Commit eabafac7 authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov

2008-08-02 Alexander Shopov <ash@contact.bg>

	* bg.po: Updated Bulgarian translation by
	Alexander Shopov <ash@contact.bg>

git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@3885 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 3bde114e
2008-08-02 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
Alexander Shopov <ash@contact.bg>
2008-08-01 Og Maciel <ogmaciel@gnome.org>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation by
......
# Bulgarian translation of NetworkManager po-file
# Copyright (C) 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2005, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2007.
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2007, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager HEAD\n"
"Project-Id-Version: NetworkManager trunk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-27 23:54+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-02 05:46+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-02 08:52+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-01 07:30+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,35 +19,35 @@ msgstr ""
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:193 ../src/nm-netlink-monitor.c:471
#, c-format
msgid "error processing netlink message: %s"
msgstr ""
msgstr "грешка при обработката на следното съобщение от мрежовия слой: %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:250
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "unable to allocate netlink handle for monitoring link status: %s"
msgstr ""
"неуспешно създаване на мрежово гнездо за наблюдение на устройства за кабелен "
"Етернет - %s"
"не може да се зададе модул в мрежовия слой за наблюдение на състоянието на "
"връзката — %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:260
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "unable to connect to netlink for monitoring link status: %s"
msgstr ""
"неуспешно свързване към мрежовото гнездо за наблюдение на устройства за "
"кабелен Етернет - %s"
"не може да се осъществи връзка с мрежовия слой за наблюдение на състоянието "
"на връзката — %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:268
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "unable to join netlink group for monitoring link status: %s"
msgstr ""
"неуспешно свързване към мрежовото гнездо за наблюдение на устройства за "
"кабелен Етернет - %s"
"не може да се осъществи присъединяване към групата на мрежовия слой за "
"наблюдение на състоянието на връзката — %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:276
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "unable to allocate netlink link cache for monitoring link status: %s"
msgstr ""
"неуспешно създаване на мрежово гнездо за наблюдение на устройства за кабелен "
"Етернет - %s"
"не може да се зададе временна памет в мрежовия слой за наблюдение на "
"състоянието на връзката — %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:494
#, c-format
......@@ -57,11 +57,11 @@ msgstr "грешка при изчакване за данни през гнез
#: ../src/NetworkManager.c:250
#, c-format
msgid "Invalid option. Please use --help to see a list of valid options.\n"
msgstr ""
msgstr "Неправилна опция. Ползвайте --help, за да видите списъка с опции.\n"
#: ../src/dhcp-manager/nm-dhcp-dhclient.c:87
msgid "# Created by NetworkManager\n"
msgstr ""
msgstr "# Създаден от NetworkManager\n"
#: ../src/dhcp-manager/nm-dhcp-dhclient.c:93
#, c-format
......@@ -69,195 +69,207 @@ msgid ""
"# Merged from %s\n"
"\n"
msgstr ""
"# Слят от %s\n"
"\n"
#: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:117
msgid "NOTE: the glibc resolver does not support more than 3 nameservers."
msgstr ""
msgstr "БЕЛЕЖКА: стандартно glibc поддържа максимум 3 сървъра за имена."
#: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:119
msgid "The nameservers listed below may not be recognized."
msgstr ""
msgstr "Сървърите за имена отдолу могат да не бъдат разпознати."
#: ../system-settings/src/main.c:365
#, c-format
msgid "Auto %s"
msgstr ""
msgstr "Автоматично %s"
#: ../libnm-util/crypto.c:125
#, c-format
msgid "PEM key file had no end tag '%s'."
msgstr ""
msgstr "Крайният етикет „%s“ липсва в сертификат във формат PEM."
#: ../libnm-util/crypto.c:135
#, c-format
msgid "Doesn't look like a PEM private key file."
msgstr ""
msgstr "Това не изглежда да е сертификат във формат PEM с частен ключ."
#: ../libnm-util/crypto.c:143
#, c-format
msgid "Not enough memory to store PEM file data."
msgstr ""
"Няма достатъчно памет за запазването на данните от сертификата във формат "
"PEM."
#: ../libnm-util/crypto.c:159
#, c-format
msgid "Malformed PEM file: Proc-Type was not first tag."
msgstr ""
"Неправилен сертификат във формат PEM: първият етикет не беше „Proc-Type“."
#: ../libnm-util/crypto.c:167
#, c-format
msgid "Malformed PEM file: unknown Proc-Type tag '%s'."
msgstr ""
"Неправилен сертификат във формат PEM: непознат етикет „Proc-Type“ — „%s“."
#: ../libnm-util/crypto.c:177
#, c-format
msgid "Malformed PEM file: DEK-Info was not the second tag."
msgstr ""
"Неправилен сертификат във формат PEM: вторият етикет не беше „DEK-Info“."
#: ../libnm-util/crypto.c:188
#, c-format
msgid "Malformed PEM file: no IV found in DEK-Info tag."
msgstr ""
"Неправилен сертификат във формат PEM: липсва първоначален вектор в етикета "
"„DEK-Info“."
#: ../libnm-util/crypto.c:195
#, c-format
msgid "Malformed PEM file: invalid format of IV in DEK-Info tag."
msgstr ""
"Неправилен сертификат във формат PEM: неправилен първоначален вектор в "
"етикета „DEK-Info“."
#: ../libnm-util/crypto.c:208
#, c-format
msgid "Malformed PEM file: unknown private key cipher '%s'."
msgstr ""
"Неправилен сертификат във формат PEM: непознат шифър за частен ключ „%s“."
#: ../libnm-util/crypto.c:227
#, c-format
msgid "Could not decode private key."
msgstr ""
msgstr "Частният ключ не може да бъде декодиран."
#: ../libnm-util/crypto.c:271
#, c-format
msgid "PEM certificate '%s' had no end tag '%s'."
msgstr ""
msgstr "Крайният етикет „1$%s“ липсва в сертификата във формат PEM — „2$%s“."
#: ../libnm-util/crypto.c:281
#, c-format
msgid "Failed to decode certificate."
msgstr ""
msgstr "Сертификатът не може да бъде декодиран."
#: ../libnm-util/crypto.c:290 ../libnm-util/crypto.c:298
#, c-format
msgid "Not enough memory to store certificate data."
msgstr ""
msgstr "Няма памет за запазването на данните от сертификат."
#: ../libnm-util/crypto.c:328
#, c-format
msgid "IV must be an even number of bytes in length."
msgstr ""
msgstr "Началният вектор трябва да е четен брой байта на дължина."
#: ../libnm-util/crypto.c:337
#, c-format
msgid "Not enough memory to store the IV."
msgstr ""
msgstr "Няма достатъчно памет за запазването на началния вектор."
#: ../libnm-util/crypto.c:348
#, c-format
msgid "IV contains non-hexadecimal digits."
msgstr ""
msgstr "Началният вектор съдържа низ, който не е шестнайсетично число."
#: ../libnm-util/crypto.c:386 ../libnm-util/crypto_gnutls.c:126
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:136
#, c-format
msgid "Private key cipher '%s' was unknown."
msgstr ""
msgstr "Шифърът за частен ключ „%s“ е непознат."
#: ../libnm-util/crypto.c:395
#, c-format
msgid "Not enough memory to create private key decryption key."
msgstr ""
msgstr "Няма достатъчно памет за създаването на частен ключ за дешифриране."
#: ../libnm-util/crypto.c:513
#, c-format
msgid "Not enough memory to store decrypted private key."
msgstr ""
msgstr "Няма достатъчно памет за запазването на частен ключ за дешифриране."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:73
#, c-format
msgid "Failed to initialize the MD5 engine: %s / %s."
msgstr ""
msgstr "Модулът за MD5 не може да бъде инициализиран: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:135 ../libnm-util/crypto_nss.c:145
#, c-format
msgid "Not enough memory for decrypted key buffer."
msgstr ""
msgstr "Няма достатъчно памет за буфера за дешифриране."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:143
#, c-format
msgid "Failed to initialize the decryption cipher context: %s / %s."
msgstr ""
msgstr "Контекстът за дешифриране не може да бъде инициализиран: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:152
#, c-format
msgid "Failed to set symmetric key for decryption: %s / %s."
msgstr ""
msgstr "Симетричният ключ за дешифриране не може да бъде зададен: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:161
#, c-format
msgid "Failed to set IV for decryption: %s / %s."
msgstr ""
msgstr "Началният вектор за дешифриране не може да бъде зададен: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:170
#, c-format
msgid "Failed to decrypt the private key: %s / %s."
msgstr ""
msgstr "Частният ключ не може да бъде дешифриран: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:208
#, c-format
msgid "Error initializing certificate data: %s"
msgstr ""
msgstr "Грешка при инициализиране на данните от сертификата: %s"
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:220
#, c-format
msgid "Couldn't decode certificate: %s"
msgstr ""
msgstr "Сертификатът не може да бъде декодиран: %s"
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:78
#, c-format
msgid "Failed to initialize the MD5 context: %d."
msgstr ""
msgstr "Контекстът за MD5 не може да бъде инициализиран: %d."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:153
#, c-format
msgid "Failed to initialize the decryption cipher slot."
msgstr ""
msgstr "Буферът за шифъра за дешифриране не може да бъде инициализиран."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:163
#, c-format
msgid "Failed to set symmetric key for decryption."
msgstr ""
msgstr "Симетричният ключ за дешифриране не може да бъде зададен."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:173
#, c-format
msgid "Failed to set IV for decryption."
msgstr ""
msgstr "Началният вектор за дешифриране не може да бъде зададен."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:181
#, c-format
msgid "Failed to initialize the decryption context."
msgstr ""
msgstr "Контекстът за дешифриране не може да бъде инициализиран."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:194
#, c-format
msgid "Failed to decrypt the private key: %d."
msgstr ""
msgstr "Частният ключ не може да бъде дешифриран: %d."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:206
#, c-format
msgid "Failed to finalize decryption of the private key: %d."
msgstr ""
msgstr "Дешифрирането на частния ключ не може да приключи: %d."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:250
#, c-format
msgid "Couldn't decode certificate: %d"
msgstr ""
msgstr "Сертификатът не може да бъде дешифриран: %d"
#~ msgid "Passphrase for wireless network %s"
#~ msgstr "Парола за безжичната мрежа %s"
......@@ -296,8 +308,8 @@ msgstr ""
#~ "Copyright © 2004-2006 Red Hat, Inc.\n"
#~ "Copyright © 2005-2006 Novell, Inc."
#~ msgstr ""
#~ "Авторски права © 2004-2006 Red Hat, Inc.\n"
#~ "Авторски права © 2004-2006 Novell, Inc."
#~ "Авторски права © 20042006 Red Hat, Inc.\n"
#~ "Авторски права © 20042006 Novell, Inc."
#~ msgid ""
#~ "Notification area applet for managing your network devices and "
......@@ -318,8 +330,8 @@ msgstr ""
#~ "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc.\n"
#~ "Copyright © 2005-2006 Novell, Inc."
#~ msgstr ""
#~ "Авторски права © 2004-2005 Red Hat, Inc.\n"
#~ "Авторски права © 2005-2006 Novell, Inc."
#~ "Авторски права © 20042005 Red Hat, Inc.\n"
#~ "Авторски права © 20052006 Novell, Inc."
#~ msgid "VPN Login Failure"
#~ msgstr "Грешка при идентификация пред ВЧМ"
......@@ -378,31 +390,31 @@ msgstr ""
#~ msgstr "(не се знае)"
#~ msgid "Preparing device %s for the wired network..."
#~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за кабелната мрежа..."
#~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за кабелната мрежа"
#~ msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
#~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за безжичната мрежа „%s“..."
#~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за безжичната мрежа „%s“"
#~ msgid "Configuring device %s for the wired network..."
#~ msgstr "Настройване на устройството „%s“ за кабелната мрежа..."
#~ msgstr "Настройване на устройството „%s“ за кабелната мрежа"
#~ msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
#~ msgstr "Опит за свързване към безжичната мрежа „%s“..."
#~ msgstr "Опит за свързване към безжичната мрежа „%s“"
#~ msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
#~ msgstr "Изчакване за мрежовия ключ за безжичната мрежа „%s“..."
#~ msgstr "Изчакване за мрежовия ключ за безжичната мрежа „%s“"
#~ msgid "Requesting a network address from the wired network..."
#~ msgstr "Запитване на кабелната мрежа за адрес..."
#~ msgstr "Запитване на кабелната мрежа за адрес"
#~ msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
#~ msgstr "Запитване на безжичната мрежа „%s“ за адрес..."
#~ msgstr "Запитване на безжичната мрежа „%s“ за адрес"
#~ msgid "Finishing connection to the wired network..."
#~ msgstr "Завършване на връзката към кабелната мрежа..."
#~ msgstr "Завършване на връзката към кабелната мрежа"
#~ msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
#~ msgstr "Завършване на връзката към безжичната мрежа „%s“..."
#~ msgstr "Завършване на връзката към безжичната мрежа „%s“"
#~ msgid "NetworkManager is not running"
#~ msgstr "NetworkManager не е включен"
......@@ -429,34 +441,34 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Свързване по ВЧМ към „%s“"
#~ msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
#~ msgstr "_Свързване към други безжични мрежи..."
#~ msgstr "_Свързване към други безжични мрежи"
#~ msgid "Create _New Wireless Network..."
#~ msgstr "Създаване на _нова безжична мрежа..."
#~ msgstr "Създаване на _нова безжична мрежа"
#~ msgid "_VPN Connections"
#~ msgstr "_Връзки по ВЧМ"
#~ msgid "_Configure VPN..."
#~ msgstr "_Настройване на ВЧМ..."
#~ msgstr "_Настройване на ВЧМ"
#~ msgid "_Disconnect VPN..."
#~ msgstr "_Прекъсване на ВЧМ..."
#~ msgstr "_Прекъсване на ВЧМ"
#~ msgid "_Dial Up Connections"
#~ msgstr "_Връзки по телефонна линия"
#~ msgid "Connect to %s..."
#~ msgstr "Свързване към %s..."
#~ msgstr "Свързване към %s"
#~ msgid "Disconnect from %s..."
#~ msgstr "Прекъсване на връзката към %s..."
#~ msgstr "Прекъсване на връзката към %s"
#~ msgid "No network devices have been found"
#~ msgstr "Не са открити мрежови устройства"
#~ msgid "NetworkManager is not running..."
#~ msgstr "NetworkManager не е включен..."
#~ msgstr "NetworkManager не е включен"
#~ msgid "Enable _Networking"
#~ msgstr "_Включване на мрежата"
......@@ -656,7 +668,7 @@ msgstr ""
#~ "безжична мрежа</span>\n"
#~ "\n"
#~ "Избрали сте да се свържете към безжичната мрежа „%s“. Ако сте уверени, че "
#~ "тя е сигурна и можете да й се доверите, задайте настройката отдолу и "
#~ "тя е сигурна и можете да ѝ се доверите, задайте настройката отдолу и "
#~ "NetworkManager няма да ви иска потвърждения при следващи влизания."
#~ msgid "Anonymous Identity:"
......@@ -732,7 +744,7 @@ msgstr ""
#~ "Споделен ключ"
#~ msgid "Other Wireless Network..."
#~ msgstr "Друга безжична мрежа..."
#~ msgstr "Друга безжична мрежа"
#~ msgid "Passphrase:"
#~ msgstr "Парола:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment