Commit 0e81733c authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka
Browse files

2005-02-20 Marcel Telka <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@464 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent bcd78048
2005-02-20 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-02-20 Hendrik Brandt <heb@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
#
# $Id: sk.po,v 1.12 2005/02/18 18:15:53 dcbw Exp $
# $Id: sk.po,v 1.13 2005/02/20 19:31:36 marcel Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-11 19:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-11 19:53+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-20 20:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-20 20:30+0100\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "Upraviť bezdrôtové siete"
msgid "*"
msgstr "*"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2 panel-applet/essid.glade.h:2
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
......@@ -54,7 +54,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."
#: info-daemon/passphrase.glade.h:9 panel-applet/essid.glade.h:7
#: info-daemon/passphrase.glade.h:9
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"
......@@ -88,105 +88,102 @@ msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"
msgid "You must log in to access the private network %s"
msgstr "Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli pristupovať k privátnej sieti %s"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:140 panel-applet/NMWirelessApplet.c:158
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:145 panel-applet/NMWirelessApplet.c:163
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:142
msgid "(C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "© 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:147 panel-applet/NMWirelessApplet.c:165
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:143 panel-applet/NMWirelessApplet.c:161
msgid "A panel application for managing your network devices & connections."
msgstr "Panelová aplikácia pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:160
msgid "(C) 2004-2005 by Red Hat, Inc."
msgstr "© 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:148 panel-applet/NMWirelessApplet.c:166
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
msgstr "Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:377
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:382
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:382
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:387
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:387
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:392
msgid "Connecting to a wired network..."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:396
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:401
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:410
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:415
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:415
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:420
msgid "Wireless network connection"
msgstr "Pripojenie k bezdrôtovej sieti"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:420
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:425
#, c-format
msgid "Connecting to wireless network '%s'..."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:426
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:431
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:431
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:436
msgid "Scanning for wireless networks..."
msgstr "Vyhľadávanie bezdrôtových sietí..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:754
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:759
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:775
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:780
msgid "Create new Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:885
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:890
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1003
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1008
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1047 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1096
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1052 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1101
msgid "Pause Wireless Scanning"
msgstr "Pozastaviť bezdrôtové prehľadávanie"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1052
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1057
msgid "Resume Wireless Scanning"
msgstr "Obnoviť bezdrôtové prehľadávanie"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1062 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1102
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1067 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1107
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1067
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1072
msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1112
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1117
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1119
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1124
msgid "About"
msgstr "O programe"
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:228
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:229
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:229
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:230
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
......@@ -194,11 +191,11 @@ msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:234
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:235
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:235
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:236
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."
......@@ -212,6 +209,16 @@ msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."
#: panel-applet/essid.glade.h:2
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
#: panel-applet/essid.glade.h:5
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"
......@@ -220,12 +227,16 @@ msgstr "Prip_ojiť"
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"
#: panel-applet/essid.glade.h:7
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"
#: panel-applet/essid.glade.h:9
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"
#: panel-applet/essid.glade.h:10
msgid "Wireless _Network:"
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"
#: panel-applet/menu-info.c:109
......@@ -252,7 +263,7 @@ msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"
#: panel-applet/menu-info.c:320
#: panel-applet/menu-info.c:321
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment