Commit a999a7ba authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

2004-08-28 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Added Czech translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@97 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 03f66481
2004-08-28 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Added Czech translation.
2004-08-28 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
# Czech translation of NetworkManager.
# Copyright (C) 2004 NetworkManager'S COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-28 12:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-28 15:13+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: info-daemon/networks.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\">Wireless Networks:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrátové sítě:</span>"
#: info-daemon/networks.glade.h:2
msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upravit bezdrátové sítě"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1 panel-applet/wireless-applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2
msgid "*"
msgstr "*"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:4
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or WEP key is required to access the wireless network '%s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Bezdrátová síť vyžaduje heslo</span>\n"
"\n"
"Pro přístup k bezdrátové síti '%s' je vyžadováno heslo nebo klíč WEP."
#: info-daemon/passphrase.glade.h:7
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:8 panel-applet/wireless-applet.glade.h:7
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Přihlásit se k síti"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:559
msgid "There are no network devices..."
msgstr "Neexistuje žádné síťové zařízení..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:659
msgid "There are no wireless networks..."
msgstr "Neexistuje žádná bezdrátová síť..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:662
msgid "Wireless Networks"
msgstr "Bezdrátové sítě"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:733
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager neběží..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:737
msgid "Network Connections"
msgstr "Připojení k síti"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:744
msgid "No network connection is currently active..."
msgstr "Momentálně není aktivní žádné připojení k síti..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:749
msgid "A wired network connection is currently active..."
msgstr "Momentálně je aktivní připojení k síti kabelem..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:894 panel-applet/NMWirelessApplet.c:956
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr "Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje (soubor glade nebyl nalezen)."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.xml.h:1
msgid "_About..."
msgstr "O _aplikaci..."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:3
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
"You have chosen log in to the wireless network '%s'. If you are sure this "
"wireless network is secure, click the checkbox below and NetworkManager will "
"no longer pester you with stupid questions when you connect to it."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrzení přihlášení k bezdrátové síti</span>\n"
"\n"
"Rozhodli jste se přihlásit k bezdrátové síti '%s'. Pokud jste si jisti, že je tato bezdrátová síť bezpečná, zaškrtněte pole níže a NetworkManager vás už nebude obtěžovat hloupými otázkami, když se k ní připojujete."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:6
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy důvěřovat této bezdrátové síti"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment