Commit d8927b0e authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas Committed by Tanu Kaskinen
Browse files

Fixes to Catalan translation

parent 9f946d2d
......@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr "Sortida nul·la"
#: ../src/pulsecore/sink.c:3349
msgid "Built-in Audio"
msgstr "Audio intern"
msgstr "Àudio intern"
#: ../src/pulsecore/sink.c:3354
msgid "Modem"
......@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr "No s'ha pogut afegir bind-now-loader."
#: ../src/daemon/main.c:139
#, c-format
msgid "Got signal %s."
msgstr "S'ha obtingut la senyal %s."
msgstr "S'ha obtingut el senyal %s."
#: ../src/daemon/main.c:166
msgid "Exiting."
......@@ -246,7 +246,7 @@ msgstr "Es requereixen privilegis de root."
#: ../src/daemon/main.c:667
msgid "--start not supported for system instances."
msgstr "La opció --start no està suportada per a instàncies de sistema."
msgstr "L'opció --start no està suportada per a instàncies de sistema."
#: ../src/daemon/main.c:707
#, c-format
......@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "S'està utilitzant el directori d'estat %s."
#: ../src/daemon/main.c:959
#, c-format
msgid "Using modules directory %s."
msgstr "S'està utilitzant el directori dels móduls %s."
msgstr "S'està utilitzant el directori dels mòduls %s."
#: ../src/daemon/main.c:961
#, c-format
......@@ -705,7 +705,7 @@ msgstr "Nom: %s\n"
#: ../src/daemon/dumpmodules.c:62
#, c-format
msgid "No module information available\n"
msgstr "No hi ha informació del módul disponible\n"
msgstr "No hi ha informació del mòdul disponible\n"
#: ../src/daemon/dumpmodules.c:65
#, c-format
......@@ -1059,23 +1059,23 @@ msgstr "Estèreo"
#: ../src/pulse/channelmap.c:766
msgid "Surround 4.0"
msgstr "Envolvent 4.0"
msgstr "Envoltant 4.0"
#: ../src/pulse/channelmap.c:772
msgid "Surround 4.1"
msgstr "Envolvent 4.1"
msgstr "Envoltant 4.1"
#: ../src/pulse/channelmap.c:778
msgid "Surround 5.0"
msgstr "Envolvent 5.0"
msgstr "Envoltant 5.0"
#: ../src/pulse/channelmap.c:784
msgid "Surround 5.1"
msgstr "Envolvent 5.1"
msgstr "Envoltant 5.1"
#: ../src/pulse/channelmap.c:791
msgid "Surround 7.1"
msgstr "Envolvent 7.1"
msgstr "Envoltant 7.1"
#: ../src/pulse/error.c:40
msgid "OK"
......@@ -1083,7 +1083,7 @@ msgstr "D'acord"
#: ../src/pulse/error.c:41
msgid "Access denied"
msgstr "S'ha denegat l'accès"
msgstr "S'ha denegat l'accés"
#: ../src/pulse/error.c:42
msgid "Unknown command"
......@@ -1221,7 +1221,7 @@ msgstr ""
#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:97
msgid "Failed to parse cookie data"
msgstr "Ha fallat el parseig de les dades de la cookie"
msgstr "Ha fallat l'anàlisi de les dades de la galeta"
#: ../src/pulse/client-conf.c:117
#, c-format
......@@ -1230,7 +1230,7 @@ msgstr "S'ha produït un error en obrir el fitxer de configuració '%s': %s"
#: ../src/pulse/context.c:528
msgid "No cookie loaded. Attempting to connect without."
msgstr "No s'ha carregat cap cookie. S'està intentant connectar sense aquesta."
msgstr "No s'ha carregat cap galeta. S'està intentant connectar sense aquesta."
#: ../src/pulse/context.c:675
#, c-format
......@@ -1250,7 +1250,7 @@ msgstr "S'ha rebut un missatge per a una extensió desconeguda '%s'"
#: ../src/utils/pacat.c:112
#, c-format
msgid "Failed to drain stream: %s"
msgstr "S'ha produït un error en drenar el fluxe: %s"
msgstr "S'ha produït un error en drenar el flux: %s"
#: ../src/utils/pacat.c:117
msgid "Playback stream drained."
......@@ -1314,7 +1314,7 @@ msgstr "S'ha connectat al dispositiu %s (%u, %ssuspès)."
#: ../src/utils/pacat.c:353
#, c-format
msgid "Stream error: %s"
msgstr "S'ha produït un error en l'stream: %s"
msgstr "S'ha produït un error en el flux: %s"
#: ../src/utils/pacat.c:363
#, c-format
......@@ -1702,12 +1702,12 @@ msgstr "No s'ha pogut suspendre: %s\n"
#: ../src/utils/pasuspender.c:122
#, c-format
msgid "Failure to resume: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut en rependre: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut reprendre: %s\n"
#: ../src/utils/pasuspender.c:145
#, c-format
msgid "WARNING: Sound server is not local, not suspending.\n"
msgstr "ADVERTÈNCIA: el sevidor de so no és local, no s'està suspenent.\n"
msgstr "ADVERTÈNCIA: el servidor de so no és local, no s'està suspenent.\n"
#: ../src/utils/pasuspender.c:157
#, c-format
......@@ -2370,14 +2370,14 @@ msgstr "Heu d'especificar un índex de mòdul"
msgid ""
"You may not specify more than one sink. You have to specify a boolean value."
msgstr ""
"No haríeu d'especificar més d'un conducte. Heu d'especificar un valor booleà."
"No hauríeu d'especificar més d'un conducte. Heu d'especificar un valor booleà."
#: ../src/utils/pactl.c:1573
msgid ""
"You may not specify more than one source. You have to specify a boolean "
"value."
msgstr ""
"No haríeu d'especificar més d'una font. Heu d'especificar un valor booleà."
"No hauríeu d'especificar més d'una font. Heu d'especificar un valor booleà."
#: ../src/utils/pactl.c:1585
msgid "You have to specify a card name/index and a profile name"
......@@ -2482,7 +2482,7 @@ msgstr ""
"(per omissió)\n"
" -e Exporta les dades locals de PulseAudio a una pantalla X11\n"
" -i Importa les dades de PulseAudio d'una pantalla X11 a les variables "
"d'entorn locals i a un fitxer cookie\n"
"d'entorn locals i a un fitxer galeta\n"
" -r Esborra les dades de PulseAudio d'una pantalla X11\n"
#: ../src/utils/pax11publish.c:94
......@@ -2513,7 +2513,7 @@ msgstr "Galeta: %s\n"
#: ../src/utils/pax11publish.c:137
#, c-format
msgid "Failed to parse cookie data\n"
msgstr "No s'han pogut parsejar les dades de la galeta\n"
msgstr "No s'han pogut analitzar les dades de la galeta\n"
#: ../src/utils/pax11publish.c:142
#, c-format
......@@ -2833,19 +2833,19 @@ msgstr "Envolvent analògic 4.1 "
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:3761
msgid "Analog Surround 4.0"
msgstr "Envolvent analògic 4.0 "
msgstr "Envoltant analògic 4.0 "
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:3762
msgid "Analog Surround 4.1"
msgstr "Envolvent analògic 4.1 "
msgstr "Envoltant analògic 4.1 "
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:3763
msgid "Analog Surround 5.0"
msgstr "Envolvent analògic 5.0"
msgstr "Envoltant analògic 5.0"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:3764
msgid "Analog Surround 5.1"
msgstr "Envolvent analògic 5.1"
msgstr "Envoltant analògic 5.1"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:3765
#, fuzzy
......@@ -2864,7 +2864,7 @@ msgstr "Envolvent analògic 4.0 "
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:3768
msgid "Analog Surround 7.1"
msgstr "Envolvent analògic 7.1"
msgstr "Envoltant analògic 7.1"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:3769
msgid "Digital Stereo (IEC958)"
......@@ -2877,7 +2877,7 @@ msgstr "Estèreo digital (IEC958)"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:3771
msgid "Digital Surround 4.0 (IEC958/AC3)"
msgstr "Envolvent digital 4.0 (IEC958/AC3)"
msgstr "Envoltant digital 4.0 (IEC958/AC3)"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:3772
msgid "Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment