Commit df4f9745 authored by Thomas Vander Stichele's avatar Thomas Vander Stichele
Browse files

po/bg.po: Added Bulgarian translation.

Original commit message from CVS:
translated by: Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* po/bg.po:
Added Bulgarian translation.
parent 12f3a4bf
2007-09-22 Thomas Vander Stichele <thomas at apestaart dot org>
translated by: Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* po/bg.po:
Added Bulgarian translation.
2007-09-21 Wim Taymans <wim.taymans@gmail.com>
* gst/rtp/gstrtpamrdepay.c: (gst_rtp_amr_depay_process):
......
# Bulgarian translation of gst-plugins-good.
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-17 20:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-10 13:08+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ext/libpng/gstpngdec.c:330 ext/libpng/gstpngdec.c:513
#: gst/wavparse/gstwavparse.c:1615 gst/wavparse/gstwavparse.c:1670
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
#: ext/esd/esdsink.c:261 ext/esd/esdsink.c:366
msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към звуковия сървър."
#: ext/esd/esdsink.c:268
msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Неуспех при запитването за възможностите на звуковия сървър."
#: ext/shout2/gstshout2.c:518
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."
#: gst/avi/gstavimux.c:1357
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:641
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се поддържа."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:911
#, c-format
msgid "Error read()ing %d bytes on device '%s'."
msgstr "Грешка при прочитане с read() на %d байта на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:919
#, c-format
msgid "Error reading from device '%s'"
msgstr "Грешка при четене от устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:68
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
msgstr "Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:102
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:126
#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner &d on device '%s'."
msgstr "Неуспех при получаването на настройките на тунер &d на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:166
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Неуспех при запитването за нормата на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:214 sys/v4l2/v4l2_calls.c:285
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s."
msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:403
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:410
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "„%s“ не е устройство."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:417
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:424
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:519
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Неуспех при задаване на нормата на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:556
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Неуспех при получаването на текущата настройка на честотата за устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:597
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Неуспех при задаването на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ да е %lu Hz."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Неуспех при получаването на силата на сигнала на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:667
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Неуспех при получаването на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:702
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Неуспех при задаването на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:729
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'."
msgstr "Неуспех при задаването на вход %d на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:752
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Неуспех при задаването на вход %d на устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:95
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr "Неуспех при изброяването на възможните видео формати, с които устройство „%s“ може да работи."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:137 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:239
#, c-format
msgid "Could not exchange data with device '%s'."
msgstr "Неуспешен опит за обмяна на данни с устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:213 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:230
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Неуспех при опита за получаване на видео кадрите от устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:215
#, c-format
msgid "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. device %s"
msgstr "Този вид буфер не се поддържа, индексът е извън границите, не са заделени буфери или дължината или указателят към потребител са неправилни. Устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:224
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
msgstr "Неуспех при получаване на видео кадрите от устройство „%s“. Няма достатъчно памет."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:224
#, c-format
msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
msgstr "Недостатъчно памет за подреждането на буфер с потребителски указатели в опашка. Устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:232
#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Неуспех след %d опита. Устройство „%s“. Системна грешка: %s"
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:272
#, c-format
msgid "Failed querying in which video format device '%s' is working with"
msgstr "Неуспех при запитването с кой видео формат работи в момента устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:316
#, c-format
msgid "The closest size from %dx%d is %dx%d, for video format %s on device '%s'"
msgstr "Най близкия формат до %d×%d е %d×%d, за видео формата %s на устройството „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:330
#, c-format
msgid "The closest framerate from %u/%u is %u/%u, on device '%s'"
msgstr "Най-близката честота на кадри до %u/%u е %u/%u на устройството „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:357 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:367
#, c-format
msgid "Failed setting the video format for device '%s'"
msgstr "Неуспех при задаването на видео формата на устройството „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:487
#, c-format
msgid "Could not get buffers from device '%s'."
msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:496
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' is broken."
msgstr "Драйверът на устройство „%s“ е счупен."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:505
#, c-format
msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
msgstr "Не могат да се получат достатъчно буфери от устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:516
#, c-format
msgid "Could not get properties of data comming from device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат свойствата на данните, които идват от устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:526
#, c-format
msgid "Could not map memory in device '%s'."
msgstr "Не може да се получи достъп до паметта на устройството „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:569
#, c-format
msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
msgstr "Грешка при започването на поточен запис от устройство „%s“."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:613
#, c-format
msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
msgstr "Грешка при спирането на поточен запис от устройство „%s“."
#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "CD-то не може да бъде прочетено."
#~ msgid "Could not open CD device for reading."
#~ msgstr "Устройството за CD-та не може да се отвори за четене."
#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Дискът не е аудио CD."
#~ msgid "Failed to decode JPEG image"
#~ msgstr "Неуспех при декодиране на изображение, формат JPEG."
#~ msgid "Describes the selected input element."
#~ msgstr "Описание на избрания елемент-вход."
#~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgstr "Описание на избрания елемент-изход за аудио/видео конференции."
#~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
#~ msgstr "Описание на избрания елемент-изход за музика и филми."
#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Описание на избрания елемент-изход."
#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "Елемент-приемник за аудио за аудио/видео конференции."
#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "Елемент-приемник за аудио за музика и филми."
#~ msgid "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer може да пуска аудио към произволен брой елементи-изход. Някои възможности са „osssink“, „esdsink“ и „alsasink“. Елементът-приемник може да е частичен конвейер, а не само един елемент."
#~ msgid "GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer може да пуска видео към произволен брой елементи-изход. Някои възможности са „xvimagesink“, „ximagesink“, „sdlvideosink и „aasink“. Елементът-приемник може да е частичен конвейер, а не само един елемент."
#~ msgid "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer може да подрежда приставките за визуализация в конвейер, за да преобразува аудио потока във видео кадри. Стандартно се използва „goom“, но скоро ще има и други приставки за визуализация. Приставката за визуализация може да е частичен конвейер, а не само един елемент."
#~ msgid "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer може да записва аудио от произволен брой елементи-изход. Някои възможности са „osssrc“, „esdsrc“ и „alsasrc“. Елементът-източник може да е частичен конвейер, а не само един елемент."
#~ msgid "GStreamer can record video from any number of input elements. Some possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer може да записва видео от произволен брой елементи-изход. Някои възможности са „v4lsrc“ и „videotestsrc“. Елементът-източник може да е частичен конвейер, а не само един елемент."
#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "стандартен елемент-източник на аудио за GStreamer"
#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "стандартен елемент-приемник на аудио за GStreamer"
#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "стандартен елемент-източник на видео за GStreamer"
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "стандартен елемент-приемник на видео за GStreamer"
#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "стандартна приставка за визуализация на GStreamer"
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "Описание на елемента-приемник за аудио/видео конференции."
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "Описание на елемента-приемник за музика и филми."
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "Описание на стандартния елемент-приемник за аудио на GStreamer."
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "Описание на стандартния елемент-източник за аудио на GStreamer."
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Вътрешна грешка в потока с данни."
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Сила на звука"
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Баси"
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Високи"
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Синтезатор"
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Високоговорител"
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Вход"
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Микрофон"
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Смесител"
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Запис"
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Входно усилване"
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Изходно усилване"
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Линия-1"
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Линия-2"
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Линия-3"
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Цифрова-1"
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Цифрова-2"
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Цифрова-3"
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Вход за слушалки"
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Изход за слушалки"
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Видео"
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Радио"
#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Монитор"
#~ msgid "Gain"
#~ msgstr "Усилване"
#~ msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
#~ msgstr "Неуспех при получаването на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
#~ msgstr "Буферите в устройство „%s“ не могат да се подредят в опашка."
#~ msgid "Cannot operate without a clock"
#~ msgstr "Работата без часовник е невъзможна."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment