Commit 40debac1 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

2005-05-12 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@620 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 7d54da0e
2005-05-12 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-05-06 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-06 03:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-06 10:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-12 03:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-12 11:43+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -33,14 +33,16 @@ msgstr "Orientace oznamovací oblasti."
msgid ""
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range. A "
"different wireless network will be used if any are available."
msgstr "Požadovaná bezdrátová síť '%s' zřejmě není v dosahu. Bude se používat jiná bezdrátová síť, pokud je k dispozici."
msgstr ""
"Požadovaná bezdrátová síť '%s' zřejmě není v dosahu. Bude se používat jiná "
"bezdrátová síť, pokud je k dispozici."
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:571
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:573
#, c-format
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Připojení k bezdrátové síti '%s' selhalo.\n"
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:576
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:578
msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Připojení k drátové síti selhalo.\n"
......@@ -88,7 +90,7 @@ msgstr ""
"\n"
"\"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:558 ../gnome/applet/applet.c:1932
#: ../gnome/applet/applet.c:559 ../gnome/applet/applet.c:1922
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:430
msgid ""
......@@ -98,133 +100,135 @@ msgstr ""
"Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje (soubor glade "
"nebyl nalezen)."
#: ../gnome/applet/applet.c:571
#: ../gnome/applet/applet.c:572
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Síťové zařízení \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrátové hledání."
#: ../gnome/applet/applet.c:578
#: ../gnome/applet/applet.c:579
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Síťové zařízení \"%s (%s)\" nepodporuje detekci připojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:695
#: ../gnome/applet/applet.c:700
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Připravuji zařízení %s pro drátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:697
#: ../gnome/applet/applet.c:702
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Připravuji zařízení %s pro bezdrátovou síť '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:704
#: ../gnome/applet/applet.c:709
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Nastavuji zařízení %s pro drátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:706
#: ../gnome/applet/applet.c:711
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Nastavuji zařízení %s pro bezdrátovou síť '%s' ..."
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokouším se přidat k bezdrátové síti '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:713
#: ../gnome/applet/applet.c:718
#, c-format
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čekám na klíč bezdrátové sítě '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:720 ../gnome/applet/applet.c:729
#: ../gnome/applet/applet.c:725 ../gnome/applet/applet.c:734
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Žádám síťovou adresu od drátové sítě..."
#: ../gnome/applet/applet.c:722 ../gnome/applet/applet.c:731
#: ../gnome/applet/applet.c:727 ../gnome/applet/applet.c:736
#, c-format
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Žádám síťovou adresu od bezdrátové sítě '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:738
#: ../gnome/applet/applet.c:743
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Dokončuji připojení k drátové síti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:740
#: ../gnome/applet/applet.c:745
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Dokončuji připojení k bezdrátové síti '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:786
#: ../gnome/applet/applet.c:791
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager neběží"
#: ../gnome/applet/applet.c:797
#: ../gnome/applet/applet.c:802
msgid "No network connection"
msgstr "Žádné připojení k síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:804
#: ../gnome/applet/applet.c:809
msgid "Wired network connection"
msgstr "Drátové připojení k síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:811
#: ../gnome/applet/applet.c:816
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Připojen k ad-hoc bezdrátové síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:825
#: ../gnome/applet/applet.c:830
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrátové připojení k '%s' (%d%%)"
#: ../gnome/applet/applet.c:1185
#: ../gnome/applet/applet.c:1181
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Jiné bezdrátové sítě..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1206
#: ../gnome/applet/applet.c:1202
msgid "Create new Wireless Network..."
msgstr "Vytvořit novou bezdrátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1319
#: ../gnome/applet/applet.c:1315
msgid "VPN Connections"
msgstr "Připojení k VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:1341
#: ../gnome/applet/applet.c:1337
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojit VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1370
#: ../gnome/applet/applet.c:1366
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Nebylo nalezeno žádné síťové zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1539
#: ../gnome/applet/applet.c:1529
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager neběží..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1609 ../gnome/applet/applet.c:1657
#: ../gnome/applet/applet.c:1599 ../gnome/applet/applet.c:1647
msgid "Pause Wireless Scanning"
msgstr "Pozastavit bezdrátové hledání"
#: ../gnome/applet/applet.c:1614
#: ../gnome/applet/applet.c:1604
msgid "Resume Wireless Scanning"
msgstr "Pokračovat v bezdrátovém hledání"
#: ../gnome/applet/applet.c:1624 ../gnome/applet/applet.c:1663
#: ../gnome/applet/applet.c:1614 ../gnome/applet/applet.c:1653
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastavit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1629
#: ../gnome/applet/applet.c:1619
msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1672
#: ../gnome/applet/applet.c:1662
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: ../gnome/applet/applet.c:1679
#: ../gnome/applet/applet.c:1669
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"
#: ../gnome/applet/applet.c:2080
#: ../gnome/applet/applet.c:2070
msgid ""
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n"
msgstr "Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje. Nemůže pokračovat.\n"
msgstr ""
"Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje. Nemůže "
"pokračovat.\n"
#: ../gnome/applet/gtkcellrendererprogress.c:243
#: ../gnome/applet/gtkcellrendererprogress.c:301
......@@ -451,6 +455,9 @@ msgstr "%s"
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr "po socketu bylo posláno příliš mnoho dat a některá byla ztracena"
#~ msgid "Configuring device %s for the wireless network '%s'..."
#~ msgstr "Nastavuji zařízení %s pro bezdrátovou síť '%s' ..."
#~ msgid "<span weight=\"bold\">Wireless Networks:</span>"
#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrátové sítě:</span>"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment