstlers"
msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr "Der Interpret des gesamten Albums, so wie er einsortiert werden soll"
msgstr "Der Künstler des gesamten Albums, so wie er einsortiert werden soll"
msgid "date"
msgstr "Datum"
......@@ -396,10 +396,10 @@ msgstr ""
"Datenstroms bereit steht)"
msgid "homepage"
msgstr "Homepage"
msgstr "Internetseite"
msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr "Homepage dieses Mediums (z.B. Interpret oder Film)"
msgstr "Internetseite dieses Mediums (z.B. Künstler oder Filmseite)"
msgid "description"
msgstr "Beschreibung"
......
......@@ -4,14 +4,15 @@
#
# Thomas Vander Stichele <thomas@apestaart.org>, 2004.
# Claude Paroz <claude@2xlibre.net>, 2008-2012.
# Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 1.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-18 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-05 19:31+0100\n"
"Last-Translator: Claude Paroz <claude@2xlibre.net>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 12:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-26 19:49+0200\n"
"Last-Translator: Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>\n"
"Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n"
"Language: fr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -28,11 +29,10 @@ msgstr "Rend tous les avertissements bloquants"
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Affiche les catégories de débogage disponibles et quitte"
#, fuzzy
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Niveau de débogage par défaut, de 1 (erreurs uniquement) à 5 (tout) ou 0 "
"Niveau de débogage par défaut, de 1 (erreurs uniquement) à 9 (tout) ou 0 "
"pour aucune sortie"
msgid "LEVEL"
......@@ -890,18 +890,18 @@ msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "pas d'élément source pour l'URI « %s »"
msgid "syntax error"
msgstr ""
msgstr "erreur de syntaxe"
msgid "bin"
msgstr ""
msgstr "bin"
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "conteneur « %s » vide, non autorisé"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "pas de conteneur « %s », ignoré"
msgstr "pas de conteneur « %s », dépaquetage des éléments"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "pipeline vide non autorisé"
......@@ -1160,30 +1160,29 @@ msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "AVERTISSEMENT : de l'élément %s : %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Préparation terminée, attente de la fin de remplissage du tampon...\n"
msgstr "Préparation terminée, attente de la fin de remplissage du tampon\n"
#, fuzzy
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Préparation terminée, attente de la fin de remplissage du tampon...\n"
msgstr "Préparation terminée, attente de la fin du traitement…\n"
msgid "buffering..."
msgstr "mise en mémoire tampon..."
msgstr "mise en mémoire tampon"
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Mémoire tampon pleine, définition du pipeline à PLAYING...\n"
msgstr "Mémoire tampon pleine, définition du pipeline à PLAYING\n"
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Remplissage du tampon, définition du pipeline à PAUSED...\n"
msgstr "Remplissage du tampon, définition du pipeline à PAUSED\n"
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Redistribution de latence...\n"
msgstr "Redistribution de latence\n"
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr "Définition de l'état à %s comme demandé par %s...\n"
msgstr "Définition de l'état à %s comme demandé par %s\n"
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr "Interruption : arrêt du pipeline...\n"
msgstr "Interruption : arrêt du pipeline\n"
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
......@@ -1216,7 +1215,7 @@ msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "N'affiche pas d'informations d'état de TYPE"
msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "TYPE1,TYPE2,"
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "N'installe pas de gestionnaire de dysfonctionnement"
......@@ -1248,19 +1247,19 @@ msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "ERREUR : le pipeline refuse de se mettre en pause.\n"
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Le pipeline est actif et n'a pas besoin de phase PREROLL...\n"
msgstr "Le pipeline est actif et n'a pas besoin de phase PREROLL\n"
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Le pipeline est en phase de PREROLL...\n"
msgstr "Le pipeline est en phase de PREROLL\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "ERREUR : le pipeline refuse de passer en phase de préparation.\n"
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Le pipeline a terminé la phase PREROLL...\n"
msgstr "Le pipeline a terminé la phase PREROLL\n"
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Passage du pipeline à la phase PLAYING...\n"
msgstr "Passage du pipeline à la phase PLAYING\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "ERREUR : le pipeline refuse de passer en mode actif.\n"
......@@ -1272,13 +1271,13 @@ msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr "EOS à la fermeture est activé -- attente d'EOS après erreur\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Attente d'EOS...\n"
msgstr "Attente d'EOS.\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "EOS reçu - arrêt du pipeline...\n"
msgstr "EOS reçu - arrêt du pipeline\n"
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Interruption lors de l'attende d'EOS - arrêt du pipeline...\n"
msgstr "Interruption lors de l'attende d'EOS - arrêt du pipeline\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "Une erreur s'est produite lors de l'attente de l'EOS\n"
......@@ -1287,50 +1286,10 @@ msgid "Execution ended after %"
msgstr "L'exécution s'est terminée après %"
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Définition du pipeline à READY (prêt)...\n"
msgstr "Définition du pipeline à READY (prêt)\n"
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Définition du pipeline à NULL...\n"
msgstr "Définition du pipeline à NULL\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Libération du pipeline...\n"
#~ msgid "link without source element"
#~ msgstr "lien sans élément source"
#~ msgid "link without sink element"
#~ msgstr "lien sans élément d'entrée (sink)"
#~ msgid "no element to link URI \"%s\" to"
#~ msgstr "pas d'élément auquel relier l'URI « %s »"
#~ msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
#~ msgstr "impossible de lier un élément d'entrée pour l'URI « %s »"
#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "ERREUR : l'analyse du fichier xml « %s » a échoué.\n"
#~ msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
#~ msgstr ""
#~ "ERREUR : pas d'élément pipeline de premier niveau dans le fichier "
#~ "« %s ».\n"
#~ msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
#~ msgstr ""
#~ "AVERTISSEMENT : actuellement, un seul élément de premier niveau est "
#~ "géré.\n"
#~ msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
#~ msgstr ""
#~ "ERREUR : impossible d'analyser le paramètre numéro %d de la ligne de "
#~ "commande : %s.\n"
#~ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
#~ msgstr "AVERTISSEMENT : l'élément nommé « %s » est introuvable.\n"
#~ msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
#~ msgstr ""
#~ "Enregistre une représentation xml du pipeline dans FICHIER et quitte"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FICHIER"
msgstr "Libération du pipeline…\n"
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment