Commit 04598130 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

2004-09-08 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@133 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent f8d37657
2004-09-08 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-09-08 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-28 12:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-28 15:13+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-09-08 20:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-09-08 21:29+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -24,15 +24,11 @@ msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrátové sítě:</span>"
msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upravit bezdrátové sítě"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1 panel-applet/wireless-applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:4
#: info-daemon/passphrase.glade.h:3
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
......@@ -44,52 +40,62 @@ msgstr ""
"\n"
"Pro přístup k bezdrátové síti '%s' je vyžadováno heslo nebo klíč WEP."
#: info-daemon/passphrase.glade.h:7
#: info-daemon/passphrase.glade.h:6
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:7
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je vyžadován klíč bezdrátové sítě"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:8 panel-applet/wireless-applet.glade.h:7
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Přihlásit se k síti"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:559
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:535
msgid "There are no network devices..."
msgstr "Neexistuje žádné síťové zařízení..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:659
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:635
msgid "There are no wireless networks..."
msgstr "Neexistuje žádná bezdrátová síť..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:662
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:638
msgid "Wireless Networks"
msgstr "Bezdrátové sítě"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:733
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:709
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager neběží..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:737
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:713
msgid "Network Connections"
msgstr "Připojení k síti"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:744
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:720
msgid "No network connection is currently active..."
msgstr "Momentálně není aktivní žádné připojení k síti..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:749
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:725
msgid "A wired network connection is currently active..."
msgstr "Momentálně je aktivní připojení k síti kabelem..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:894 panel-applet/NMWirelessApplet.c:956
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:868 panel-applet/NMWirelessApplet.c:930
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr "Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje (soubor glade nebyl nalezen)."
msgstr ""
"Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje (soubor glade "
"nebyl nalezen)."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.xml.h:1
msgid "_About..."
msgstr "O _aplikaci..."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:3
#, no-c-format
msgid ""
......@@ -100,9 +106,12 @@ msgid ""
"wireless network is secure, click the checkbox below and NetworkManager will "
"no longer pester you with stupid questions when you connect to it."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrzení přihlášení k bezdrátové síti</span>\n"
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrzení přihlášení k bezdrátové "
"síti</span>\n"
"\n"
"Rozhodli jste se přihlásit k bezdrátové síti '%s'. Pokud jste si jisti, že je tato bezdrátová síť bezpečná, zaškrtněte pole níže a NetworkManager vás už nebude obtěžovat hloupými otázkami, když se k ní připojujete."
"Rozhodli jste se přihlásit k bezdrátové síti '%s'. Pokud jste si jisti, že "
"je tato bezdrátová síť bezpečná, zaškrtněte pole níže a NetworkManager vás "
"už nebude obtěžovat hloupými otázkami, když se k ní připojujete."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:6
msgid "Always Trust this Wireless Network"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment